ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2013pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 31 ianuarie 2013    Având în vedere faptul că prin neadoptarea de urgenţă a măsurilor cuprinse în prezentul act normativ pot fi afectate drepturile fundamentale ale pacienţilor cu afecţiuni critice, cuprinşi în programele naţionale de sănătate de oncologie/oncohematologie, TBC, HIV/SIDA şi transplant, în ceea ce priveşte asigurarea accesului la tratament bazat pe dovezi, precum şi necesitatea rezolvării oportune a oricăror altor situaţii de nevoi speciale,pentru a rezolva situaţiile frecvente de discontinuitate în aprovizionarea spitalelor cu medicamentele necesare efectuării tratamentului bazat pe dovezi al acestor pacienţi,având în vedere faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor de implementare a lor ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a acestor pacienţi,în considerarea faptului că aceste elemente cu impact major în sănătatea populaţiei vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) majorări de capital social prin aport în numerar, în condiţiile legii, la societăţile aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii la care statul este acţionar majoritar."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 30 ianuarie 2013.Nr. 2.-----