ORDIN nr. 85 din 28 ianuarie 2013privind modificarea şi completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013



    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură nr. 201.562 din 14 ianuarie 2013,ţinând seama de prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 28 mai 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) deşeuri de prelucrare primară şi secundară a lemnului;"2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) borderoul şi copiile avizelor de însoţire a materialelor lemnoase cu recepţii efectuate sau, după caz, borderoul şi copiile avizelor de însoţire a mărfii cu recepţii efectuate, pentru biomasa din silvicultură şi industriile conexe care a constituit resursă pentru producerea de energie electrică."3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul utilizării biomasei din prelucrarea materialelor lemnoase în incintele proprii din cadrul punctelor de lucru aparţinând producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, fără ca această biomasă să necesite transport pe drumurile publice, cererile producătorilor respectivi sunt însoţite de copiile proceselor-verbale de gaterare/ transformare/tocare sau orice alt document, după caz, din care să reiasă cantitatea de biomasă rezultată, specificându-se specia/speciile forestiere utilizată(e) şi umiditatea biomasei rezultate."4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care documentaţia este incompletă, ITRSV comunică solicitantului respectiv să completeze documentaţia într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. Dacă solicitantul nu completează documentaţia în intervalul precizat, conducătorul ITRSV comunică acestuia despre refuzul de emitere a avizului, motivat."5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Cantitatea de biomasă pentru care se emite avizul ITRSV este cantitatea recepţionată de producătorul de energie conform prevederilor legale, exprimată în unitatea de măsură cu care a fost recepţionată. (4) Nu este permis producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie să solicite două sau mai multe avize ITRSV pentru cantităţi diferite de biomasă, dar care au rezultat/au fost procurate în acelaşi interval de producţie. Cantităţile de biomasă rezultate/procurate într-un interval de timp şi neacoperite de avizul ITRSV corespunzător acelui interval se înregistrează ca stocuri la sfârşitul intervalului şi se adaugă ca resursă la următoarea solicitare de aviz."6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie depun la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură o cerere cu nominalizarea documentelor anexate, însoţită de avizul/avizele ITRSV prevăzut(e) la art. 4, în original."7. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia lipsei menţiunii exacte a speciei forestiere în avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau, după caz, în avizul de însoţire a mărfii, se va aviza cantitatea corespunzător speciei cu puterea calorifică cea mai mică. (4) În situaţia menţionării în avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau, după caz, în avizul de însoţire a mărfii, a grupelor de specii forestiere la «specie», se va lua în considerare specia din cadrul grupei respective cu puterea calorifică cea mai mică."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbBucureşti, 28 ianuarie 2013.Nr. 85.-------