METODOLOGIE din 25 ianuarie 2006 (*actualizată*)de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat(actualizată până la data de 19 aprilie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 aprilie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006; ORDINUL nr. 3.567 din 6 aprilie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 145 alin. (1), (2) şi (7) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 20-23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director*1) sau director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:-----------*1) În centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică/centrul şcolar pentru educaţie incluzivă funcţia de director este îndeplinită de coordonatorul acestuia, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.418/2005. a) condiţiile de studii prevăzute la alin. (2); b) sunt titulare în învăţământul preuniversitar, au cel puţin gradul didactic II şi o vechime la catedră de cel puţin 5 ani*2);----------*2) Pentru candidaţii la funcţiile de director al centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională, coordonator al centrului şcolar pentru educaţie incluzivă/CJAPP, condiţia de vechime este de cel puţin 5 ani în activitatea de asistenţă şi consiliere psihopedagogică (în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.418/2005). c) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul "Bine" sau "Foarte bine" în ultimii 3 ani şi nu au fost sancţionate disciplinar în anul şcolar curent; d) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; e) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; f) la data susţinerii concursului, au vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică decât vârsta standard de pensionare.-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. (2) Condiţiile de studii*4) necesar a fi îndeplinite de candidaţii care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat sunt următoarele:-----------*4) Pentru candidaţii la funcţiile de director al centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională, coordonator al centrului şcolar pentru educaţie incluzivă/CJAPP, condiţiile de studii sunt cele prevăzute în art. 17 alin. (3) din anexa nr. 1, art. 21 din anexa nr. 2, respectiv art. 8 alin. (2) din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.418/2005). a) condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, având în structură grupe de învăţământ preşcolar şi clasele I-IV; b) condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile de învăţământ care au în structură clasele I-VIII, V-VIII, V-X, I-X şi pentru şcolile de arte şi meserii; c) condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile de învăţământ care au în structură clasele I-XII/XIII, V-XII/XIII, IX-XII/XIII sau clase de învăţământ postliceal; d) condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile de învăţământ special. (3) În unităţile de învăţământ cu secţii de predare în limba unei minorităţi naţionale se recomandă ca unul dintre directori să fie cunoscător al limbii respective. (4) La unităţile de învăţământ cu filieră tehnologică se recomandă ca unul dintre directori să fie de specialitate (inginer, economist, medic etc.), iar la filiera vocaţională şi la unităţile de învăţământ special unul dintre directori să aibă specialitatea corespunzătoare profilului unităţii de învăţământ. (5) La concursul pentru ocuparea celui de-al doilea post de director adjunct, la unităţile de învăţământ în a căror structură sunt incluse şi clase ale învăţământului primar sau grupe de învăţământ preşcolar, pot participa institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare sau educatori/educatoare, după caz. (6) Participarea la concursul pentru funcţia de director sau de director adjunct din învăţământul preuniversitar militar şi din învăţământul teologic este condiţionată de obţinerea avizului ministerului de resort sau a binecuvântării din partea cultului respectiv.  +  Articolul 3Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare inspectorat şcolar, prin inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane, certifică, la înscriere, pentru fiecare candidat la funcţia de director/director adjunct, posibilitatea ca, în cazul reuşitei la concurs, acesta să poată efectua numărul de ore de predare în unitatea de învăţământ pentru care se organizează concursul.  +  Articolul 4 (1) Dacă o persoană doreşte să candideze pentru funcţia de director sau director adjunct la mai multe unităţi de învăţământ, aceasta trebuie să depună câte un dosar pentru fiecare post pentru care candidează. (2) Candidaţii reuşiţi pe mai multe posturi vor înainta, în scris, comisiei de concurs opţiunea pentru o singură unitate de învăţământ, în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor contestaţiilor la ultimul concurs susţinut. După exprimarea opţiunii scrise, fiecare post rămas vacant va fi ocupat de următorul candidat admis. În termen de 24 de ore de la exprimarea opţiunii scrise, se afişează rezultatul final al concursului respectiv.  +  Articolul 5Pentru postul neocupat prin concurs sau eliberat între perioadele de concurs inspectorul şcolar general numeşte, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, director prin detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar respectiv.  +  Capitolul II Organizarea concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct  +  Articolul 6Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de directori/directori adjuncţi se organizează de către inspectoratul şcolar.  +  Articolul 7Concursul pentru ocuparea posturilor de director şi director adjunct se organizează, de regulă, în două perioade ale anului şcolar: octombrie-noiembrie şi martie-aprilie. Graficul de desfăşurare se stabileşte de fiecare inspectorat şcolar şi se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării în vederea monitorizării concursului.  +  Articolul 8 (1) Inspectoratul şcolar are obligaţia de a anunţa în presa locală şi centrală organizarea concursului, cu cel puţin 30 de zile înainte, menţionând locul unde sunt afişate lista cuprinzând posturile de director/director adjunct vacante din unităţile de învăţământ pentru care se va desfăşura concursul şi informaţiile referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor. (2) Inspectoratul şcolar elaborează fişa postului, tematica, bibliografia de concurs, criteriile de evaluare a proiectului de dezvoltare instituţională, pe care le afişează la sediul propriu, împreună cu perioada de înscriere, metodologia de concurs şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs. (3) Înscrierea la concurs se încheie cu 10 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Nu sunt acceptaţi la înscriere decât candidaţii ale căror dosare întrunesc integral condiţiile cuprinse în prezenta metodologie. (4) Inspectoratul şcolar afişează la sediul său, în cel mult 3 zile de la data încheierii înscrierilor la concurs, graficul desfăşurării concursului, cu specificarea programului zilnic, a locului de desfăşurare, precum şi lista cuprinzând candidaţii înscrişi. (5) Inspectoratul şcolar înaintează graficul de desfăşurare a concursurilor la direcţia de resort din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu cel puţin 6 zile înainte de data iniţială a perioadei de organizare a concursurilor. (6) Orice modificare din motive obiective a programului de desfăşurare a concursului este adusă la cunoştinţă candidaţilor şi observatorilor, în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte, de către un membru al comisiei de concurs. Când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat din motive excepţionale şi care ţin de componenţa comisiei de concurs - deces, îmbolnăvire gravă a preşedintelui sau a unor membri ai comisiei etc. - secretarul sau un membru al comisiei întocmeşte un proces-verbal prin care se constată motivele din cauza cărora concursul nu se poate desfăşura. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei de concurs şi de observatorii prezenţi, iar concursul este reprogramat de către inspectoratul şcolar, cu anunţarea celor implicaţi. (7) Comunicarea inspectoratului şcolar către direcţia de resort din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind reprogramarea concursului respectiv este însoţită de copia procesului-verbal menţionat anterior.  +  Articolul 9Inspectorul şcolar general emite, potrivit legii şi prezentei metodologii, cu 3 zile înainte de prima probă a concursului, decizia de constituire a comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs, iar cu 48 de ore înainte de prima probă a concursului, decizia de constituire a comisiei şi subcomisiilor de concurs, precum şi decizia de constituire a comisiei de contestaţii.  +  Articolul 10Dosarul de înscriere la concurs, verificat şi avizat în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar, se depune la inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane şi trebuie să conţină:1. cerere de înscriere, în care se menţionează şi limba modernă pentru care optează;2. curriculum vitae (redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004) (anexa nr. 1);3. copii, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ de la care provine candidatul, ale: a) certificatului de naştere şi, dacă este cazul, certificatului de căsătorie; b) actului de titularizare în unitatea de învăţământ în care funcţionează; c) adeverinţelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului ştiinţific de doctor; d) carnetului de muncă sau documentului echivalent eliberat de unitatea de învăţământ, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Codul muncii (Legea nr. 53/2003), completat la zi; e) hotărârilor judecătoreşti pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; f) altor documente doveditoare, avizate "conform cu originalul" de conducerea ultimei unităţi de învăţământ în care a funcţionat, care să susţină declaraţiile din C.V.;4. copii legalizate ale actelor de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă sau echivalentă, foi matricole etc.); legalizarea acestora se face la biroul notarului public;5. adeverinţă de vechime la catedră, în specialitate (în original);6. adeverinţă cu punctajul şi calificativele pentru ultimii 3 ani (în original);7. adeverinţă medicală (în original) eliberată de un cabinet de medicina muncii, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare;8. proiect de dezvoltare instituţională pentru unitatea de învăţământ pentru care candidează, în plic sigilat;9. cazier judiciar (în original);10. declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă în original, care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;11. opisul dosarului, în două exemplare; un exemplar se restituie cu semnătura persoanei care a înregistrat înscrierea. Dosarul se numerotează pe fiecare filă, iar numărul total de file se consemnează în opis.  +  Articolul 11Dosarul este înregistrat numai dacă sunt respectate în totalitate condiţiile prevăzute la art. 10. În caz contrar, dosarul se respinge. După înregistrare nu se mai admite completarea cu documente a dosarului de concurs.  +  Articolul 12Comisia pentru elaborarea subiectelor de concurs este formată din: a) preşedinte: un inspector şcolar de specialitate; b) membri: 4-5 directori recunoscuţi prin autoritatea profesională şi morală, provenind de la diferite tipuri de unităţi de învăţământ, inspectori de specialitate pentru limbi străine.  +  Articolul 13 (1) Subiectele cu întrebări şi baremul de evaluare şi notare a acestora se realizează de către preşedinte şi membrii comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs. Comisia are obligaţia de a elabora un număr de subiecte stabilit în funcţie de numărul candidaţilor, astfel: pentru 1-4 candidaţi se vor elabora 20 de subiecte. Pentru fiecare candidat în plus (faţă de 4) se adaugă câte 3 subiecte. (2) Subiectele vor fi elaborate pentru fiecare nivel de învăţământ. Preşedintele comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs secretizează subiectele în plenul comisiei şi le păstrează în deplină securitate până la predarea lor către preşedintele comisiei de concurs. (3) Conţinuturile subiectelor de concurs elaborate de comisie sunt secrete. Înainte de începerea concursului, preşedintele comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs predă plicurile cu subiecte, sigilate, preşedintelui comisiei de concurs. Plicurile vor conţine subiectele de concurs atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Preşedintele comisiei de concurs numerotează plicurile cu subiecte.  +  Articolul 14 (1) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director este constituită după cum urmează: a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct, de regulă cel care are în subordine compartimentul management; b) 4 membri:- un inspector şcolar pentru management şcolar şi evaluare instituţională/un inspector şcolar de specialitate;- 3 directori*5) recunoscuţi prin autoritatea lor profesională şi morală, provenind de la unităţi de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti, de cel puţin acelaşi nivel cu cel al unităţii de învăţământ pentru care se organizează concursul;---------*5) 2 directori recunoscuţi prin autoritatea lor profesională şi morală, provenind de la unităţi de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti, de cel puţin acelaşi nivel cu cel al unităţii de învăţământ pentru care se organizează concursul, şi un coordonator CJAPP din alt judeţ (pentru ocuparea funcţiei de coordonator CJAPP/un director de la palatul copiilor din alt judeţ (pentru ocuparea funcţiei de director la palatul copiilor)/un director al centrului de resurse şi de asistenţă educaţională din alt judeţ (pentru ocuparea funcţiei de director al centrului de resurse şi de asistenţă educaţională)/un coordonator al unui centru şcolar pentru educaţie incluzivă, altul decât cel pentru care se organizează concurs (pentru funcţia de coordonator al centrului şcolar pentru educaţie incluzivă). c) secretar - un inspector şcolar de specialitate de la inspectoratul şcolar/director/director adjunct de la o unitate de învăţământ. (2) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct este constituită după cum urmează: a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct, de regulă cel care are în subordine compartimentul management; b) 4 membri:- un inspector şcolar pentru management şcolar/inspector şcolar pentru evaluare instituţională/inspector şcolar de specialitate;- directorul unităţii de învăţământ pentru care se organizează concursul;- 2 directori recunoscuţi prin autoritatea lor profesională şi morală, provenind de la unităţi de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti, de cel puţin acelaşi nivel cu cel al unităţii de învăţământ pentru care se organizează concursul; c) secretar - un inspector şcolar de specialitate de la inspectoratul şcolar/director/director adjunct de la o unitate de învăţământ. (3) La desfăşurarea concursului pentru funcţiile de director şi de director adjunct sunt invitaţi să participe în calitate de observator:- un părinte desemnat/delegat de consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ pentru care se organizează concursul;- câte un reprezentant desemnat de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, care au organizaţii sindicale în unitatea de învăţământ; la unităţile de învăţământ la care nu există organizaţie sindicală, un reprezentant al salariaţilor de la unitatea şcolară pentru care se ţine concursul, ales în consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simplă;- un reprezentant al consiliului local;- pentru liceu, un observator din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.Inspectoratul şcolar invită în scris observatorii să asiste la desfăşurarea concursului, cu cel puţin 48 de ore înainte de data desfăşurării acestuia. Neprezentarea observatorilor nu afectează legalitatea desfăşurării concursului. (4) Secretarul şi observatorii participă la activităţile comisiei, dar nu se implică în examinarea şi evaluarea candidaţilor. Observatorii au dreptul de acces la toate documentele de concurs şi de a-şi consemna observaţiile în procesul-verbal. Dacă în derularea concursului observatorii sesizează preşedintelui comisiei vicii de procedură sau de organizare, acesta are obligaţia de a remedia de îndată neajunsurile sesizate. În cazul în care sunt semnalate erori sau abuzuri referitoare la evaluarea candidaţilor, consemnate în procesul-verbal, inspectorul şcolar general va analiza situaţia semnalată şi va dispune măsurile legale care se impun. (5) Observatorii nu au dreptul de a face sesizări privind corectitudinea organizării şi desfăşurării concursului după încheierea acestuia, decât în situaţia în care nu s-a dat curs sesizării consemnate în procesul-verbal. (6) Pentru unităţile de învăţământ militar, din comisia de concurs face parte, în calitate de membru, şi un delegat desemnat de ministerul de resort, iar pentru unităţile de învăţământ teologic, din comisia de concurs face parte, în calitate de membru, inspectorul de specialitate pentru învăţământ teologic din Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (7) Inspectoratul şcolar solicită în scris ministerului de resort delegatul pentru comisia de concurs de la unitatea de învăţământ militar şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării delegatul pentru comisia de concurs de la unitatea de învăţământ teologic.  +  Capitolul III Probele de concurs şi evaluarea candidaţilor  +  Articolul 15 (1) Concursul pentru funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ constă în următoarele probe: a) curriculum vitae - analiza şi evaluarea acestuia se fac pe baza itemilor şi punctajului prezentate în anexa nr. 2. Punctajul maxim este de 40 de puncte (5 x 8 puncte/membru al comisiei). Proba nu este eliminatorie; b) interviu - prin interviu se evaluează cunoştinţele de legislaţie şcolară, de management educaţional şi se analizează calitatea proiectului de dezvoltare instituţională propus de candidat. Evaluarea se face pe baza răspunsurilor date la un set de 5 întrebări şi în urma prezentării proiectului de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ pentru care candidează. Competenţele de comunicare în limba de circulaţie internaţională pentru care au optat candidaţii se evaluează pe baza traducerii aceluiaşi text, pentru concurenţii care candidează pentru acelaşi post. Lungimea textului trebuie să fie de 10-15 rânduri, iar traducerea se face din limba străină respectivă în limba română.Punctajul maxim al probei este:● pentru cunoştinţe de legislaţie şcolară şi management educaţional:5 x 13 puncte/răspuns complet la întrebare = 65 de puncte● pentru competenţe de comunicare în limba străină aleasă:5 x 1 punct/membru al comisiei = 5 puncte● pentru proiectul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ pentru care candidează:5 x 6 puncte/membru al comisiei = 30 de puncteTotal = 100 de puncte. (2) Cele două probe sunt obligatorii. Utilizarea calculatorului în prezentarea proiectului şi/sau redactarea răspunsurilor la întrebări se va puncta conform anexei nr. 2. (3) Punctajul total maxim este de 140 de puncte [40 de puncte la proba a) + 100 de puncte la proba b)], iar punctajul minim pentru promovarea concursului este de 90 de puncte. (4) Pentru unităţile de învăţământ militar şi pentru unităţile de învăţământ teologic punctajul total maxim este de 168 de puncte (6 x 8 = 48 de puncte pentru curriculum vitae + 6 x 20 = 120 de puncte pentru interviu), punctajul minim pentru promovarea concursului fiind de 100 de puncte.  +  Capitolul IV Desfăşurarea concursului  +  Articolul 16 (1) Evaluarea curriculumului vitae se face de către preşedintele comisiei şi de către membrii acesteia, în plenul ei, prin acordarea de puncte potrivit itemilor şi punctajului menţionate în anexa nr. 2, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae. Punctajul se aduce la cunoştinţă candidatului. În cazul în care se consideră depunctat, candidatul poate contesta pe loc evaluarea curriculumului vitae, asistând la reevaluarea acestuia sau, în scris, la comisia de contestaţii. (2) Pentru proba de interviu candidatul extrage un plic cu întrebări, al cărui număr se înscrie în borderoul de notare şi pe care îl predă comisiei de concurs în vederea susţinerii primei părţi a interviului. Subiectele extrase nu se reintroduc în concurs. (3) Proba de interviu nu trebuie să depăşească 45 de minute pentru fiecare candidat. (4) Punctajul realizat la interviu se comunică, prin afişare, candidatului, după terminarea probei. Evaluarea proiectului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ pentru care candidează se face de către comisia de concurs în lipsa candidatului, pe baza criteriilor afişate la înscrierea la concurs. (5) Cele două probe de concurs se desfăşoară în aceeaşi zi. (6) Punctajul acordat la fiecare probă pentru fiecare candidat este înscris în formularul-tip prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 17 (1) Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat cel puţin punctajul minim. (2) Este declarat reuşit la concurs candidatul promovat care a obţinut cel mai mare punctaj total. (3) În cazul egalităţii de punctaj, este declarat reuşit candidatul promovat cu cel mai mare punctaj total la proba de interviu. Dacă egalitatea se păstrează, departajarea se va face luându-se în considerare punctajele obţinute la criteriul 1 - punctul B pentru directori, respectiv punctul A pentru directori adjuncţi -, şi criteriul 2 punctul C din anexa nr. 2. (4) Pentru directorul adjunct, validarea rezultatului concursului se face pe baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care alege unul dintre candidaţii promovaţi, cu consultarea prealabilă a consiliului profesoral. Consiliul de administraţie comunică în cel mult 3 zile, în scris, comisiei de concurs, numele candidatului ales dintre cei promovaţi.  +  Articolul 18Secretarul comisiei de concurs întocmeşte procesul-verbal, în care consemnează desfăşurarea şi rezultatele concursului, precum şi menţiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de preşedintele comisiei de concurs, de membrii acesteia şi de persoanele desemnate ca observatori.  +  Articolul 19Punctajele obţinute la cele două probe şi punctajul total se afişează la sediul inspectoratului şcolar după încheierea concursului, în aceeaşi zi.  +  Articolul 20 (1) Eventualele contestaţii se depun la registratura inspectoratului şcolar în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea punctajelor, iar inspectoratul şcolar face publică lista contestatarilor la sfârşitul celor 3 zile. (2) Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită după cum urmează: a) preşedinte: inspectorul şcolar general; b) membri:- un inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar, altul decât cel din comisia de concurs;- 3 directori*6) recunoscuţi prin autoritatea lor profesională şi morală, provenind de la unităţi de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti, de cel puţin acelaşi nivel ca cel al unităţii de învăţământ pentru care se organizează concursul, alţii decât cei din comisia de concurs;----------- 6) 2 directori recunoscuţi prin autoritatea lor profesională şi morală, provenind de la unităţi de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti, de cel puţin acelaşi nivel ca cel al unităţii de învăţământ pentru care se organizează concursul, şi un coordonator CJAPP din alt judeţ (pentru ocuparea funcţiei de coordonator CJAPP)/un director de la palatul copiilor din alt judeţ (pentru ocuparea funcţiei de director la palatul copiilor)/un director al centrului de resurse şi de asistenţă educaţională din alt judeţ (petru ocuparea funcţiei de director al centrului de resurse şi de asistenţă educaţională)/un coordonator al unui centru şcolar pentru educaţie incluzivă, alţii decât cei din comisia de concurs. c) secretar - un inspector şcolar/de specialitate de la inspectoratul şcolar,/un director/director adjunct de la o unitate de învăţământ.La lucrările comisiei de contestaţii sunt invitaţi, în scris, să participe în calitate de observator câte un reprezentant desemnat de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură. La unităţile de învăţământ la care nu există organizaţie sindicală este invitat, în scris, să participe reprezentantul personalului didactic de la unitatea de învăţământ pentru care se ţine concursul, ales în consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simplă. (3) Secretarul şi observatorii participă la activităţile comisiei de contestaţii, dar nu se implică în soluţionarea contestaţiilor. Secretarul comisiei de contestaţii întocmeşte procesul-verbal. (4) Hotărârea comisiei de contestaţii se comunică contestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, cu confirmare de primire. (5) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată numai prin procedura contenciosului administrativ. (6) În termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de concurs se afişează la sediul inspectoratului şcolar rezultatele finale ale acestuia.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 21 (1) Ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct se face în urma câştigării concursului desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, cu avizele consultative ale consiliului de administraţie şi ale consiliului local. (2) Numirea în funcţiile de director şi director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe şi cele cu activităţi extraşcolare se face în urma reuşitei candidaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere vacante, organizat potrivit prezentei metodologii. (3) Directorii unităţilor de învăţământ preşcolar, ai unităţilor de învăţământ gimnazial şi ai unităţilor de învăţământ cu clasele I-X sunt numiţi, în urma câştigării concursului, prin decizie, de către inspectorul şcolar general, pentru o perioadă de 4 ani. (4) Directorii unităţilor de învăţământ liceal, postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt numiţi în funcţie, la propunerea inspectorului şcolar general, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pentru o perioadă de 4 ani. (5) Directorii unităţilor destinate activităţilor extraşcolare sunt numiţi, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la unităţile direct subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi, prin decizie a inspectorului şcolar general, la unităţile din subordinea inspectoratului şcolar. (6) Pentru candidatul declarat reuşit la concursul pentru ocuparea funcţiei de director, inspectoratul şcolar solicită avizele consultative ale consiliului local şi consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. (7) Propunerea de numire pentru candidaţii reuşiţi la concursul pentru funcţia de director la unităţile de învăţământ liceal, postliceal şi şcoli de arte şi meserii se înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării însoţită de anexa nr. 3, completată, precum şi de avizele consultative ale consiliului local şi consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. (8) Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, odată cu emiterea deciziei, respectiv a ordinului de numire, directorul încheie un contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general*7). Contractul de management educaţional se încheie pe o perioadă de 4 ani de la data numirii*8).------------- 7) Modelul de contract managerial este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie. 8) Pentru candidaţii din judeţele-pilot se aplică prevederile Metodologiei de numire şi salarizare a directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 224/2005. (9) Directorul adjunct este numit prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, cu avizul consultativ al consiliului local, pe baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu consultarea consiliului profesoral, dintre candidaţii care au promovat concursul pentru ocuparea acestui post. (10) Hotărârea consiliului de administraţie se ia după consultarea consiliului profesoral, prin vot nominal deschis. Este declarat reuşit candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi din partea membrilor consiliului de administraţie, fapt ce se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie. (11) În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, numirea directorilor şi directorilor adjuncţi se face cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice. Perioada de probă este inclusă în durata contractului de management educaţional.  +  Articolul 22 (1) Cu 15 zile înainte de expirarea perioadei de probă inspectorul şcolar general înaintează direcţiei de resort din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, printr-o adresă, aprecierea potrivit căreia persoana numită în funcţia de director de unitate de învăţământ liceal, postliceal sau şcoală de arte şi meserii corespunde/nu corespunde sub raport managerial. Aprecierea are la bază punctajul şi calificativul acordate în urma evaluării continue realizate de inspectorul şcolar de management, evaluare şi dezvoltare instituţională şi consemnate în fişa de evaluare a persoanei numite în funcţia de director de unitate de învăţământ preuniversitar de stat. Aprecierea este însoţită de fişa de evaluare a directorului de unitate de învăţământ, completată cu punctajul şi calificativul obţinute de acesta. (2) Pentru directorul unităţii de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi al unităţii de învăţământ cu clasele I-X, aprecierea este formulată de către inspectorul şcolar general adjunct şi este înaintată inspectorului şcolar general. Aprecierea are la bază punctajul şi calificativul acordate în urma evaluării continue realizate de inspectorul şcolar de management, evaluare şi dezvoltare instituţională şi consemnate în fişa de evaluare a persoanei numite în funcţia de director de unitate de învăţământ preuniversitar de stat. Aprecierea este însoţită de fişa de evaluare a directorului de unitate de învăţământ, completată cu punctajul şi calificativul obţinute de acesta.  +  Articolul 23 (1) Directorul unităţii de învăţământ înaintează consiliului de administraţie, cu 15 zile înaintea expirării perioadei de probă, aprecierea sa privind corespunderea sub raport managerial a persoanei numite în funcţia de director adjunct. Aprecierea are la bază punctajul acordat în urma evaluării continue realizate de inspectorul şcolar de management educaţional şi consemnat în fişa de evaluare a directorului adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar de stat. Consiliul de administraţie stabileşte, pe baza fişei de evaluare şi în prezenţa directorului adjunct, punctajul obţinut şi aprecierea potrivit căreia acesta corespunde/nu corespunde postului ocupat. (2) Aprecierea, însoţită de fişa de evaluare privind activitatea directorului adjunct şi calificativul acordat, este înaintată inspectorului şcolar general, spre informare.  +  Articolul 24Contractul de management educaţional al persoanelor numite în funcţia de director/director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat încetează:1. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;2. în cazul în care, la evaluarea efectuată pentru perioada de probă, activitatea directorului nu corespunde din punct de vedere managerial;3. dacă pe perioada mandatului directorul a obţinut în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei speciale efectuate de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti ori de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării calificativul "nesatisfăcător";4. pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare sau care angajează răspunderea administrativă, civilă ori penală, directorul/directorul adjunct putând fi sancţionat potrivit dispoziţiilor art. 116 lit. e) şi f) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare;5. în cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar;6. prin renunţarea directorului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;7. prin acordul părţilor;8. la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;9. prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului;10. în cazul reorganizării administrativ-teritoriale/ restructurării reţelei şcolare.-----------Pct. 10 al art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Articolul 25În toate situaţiile în care contractul de management educaţional încetează, inspectorul şcolar general emite decizie de eliberare din funcţie pentru directorii numiţi prin decizia sa, respectiv solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării emiterea ordinului de eliberare din funcţie pentru directorii numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 24 pct. 4 din prezenta metodologie, în care, prin decizia inspectorului şcolar general (pentru directorii numiţi prin decizia sa), respectiv prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării (pentru directorii numiţi prin ordin al ministrului), se face comunicarea sancţiunii, conform art. 123 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26Informaţiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declaraţii, falsul în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, observate de comisia de concurs înaintea sau în timpul desfăşurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs şi sesizarea organelor competente, iar cele dovedite după finalizarea concursului conduc, în plus, şi la invalidarea rezultatelor concursului şi reprogramarea acestuia, dacă sunt constatate cu privire la câştigătorul concursului.  +  Articolul 27 (1) Sesizările care vizează nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs, potrivit prevederilor art. 2, sau cele referitoare la valabilitatea documentelor de la dosarul de înscriere la concurs, potrivit art. 10, dovedite înaintea sau în timpul concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs. (2) Sesizările menţionate la alin. (1), dovedite după finalizarea concursului, dar înainte de emiterea deciziei/ordinului de numire, dacă sunt constatate cu privire la câştigătorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea următorului candidat promovat. În cazul în care nu există niciun alt candidat promovat, concursul se reprogramează. (3) Numirea în funcţia de director/director adjunct a persoanei prevăzute la alin. (2) se face prin decizie/ordin a/al ministrului educaţiei şi cercetării pe o perioadă de 4 ani de la data emiterii deciziei/ordinului ministrului, incluzând o perioadă de probă de 90 de zile. (4) Candidatul şi persoanele responsabile, membre ale comisiei de înscriere, care au încălcat prevederile prezentei metodologii, se sancţionează potrivit legii.-----------Art. 27 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Articolul 28Preşedinţii comisiilor, membrii acestora, precum şi persoanele desemnate ca observatori înainte de desfăşurarea concursului dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv sau relaţii conflictuale cu vreun candidat.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 -------la metodologie--------------──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────    Model de Curriculum Vitae │    European │ ──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────                                  │                                  │Curriculum vitae──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────                                  │    *Nota │    Inlocuiti rubrica (numele │    aplicantului cu propriul nume)│    **Nota │    Toate textele scrise cu aceste│    caractere au rol informativ şi│    nu apar în CV │    ***Nota │    Textul dintre () va fi inlo- │    cuit cu informaţiile cerute │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────                                  │    INFORMATII PERSONALE │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Nume │(Nume, prenume)                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Adresa │(numărul, strada, cod postal, oras, tara)                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Telefon │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Fax │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    E-mail │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Naţionalitate │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Data nasterii │(ziua, luna, anul)                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    EXPERIENTA │    PROFESIONALA │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────  * Perioada (de la - până la) │(Menţionaţi pe rand fiecare experienta                                  │profesionala pertinenta, începând cu cea mai                                  │recenta dintre acestea)                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────                                  │    *Numele şi adresa angaja- │     torului │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    *Tipul activităţii sau sec- │     torul de activitate │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    *Functia sau postul ocupat │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    *Principalele activităţi şi │     responsabilităţii │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────                                  │    EDUCATIE ŞI FORMARE │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    *Perioada (de la-până la) │(Descrieti separat fiecare forma de invata-                                  │mant şi program de formare profesionala                                  │urmate, începând cu cea mai recenta)──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    *Numele şi tipul institutiei │    de invatamant şi al organiza- │    tiei profesionale prin care │    s-a realizat formarea profe- │    sionala │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    *Domeniul studiat/aptitudini │    ocupationale │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    *Tipul calificarii/diploma │    obtinuta │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    *Nivelul de clasificare a for-│    mei de instruire/invatamant │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    APTITUDINI ŞI COMPETENTE │    PERSONALE │    dobandite în cursul vietii şi │    carierei dar care nu sunt re- │    cunoscute neaparat printr-un │    certificat sau o diploma │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Limba materna │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Limbi straine cunoscute │(Enumerati limbile cunoscute şi indicati    *abilitatea de a citi │nivelul: excelent, bine, satisfacator)    *abilitatea de a scrie │    *abilitatea de a vorbi │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Aptitudini şi competente │(Descrieti aceste aptitudini şi indicati    artistice │contextul în care le-ati dobândit)    Muzica, desen, pictura, │    literatura etc. │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Aptitudini şi competente │(Descrieti aceste aptitudini şi indicati    sociale │contextul în care le-ati dobândit)    Locuiti şi munciti cu alte │    persoane, într-un mediu mulţi-│    cultural, ocupati o pozitie în│    care comunicarea este impor- │    tanta sau desfăşuraţi o acti- │    vitate în care munca de echipa│    este esenţială, (de exemplu │    cultura, sport, etc.) │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────                                  │    Aptitudini şi competente │(Descrieti aceste aptitudini şi indicati în    organizatorice │ce context le-ati dobândit)    De exemplu coordonati sau │    conduceti activitatea altor │    persoane, proiecte şi gestio- │    nati bugete; la locul de muncă│    în acţiuni voluntare(de exem- │    plu în domenii culturale sau │    sportive) sau la domiciliu. │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Aptitudini şi competente │(Descrieti aceste aptitudini şi indicati în    tehnice │ce context le-ati dobândit)    (utilizare calculator, anumite│    tipuri de echipamente, masini │    etc) │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Permis de conducere │                                  │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    Alte aptitudini şi │(Descrieti aceste aptitudini şi indicati în    competente │ce context le-ati dobândit)    Competente care nu au mai fost│    menţionate anterior │                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    INFORMATII SUPLIMENTARE │(Indicati alte informaţii utile şi care nu                                  │au fost menţionate, de exemplu persoane de                                  │contact, referinţe, etc)                                  │──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────    ANEXE │(Enumerati documentele atasate CV-ului, dacă                                  │este cazul).──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2 -------la metodologie----------------                        EVALUARE CURRICULUM VITAE┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┐│N │ │Punctaj │Punctaj││r.│ │ maxim │ maxim ││C │ CRITERII │director│ dir. ││r │ │ │ adj. ││t.│ │ │ │├──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│1.│EDUCAŢIE ŞI FORMARE │ 3 │ 3 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Studii*1) │ 0,5 │ 0,5 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Studii superioare de lungă durată │ 0,5 │ 0,5 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Studii superioare de scurtă durată │ 0,25 │ 0,25 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Studii medii │ 0,15 │ 0,15 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Perfecţionare │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ A) în specialitate │ 1 │ 1,5 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Doctorat │ 0,5 │ 0,5 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Cursuri postuniversitare/Masterat/A doua facultate, │ │ ││ │ studii postuniversitare de conversie profesională în │ 0,25 │ 0,75 ││ │ cadrul Proiectului pt. Învăţământul Rural │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Gradul I │ 0,25 │ 0,25 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ B) în management educaţional şi finanţare │ 1,5 │ 1 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Doctorat/ Cursuri postuniversitare/ Masterat/ cursuri │ │ ││ │ de formare în management educaţional acreditate/ │ 1 │ 0,5 ││ │ avizate de MEdC │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Stagii de management în străinătate avizate MEdC │ 0,5 │ 0,5 │├──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│2.│ EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ │ 3,75 │ 3,75 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ A) activităţi şi apartenenţă profesională: │ 1,75 │ 1,75 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Membru în comisii de lucru ale inspectoratului şcolar/ │ │ ││ │ MEdC/ comisii de dialog social │ 0,25 │ 0,25 ││ │ Metodist/ responsabil cerc pedagogic/ consilier educativ│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Evaluarea rezultatelor ultimilor 3 ani*2) │ 1,5 │ 1,5 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ B) aptitudini şi competenţe tehnice │ 0,5 │ 0,5 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Cunoştinţe de operare pe calculator dovedite la susţi- │ 0,5 │ 0,5 ││ │ nerea interviului │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ C) aptitudini şi competenţe organizatorice │ 1,5 │ 1,5 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Proiecte de integrare europeană/ internaţionale │ 1 │ 1 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Inspector/ director/ director adjunct*3) │ │ ││ │ Membru în consiliul de administraţie/ responsabil │ 0,5 │ 0,5 ││ │ comisie metodică/ lider sindical │ │ │├──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│3.│ ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE │ 1,25 │ 1,25 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Lucrări publicate*4) (cărţi/ studii/ articole) de pe- │ 0,25 │ 0,5 ││ │ dagogice/ de specialitate │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Lucrări publicate*4) (cărţi/ studii/ articole) de │ 0,5 │ 0,25 ││ │ management educaţional │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ Proiecte interinstituţionale/ comunitare/ alte │ 0,5 │ 0,5 ││ │ proiecte (la nivel local/ judeţean) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤│ │ TOTAL │ 8 │ 8 │└──┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┘----*1) Se punctează forma cea mai înaltă de învăţământ finalizată*2) Punctajul se stabileşte prin cumularea rezultatelor fişelor de evaluare anuale, după cum urmează:0,25 .... pentru 86-94 puncte în fişa de evaluare0,50 .... pentru 95-100 puncte în fişa de evaluare*3) În cazul în care contractul managerial a încetat înaintea expirării perioadei pentru care a fost încheiat, din motive imputabile persoanei, experienţa în activitatea de conducere, îndrumare şi control, nu se mai punctează.*4) Punctajul maxim se acordă numai pentru publicarea de cărţi.-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006, conform pct. 4 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 -------la metodologie--------------    INSPECTORATUL SCOLAR AL _________________    NUMELE CANDIDATULUI _____________________    POSTUL PE CARE    CANDIDEAZA _____________________                             BORDEROUL DE NOTARE                                                       Nr. subiect ......┌────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│ PROBA │PUNCTAJ │ NOTARE ││ │ Maxim ├─────────────────┬────────┬──────────┬────────────────┤│ │ │Comisia │Nume şi │ Punctaj │ Punctaj ││ │ │ │prenume │individual│ proba │├────────────┼──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤│CURRICULUM │ │Presedinte │ │ │ ││ VITAE │ ├─────────────────┼────────┼──────────┤ ││ │ │Membru 1 │ │ │ ┌───────┐ ││ │ ├─────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ ││ │ 40 │Membru 2 │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ ││ │ │Membru 3 │ │ │ └───────┘ ││ │ ├─────────────────┼────────┼──────────┤ ││ │ │Membru 4 │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┤ ││ │ │Reprezentant │ │ │ ││ │ 48 │culte/M.Ap.N. │ │ │ │├────────────┼──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤│ INTERVIU │ │Presedinte │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼──────────┤ ││ │ │Membru 1 │ │ │ ┌───────┐ ││ │ ├─────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ ││ │ 100 │Membru 2 │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ ││ │ │Membru 3 │ │ │ └───────┘ ││ │ ├─────────────────┼────────┼──────────┤ ││ │ │Membru 4 │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┤ ││ │ │Reprezentant │ │ │ ││ │ 120 │culte/M.Ap.N. │ │ │ │└────────────┴──────────┴─────────────────┴────────┴──────────┴────────────────┘                           [] Promovat (≥ 90 puncte/respectiv 100 puncte)     Punctajul total →                           [] Nepromovat  +  Anexa 4 -------la metodologie--------------CONTRACT DE MANAGEMENT EDUCAŢIONALI. Părţile contractante1. Domnul/Doamna ............................., în calitate de inspector şcolar general, numit în funcţie prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. .........../..............., reprezentând Inspectoratul Şcolar al Judeţului ......................../Municipiului Bucureşti, cu sediul în ..................................., str. ..................................... nr. ............................,şi2. Domnul/Doamna ........................................, domiciliat/domiciliată în ........................., str. ......... nr. ......, bl. ....., sc. ......, ap. ......, judeţul ................, cetăţean român, având actul de identitate ...... seria ..... nr. ............, CNP ................., eliberat de ..............., în calitate de director/director adjunct la ....................., cu sediul în ............................., str. ...................... nr. ..............., judeţul ...................., telefon ..............., numit în funcţie prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. ................... din ....................... .II. Obiectul contractuluiInspectoratul Şcolar al Judeţului ......................./Municipiului Bucureşti, prin inspectorul şcolar general, încredinţează directorului/directorului adjunct conducerea, îndrumarea, controlul şi administrarea unităţii de învăţământ, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţionale în plan naţional şi local.III. Durata contractuluiPrezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării de numire în funcţie.Pentru judeţele-pilot se aplică prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2005 pentru aprobarea Metodologiei de numire şi salarizare a directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului/directorului adjunctA. Atribuţiile directorului/directorului adjunct al unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.B. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului/directorului adjunct decurg din:- Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare;- actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;- dispoziţiile emise de inspectorul şcolar general.C. Alte drepturi şi obligaţii contractuale ale directorului/directorului adjunct:1. aplică strategiile educaţionale promovate de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti la nivelul unităţii de învăţământ, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;2. participă la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional; în cazul în care nu a parcurs un astfel de stagiu, este obligat să participe la cursul de formare în primul an al mandatului;3. are dreptul să solicite şi să primească asistenţă juridică din partea inspectoratului şcolar judeţean în toate problemele de legislaţie, precum şi în cazul unor litigii în care este implicată unitatea de învăţământ;4. beneficiază de o indemnizaţie de conducere, ce se revizuieşte anual, între limitele minime şi maxime prevăzute de lege, în funcţie de performanţele manageriale evidenţiate prin evaluare obiectivă;5. asigură calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;6. încheie şi răspunde de actele juridice semnate în numele şi pe seama unităţii de învăţământ;7. decontează cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli stabilite de normele legale, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate;8. răspunde de organizarea şi realizarea perfecţionării personalului din unitatea de învăţământ;9. prezintă semestrial şi anual inspectorului şcolar general rapoarte privind starea şi calitatea învăţământului şi stadiul implementării politicilor educaţionale din unitatea de învăţământ;10. răspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;11. îşi declară averea la începutul şi la sfârşitul contractului;12. în perioada executării contractului beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular.V. Drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar general:1. să asigure directorului/directorului adjunct deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale;2. să asigure directorului/directorului adjunct condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract;3. să evalueze activitatea directorului/directorului adjunct anual sau ori de câte ori este sesizat de existenţa unor disfuncţii în activitatea unităţii de învăţământ.VI. Loialitate şi confidenţialitatePe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia directorul/directorul adjunct este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ori de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.Directorului/directorului adjunct îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei şi Cercetării în domeniul educaţiei.VII. Răspunderea părţilor1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile răspund potrivit legii.2. Directorul/directorul adjunct răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului sau prin acte de gestiune defectuoasă.3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.VIII. Modificarea contractuluiContractul de management educaţional se suspendă de drept în cazul în care împotriva managerului educaţional a fost formulată plângere penală de către organele ierarhic superioare sau a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.-----------Art. VIII din anexa 4 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.567 din 6 aprilie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.IX. Încetarea contractuluiPrezentul contract încetează:1. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;2. în cazul în care, în urma evaluării efectuate la sfârşitul perioadei de probă, activitatea directorului/directorului adjunct nu corespunde din punct de vedere managerial;3. pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare, potrivit dispoziţiilor art. 116 lit. e) şi f) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală;4. dacă, pe perioada mandatului, directorul/directorul adjunct a obţinut în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei speciale efectuate de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti ori de Ministerul Educaţiei şi Cercetării calificativul "nesatisfăcător";5. în cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar;6. prin renunţarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;7. prin acordul părţilor;8. la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;9. prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului/directorului adjunct;10. în cazul reorganizării administrativ-teritoriale/ restructurării reţelei şcolare.-----------Pct. 10 al art. IX din anexa 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.X. LitigiiLitigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.XI. Dispoziţii finale1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative specifice.2. Fişa postului şi fişa de evaluare, elaborate în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 26 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005, constituie anexe la prezentul contract.Inspector şcolar general, Director/Director adjunct,......................... ..........................-------