ORDIN nr. 631 din 21 ianuarie 2013privind documentele care se anexează cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană sau familie aptă să adopte, ca urmare a expirării atestatului anterior
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2013    În temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) În cazul în care nu au trecut mai mult de 6 luni de la încetarea de drept a valabilităţii atestatului de persoană sau familie aptă să adopte ca urmare a expirării, persoana ori familia care solicită evaluarea în vederea eliberării unui nou atestat formulează o cerere scrisă adresată direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază administrativ-teritorială domiciliază şi anexează documentele prevăzute de prezentul ordin. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) nu este necesară realizarea informării prealabile iniţierii procedurii de adopţie prevăzute de art. 9 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii.  +  Articolul 2 (1) Cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) este însoţită numai de documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b), f)-h), j), l), m) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 350/2012. În acest caz, consilierul juridic din cadrul Compartimentului adopţii şi postadopţii ataşează la cerere şi celelalte documente din dosarul iniţial de evaluare. (2) Documentele prevăzute de art. 11 alin. (1) lit. a), c), d), e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 350/2012 se anexează de către solicitant/solicitanţi la cererea de obţinere a unui nou atestat numai dacă au survenit modificări în situaţia acestuia/acestora şi dacă documentele din dosarul iniţial de evaluare nu mai sunt valabile. (3) Documentul prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. k) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 350/2012 se anexează de către solicitant/solicitanţi la cererea de obţinere a unui nou atestat numai în situaţia în care solicitantul/solicitanţii are/au copii care nu au dobândit capacitate deplină de exerciţiu. (4) În situaţia în care nu este necesară depunerea documentelor menţionate la alin. (2) şi (3), solicitantul/solicitanţii va/vor anexa la cererea de evaluare o declaraţie pe propria răspundere cu privire la menţinerea valabilităţii datelor/informaţiilor din respectivele documente. (5) Dispoziţiile art. 11 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 350/2012 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 3Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Oficiul Român pentru Adopţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii,Bogdan Adrian PanaitBucureşti, 21 ianuarie 2013.Nr. 631.----------