ORDONANŢĂ nr. 32 din 30 ianuarie 1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 30 ianuarie 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, seînţelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul general adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru, Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi din cadrul ministerelor, precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care introduce art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012.  +  Articolul 2(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul ministerelor, precum şi în aparatul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2013.(1^1) În subordinea viceprim-ministrului care are şi calitatea de ministru funcţionează un singur cabinet, cu numărul maxim de posturi stabilit potrivit anexei nr. 1 pentru funcţia de viceprim-ministru cu portofoliu, organizat în cadrul ministerului pe care îl conduce.----------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2013.(2) Numărul maxim de posturi din cabinetul viceprimministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de ministru de stat, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de secretar de stat.(3) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de secretar de stat.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.  +  Articolul 3Cabinetul demnitarului este un compartiment distinct, care poate cuprinde următoarele funcţii: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum şi curier personal.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002.  +  Articolul 4Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului este prevăzut în anexa nr. 1.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.  +  Articolul 5(1) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului este numit sau eliberat din funcţie numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcţionează.(2) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durata determinata, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului demnitarului.(3) În cazul funcţionarului public, dacă angajarea acestuia în cadrul cabinetului demnitarului se face cu acordul instituţiei de unde provine, atunci contractul individual de muncă încheiat cu aceasta instituţie se suspenda până la revenirea în funcţia deţinuta anterior.(4) Pentru personalul prevăzut la art. 3, perioada în care a desfăşurat activitate în cabinetul demnitarului se considera vechime în specialitate.  +  Articolul 6Activitatea cabinetului demnitarului este coordonata de către directorul de cabinet, care răspunde în faţa demnitarului, în acest sens.  +  Articolul 7Numărul maxim de posturi al fiecărei instituţii menţionate la art. 2 se suplimenteaza cu numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 8Salarizarea personalului din cadrul cabinetului demnitarului se face potrivit echivalării din anexa nr. 2.  +  Articolul 9Structurile aprobate prin actele normative de organizare şi funcţionare a instituţiilor prevăzute la art. 2 se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002.  +  Articolul 10Fondurile necesare asigurării bunei desfăşurări a activităţii cabinetului demnitarului se defalca din bugetul anual aprobat instituţiei de către conducătorul acesteia.  +  Articolul 11Ministerul finanţelor va efectua modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe în bugetele instituţiilor respective.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat pe anul 1998; de la această dată orice alte prevederi contrare se abroga.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Iuliu Bara,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării şi tehnologiei,
  Bujor Bogdan Teodoriu
  p. Ministrul finanţelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat
   +  Anexa 1Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │Nr. │ │Numărul│ │crt.│ Demnitar │ total │ │ │ │ de │ │ │ │posturi│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 1. │Prim-ministru │ 18 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 2. │Viceprim-ministru cu portofoliu, ministru de stat │ 12 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 3. │Viceprim-ministru fără portofoliu │ 8 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 4. │Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului, │ 8 │ │ │şeful Cancelariei Primului-Ministru │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 5. │Secretar general adjunct al Guvernului, secretar de stat şi │ 4 │ │ │asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Secretariatului │ │ │ │General al Guvernului, Departamentului pentru relaţia cu │ │ │ │Parlamentul şi Departamentului pentru proiecte de │ │ │ │infrastructură şi investiţii străine │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 6. │Conducător de organ de specialitate al administraţiei publice │ 3 │ │ │centrale, cu rang de secretar de stat │ │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA nr. 2 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2013, conform modificării aduse de pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2ECHIVALAREA, DIN PUNCT DE VEDERE AL SALARIZĂRII, A FUNCŢIILOR DIN CABINETUL DEMNITARULUI CU CELE PREVĂZUTE ÎN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 24/2000PRIVIND SISTEMUL DE STABILIRE A SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN SECTORUL BUGETAR-----------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002.-------------------------------------------------------------------------------- Nr. Anexa la Ordonanţa Guvernului crt. Denumirea funcţiei Funcţia echivalenta nr.39/1994, republicată-------------------------------------------------------------------------------- 1. Director de cabinet Director de cabinet II/4, poz. 3-------------------------------------------------------------------------------- 2. Asistent de cabinet Consultant II/4, poz. 7-------------------------------------------------------------------------------- 3. Consilier personal Consilier guvernamental II/4, poz. 4-------------------------------------------------------------------------------- 4. Secretar personal Şef cabinet I II/4, poz. 8-------------------------------------------------------------------------------- 5. Curier personal Muncitor IA III/1, cap. II lit. b),                                                         poz. 30*)----------------------------------------------------------------------------------------------*) Salariile de baza sunt mai mari cu 45%. Notă
  Pentru lucru sistematic peste durata normală a timpului de lucru, precum şi în zilele nelucrătoare, personalul prevăzut la cap. II beneficiază de un spor de până la 25%, calculat la un salariul de baza, dacă orele prestate suplimentar nu pot fi compensate cu timpul liber corespunzător.
  -------------