NORME METODOLOGICE din 28 mai 2008 de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 12 iunie 2008  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 577 din 28 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 442 din 12 iunie 2008.
   +  Articolul 1(1) Alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 61/1993, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetățeni români, fără discriminare, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.(2) Beneficiază de alocație de stat pentru copii și copiii cetățenilor străini, precum și ai persoanelor fără cetățenie rezidenți/rezidente în România, în condițiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinții.  +  Articolul 2Alocația de stat pentru copii se acordă după cum urmează:a) în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap;b) în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 pentru copiii care au împlinit vârsta de 2 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, denumiți în continuare tineri;c) în cuantum majorat cu 100% pentru copiii cu handicap care au împlinit vârsta de 3 ani, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, până la împlinirea vârstei de 18 ani.  +  Articolul 3(1) Alocația de stat pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se acordă pe bază de cerere completată și semnată de reprezentantul legal al copilului, definit la art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 61/1993, însoțită de originalul și copia certificatului de naștere al copilului și a actului de identitate al reprezentantului legal, precum și de documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, și de orice alte documente justificative, după caz.(2) În cazul persoanei singure care are copii în întreținere și nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul legal este părintele minor, dacă are capacitate deplină de exercițiu. În situația în care părintele minor nu are capacitate deplină de exercițiu, plata alocației de stat pentru copii se face reprezentantului legal al copilului, respectiv al părintelui minor, stabilit în condițiile legii. În situațiile menționate dreptul la alocația de stat pentru copii acordată părintelui minor nu încetează.(3) Documentele din care rezultă situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, eliberate în condițiile legii, se prezintă în copie și sunt, după caz, următoarele:a) livretul de familie;b) hotărârea judecătorească de încredințare a copilului, în caz de divorț;c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției;d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției;e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura de protecție specială a plasamentului;f) dispoziția directorului general/directorului executiv al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecție specială a plasamentului în regim de urgență;g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, emisă până la 31 decembrie 2004;h) dispoziția autorității tutelare de instituire a curatelei;i) actul de deces al unuia dintre părinți;j) alte documente, la solicitarea direcției teritoriale.(4) Pentru copilul cu handicap, cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită și de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. În situația în care încadrarea într-un grad de handicap intervine după stabilirea dreptului la alocația de stat pentru copii, solicitantul depune la primărie numai copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, fără a se completa o nouă cerere.(5) În cazul în care nu a fost eliberat certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de actul constatator al nașterii sau de extrasul de naștere. Copia certificatului de naștere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la nașterea copilului, în caz contrar dreptul la alocația de stat pentru copii se suspendă până la depunerea acestuia, cu reluarea plății drepturilor restante.(6) Pentru cetățenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reședința acestuia și a copiilor săi pe teritoriul României, precum și situația juridică a copiilor sunt cele eliberate de autoritățile din țara de origine, traduse și confirmate de autoritățile române, și/sau, după caz, cele eliberate de autoritățile române.(7) Cererile pentru stabilirea alocației de stat pentru copii și actele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept se depun și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința, după caz, reprezentanții legali ai copiilor. Pentru aceste cereri se realizează o evidență separată.  +  Articolul 4(1) Tinerii beneficiază de alocația de stat pentru copii după cum urmează:a) din oficiu, în continuarea drepturilor acordate până la împlinirea vârstei de 18 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare;b) pe bază de cerere, completată de aceștia, în cazul în care situația înregistrată înainte de împlinirea vârstei de 18 ani se modifică, însoțită de acte doveditoare.(2) Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat pentru copii, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.(3) În aplicarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, tinerii beneficiază de alocație de stat pentru copii în situația în care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional fără întrerupere, cu excepția prevăzută la alin. (2).(4) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune la unitățile de învățământ și este însoțită de copia actului de identitate și de adeverința eliberată de unitatea de învățământ, prin care se atestă faptul că urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, că acestea sunt continuate fără întrerupere și că nu repetă anul școlar. În situația în care anul școlar se repetă din motive medicale, cererea va fi însoțită și de copia certificatului medical sau a altui document medical care atestă această situație.  +  Articolul 5Cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) se completează după cum urmează:a) potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, în situația în care se solicită și indemnizația pentru creșterea copilului sau stimulentul lunar;b) potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1a), în situația în care se solicită numai alocația de stat pentru copii;c) potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b), în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 6(1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocația de stat pentru copii se acordă pe bază de cerere completată și semnată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, de conducătorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului din subordinea consiliului județean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, denumită în continuare direcție generală, inclusiv pentru copiii încredințați organismului privat acreditat și licențiat în condițiile legii.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune și se înregistrează la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție teritorială, până pe data de 5 a fiecărei luni și cuprinde, atât pentru serviciile publice, cât și pentru cele private, listele cu numele și codul numeric personal ale copiilor, numărul și data emiterii hotărârii comisiei pentru protecția copilului județene, respectiv a sectorului municipiului București sau ale instanțelor judecătorești, prin care s-a stabilit măsura de protecție specială, datele privind reprezentantul legal și contul deschis în numele copilului de către direcția generală. Cererea este însoțită de extrasele de cont pentru conturile în care vor fi virate sumele cu titlu de alocație de stat pentru copii.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.(3) În termenul prevăzut la alin. (2), conducătorul direcției generale transmite direcției teritoriale situația centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, precum și motivele care au dus la această situație. Situația centralizatoare se întocmește potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 3, însoțită de copii ale documentelor doveditoare.  +  Articolul 7(1) Primarii au obligația de a transmite lunar agențiilor teritoriale, până la data de 5 a fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară, potrivit prevederilor art. 3, precum și documentele justificative. Acestea sunt însoțite de un tabel centralizator, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 61/1993, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București transmit direcțiilor teritoriale situația centralizatoare privind copiii decedați.(3) În termenul prevăzut la alin. (1) direcțiile generale transmit direcțiilor teritoriale lista cuprinzând copiii pentru care au fost emise certificate de încadrare într-un grad de handicap.  +  Articolul 8(1) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București, denumit în continuare inspectorat școlar, transmite direcțiilor teritoriale, în scris și în format electronic, până la data de 1 octombrie a fiecărui an situația centralizatoare privind elevii înscriși în anul școlar, care va cuprinde numele și prenumele tânărului, codul numeric personal, adresa completă de domiciliu sau de reședință a acestuia, precum și unitatea de învățământ la care este înscris. Situația va cuprinde și elevii înscriși în unitățile de învățământ private acreditate ori autorizate în condițiile legii.(2) Pe parcursul anului școlar, inspectoratele școlare transmit lunar direcțiilor teritoriale, în scris și în format electronic, până la data de 1 a fiecărei luni, situația privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care nu mai urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, respectiv sunt exmatriculați și au renunțat la urmarea cursurilor.(3) Pentru tinerii înscriși în unitățile de învățământ din subordinea altor autorități ale administrației publice centrale de specialitate, aceste unități de învățământ au obligația de a transmite direcțiilor teritoriale situațiile prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 9(1) Acordarea alocației de stat pentru copii se stabilește prin decizie a directorului executiv al direcției teritoriale în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de către primari, de către conducătorul direcției generale, inspectoratele școlare sau unitățile de învățământ din subordinea altor organe de specialitate ale administrației publice centrale. Modelul deciziei de acordare a alocației pentru copii este prevăzut în anexele nr. 5a) și 5b).(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică în termen de 15 zile lucrătoare de la emitere reprezentantului legal al copilului, iar pentru copiii prevăzuți la art. 6 alin. (1), și conducătorului direcției generale.(3) Decizia prevăzută la alin. (1) se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.(2) Pentru copiii dați în plasament, pentru cei pentru care s-a instituit tutela sau curatela, copiii încredințați în vederea adopției sau adoptați, stabilirea dreptului la alocația de stat pentru copii se face începând cu luna în care a fost emisă, după caz, dispoziția conducătorului direcției generale, hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau hotărârea judecătorească.(3) Pentru copiii prevăzuți la alin. (2), plata alocației de stat pentru copii se face începând cu luna următoare stabilirii dreptului, inclusiv pentru perioadele anterioare, în condițiile alin. (2).(4) Plata alocației de stat pentru copii pentru cazurile prevăzute la art. 2 lit. c) se face începând cu luna următoare încadrării într-un grad de handicap, iar începând cu luna următoare expirării certificatului de încadrare într-un grad de handicap plata se face în cuantumul prevăzut la art. 2 lit. b). În situația în care se emite un nou certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap, cuantumul majorat se acordă începând cu luna emiterii acestuia, iar plata se efectuează începând cu luna următoare transmiterii copiei certificatului de încadrare într-un grad de handicap.  +  Articolul 11(1) Alocația de stat pentru copii se plătește reprezentantului legal al copilului.(2) După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocației de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviințarea reprezentantului legal.(3) În situația prevăzută la alin. (2), reprezentantul legal al copilului transmite încuviințarea scrisă și semnată de acesta direcției teritoriale.(4) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, alocația de stat pentru copii se plătește direct acestora.  +  Articolul 12(1) Plata alocației de stat pentru copii se realizează prin mandat poștal, cont curent personal sau cont de card, în funcție de opțiunea reprezentantului legal.(2) În vederea efectuării plății alocației de stat pentru copii, direcțiile teritoriale solicită Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse creditele bugetare necesare, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.(3) Plata alocației de stat pentru copii se efectuează de către direcția teritorială în a cărei rază își are domiciliul sau reședința reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul înscris în actul de identitate.  +  Articolul 13(1) Pentru copiii prevăzuți la art. 6 alin. (1), plata alocației de stat pentru copii se realizează numai în conturile personale deschise pentru aceștia de către direcțiile generale și se capitalizează până la împlinirea de către copil a vârstei de 14 ani.(2) Pe perioada în care copiii prevăzuți la art. 6 alin. (1) sunt în întreținerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protecție specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, alocația de stat pentru copii se va acorda reprezentantului legal, în baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1)-(6).(3) În situația prevăzută la alin. (2), suma cu titlu de alocație de stat pentru copii, capitalizată în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 61/1993, poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protecția copilului.(4) Cheltuielile pentru deschiderea contului personal prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, la solicitarea direcțiilor generale.(5) În cazul decesului copilului prevăzut la art. 6 alin. (1), sumele cu titlu de alocație de stat pentru copii plătite se virează de către direcțiile teritoriale la bugetul de stat, conturile deschise fiind accesate de acestea și lichidate.  +  Articolul 14(1) În situația în care se schimbă reprezentantul legal al copilului, plata alocației de stat pentru copii se suspendă până la stabilirea noului reprezentant legal, plata urmând să se efectueze în condițiile art. 3, inclusiv pentru perioada suspendării.(2) În cazul în care achitarea drepturilor de alocație de stat pentru copii se face prin mandat poștal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni consecutive reprezentantul legal al copilului sau tânărul nu a încasat drepturile cu titlu de alocație de stat pentru copii. Reluarea în plată, inclusiv plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului sau de tânăr, care se înregistrează la direcția teritorială.(3) Reluarea plății drepturilor suspendate în condițiile alin.(1) și (2) se face cu respectarea termenului general de prescripție prevăzut de lege, în cazul în care în perioada de suspendare nu au intervenit modificări de natură să conducă la încetarea dreptului.  +  Articolul 15(1) În situația în care, după stabilirea dreptului la alocație de stat pentru copii, reprezentantul legal sau tânărul optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris direcției teritoriale.(2) În cazul în care optează pentru plata în cont curent personal sau cont de card, comunicarea este însoțită de extrasul de cont care cuprinde numele reprezentantului sau, după caz, al tânărului, codul IBAN, numărul de cont, banca și filiala unde este deschis contul ori, după caz, de alte documente emise de unitatea bancară, care să cuprindă aceste informații.(3) Plata în cont curent personal sau cont de card a alocației de stat pentru copii se realizează numai la băncile cu care direcțiile teritoriale au negociat comisionul, în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (4) din Legea nr. 61/1993.  +  Articolul 16(1) Dreptul la alocația de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare. Dreptul la alocația de stat pentru copii încetează în una dintre următoarele situații:a) decesul copilului sau, după caz, al tânărului;b) tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale organizate în condițiile legii;c) copilul cetățenilor străini sau apatrizi prevăzuți la art. 1 alin. (2) nu mai locuiește în România.(2) În situația în care după încetarea dreptului sunt îndeplinite din nou condițiile de acordare, alocația de stat pentru copii se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.  +  Articolul 17(1) În cazul în care reprezentantul legal se află temporar în imposibilitatea de a primi alocația de stat pentru copii, fără pierderea calității de reprezentant legal, plata acesteia se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau, după caz, unei persoane împuternicite prin procură specială care trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente:a) numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate al reprezentantului legal;b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data și locul nașterii) ale mandatarului;c) obiectul mandatului (încasarea drepturilor curente și restante, semnarea extrasului de cont pentru copilul/copiii - numele și prenumele, CNP-ul);d) perioada de exercitare a mandatului în limita prevăzută de lege;e) precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin reprezentantului legal, inclusiv pe aceea de a anunța în termen direcției teritoriale orice schimbare intervenită în situația reprezentantului legal sau a copilului, de natură să suspende ori să înceteze acordarea drepturilor.(2) În situația prevăzută la alin. (1), plata alocației de stat pentru copii se face la oficiul poștal sau la unitatea bancară, pe baza actului doveditor din care rezultă calitatea de reprezentant legal ori, după caz, de persoană împuternicită.(3) Pentru solicitarea și primirea drepturilor restante, persoana împuternicită în condițiile alin. (1) depune la direcția teritorială cererea de acordare a drepturilor, însoțită de copia procurii speciale.(4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile și în situația în care reprezentanții legali împreună cu copilul/copiii lor își stabilesc reședința în altă țară.  +  Articolul 18(1) Reprezentantul legal al copilului sau, după caz, tânărul este obligat să comunice în scris direcției teritoriale orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plății drepturilor de alocație de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariția acestora.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), direcția teritorială are obligația de a actualiza informațiile prelucrate prin programul informatic din cererea inițială, pe baza actelor doveditoare.  +  Articolul 19(1) În cazul schimbării adresei de domiciliu sau de reședință în aria de competență a aceleiași direcții teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la apariția modificării, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (1), direcției teritoriale modificarea.(2) În cazul în care noua adresă de domiciliu se află în aria de competență a altei direcții teritoriale, direcția teritorială care a efectuat plata până la apariția modificării procedează la încetarea plății și comunică în scris direcției teritoriale din județul de domiciliu al titularului datele necesare în vederea reluării plății, menționând obligatoriu ultima lună pentru care s-a efectuat plata, cuantumul, precum și suma restantă defalcată pe fiecare lună.(3) În situația prevăzută la alin. (2), reprezentantul legal sau, după caz, tânărul prezintă direcției teritoriale actele doveditoare, pe baza cărora se întocmește un dosar nou, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (1).  +  Articolul 20(1) Încetarea/modificarea/suspendarea dreptului la alocația de stat pentru copii se realizează în baza deciziei directorului executiv al direcției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 20 de zile de la emitere.(2) La fundamentarea deciziei prevăzute la alin. (1), direcția teritorială poate să solicite informații de la primari, de la direcțiile generale, precum și de la orice altă instituție care deține date cu privire la identitatea reprezentantului legal ori a copilului și la domiciliul acestuia.  +  Articolul 21(1) Alocația de stat pentru copii nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.(2) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocație de stat pentru copii se recuperează, potrivit legii, de la persoanele care le-au încasat, pe baza deciziei directorului executiv al direcției teritoriale, și, după caz, prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat necuvenit.(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere și constituie titlu executoriu de la data comunicării.  +  Articolul 22Recuperarea sumelor încasate necuvenit se urmărește de direcția teritorială și se realizează după cum urmează:a) dacă copilul sau tânărul beneficiază în continuare de drepturi, se vor face rețineri eșalonat din drepturile aferente lunilor următoare;b) dacă copilul sau tânărul nu mai beneficiază de drepturi în perioada următoare constatării debitului și reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă în contul direcției teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare;c) dacă reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul nu consimte la restituirea sumei și nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, se transmite înștiințare la direcția județeană a finanțelor publice, respectiv a sectoarelor municipiului București, această instituție urmând să confirme preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv;d) debitorii declarați insolvabili sau dispăruți se scad din activul direcției teritoriale și se trec într-o evidență specială, cu respectarea procedurilor legale.  +  Articolul 23Datele cuprinse în cererea privind acordarea alocației de stat pentru copii sunt supuse confidențialității, cu respectarea legislației privind datele cu caracter personal. Acestea pot fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului și al întocmirii unor situații statistice, precum și în situații justificate de unele măsuri de incluziune socială.  +  Articolul 24În aplicarea prezentelor norme metodologice se pot elabora instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.  +  Articolul 25Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3, 4, 5a) și 5b) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1a)la normele metodologice
  CERERE
  pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
  Subsemnata(ul), Numele și prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Adresa: Str. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Nr. [__│__│__│__] Bl. [__│__│__│__│__│__│__│ Sc. [__│__] Ap. [__│__│__] Sector [__] Mun./oras/com. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] sat [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Județul [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Telefon [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Fax [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] E-mail ________________________________________ Actul de identitate1) [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Eliberat de sectia de politie [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Va rog să-mi aprobati acordarea alocatiei de stat pentru copilul:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Numele și prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Actul de identitate/act [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││doveditor*1) ││ ││reprezentat legal de subsemnatul în calitate de*): │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┬──-┐ ││parinte natural │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││parinte adoptiv │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││tutore │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││curator │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana/familie de plasament │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││asistent maternal │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana careia i s-a încredințat copilul în vederea adoptiei │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┴──-┘ ││Copilul este incadrat într-un grad de handicap Da [___] Nu [__] ││ ││Conform certificatului de încadrare într-un grad de handicap nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]││ ││Eliberat de [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2. Numele și prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Actul de identitate/act [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││doveditor*1) ││ ││reprezentat legal de subsemnatul în calitate de*): │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┬──-┐ ││parinte natural │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││parinte adoptiv │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││tutore │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││curator │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana/familie de plasament │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││asistent maternal │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana careia i s-a încredințat copilul în vederea adoptiei │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┴──-┘ ││Copilul este incadrat într-un grad de handicap Da [___] Nu [__] ││ ││Conform certificatului de încadrare într-un grad de handicap nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]││ ││Eliberat de [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3. Numele și prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Actul de identitate/act [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││doveditor*1) ││ ││reprezentat legal de subsemnatul în calitate de*): │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┬──-┐ ││parinte natural │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││parinte adoptiv │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││tutore │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││curator │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana/familie de plasament │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││asistent maternal │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana careia i s-a încredințat copilul în vederea adoptiei │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┴──-┘ ││Copilul este incadrat într-un grad de handicap Da [___] Nu [__] ││ ││Conform certificatului de încadrare într-un grad de handicap nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]││ ││Eliberat de [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4. Numele și prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Actul de identitate/act [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││doveditor*1) ││ ││reprezentat legal de subsemnatul în calitate de*): │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┬──-┐ ││parinte natural │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││parinte adoptiv │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││tutore │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││curator │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana/familie de plasament │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││asistent maternal │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana careia i s-a încredințat copilul în vederea adoptiei │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┴──-┘ ││Copilul este incadrat într-un grad de handicap Da [___] Nu [__] ││ ││Conform certificatului de încadrare într-un grad de handicap nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]││ ││Eliberat de [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ La prezenta, anexez urmatoarele documente*):┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────-┐│copia certificatului de nastere al copilului │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│copia actului de identitate al reprezentantului legal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│livretul de familie │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divort │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adoptiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│hotărârea judecătorească de incuviintare a adoptiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protectia copilului │ ││pentru măsura de protecție speciala a plasamentului │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│dispoziția directorului general/directorului executiv al directiei generale de asistența │ ││sociala și protectia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de │ ││protecție speciala a plasamentului în regim de urgenta │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității │ ││tutelare emisa până la 31 decembrie 2004 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│dispoziția autorității tutelare de instituire a curatelei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│actul de deces al unuia dintre parinti │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul │ ││este declarat cu handicap │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘ Doresc sa primesc aceste drepturi: - la domiciliu prin mandat postal*) [__] - în cont personal*) [__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Deschis la banca __________________________________________________________________ - în cont de card*) [__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Deschis la banca __________________________________________________________________-------- *) se bifeaza cu "X" casuta corespunzătoare. Anexez alaturat extrasul de cont de la deschiderea acestuia. Celalalt parinte (se completeaza dacă exista): Numele și prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Adresa: Str. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Nr. [__│__│__│__] Bl. [__│__│__│__│__│__│ Sc. [__│__] Ap. [__│__│__] Sector [___] Localitatea [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Județul [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Telefon [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Fax [__│__│__│__│__│__│__│__│__] E-mail ________________________________________ Actul de identitate*1) [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__] Eliberat de sectia de politie [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Ma oblig sa aduc la cunoștința directiei de muncă și protecție sociala orice modificareintervenita în situația copilului, care poate conduce la încetarea dreptului la alocatia destat pentru copii, în termen de 15 zile de la data modificarii. Prin semnarea prezentei am luat la cunoștința ca cele declarate sunt corecte și complete,iar declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale. Data Semnatura solicitantului ________________ _____________________ Semnatura celuilalt parinte ____________________________───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *1) În cazul cetatenilor români se va specifică Pentru cetatenii straini sau apatrizi: tipul de act de identitate: - B.I. - buletin de identitate - C.I. - carte de identitate - C.I - carte de identitate - L.S.T. - legitimatie de sedere temporara - C.I.P. - carte de identitate provizorie - D.I. - document de identitate - C.N. - certificat de nasteri; - C.N. - certificat de nastere
   +  Anexa nr. 1b)la normele metodologice
  CERERE
  pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
  în cazul tinerilor care au implinit vârsta de 18 ani și urmeaza
  cursurile învățământului liceal sau profesional
  A. Subsemnata(ul),┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numele și prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││ [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Adresa: Str. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Nr. [__│__│__│__] Bl. [__│__│__│__│__│__│__│ Sc. [__│__] Ap. [__│__│__] Sector [___] ││ ││Mun./oras/com. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││sat [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Județul [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Telefon [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Fax [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││E-mail ________________________________________ ││ ││Actul de identitate*1) [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Eliberat de sectia de politie [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Elev la [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││În anul [__│__│__│__] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Va rog să-mi aprobati acordarea alocatiei de stat Doresc sa primesc aceste drepturi: - la domiciliu prin mandat postal*) [___] - în cont personal*) [___] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Deschis la banca ______________________________________________________________ - în cont de card**) [___] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Deschis la banca _______________________________________________________________-------- *) Se bifeaza cu "X" casuta corespunzătoare. **) Se ataseaza extrasul de cont de la deschiderea contului. B. Declar pe propria răspundere că nu repet anul scolar*2) C. Ma oblig sa aduc la cunoștința directiei de muncă și protecție sociala oricemodificare intervenita în situația mea, care poate conduce la încetarea dreptului laalocatia de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la data modificarii. D. Prin semnarea prezentei am luat la cunoștința ca cele declarate sunt corecte șicomplete, iar declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legiipenale. Data Semnatura solicitantului ________________ __________________________────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- *1) În cazul cetatenilor români se va specifică Pentru cetatenii straini sau apatrizi: tipul de act de identitate: - B.I. - buletin de identitate - C.I. - carte de identitate - C.I - carte de identitate - L.S.T. - legitimatie de sedere temporara - C.I.P. - carte de identitate provizorie - D.I. - document de identitate *2) În situația în care anul scolar se repeta din motive medicale se va atasa la cerereactul/actele medicale care dovedesc acest lucru.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  CERERE
  pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii*)
  Subsemnata(ul), Numele și prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__][__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] având functia de Director general/Director executival D.G.A.S.P.C. a județului/sectorului Mun. București [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]Telefon [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Fax [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]E-mail __________________________________________ Va rog sa aprobati acordarea alocatiei de stat pentru copiii pentru care s-a stabilitmăsura de protecție speciala prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004privind protectia și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare,conform listelor anexate. Ma oblig sa aduc la cunoștința directiei de muncă și protecție sociala orice modificareintervenita în situația copilului, care poate conduce la încetarea dreptului la alocatia destat pentru copii, în termen de 15 zile de la data modificarii. Prin semnarea prezentei am luat la cunoștința ca cele declarate sunt corecte și complete,iar declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale. Data Semnatura ________________ Directorului general/directorului executiv _______________________________________ ( L.S. )
  LISTA
  pentru serviciile publice, care cuprinde copiii pentru care s-a
  stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1)
  lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea
  drepturilor copilului, cu modificările ulterioare
  Din serviciul rezidențial (denumire) ..................Adresa ................................................
  Nr. crt.Copii Hotărârea comisiei pentru protecția copiluluiHotărârea instanței judecătorești Dispoziția DGASPC Reprezentantul legal Nr. contCod IBANBanca/sucursala
  NumelePrenumeleCNP Nr. DataNr. DataNr. DataNumele PrenumeleCNP

  LISTA
  pentru serviciile private, care cuprinde copiii pentru care s-a
  stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1)
  lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea
  drepturilor copilului, cu modificările ulterioare
  Din serviciul rezidențial (denumire)..........................................Adresa........................................................................Telefon:.........................., fax ...............................Certificat de acreditare seria .............. nr. ..........Licența seria .............. nr. ..........
  Nr. crt.Copii Hotărârea comisiei pentru protecția copilului Hotărârea Instanței judecătorești Dispoziția DGASPC Reprezentantul legal Nr. contCod IBANBanca/sucursala
  NumelePrenumeleCNP Nr. DataNr. DataNr. DataNumele PrenumeleCNP
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de
  protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea
  nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
  cu modificările ulterioare
  Subsemnata(ul), Numele și prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] având functia de director general/director executiv al DGASPC ajudețului/sectorului municipiului București [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]Telefon [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Fax [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]E-mail ......................................... Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalitatilor de stabilire și plata a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, va transmit situația centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat sau a incetat măsura de protecție speciala prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare. Data Semnatura solicitantului ........................ ...........................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  privind copiii pentru care s-a modificat sau a incetat măsura de
  protecție speciala prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea
  nr. 272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor
  copilului, cu modificările ulterioare
  Din serviciul rezidential public/privat (denumire) .................... Adresa ................................................................
  Nr. crt.Copil CNP Hotărârea comisiei pentru protectia copilului de modificare /incetare a masurii Hotărârea instanței judecătorești de modificare/incetare a masurii MotivatieNoul reprezentant legal CNP
  NumelePrenumeleNr. Data Nr. Data NumelePrenumele
  1.
  2.
  3.
  .
  .
  .
  .
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice ROMÂNIA Județul/Municipiul București ............................ (cod, denumire) Primarul localității/sectorului ............................ (cod, denumire)
  TABEL CENTRALIZATOR
  privind cererile înregistrate pentru alocația de stat
  pentru copii în luna ....., anul .....
  Nr. crt.Numele și prenumele copiluluiCNP-ul copiluluiNumele și prenumele reprezentantului legal CNP-ul reprezentantului legal AdresaData înregistrării cererii
  1.
  2.
  3.
  .
  .
  .
  .
  Data .............. Predat Primit Reprezentant primărie, Reprezentant DMPS, ................... .................... (numele și prenumele) (numele și prenumele) ( L.S. ) ( L.S. )
   +  Anexa nr. 5a)la normele metodologiceDIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
  DECIZIE
  privind aprobarea acordării alocației de stat pentru copii
  Nr. .......... din ...............
  Având în vedere:- art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008;- Cererea pentru acordarea alocației de stat pentru copii înregistrată cu nr.......................................................................;- regulamentul de organizare și funcționare al direcției de muncă și protecție socială.......................................................și în temeiul competențelor conferite de lege,directorul executiv al Direcției de Muncă și Protecție Socială ........................................, numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. ........, decide:  +  Articolul 1Se aprobă pentru doamna/domnul ...................................., în calitate de reprezentant legal al copilului/titular ..........................., acordarea alocației de stat pentru copii în cuantum de .......................... lei.  +  Articolul 2(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu luna ......................... .(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ........................ a fiecărei luni, prin mandat poștal/cont personal.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Direcția de Muncă și Protecție Socială .................................. .În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluționării contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Director executiv,....................
   +  Anexa nr. 5b)la normele metodologiceDIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
  DECIZIE
  privind aprobarea acordării alocației de stat pentru copii
  Nr. ....... din ........
  Având în vedere:- art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008;- Cererea pentru acordarea alocației de stat pentru copii înregistrată cu nr. ...............................................;- regulamentul de organizare și funcționare al direcției de muncă și protecție socială .......................................și în temeiul competențelor conferite de lege,directorul executiv al Direcției de Muncă și Protecție Socială ........................., numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. ..........., decide:  +  Articolul 1(1) Se aprobă acordarea alocației de stat pentru copii pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare.(2) Copiii pentru care se acordă alocația de stat pentru copii și cuantumul acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu luna .............................. .(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ......................... a fiecărei luni și se virează în contul personal al acestora.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Direcția de Muncă și Protecție Socială ........................ .În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul .........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluționării contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Director executiv,.....................  +  Anexăla anexa nr. 5b)
  LISTA
  cuprinzând copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție
  specială prevăzută la art. 58 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 272/2004
  privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările
  ulterioare, pentru care s-au stabilit dreptul la alocația de stat
  pentru copii și cuantumul acesteia
  Din serviciul rezidențial public/privat (denumire) .......................Adresa ...................................................................
  Nr. crt.Copilul Reprezentantul legal Nr. contCod IBANCuantumul alocatiei - lei -
  NumelePrenumeleCNP NumelePrenumeleCNP
  1.
  2.
  3.
  .
  .
  .
  .
  -------