HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 (*actualizată*)privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor(actualizată până la data de 19 ianuarie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 37 din 16 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "autoritate de sănătate publică", "Ministerul Sănătăţii Publice" şi "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" se înlocuiesc cu sintagmele "direcţie de sănătate publică", "Ministerul Sănătăţii" şi, respectiv, "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale".În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile pentru securitate şi sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotârâri, supravegherea sănătăţii lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor.  +  Articolul 3Potrivit prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii este autoritatea competentă în domeniul medicinii muncii şi al supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor.---------------Art. 3 a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătăţii Publice" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii".  +  Articolul 4 (1) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialişti de medicina muncii. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 37 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 21 ianuarie 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 37 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 21 ianuarie 2008, prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică şi medicilor de medicină generală cu atestat în medicină de întreprindere, care, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, sunt încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, având o vechime de minimum 3 ani în aceeaşi întreprindere.  +  Capitolul II Obligaţiile angajatorilor  +  Articolul 5 (1) Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătăţii lucrătorilor. (2) Evaluarea riscului asupra sănătăţii se actualizează dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii sănătăţii o impun.  +  Articolul 6Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât şi din sectorul privat, sunt obligaţi să respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.  +  Articolul 7Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.  +  Capitolul III Servicii medicale profilactice  +  Articolul 8 (1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.--------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011.(1^1) Prin supraveghere specială se înţelege examenul medical profilactic efectuat de către medicul de medicina muncii, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru lucrătorii care se încadrează în următoarele categorii: persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani împliniţi, persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniţi, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stângace, persoane cu vederea monoculară, persoane în evidenţă cu boli cronice.--------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011. (2) Serviciile medicale profilactice prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum şi ale actelor normative specifice. (3) În cazuri argumentate medical, ştiinţific, statistic, examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale. (4) Testarea psihologică a aptitudinilor în muncă se face potrivit prevederilor anexei nr. 1. (5) Examinările medicale profilactice se efectuează în baza fişei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, completată în mod obligatoriu la toate rubricile şi semnată de către angajator.--------Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 9 (1) În sensul prezentei hotărâri, aptitudinea în muncă reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical. (2) Pentru stabilirea aptitudinii în muncă, medicul specialist de medicina muncii poate solicita şi alte investigaţii şi examene medicale de specialitate, suplimentare celor prevăzute la art. 8.  +  Articolul 10În condiţiile în care medicul de medicina muncii face recomandări de tip medical, aptitudinea este condiţionată de respectarea acestora, iar în fişa de aptitudine anexa nr. 5, avizul medical va fi "apt condiţionat".  +  Articolul 11 (1) Inaptitudinea temporară în muncă, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă, până la reevaluarea sănătăţii de către medicul de medicina muncii. (2) În situaţia în care lucrătorul se află temporar, din cauza unei boli, în situaţia de incapacitate medicală privind desfăşurarea activităţii la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileşte inaptitudinea temporară până la dispariţia cauzei medicale, iar în fişa de aptitudine - anexa nr. 5, avizul medical va fi "inapt temporar".  +  Articolul 12 (1) Inaptitudinea permanentă în muncă, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă. (2) Abrogat.--------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 13Examenul medical al lucrătorilor la angajarea în muncă stabileşte aptitudinea/aptitudinea condiţionată/ inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă în care angajatorul îi va desemna să lucreze privind: a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de muncă; b) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de muncă; c) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate; d) existenţa/inexistenţa unui risc pentru sănătatea populaţiei căreia îi asigură servicii.  +  Articolul 14În funcţie de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru: a) adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice şi la starea de sănătate a lucrătorului, în situaţia prevăzută la art. 15 lit. b); b) îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă; c) includerea în circuitul informaţional şi operaţional din sistemul sanitar a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.  +  Articolul 15Examenul medical la angajarea în muncă se efectuează pentru: a) lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; b) lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau sunt detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi; c) lucrătorii care îşi schimbă meseria sau profesia.  +  Articolul 16 (1) Examenul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care va completa fişa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) În situaţia schimbării locului de muncă, lucrătorul este obligat să prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul său de muncă anterior. (3) Examenul medical la angajarea în muncă constă în: a) anamneza medicală profesională şi neprofesională şi examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4; b) examenele medicale clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în anexa nr. 1. (4) La indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităţilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical la angajarea în muncă pentru locurile de muncă şi activităţile cu expunere la factori de risc profesional cuprinde şi examene medicale suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1. (5) Rezultatele examenului clinic şi ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical.(6^1) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinţă/scrisoare medicală care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat.--------Alin. (6^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011. (7) Abrogat.------------Alin. (7) al art. 16 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 37 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 21 ianuarie 2008.  +  Articolul 17Fişa de aptitudine care finalizează examenul medical la angajarea în muncă se completează numai de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător.  +  Articolul 18Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează la indicaţia medicului specialist de medicina muncii în prima lună de la angajare şi are următoarele scopuri: a) completează examenul medical la angajarea în muncă, în condiţiile concrete noilor locuri de muncă (organizarea fiziologică a muncii, a mediului de muncă, relaţiile om-maşină, relaţiile psihosociale în cadrul colectivului de muncă); b) ajută organismul celor angajaţi să se adapteze noilor condiţii; c) determină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă şi recomandă măsuri de înlăturare a acestora.  +  Articolul 19Efectuarea examenului medical periodic are următoarele scopuri: a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine; b) depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional; c) diagnosticarea bolilor profesionale; d) diagnosticarea bolilor legate de profesie; e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători la acelaşi loc de muncă; f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea produselor sau pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale.  +  Articolul 20Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor.  +  Articolul 21Frecvenţa examenului medical periodic este stabilită prin fişele întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.  +  Articolul 22Examenul medical periodic cuprinde următoarele: a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajării sau de la ultimul examen medical periodic până în momentul examenului medical respectiv; b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4; c) examenele clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în anexa nr. 1 şi examenului indicat de către medicul specialist de medicina muncii; d) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevăzut în anexa nr. 4; e) finalizarea concluziei prin completarea fişei de aptitudine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, de către medicul specialist de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător. f) la indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităţilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigaţii şi/sau examene medicale de specialitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.--------Litera f) a art. 22 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 23Examenul medical la reluarea activităţii se efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, cu respectarea dispoziţiilor art. 22.  +  Articolul 24Efectuarea examenului medical la reluarea activităţii are următoarele scopuri: a) confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcţiei avute anterior sau noii profesii/funcţii la locul de muncă respectiv; b) stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă şi a unor activităţi specifice profesiei sau funcţiei, dacă este cazul; c) reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii sale de muncă.  +  Articolul 25Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activităţii ori de câte ori îl consideră necesar, în funcţie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a absentat din producţie.  +  Articolul 26Promovarea sănătăţii la locul de muncă reprezintă supravegherea activă a sănătăţii lucrătorilor în raport cu caracteristicile locului de muncă şi, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.  +  Articolul 27În vederea conştientizării nevoilor şi obiectivelor privind sănătatea şi securitatea în muncă în rândul lucrătorilor, a angajatorilor sau a altor factori implicaţi în acest scop, medicii de medicina muncii efectuează activităţi specifice de promovare a sănătăţii la locul de muncă pentru realizarea bunăstării lucrătorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.--------Art. 27 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 28Serviciile de medicina muncii participă la realizarea şi implementarea programelor de informare, educare şi formare profesională cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă pentru lucrătorii la care s-a efectuat supravegherea sănătăţii prin examene medicale profilactice.  +  Articolul 29 (1) Pentru promovarea măsurilor privind adaptarea la muncă a lucrătorilor şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de mediu, medicii de medicina muncii desfăşoară activităţi de consiliere privind sănătatea şi igiena ocupaţională a lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora din întreprindere şi din comitetul de sănătate şi securitate în muncă, după caz, şi colaborează cu organismele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. (2) Serviciul de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor va întocmi şi va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde în principal concluziile evaluării stării de sănătate a lucrătorilor, precum şi recomandări medicale privind promovarea sănătăţii la locul de muncă.--------Art. 29 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 30Persoana examinată poate contesta rezultatul dat de către medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă.  +  Articolul 31Contestaţia prevăzută la art. 30 se adresează direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii fişei de aptitudine în muncă.---------------Art. 31 a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "autoritate de sănătate publică" cu sintagma "direcţie de sănătate publică".  +  Articolul 32Direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti desemnează o comisie formată din 3 medici specialişti de medicina muncii şi convoacă părţile implicate în termen de 21 de zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.---------------Art. 32 a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "autoritate de sănătate publică" cu sintagma "direcţie de sănătate publică".  +  Articolul 33Decizia comisiei este consemnată într-un proces-verbal şi este comunicată în scris persoanei examinate medical.  +  Articolul 34Concluzia procesului-verbal este consemnată în fişa de aptitudine, în care a fost precizat rezultatul examenului medical contestat.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 35La aplicarea măsurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de muncă, angajatorii vor ţine seama de rezultatele supravegherii sănătăţii.  +  Articolul 36Lucrătorii trebuie să fie informaţi în legătură cu rezultatele proprii ale supravegherii sănătăţii lor.  +  Articolul 37 (1) Dosarul medical şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional se păstrează la structura de medicina muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul. (2) Dosarul medical şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator. (3) Dosarele medicale trebuie păstrate la structurile de medicina muncii cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii, în cazul expunerii profesionale la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.--------Art. 37 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 38Angajatorul păstrează lista locurilor de muncă cu riscuri profesionale şi fişele de aptitudine.--------Art. 38 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 39Lucrătorul este obligat să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de muncă, conform planificării efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.  +  Articolul 40Orice lucrător are dreptul să consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie condiţiilor de muncă şi activităţii desfăşurate.  +  Articolul 41La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical şi ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unităţii respective.--------Art. 41 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 42Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicina muncii.--------Art. 42 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 43La întreruperea temporară sau definitivă a activităţii lucrătorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului său de familie.  +  Articolul 44Medicul specialist de medicina muncii şi medicul de familie al lucrătorului se vor informa reciproc şi operativ referitor la apariţia unor modificări în starea de sănătate a lucrătorului.  +  Articolul 45Pentru protecţia sănătăţii comunitare, în cazul sectoarelor cu riscuri (alimentar, zootehnic, farmaceutic, aprovizionare cu apă potabilă, servicii către populaţie, cazare colectivă, piscine, salubritate etc.), examenele medicale la angajare, periodic, la reluarea muncii se pot completa cu examinările specifice sectorului de activitate, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii.  +  Articolul 46Dosarului medical îi sunt aplicabile prevederile art. 21-25 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, referitoare la dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului.  +  Articolul 47Lucrătorii au acces, la cerere, la toate informaţiile referitoare la starea lor de sănătate.  +  Articolul 48Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 49Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 48-81 din titlul II cap. VI şi anexele nr. 4, 5, 6, 7 şi 8 din Normele generale de protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 aprilie 2007.Nr. 355.  +  Anexa 1 F I Ş Eprivind serviciile medicale profilactice detaliate în funcţiede expunerea profesionalăEXPLICAREA FIŞELOR1. Examenul medical la angajare: a) la acest punct este menţionată obligativitatea efectuării examinării clinice conform datelor din dosarul medical examen clinic general, pentru toţi lucrătorii; b) la acest punct se includ pentru fiecare lucrător examinările clinice, de laborator sau paraclinice în funcţie de agentul la care este expus, de situaţia specială de muncă, profesie/ocupaţie/funcţie.2. Examenul medical periodic: a) la acest punct este menţionat: examenul clinic general (cu atenţie deosebită pe anumite aparate şi sisteme); b) la acest punct sunt menţionate examenele de laborator şi paraclinice de efectuat în funcţie de factorul nociv profesional la care este expus lucrătorul respectiv sau profesia/ocupaţia/funcţia deţinută; c) examen medical periodic - anual: intervalul dintre două verificări medicale periodice nu depăşeşte 12 luni.3. Contraindicaţii: a) contraindicaţiile sunt relative; ele necesită evaluarea raportului dintre gravitatea bolii şi factorii constitutivi ai condiţiei de muncă şi evaluarea efectuată de către medicul de medicina muncii; b) inaptitudinea psihologică datorată lipsei potenţialului atitudinal şi aptitudinal psihologic profesional reprezintă contraindicaţie pentru ocupaţia/funcţia sau locul de muncă respectivă/respective; c) contraindicaţiile menţionate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, cât şi pentru examenul medical periodic.4. Observaţii: a) bolile acute, până la vindecarea lor, constituie contraindicaţii absolute; b) medicul de medicina muncii poate solicita, dacă consideră necesar, pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de altă specialitate, dar decizia de aptitudine în muncă îi aparţine în totalitate; c) pentru lucrătorii care nu se regăsesc în fişele din prezenta anexă, examenul medical periodic va fi reprezentat de examenul clinic general anual; d) examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua şi la intervale mai scurte decât cele prevăzute în fişe, dacă acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de muncă sau în alte dispoziţii în acest sens, cu acordul conducerii unităţii şi al reprezentanţilor lucrătorilor; e) la angajarea în muncă, precum şi cu ocazia examenului medical periodic al lucrătorilor care concură la siguranţa circulaţiei din sectorul transporturi feroviare, navale şi aeriene, al conducătorilor auto, precum şi al altor categorii de lucrători care desfăşoară activităţi specifice, se vor efectua şi examinările stabilite prin reglementări speciale, în scopul constatării dacă starea sănătăţii le permite să îndeplinească munca ce li se încredinţează; f) în funcţie de situaţia epidemiologică locală, direcţiile de sănătate publică judeţene vor stabili atât completarea examenelor medicale, cât şi modificarea periodicităţii acestora în cadrul examenelor medicale periodice. Aceste modificări trebuie transmise în scris unităţilor care desfăşoară activitate de medicina muncii; g) pentru lucrătorii expuşi la radiaţii ionizante se va respecta legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul activităţilor nucleare; h) pentru lucrătorii expuşi la agenţi chimici valorile-limită de expunere profesională prevăzute în legislaţia în vigoare nu constituie o linie de demarcaţie absolută între concentraţiile nocive şi concentraţiile nenocive având în vedere susceptibilitatea individuală. Valorile-limită de expunere profesională servesc numai ca un ghid în scopuri de prevenire.Prescurtări:- ECG = electrocardiografie- EEG = electroencefalografie- EMG = electromiografie- TGO = transaminază glutamică oxaloacetică- TGP = transaminază glutamică piruvică- GGT = gama glutamil transferază- RPS = radiografie pulmonară standard- OAD = oblic anterior drept (pentru radiografii)- TA = tensiune arterialăI. AGENŢI CHIMICIFişa 1. Acid acrilic, acrilaţi (monomeri), metilmetaacrilatExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 2. Acid cianhidric şi compuşi cianici, cu excepţia cianamidei calciceExamen medical la angajare:- examen clinic general- ECG- hemogramă- examen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- tiocianaţi în urină, la sfârşitul schimbului de lucru - anual- ECG - anual- hemogramă - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- boli sau deformaţii care împiedică purtarea măştii- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- anemie- boli ale aparatului cardiovascular- etilism cronic- anosmie- afecţiuni tiroidieneFişa 3. Acizi organici şi derivaţi (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili şi amide)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 4. AcrilamidăExamen medical la angajare:- examen clinic generalExamen medical periodic:- examen clinic general - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central şi perifericFişa 5. Acrilonitril şi metaacrilonitrilExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- tiocianaţi în urină, la sfârşitul schimbului de lucru - anual- spirometrie - anual- ECG - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale aparatului cardiovascularFişa 6. Alcool metilicExamen medical la angajare:- examen clinic general- testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizualExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anual- alcool metilic în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) - anualContraindicaţii:- boli ale nervului optic şi/sau ale retinei- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- etilism cronicFişa 7. Alcooli (cu excepţia alcoolului metilic)Examen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă pentru metilciclohexanol- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă (pentru metilciclohexanol) - anual- determinarea acetonei în urină (pentru alcool izopropilic) (la sfârşitul schimbului de lucru) - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- leucopenii pentru metilciclohexanolFişa 8. AldehideExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 9. Amine alifaticeExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 10. Amine aromatice carcinogene (benzidina, alfa- şi beta-naftilamina, auramina, 4-aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)Examen medical la angajare:- examen clinic general- examen sumar de urină (urobilinogen)- creatinină sanguină- hemogramăExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- determinarea benzidinei în urină (pentru benzidina) - anual- hemogramă - anual- examen citologic al exfoliatului vezical - la 10 ani de la angajare şi apoi anualContraindicaţii:- nefropatii cronice- anemieFişa 11. AmoniacExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 12. Anhidrida ftalicăExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 13. Arsen şi compuşii săi (cu excepţia hidrogenului arseniat)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- hemogramă- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- hemogramă - anual- arsenurie la sfârşitul săptămânii de lucru - anual, şi la nevoie, la indicaţia medicului de medicina muncii- ECG - anualContraindicaţii:- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- anemie- hipertensiune arterială severă, cardiopatii cronice, aritmiiFişa 14. Bariu (compuşi solubili)Examen medical la angajare:- examen clinic general- ECG- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- ECG - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- cardiopatii croniceFişa 15. BenzenExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- spirometrie- TGO, TGP, GGTExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anual- fenoli urinari totali la sfârşitul schimbului de lucru semestrial sau acid S-fenilmercapturic urinar la sfârşitul schimbului de lucru - anual- TGO, TGP, GGT - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- afecţiuni hematologice- hepatopatii cronice- boli ale sistemului nervos- stomac operat- femei gravide sau lehuze- tineri sub 18 aniFişa 16. Benzochinona şi produşi de oxidare ai hidrochinoneiExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente)Contraindicaţii: -Fişa 17. Beriliu şi compuşiExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anual- dozarea beriliului în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) - anual- hemogramă - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- afecţiuni hematologiceFişa 18. BromExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 19. Cadmiu metalic (pulberi şi fumuri)Examen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- examen sumar de urină (proteinurie)- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anual- examen sumar de urină (atenţie la proteinurie) la sfârşitul schimbului de lucru - anual- cadmiurie (la sfârşitul schimbului de lucru) - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- nefropatii cronice- anemii- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- emfizem pulmonar- tulburări ale metabolismului calciuluiFişa 20. CarbamaţiExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual, şi în timpul campaniei de lucru - săptămânal- colinesteraza eritrocitară sau serică în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentală- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice sau deformaţii care împiedică purtarea măştii de protecţie- boli cronice ale sistemului nervosFişa 21. CetoneExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente)- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente)- acetonurie la sfârşitul schimbului de lucru (numai pentru acetonă) - anual- metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetonă) la sfârşitul schimbului de lucru - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic (pentru expunerea la metil-n-butilcetona (2-hexanona), metil-npropilcetona (2-pentanona), metilisobutilcetona (4-metil-2-pentanona), etil-n-butilcetona (3 heptanona), metil-namilcetona (2 heptanona)Fişa 22. ChinoneExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: ochi)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: ochi)Contraindicaţii: -Fişa 23. Cianamida calcicăExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)Contraindicaţii:- etilism cronicFişa 24. Clor şi compuşi (în afara hidrocarburilor clorurate)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cardiace croniceFişa 25. Clorcian şi clorură de cianurilExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)- spirometrie- ECG- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)- spirometrie - anual- ECG - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- tiocianaţi în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anual- hemogramă - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale sistemului nervos central- boli cronice ale aparatului cardiovascular: boală arterială periferică, boală cardiacă ischemică, valvulopatii- etilism cronic- hepatopatii croniceFişa 26. Clorură de vinilExamen medical la angajare:- examen clinic general- TGO, TGP, GGT- număr trombocite- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- TGO, TGP, GGT - anual- număr trombocite - anual- radiografia mâinilor - la indicaţia medicului de medicina muncii- test presor la rece - anual- fosfataza alcalină - anual- examen sumar urină (urobilinogen) - anualContraindicaţii:- hepatopatii cronice- arteriopatii- sindrom Raynaud, boală Raynaud- sclerodermie- afecţiuni osoase difuze- trombocitopeniiFişa 27. Cobalt (oxizi, săruri)Examen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: aparat respirator)- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: aparat respirator)- spirometrie - anual- cobalturie la sfârşitul săptămânii de lucru - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli alergiceFişa 28. CrezoliExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- examen sumar urină (urobilinogen)- TGO, TGP, GGT- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anual- examen sumar urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, GGT - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- nefropatii cronice- hepatopatii cronice- anemie- hipertensiune arterială- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 29. Crom şi compuşiExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: căi aeriene superioare - ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)- hemogramă- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: căi aeriene superioare - ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)- spirometrie - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- cromurie la sfârşitul săptămânii de lucru - anual- examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- hepatopatii cronice- anemiiFişa 30. Cupru (fumuri şi pulberi)Examen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: aparat respirator)- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 31. Decaboran, pentaboranExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: sistemul nervos, starea psihică)- TGO, TGP, GGT- examen sumar de urină (urobilinogen)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos, starea psihică)- TGO, TGP, GGT - anualContraindicaţii:- boli organice ale sistemului nervos central- hepatopatii croniceFişa 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil ureeExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 33. DiboranExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale aparatului cardiovascularFişa 34. Difenil şi derivaţi (-metan, -etan, -eter), decalină, tetralină, difeniloxidExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)- spirometrie- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)- ECG - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- HTA formă severăFişa 35. Dimetilformamidă, dimetil acetamidăExamen medical la angajare:- examen clinic general- examen sumar de urină (urobilinogen)- TGO, TGP, GGTExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, GGT (şi alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) - anual- metilformamidă în urină (pentru dimetilformamidă) la sfârşitul schimbului de lucru - anual- n-metilacetamidă în urină (pentru n-n-demetilacetamidă) la sfârşitul săptămânii de lucru - anualContraindicaţii:- hepatopatii croniceFişa 36. DimetilnitrozaminăExamen medical la angajare:- examen clinic general- examen sumar de urină (urobilinogen)- TGO, TGP, GGTExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anualContraindicaţii:- hepatopatii croniceFişa 37. DimetilsulfatExamen medical la angajare:- examen clinic general- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii- creatinină sanguină- examen sumar de urină (urobilinogen)- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual- creatinină sanguină - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- hepatopatii cronice- nefropatii croniceFişa 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenolExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- astm bronşic- hipertiroidieFişa 39. Dioxan (dietilendioxid)Examen medical la angajare:- examen clinic general- examen sumar de urină (urobilinogen)- creatinină sanguină- spirometrie- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina munciiExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- creatinină sanguină - anual- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- nefropatii cronice- hepatopatii cronice- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 41. Esteri organo-fosforiciExamen medical la angajare:- examen clinic generalExamen medical periodic:- examen clinic general - la fiecare 10 zile de la începerea campaniei- determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare - în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentalăContraindicaţii:- boli ale sistemului nervos- boli cronice care împiedică portul măştii şi costumului de protecţieFişa 42. Eteri şi derivaţiExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă (pentru fenil-glicidil-eter)- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă (pentru fenil-glicidil-eter) - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- afecţiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste- anemie (pentru fenil-glicidil-eter)- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 43. Etilenclorhidrină, monoclorhidrină, diclorhidrină, epiclorhidrinăExamen medical la angajare:- examen clinic general- examen sumar de urină (urobilinogen)- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihice- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 44. Etilenimină, propileniminăExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- hepatopatii cronice- nefropatii croniceFişa 45. EtilenoxidExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale sistemului nervosFişa 46. FenilhidrazineExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- examen sumar de urină- creatinină sanguinăExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă, reticulocite (când există anemie) - anual- examen sumar de urină - anual- creatinină sanguină - anualContraindicaţii:- anemie- trombocitopenii- boli alergice- nefropatii croniceFişa 47. Fenoli, omologii săi şi derivaţii lor halogenaţiExamen medical la angajare:- examen clinic general- TGO, TGP, GGT- creatinină sanguinăExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- fenoli totali urinari la sfârşitul schimbului de lucru - anual- dozarea pentaclorfenolului în urină (pentru pentaclorfenol) la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice- nefropatii cronice- hepatopatii croniceFişa 48. Fluor şi compuşiExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- determinarea fluorului în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) - anual- radiografia unui element al scheletului: la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 49. Fluor acetat şi metilfluoracetat de sodiuExamen medical la angajare:- examen clinic general- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- miocardiopatii- hipoparatiroidii- hipocalcemiiFişa 50. Fosforul şi compuşii săi anorganiciExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- examen sumar de urină (urobilinogen)- TGO, TGP, GGT- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anual- radiografie dentară şi a mandibulei - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen sumar de urină - anual- TGO, TGP, GGT - anual- creatinină sanguină - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- hipertiroidie manifestă- stomatite ulcerative- osteopatii cronice, leziuni ale mandibuleiFişa 51. Fosgen (oxiclorură de carbon)Examen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: aparatul respirator)- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: aparatul respirator)- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 52. Glicoli şi derivaţi halogenaţiExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă completă (în special pentru metil- şi butilcelosolv)- examen sumar de urinăExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină - anual- creatinină sanguină - anual- hemogramă (în special pentru metil şi butil- celosolv) - anualContraindicaţii:- nefropatii cronice- boli cronice ale sistemului nervos central- hemopatii - numai pentru metil şi butil- celosolvFişa 53. Hidrazină, dimetilhidrazinăExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- hidrazinurie (pentru hidrazină) la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- hepatopatii croniceFişa 54. Hidrocarburi alifatice şi aromatice halogenate (în afară de clorura de vinil şi tetraclorura de carbon)Examen medical la angajare:- examen clinic general- creatinină sanguină- TGO, TGP, GGT- examen sumar de urină (urobilinogen)- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- acid tricloracetic şi tricloretanol în urină la sfârşitul săptămânii de lucru - anual- acid trifluoroacetic în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru halotan) - anual- hexaclorbenzen în ser la sfârşitul schimbului de lucru (pentru hexaclorbenzen) - anual- p-clorfenol total în urină la sfârşitul schimbului de lucru (pentru clorbenzen) - anual- clorură de metilen în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru clorura de metilen) - anual- brom în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru bromura de metil) - anual- 2,5 diclorfenol total în urină la sfârşitul schimbului de lucru (pentru 1,4 diclor benzen) - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- creatinină sanguină - anual- TGO, TGP, GGT - anualContraindicaţii:- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihice- miocardiopatii cronice- etilism cronicFişa 55. Hidrocarburi aromatice (în afară de benzen): toluen, xilen, naftalină etc.Examen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- spirometrie- TGO, TGP, GGT (pentru toluen)- examen sumar de urină (pentru toluen)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual- acid hipuric şi/sau orto-cresol în urină (pentru toluen) la sfârşitul schimbului de lucru - anual- acid metilhipuric în urină (pentru xilen) la sfârşitul schimbului de lucru - anual- spirometrie - anual- hemogramă - anual- TGO, TGP, GGT (pentru toluen) - anual- sumar de urină (pentru toluen) - anualContraindicaţii:- hepatopatii cronice- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- cataractă pentru naftalen- femei gravide, femei care alăptează- tinerii sub 18 aniFişa 56. Hidrocarburi din petrol alifatice şi aliciclice (benzine, white-spirit, solvent-nafta etc.)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste- etilism cronicFişa 57. Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a cărbunelui, a ţiţeiului şi a şisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3- 4-benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)Examen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani- spirometrie - anual- examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 58. Hidrogenul arseniat şi stibiatExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- examen sumar de urină- ECG- TGO, TGP, GGTExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă şi reticulocite - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, GGT - anual- creatinină sanguină - anual- arsen sau stibiu în urină la sfârşitul săptămânii de lucru - anualContraindicaţii:- anemie- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- boli cronice cardiace- boli cronice ale sistemului nervos perifericFişa 59. Hidrogen fosforatExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- pseudocolinesterază serică - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- hepatopatii cronice- boli cronice ale sistemului nervos centralFişa 60. Hidrogen seleniat şi teluratExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- telur în urină (pentru telur şi compuşi) la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- hepatopatii croniceFişa 61. Hidrogen sulfuratExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- anosmieFişa 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)Examen medical la angajare:- examen clinic general- TGP, TGO- ECG- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- TGP, TGO - anual- ECG - anual- spirometrie - anual- DDT în sânge la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- epilepsie- dermatoze- hepatopatii cronice- boli cronice cardiace (aritmii, tulburări de conducere)Fişa 63. IzocianaţiExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 64. ManganExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihică)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual (cu atenţie la statusul psihoemoţional, tulburări de mers, disartrie, sialoree)- manganurie la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervosFişa. 65. MercaptaniExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihiceFişa 66. Mercur metalic şi compuşi anorganici şi organiciExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihică, tiroidă, cavitate bucală)- creatinină sanguinăExamen medical periodic:- examen clinic general (atenţie la examinarea cavităţii bucale, statusul psihoemoţional, modificarea scrisului) - anual- mercur în urină (la începutul schimbului următor) - anual- mercur în sânge la sfârşitul schimbului de lucru - anual- creatinină sanguină - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos, boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste- boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie- nefropatii croniceFişa 67. Monoxid de carbonExamen medical la angajare:- examen clinic general- ECG- hemogramăExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- ECG - anual- carboxihemoglobinemie - anual, la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- boli cronice ale aparatului cardiovascular- anemie- epilepsieFişa 68. Nichel şi compuşi (în afara nichelului carbonil)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- nichel în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anual- examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului - la 10 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 69. Nichel carbonil şi alţi carbonili metaliciExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- nichel în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anual- carboxihemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru - anual- hemogramă - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- cardiopatii cronice- anemie- boli cronice ale sistemului nervos centralFişa 70. NicotinăExamen medical la angajare:- examen clinic general- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anualContraindicaţii:- boală cardiacă ischemică- epilepsie- arteriopatii perifericeFişa 71. Nitro şi aminoderivaţi ai hidrocarburilor aromatice (în afară de amine carcinogene, trinitrotoluen şi trinitrofenol)Examen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- examen sumar de urină (urobilinogen)- ECG- TGO, TGP, GGTExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă la sfârşitul schimbului de lucru - anual- methemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) - anual- paranitrofenol total urinar la sfârşitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, GGT - anual- creatinină sanguină - anualContraindicaţii:- anemie- hepatopatii cronice- cardiopatii cronice- etilism cronic- boli alergice- dermatozeFişa 72. Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiuExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)Examen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: ochi, aparat respirator)- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii - spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 74. OzonExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- ECG - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boală cardiacă ischemicăFişa 75. Piridină, omologi şi derivaţi (aminopiridină, cloropiridină, picoline - metil piridine, piperidină)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii - anual- creatinină sanguină - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli neuropsihice cronice- nefropatii cronice- hepatopatii croniceFişa 76. Platină (săruri complexe solubile)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 77. Plumb metalic, oxizi de plumb şi compuşi anorganiciExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- creatinină sanguină- uroporfirine urinare- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - semestrial- acid deltaaminolevulinic în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anual- protoporfirină liberă eritrocitară în sânge la sfârşitul schimbului de lucru - anual- plumbemie la sfârşitul schimbului de lucru - anual- hemogramă - anual- creatinină sanguină - anual- EMG - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boală cardiacă ischemică)- boli cronice ale sistemului nervos- afecţiuni psihice- anemie- porfirii- nefropatii cronice- femei în perioada de fertilitate- minori (sub 18 ani)Fişa 78. Plumb tetraetilExamen medical la angajare:- examen clinic generalExamen medical periodic:- examen clinic general - semestrial (atenţie la posibile tulburări psihice - iritabilitate, insomnie, anxietate, ataxie, mioclonii, probe vestibulare)- plumb total şi/sau plumb dietil în urină la sfârşitul schimbului de lucru - semestrial sau imediat după o expunere severă accidentalăContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- epilepsie- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste- hepatopatii croniceFişa 79. Propiolactonă (beta-propiolactonă)Examen medical la angajare:- examen clinic general- TGO, TGP, GGTExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- TGO, TGP, GGT - anualContraindicaţii:- hepatopatii croniceFişa 80. Răşini epoxidiceExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 81. Seleniu şi compuşi (în afară de hidrogen seleniat)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 82. Staniu (compuşi organici)Examen medical la angajare:- examen clinic general- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos centralFişa 83. Stibiu şi compuşi (în afară de hidrogen stibiat)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- spirometrie - anual- stibiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- polinevriteFişa 84. StirenExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramăExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- acid mandelic urinar la sfârşitul schimbului de lucru sau fenilglioxalic urinar la sfârşitul schimbului de lucru ori stiren în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru stiren) - semestrial- hemogramă - semestrial- TS, TC, teste de fragilitate vasculară - semestrialContraindicaţii:- hemopatii- boli cronice ale sistemului nervos centralFişa 85. Sulfură de carbonExamen medical la angajare:- examen clinic general- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic urinar la sfârşitul schimbului de lucru - anual- testul iodazidic la sfârşitul schimbului de lucru- anual- ECG - la indicaţia medicului de medicina muncii- EMG - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos- boli psihice (inclusiv nevrozele)- boală cardiacă ischemică- hipertensiune arterială formă severă- etilism cronic- hepatopatii cronice- nefropatii croniceFişa 86. Taliu şi compuşiExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: sistem nervos, TA)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: sistem nervos, căderea părului, colorarea în negru a rădăcinii firului de păr)- spirometrie - anual- taliu în urină - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos- etilism cronic- hipertensiune arterială formă severăFişa 87. Telur şi compuşi (în afara hexafluorurii de telur - vezi fluor)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- telur în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 88. TerebentinăExamen medical la angajare:- examen clinic general- examen sumar de urină- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- nefropatii croniceFişa 89. Tetraclorură de carbonExamen medical la angajare:- examen clinic general- examen sumar de urină (urobilinogen)- TGO, TGP, GGT- creatinină sanguinăExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, GGT - anual- creatinină sanguină - anualContraindicaţii:- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihice- afecţiuni cronice ale aparatului cardiovascular- etilism cronicFişa 90. Tetraoxid de osmiuExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 91. Triclorură, pentaclorură şi pentasulfură de fosfor etc.Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 92. Trimetilen, trinitraminăExamen medical la angajare:- examen clinic generalExamen medical periodic:- examen clinic general - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- epilepsie- boli psihice croniceFişa 93. Trinitrotoluen şi trinitrofenolExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- examen sumar de urină (urobilinogen)- ECG- TGO, TGP, GGTExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anual- spirometrie - anual- hemogramă - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, GGT - anual- methemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii:- anemie- nefropatii cronice- hepatopatii cronice- boli cronice cardiovasculare- tulburări cristaliniene- etilism cronic- boli alergiceFişa 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoală, negru de fumExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie la examenul tegumentelor)- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general (atenţie la examenul tegumentelor) - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 95. Vanadiu (pentaoxid de vanadiu şi alţi oxizi)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- vanadiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 96. VinilcarbazolExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- examen sumar de urină (urobilinogen)- TGO, TGP, GGTExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii - anualContraindicaţii:- hepatopatii cronice- boli neuropsihice cronice- anemie- leucopeniiFişa 97. Warfarină şi alte cumariniceExamen medical la angajare:- examen clinic general- hemogramă- timp de sângerare, timp de coagulare, timp de protrombină- examen sumar de urină pentru hematurieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anual- coagulogramă - anual- examen sumar de urină pentru hematurie - anualContraindicaţii:- diateze hemoragipare- anemieFişa 98. Zinc şi compuşiExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)- spirometrie - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)II. AGENŢI FIZICIFişa 99. Câmpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHzExamen medical la angajare:- examen clinic general- ECG- glicemie- hemogramă completă- testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizualExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anual- ECG - anual- hemogramă - anual- glicemie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste- boli cronice ale aparatului cardiovascular- afecţiuni hematologice (leucemii)- boli endocrine: tiroida, hipofiza, gonade- cataractă, glaucom, atrofie optică- diabet zaharatFişa 100. Presiune atmosferică crescutăExamen medical la angajare:- examen clinic general- audiogramă- ECG- testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizualExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anual- audiogramă - anual- ECG - anualContraindicaţii:- obezitate: peste 20% din greutatea normală- etilism cronic- boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiune arterială formă severă, boală cronică ischemică, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă- osteoartropatii inflamatorii sau degenerative- boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic- retinite, glaucom- afecţiuni endocrineFişa 101. Radiaţii infraroşiiExamen medical la angajare:- examen clinic general- testarea acuităţii vizualeExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- testarea acuităţii vizuale- anualContraindicaţii:- keratite, cataractă, retinopatii- dermatozeFişa 102. Radiaţii ionizanteExamen medical la angajare:- examen clinic general; se va insista pe: anamneza familială, personală şi profesională, referitoare la expunerile neprofesionale la radiaţii ionizante, la expunerile medicale în scop diagnostic sau terapeutic şi la eventuale tratamente cu substanţe cu acţiune medulostimulatoare ori meduloinhibitoare- hemogramă completă, număr reticulocite- teste citogenetice (la indicaţie)- examen oftalmologic (specialist), pentru activităţi cu surse de neutroni sau particule grele şi pentru cei care lucrează în imagistică- examen psihologic- examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice şi a reactorilor nucleariExamen medical periodic:1. pentru toate categoriile de personal expus la radiaţii ionizante- examen clinic general - anual- examen hematologic - la 2 ani- examen citogenetic după 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani (la indicaţie)2. examinări speciale:- pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) şi examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG - anual- pentru lucrătorii expuşi la neutroni şi particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori şi centrale nuclearoelectrice, centre de producţie radiochimică, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum şi în alte activităţi (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) - din 2 în 2 ani- pentru lucrătorii din sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive în subteran, din centrele de producţie radiochimică, în staţiile de tratare a deşeurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie pulmonară posteroanterioară, citologie în spută, analize citogenetice, contorizare de corp uman - apoi din 5 în 5 ani- pentru lucrătorii din unităţile de producţie radiochimică şi din unităţile de medicină nucleară care lucrează în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcţiei tiroidiene - din 2 în 2 ani- pentru cei care lucrează în imagistică - examen oftalmologic (specialist) la 2 ani interval3. în situaţii de expunere excepţională sau accidentală prin expunere externă sau internă:- examen clinic general- examen hematologic complet- analize citogenetice (aberaţii cromozomiale)- contorizare de corp uman- investigaţii de radiotoxicologie- alte examene de specialitate necesare precizării diagnosticuluiContraindicaţii:A. Pentru toate categoriile de activităţi nucleare:1. stări fiziologice:- vârstă sub 18 ani- sarcină, dacă nu se asigură de către angajator expunerea produsului de concepţie sub 1 mSv în perioada restantă de sarcină- sarcină şi alăptare pentru contaminarea internă2. boli actuale:- boli psihice- etilism cronic- boli ce necesită tratament cu surse de radiaţii ionizante sau investigaţii şi tratamente radiologice de lungă durată- diabet zaharat decompensat - pentru cei care lucrează cu surse deschise de radiaţii ionizante şi pentru operatorii de reactor nuclear- stări precanceroase, neoplazii în evoluţie, leziuni cutanate capabile de malignizare- afecţiuni hematologice3. antecedente personale şi profesionale:- boală acută de iradiere sau alte manifestări patologice în urma unor expuneri cronice la radiaţii ionizanteB. Pentru activităţi cu surse de radiaţii ionizante specifice:- activitate cu particule grele şi neutroni: cataractă de pol anterior- activitate în mine radioactive: bronhopneumopatii cronice- activitate cu surse de radiaţii ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioza, tiroidopatii, boli psihice- pentru operatorii de reactor nuclear: orice condiţie care produce incapacitate subită, cum ar fi: epilepsie, tulburări mintale, diabet zaharat, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare sau pierderi de conştienţăFişa 103. Radiaţii laserExamen medical de angajare:- examen clinic general- testarea acuităţii vizualeExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- cataractă- glaucom- retinopatiiFişa 104. Ultrasunete şi infrasuneteExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: sistemul nervos central)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos central)Contraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos centralFişa 105. Radiaţii ultravioleteExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)- testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- dermatoze- leziuni precanceroase ale pieliiFişa 106. Temperatură ridicatăExamen medical la angajare:- examen clinic general- ECG (cu ECG de efort, la indicaţia medicului de medicina muncii)- glicemie- examen sumar de urinăExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- ECG - anual- glicemie - anual- examen sumar de urină - anual- ionogramă - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale aparatului cardiovascular- insuficienţă corticosuprarenaliană- hipertiroidie- hipotiroidie- dermatoze cronice- obezitate (IMC > 35 kg/mý)- capacitate sudorală diminuată prin absenţa sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermică ereditară)- diabet zaharat, alcoolism cronic- mucoviscidoză- perioadă de convalescenţă după o afecţiune medicală acută sau o intervenţie chirurgicală- afecţiuni neuropsihice- intoleranţă idiopatică la căldurăFişa 107. Temperatură scăzutăExamen medical la angajare:- examen clinic general- ECG- examen sumar de urinăExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- ECG - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- otite, mastoidite, sinuzite cronice- boli cronice ale aparatului cardiovascular: boală ischemică cronică, HTA formă severă, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă- sindrom Raynaud- dermatite a frigore- nefropatii cronice- boli imunitare cu anticorpi precipitanţi la rece (crioglobulinemii)- afecţiuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetateFişa 108. Vibraţii mecanice (trepidaţii)Examen medical la angajare:- examen clinic generalExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibraţiile aplicate întregului corp - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen radiologic al membrelor superioare pentru vibraţiile aplicate sistemului mână-braţ la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- arterită, arteriopatie cronică obliterantă- artrite sau artroze ale articulaţiilor supuse acţiunii vibraţiilor- sindrom Raynaud, boală Raynaud- polinevrite- miozite, tenosinovite ale muşchilor şi tendoanelor supuse acţiunii vibraţiilorFişa 109. ZgomotExamen medical la angajare:- examen clinic general- audiogramăExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- audiogramă - anualContraindicaţii:- boli cronice ale urechii medii şi interne- psihopatii, nevroze manifeste- hipertensiune arterială, formă medie sau severă, asociată cu alţi factori de riscIII. AGENŢI FIZICO-CHIMICIFişa 110. Aluminiu şi oxid de aluminiuExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- aluminiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăFişa 111. AzbestExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS şi OAD - la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani- spirometrie - anual- examen citologic al sputei - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- tuberculoză pulmonară activă sau sechele pleuropulmonare, cu excepţia complexului primar calcificat- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală- fibroze pulmonare de orice naturăFişa 112. BariuExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - din 5 în 5 ani- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 114. CimentExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- astm bronşic- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală sau malformaţii în sfera ORLFişa 115. Dioxid de siliciu liber cristalinExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani- spirometrie - anualContraindicaţii:- forme active sau sechele de tuberculoză pleuropulmonară, cu excepţia complexului primar calcificat- tuberculoză extrapulmonară actuală sau sechele de orice fel- fibroze pulmonare de orice natură- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală, rinite atrofice- deformaţii mari ale cutiei toracice, afecţiuni ale diafragmului- boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii- boli cronice care diminuează rezistenţa generală a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat ş.a.)Fişa 116. Fier (oxizi de fier)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăFişa 117. Pulberi cu conţinut nesemnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticlă, lemn, fibre minerale artificiale, carborund etc.)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respiraţia nazalăFişa 118. Pulberi organice de natură vegetală şi animală, cu acţiune sensibilizantă şi/sau iritantă (făină de grâu, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 119. Silicaţi simpli: bentonită, caolin, sepiolită, steatită, zirconiu, willemită, orto- şi metasilicaţi de sodiu şi dubli: mică, topaz, jad, feldspaturi şi piatră ponce (cu excepţia azbestului)Examen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respiraţia nazalăFişa 120. StaniuExamen medical la angajare:- examen clinic general- spirometrie- RPSExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respiraţia nazalăIV. AGENŢI BIOLOGICIFişa 121. Agenţi biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziţi (Riscul de boală profesională se datorează contactului cu agenţii biologici în cursul şi în scopul exercitării activităţii profesionale)Examen medical la angajare:- examen clinic generalExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examene serologice specifice şi/sau investigaţii pentru depistarea agentului patogen profesional - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiunile sau stările imunosupresiveFişa 122. Substanţe cu acţiune hormonalăExamen medical la angajare:- examen clinic generalExamen medical periodic:- examen clinic general - semestrialContraindicaţii:- boli endocrineV. CONDIŢII DE MUNCĂ PARTICULAREFişa 123. Muncă la înălţimePrin lucru la înălţime se înţelege activitatea desfăşurată la minimum 2 m măsuraţi de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţa naturală (solul) sau orice altă bază de referinţă artificială, bază faţă de care nu există pericolul căderii în gol.Examen medical la angajare:- examen clinic general- probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii- testarea acuităţii vizuale, câmpul vizual- audiogramă- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii- ECG- glicemieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- testarea acuităţii vizuale, câmpul vizual - anual- ECG - anual- glicemie - anual- audiogramă - anual- probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii - anual- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- epilepsie- boli psihice manifeste- boli cronice ale sistemului nervos- surditate şi hipoacuzie severă bilaterală- tulburări de echilibru- dizartrie- afecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul- hipertensiune arterială, formă medie sau severă- boală cardiacă ischemică- insuficienţă cardiacă- disfuncţie ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare- forme severe de tulburări endocrine- obezitate grad II- diabet zaharat decompensat- scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la un ochi şi sub 0,7 la celălalt ochi fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecţie optică suficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi)- miopie peste -3D cu astigmatism care să nu depăşească 2D cyl- glaucom cu unghi închis neoperat- glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)- dezlipire de retină (inclusiv postoperator)- afachie- îngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20 grade, în cel puţin 3 cadrane la AO- retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)- nistagmus- orice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizuală- vârstă sub 18 aniFişa 124. Muncă în reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şi joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiuneExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: acuitate vizuală şi simţ cromatic, probe vestibulare de echilibru)- testarea acuităţii vizuale, simţ cromatic, câmp vizual- probe vestibulare, probe de echilibru- audiogramă- glicemie- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii- ECGExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- probe vestibulare, probe de echilibru - anual- audiogramă - anual- glicemie - anual- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii- ECG - anualContraindicaţii:A. Pentru reţelele electrice de înaltă tensiune:- afecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul- boală cardiacă ischemică- insuficienţă cardiacă- hipertensiune arterială - formă medie sau severă- boli cronice ale sistemului nervos- boli psihice- surditate, hipoacuzie severă bilaterală- dizartrie- tulburări de echilibru- epilepsie- afachie- dezlipire de retină (inclusiv postoperator)- discromatopsie: la cei care lucrează cu fire colorate- glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)- glaucom cu unghi închis neoperat- îngustare periferică de câmp vizual mai mare de 20 grade în cel puţin 3 cadrane la AO- miopie peste -3D cu astigmatism care depăşeşte 2D cyl- nistagmus- scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la AO cu corecţie optică eficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi)- retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)- strabism şi pareze sau paralizii ale muşchilor oculomotori- orice afecţiune oculară acută până la vindecare şi reevaluare funcţională vizualăB. Pentru reţelele electrice de medie şi joasă tensiune:- boli psihice- discromatopsie la cei care efectuează lucrări ce necesită percepţia corectă a culorilor- scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie- orice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizualăFişa 125. Presiuni locale prelungite la nivelul părţilor moi şi al osului sau la nivelul formaţiunilor nervoaseExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: sistemosteomusculoarticular, sistem nervos periferic)- radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- miozite, tendinite, tenosinovite, bursite- artroze sau artrite la nivelul muşchilor şi articulaţiilor antrenate în procesul de muncăFişa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizualExamen medical la angajare:- examen clinic general- testarea acuităţii vizualeExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- testarea acuităţii vizuale - anualContraindicaţii:- scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corecţie optică eficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi)- glaucom cu unghi închis neoperat- glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)- disfuncţii severe ale echilibrului oculomotor- tulburări ale simţului cromatic pentru lucrările vizuale care constituie un risc în cazul neperceperii culorilor- retinopatie pigmentară- orice afecţiune oculară acută până la vindecareFişa 127. Suprasolicitarea aparatului locomotorExamen medical la angajare:- examen clinic generalExamen medical periodic:- examen clinic general - anualContraindicaţii:- malformaţii congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor, în funcţie de solicitările specifice profesiei- afecţiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite, bursiteVI. PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECŢIOASE DIRECT SAU INDIRECT(PRIN ALIMENTE, APĂ ETC.)Fişa 128. Sectorul alimentar1. Personalul care manipulează carnea crudă din unităţile de industrializate a cărnii2. Personalul care lucrează nemijlocit la prepararea alimentelor în bucătăriile unităţilor de alimentaţie publică şi colectivă, în laboratoare de semipreparate culinare, de cofetărie, de îngheţată şi de băuturi răcoritoare3. Personalul din unităţile de colectare şi industrializare a laptelui4. Personalul din industria semiconservelor de peşte şi ouă5. Restul personalului din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă6. Restul personalului din fabricile şi secţiile de preparate de carne7. Personalul din unităţile de îmbuteliere a apelor minerale şi din fabricile de băuturi răcoritoare8. Personalul din unităţile şi punctele de desfacere a alimentelor, care manipulează alimente neambalate9. Personalul din fabricile de produse zaharoase10. Personalul din fabricile şi secţiile de conserve sterilizate11. Personalul din industria de panificaţie, a pastelor făinoase, băuturilor alcooliceObservaţie: Conţinutul şi prevederile acestei fişe se aplică numai persoanelor care vin în contact direct cu alimente neambalate.Examen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)- examen coprobacteriologic- examen coproparazitologicExamen medical periodic:- examen clinic general - semestrial (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)- examen coprobacteriologic - în trimestrul II sau III- examen coproparazitologic - anualContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)- boli infectocontagioase în evoluţie- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveFişa 129. Sectorul zootehnic - personalul care lucrează la îngrijirea animalelor din unităţile zootehnice cu producţie de lapteExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)- spirometrie- examen coprobacteriologic- examen coproparazitologicExamen medical periodic:- examen clinic general - semestrial (atenţie: examenul tegumentelor)- spirometrie - anual- examen coprobacteriologic - în trimestrul II sau III- examen coproparazitologic - anualContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)- boli infectocontagioase în evoluţie- leziuni tuberculoase pleuropulmonareFişa 130. Industria farmaceutică1. Personalul care lucrează nemijlocit cu materia primă şi produsul finit care nu suferă un proces de sterilizare2. Personalul care lucrează în laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri şi derivate de sânge3. Personalul care lucrează cu materia primă şi produsul finit ce suferă un proces de sterilizareExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)- spirometrie- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina muncii- Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii- Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen coproparazitologic - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen coprobacteriologic - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)- spirometrie - anual- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)- Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)- Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)- examen coproparazitologic - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen coprobacteriologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive- afecţiuni alergiceFişa 131. Instalaţii centrale de aprovizionare cu apă potabilă şi alte unităţi de interes public - personalul care participă la următoarele activităţi: amenajarea paturilor filtrante, curăţarea filtrelor şi rezervoarelor, repararea şi întreţinerea puţurilor de captare, a drenurilor, a captărilor de izolareExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)- examen coprobacteriologic- examen coproparazitologicExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)- examen coprobacteriologic - trimestrul II sau III- examen coproparazitologic - anualContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile acute- boli infectocontagioase în evoluţie- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveFişa 132. Personal din unităţile de coafură, frizerie, masaj, cosmetică (manichiură şi pedichiură)Examen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs- Ac anti HCV- Ac anti HIV 1,2- spirometrie - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina muncii- Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii- Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- boli infectocontagioase în evoluţie- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive- afecţiuni alergiceFişa 133. Personal care asigură întreţinerea curăţeniei în unităţile de cazare publică şi colectivăExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)- spirometrie- examen coproparazitologicExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)- examen coproparazitologic - anual- spirometrie - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- boli infectocontagioase în evoluţie- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive- afecţiuni alergiceFişa 134. Personalul de la băi, spălătorii publice şi piscineExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor, inclusiv al cavităţii bucale)- examen coprobacteriologic- examen coproparazitologic- spirometrieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)- examen coprobacteriologic - trimestrul II sau III- examen coproparazitologic - anual- spirometrie - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- boli infectocontagioase în evoluţie- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveFişa 135. Personalul din sectorul de salubritate şi ecarisajExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)- examen coproparazitologicExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)- examen coproparazitologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- boli infectocontagioase în evoluţie- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveObservaţii la fişele 128-1351. Contraindicaţii relative:- afecţiuni dermatologice transmisibile acute - lucrătorii cu aceste boli sunt eliminaţi temporar de la locul de muncă până la vindecarea completă a bolii;- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare;Examenul coprobacteriologic urmăreşte depistarea stării de purtător de shigella, salmonella, vibrion holeric.Purtătorii acestor germeni vor efectua tratament specific şi îşi pot relua vechiul loc de muncă numai după efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recoltează la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar următoarele 2, până la 72 de ore. În cazul în care după două serii de tratament persoana continuă să fie purtătoare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de muncă, purtătorul putând fi repartizat la alte locuri de muncă fără risc de producere de epidemii.Lucrătorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezintă tulburări digestive acute.2. În sectorul alimentar, şefii de unităţi trebuie să informeze lucrătorii asupra următoarelor simptome şi afecţiuni:- febră- diaree- vărsături- icter- amigdalită- furuncule- panariţii- plăgi ale mâinilor- infecţii ale pielii- supuraţiişi să îi trimită la medic la apariţia acestora şi a oricărei alte stări de boală.Reprimirea lucrătorului la locul de muncă se face de către şefii de unităţi pe baza avizului scris al medicului specialist la care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului de medicina muncii.3. Medicii de medicina muncii care acordă asistenţă medicală în unităţile cu profil alimentar au următoarele obligaţii:- să examineze lucrătorii trimişi de şefii de unitate şi să precizeze în dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit şi măsurile care trebuie luate, după caz: internare, schimbare temporară sau definitivă a locului de muncă, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare;- să se deplaseze, dacă este cazul, la locul de muncă al lucrătorului examinat pentru a efectua examenul medical al întregului personal;- să informeze, după caz, direcţia de sănătate publică teritorială;- să solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea "stării de purtător", în situaţii epidemiologice deosebite şi pentru categoriile de personal care prezintă risc crescut de transmitere de boli infecţioase.4. Personalul medico-sanitar din cadrul direcţiilor de sănătate publică cu rol de control în domeniul alimentar are următoarele obligaţii:- în cadrul controlului condiţiilor ingienico-sanitare să verifice şi existenţa fişelor de aptitudine ale lucrătorilor; fişele de aptitudine semestriale vor cuprinde menţiunea "apt lucru în sector alimentar" şi vor înlocui carnetele de sănătate utilizate în sectorul alimentar;- în situaţii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezintă un risc crescut de transmitere a unor boli infecţioase, să dispună efectuarea de examene de laborator profilactice pentru depistarea "stării de purtător".Prevederile pct. 2, 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului de la staţii de aprovizionare cu apă potabilă, ferme şi unităţi producătoare de lapte, unităţi ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri şi derivate de sânge. Lucrătorii din această categorie expuşi profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald, zgomot, cloramină, insecto-fungicide organo-fosforice, radiaţii infraroşii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la angajare şi examenul medical periodic conform fişelor factorilor nocivi respectivi.Fişa 136. Personalul sanitar elementar, personalul de îngrijire, personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi asistentul maternalExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs- Ac anti HCV- Ac anti HIV 1,2- examen coproparazitologic- examen coprobacteriologic doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele- examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi pentru asistentul maternal - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen psihologicExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (semestrial doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele; atenţie: examenul tegumentelor)- examen coprobacteriologic - în trimestrul II sau III - doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele- examen coproparazitologic - anual- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)- Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)- Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)- examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi pentru asistentul maternal - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihologic - anualContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive- boli infectocontagioase în evoluţie- psihozeFişa 137. Personal sanitar superior şi mediuExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)- examene paraclinice în funcţie de specialitatea medicală şi caracteristicile postului/locului de muncă- examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii- Ag HBs sau după caz Ac anti HBs- Ac anti HCV- Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)- Ac anti HCV - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)- Ac anti HIV 1,2 - la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)Contraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive- boli infectocontagioase în evoluţie- psihozeFişa 138. Personal didactic din instituţii de învăţământExamen medical la angajare:- examen clinic general- examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen coproparazitologic - pentru personalul educativ (educatori)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen coproparazitologic - pentru personalul educativ (educatori) - anualContraindicaţii:- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive- tulburări psihice de orice natură- balbism, disartrie- tulburări de comportament- boli infectocontagioase în evoluţie- alcoolism cronicFişa 139. Personal cu funcţie de decizie (funcţionar public aflat temporar într-o funcţie din viaţa politică sau socială, cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare în domeniul său de activitate)Examen medical la angajare:- examen clinic general- examen psihologic (coeficient de inteligenţă, teste de comportament, teste de personalitate)- examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) - din 2 în 2 ani- examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- psihozeFişa 140. Personal care în cadrul activităţii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina instituţieiExamen medical la angajare:- examen clinic general (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)- examen psihologic- testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromatică- probe vestibulare, probe de echilibru- audiogramă- ECG- glicemieExamen medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)- examen psihologic- testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromatică - anual- probe vestibulare, probe de echilibru - anual - audiogramă - anual- ECG - anual- glicemie - anualContraindicaţii:- tulburări psihice de orice natură- scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la ambii ochi, fără corecţie- hemeralopie- surditate bilaterală- epilepsie- diabet zaharat decompensat- etilism cronic- tulburări neurologice severe- afecţiuni cardiovasculare (aritmie severă, HTA formă malignă, angină de repaus, insuficienţă cardiacă, bloc complet de ramură stângă)Fişa 141. Personal care lucrează în condiţii de izolareExamen medical la angajare:- examen clinic general- ECG- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii- glicemie- investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesionalăExamen medical periodic:- examen clinic general - semestrial- ECG - anual- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina muncii- glicemie - anualContraindicaţii:- etilism cronic- boli psihice (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)- diabet zaharat decompensat- boală cardiacă ischemică- hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)- altele, în funcţie de tipul expunerii profesionaleFişa 142. Personal din străinătate care va lucra în România (cu excepţia celor din ţările UE)Examen medical la angajare:- examen clinic general- investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesională- serologie sau investigaţii specifice pentru afecţiuni infecţioase endemice în ţara/regiunea de provenienţăExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- investigaţii corespunzătoare expunerii profesionaleContraindicaţii:- cele specifice expunerii profesionaleFişa 143. Personal care lucrează în tura de noapte (în intervalul orar 22.00-6.00)Examen medical la angajare:- examen clinic general- glicemie- ECG- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- glicemie - anual- ECG - anual- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- diabet zaharat decompensat- epilepsie- psihoze manifeste- boală cardiacă ischemică- hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)- ulcer gastric/duodenal forme active- tineri sub 18 ani- gravideFişa 144. Agent de pazăExamen medical la angajare:- examen clinic general- probe vestibulare, probe de echilibru- glicemie- ECG- audiogramă- testarea acuităţii vizuale, câmp vizual- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- probe vestibulare, probe de echilibru - anual- glicemie - anual- ECG - anual- audiogramă - anual- testarea acuităţii vizuale, câmp vizual - anual- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- diabet zaharat decompensat- epilepsie- etilism cronic- boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)- boală cardiacă ischemică- hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)- tineri sub 18 aniFişa 145. Personal care lucrează ca pompier salvator intrauzinal, salvamar, salvamontist, alte categorii de salvatoriExamen medical la angajare:- examen clinic general- probe vestibulare, probe de echilibru- glicemie- ECG- audiogramă- spirometrie- testarea acuităţii vizuale, câmp vizual- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- probe vestibulare, probe de echilibru - anual- glicemie - anual- ECG - anual- audiogramă - anual- spirometrie - anual- testarea acuităţii vizuale, câmp vizual - anual- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- diabet zaharat decompensat- obezitate (IMC>35 kg/mý)- epilepsie- boli psihice- boli cronice ale sistemului nervos- surditate şi hipoacuzie severă bilaterală- tulburări de echilibru- dizartrie- afecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul- hipertensiune arterială, formă medie sau severă- boală cardiacă ischemică- insuficienţă cardiacă- disfuncţie ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare- boli endocrine manifeste- scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la un ochi şi sub 0,7 la celălalt ochi fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecţie optică suficientă (diferenţă de corecţie optică >3D între ochi)- miopie peste -3D cu astigmatism care să nu depăşească 2D cyl- glaucom cu unghi închis neoperat- glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)- dezlipire de retină (inclusiv postoperator)- afachie- îngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20s, în cel puţin 3 cadrane la AO- retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)- orice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizuală- vârstă sub 18 aniFişa 146. Personal care lucrează cu substanţe toxice nominalizate în Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare), inclusiv medicamente SEPARANDAExamen medical la angajare:- examen clinic general- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiExamen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen psihiatric - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- epilepsie- etilism cronic- boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011, potrivit pct. 14 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2                                       FIŞA                 de solicitare a examenului medical la angajare    Subsemnatul .............................................................,                                   (numele şi prenumele)  angajator la întreprinderea/societatea comercială/unitatea .................,  adresa: ....................................................................,  tel.: .............. fax: ..............., Cod CAEN şi domeniu de activitate:  .............................................................................  solicit examen medical de medicina muncii pentru:                   _ _ _         ANGAJARE │_│ CONTROL MEDICAL PERIODIC │_│ ADAPTARE │_│                          _ _ _         RELUAREA MUNCII │_│ SUPRAVEGHERE SPECIALĂ │_│ LA CERERE │_│                                      _ _         SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ │_│ ALTELE │_│  conform legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă în vigoare, pentru:  domnul/doamna ......................., născut/ă la .........................,  CNP: ...................., având profesiunea/ocupaţia de: ................ şi  care urmează a fi/este angajat/ă în funcţia: ......................, la locul  de muncă: ........................ din secţia (atelier, compartiment etc.)  ........................................................... .    Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc/  post de muncă ce prezintă riscurile profesionale detaliate în Fişa de  identificare a factorilor de risc profesional, anexată prezentei cereri.        Data ............... Semnătura şi ştampila angajatorului                                   ...........................................  +  Anexa 3 Unitatea ..........., adresa ..............Telefon .............NUMELE ŞI PRENUMELE LUCRĂTORULUI: ............CNP: [][][][][][][][][][][][][]FIŞAde identificare a factorilor de risc profesionalDenumirea postului şi a locului de muncă .................................Secţia/Departamentul: .................................................NAVETĂ: da [ ] câte ore/zi? [ ] nu [ ]Descrierea activităţii: > În echipă: da [ ], nu [ ]Nr. ore/zi [ ] Nr. schimburi de lucru [ ] Schimb de noapte [ ] Pauze organizate da [ ] sau nu [ ] Bandă rulantă [ ]● Risc de: infectare [ ]/electrocutare [ ]/înaltă tensiune [ ]/joasă, medie tensiune [ ]/înecare [ ]/asfixiere [ ]/blocare [ ]/microtraumatisme repetate [ ]/lovire [ ]/muşcătură [ ]/zgâriere [ ]/strivire[ ]/tăiere [ ]/înţepare [ ]/împuşcare [ ]/ardere [ ]/opărire [ ]/degerare [ ]/mişcări repetitive [ ]● Alte riscuri: .....................................................Conduce maşina instituţiei: da [ ]; nu [ ], dacă da, ce categorie: .............Conduce utilaje/vehicule numai intrauzinal [ ]Loc de muncă: în condiţii deosebite [ ]/în condiţii speciale [ ] sector alimentar [ ] port-armă [ ]Operaţiuni executate de lucrător în cadrul procesului tehnologic:...........................................................................................................................................................................................................................Descrierea spaţiului de lucru:● Dimensiuni încăpere: L ....., l ......, H ...... m● Suprafaţa de lucru: verticală [ ]; orizontală [ ]; oblică [ ]● Muncă: în condiţii de izolare [ ]/la înălţime [ ] la altitudine [ ]/în mişcare [ ]/pe sol [ ]/în aer [ ]/pe apă [ ]/sub apă [ ]/nişă [ ]/cabină etanşă [ ]/aer liber [ ]/altele: ........................● Deplasări pe teren în interesul serviciului: da [ ]; nu [ ], dacă da, descriere: .............Efort fizic: mic [ ]; mediu [ ]; mare [ ]; foarte mare [ ]Poziţie preponderent: ortostatică/în picioare [ ]; aşezat [ ]; aplecată [ ]; mixtă [ ]/poziţii forţate, nefiziologice: da [ ]; nu [ ], dacă da, ce tip: ...........................................................................................Gesturi profesionale: ............................................Suprasolicitări: vizuale [ ]; auditive [ ]; suprasolicitări neuropsihosenzoriale [ ], dacă da: mentale [ ]; emoţionale [ ]; altele [ ]Suprasolicitări osteomusculoarticulare: mişcări forţate: da [ ]; nu [ ]/repetitive: da [ ]; nu [ ], dacă da, specificaţi zona: coloană vertebrală (cervicală: da [ ]; nu [ ]; toracală: da [ ]; nu [ ], lombară: da [ ]; nu [ ]), membre superioare (umăr: da [ ]; nu [ ], cot: da [ ]; nu [ ], pumn: da [ ]; nu [ ]), membre inferioare (şold: da [ ]; nu [ ], genunchi: da [ ]; nu [ ], gleznă: da [ ]; nu [ ]).Manipulare manuală a maselor: Dacă da, precizaţi caracteristicile maselor manipulate: .......... ridicare [ ]; coborâre [ ]; împingere [ ]; tragere [ ]; purtare; [ ]; deplasare [ ]Greutate maximă manipulată manual ................................Agenţi chimici: da [ ]; nu [ ], dacă da, precizaţi:┌─────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Tipul agentului chimic │ < V.L.E. │ > V.L.E │ Fp │ C │ P │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘Legendă: V.L.E. = valoarea-limită de expunere profesională/Fp = foarte periculos/C = cancerigen/P = pătrunde prin piele (Puteţi ataşa fişei un tabel separat.)Agenţi biologici: .................... Grupa .............Agenţi cancerigeni: .................................Pulberi profesionale: da [ ]; nu [ ], dacă da, precizaţi:┌───────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul pulberilor │ < V.L.E. │ > V.L.E. │├───────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │└───────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘Legendă: V.L.E.= valoarea-limită de expunere profesionalăZgomot profesional: < V.L.E. [ ]/>V.L.E. [ ]/zgomote impulsive da [ ]/nu [ ]Vibraţii mecanice: < V.L.E. [ ]/> V.L.E. [ ], dacă da, specificaţi zona: coloană vertebrală [ ] membre superioare[ ] acţiune asupra întregului organism [ ]Microclimat:Temperatură aer: ......, variaţii repetate de temperatură: da [ ] nu [ ]Presiune aer:.......................Umiditate relativă:.......................Radiaţii: da [ ]; nu [ ], dacă da:Radiaţii ionizante: dacă da, se va completa partea specială.PARTE SPECIALĂ PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALĂ LA RADIAŢII IONIZANTE:Data intrării în mediul cu expunere profesională la radiaţii ionizante: Z Z L L A A A A I_I_I_I_I_I_I_I_IClasificare actuală în grupa A [ ] sau B [ ] şi condiţii de expunere:Aparatură folosită ......................................................Proces tehnologic: ......................................................Operaţiuni îndeplinite: .................................................Surse folosite: închise [ ]; deschise [ ]Tip de expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă şi internă [ ].Măsuri de protecţie individuală: ........................................Expunere anterioară:Perioadă: ................ nr. ani: [ ][ ]Doză cumulată prin expunere externă (mSv): I_I_I_I_IDoză cumulată prin expunere internă: I_I_I_I_IDoză totală: I_I_I_I_ISupraexpuneri anterioare:- excepţionale- Tip de expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă şi internă [ ];- data: ..................- doză (mSv): ............- concluzii: .............- accidentale- Tip de expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă şi internă [ ];- data: ..................- doză (mSv): ............- concluzii: .............Radiaţii neionizante:Tipul: .................................................................Iluminat: suficient [ ]; insuficient [ ]/natural [ ]; artificial [ ]; mixt [ ]Mijloace de protecţie colectivă: .......................................Mijloace de protecţie individuală: .....................................Echipament de lucru: ...................................................Anexe igienico-sanitare: vestiar [ ]; chiuvetă [ ]; WC [ ]; duş [ ]; sală de mese [ ]; spaţiu de recreere [ ]Altele: ................................................................Observaţii:Data completării: .........Angajator,................................(semnătura şi ştampila unităţii)Lucrător desemnatServiciul intern de prevenire şi protecţieSemnătura------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011, potrivit pct. 14 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4          ┌──────────────────────────────┬────────────────────────┐         │ Unitatea medicală: │Adresa: │         │ │Tel.: │         └──────────────────────────────┴────────────────────────┘                          DOSAR MEDICAL Nr. .........    Numele ............................., prenumele ....................    Sex: M [ ] F [ ]; vârsta ........, data naşterii: ..................    CNP ...........................................    Adresa: .......................................    Ocupaţia/Funcţia: .............................    Formarea profesională: ........................    Ruta profesională ┌──────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────┐ │ Postul şi locul de muncă │ Perioada │ Ocupaţia/Funcţia │ Noxe │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────┤ │Activităţi îndeplinite la actualul loc de muncă: │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Boli profesionale da [ ] nu [ ]  Accidente de muncă da [ ] nu [ ]  Medic de familie ...................... tel. .................... ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Declar pe propria răspundere că nu sunt în evidenţă cu epilepsie, boli │ │psihice, boli neurologice şi nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice,│ │diabet: ...................... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE ...............................................  ANTECEDENTE PERSOANELE FIZIOLOGICE ŞI PATOLOGICE/vaccinări/droguri  UM: ..............., naşteri ..................  Fumat: 0 [ ]/de la ......... ani, în medie ........... ţigări/zi  Alcool: 0 [ ]/ocazional [ ]                          Examen medical la angajare:     T ......... cm G ........ kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ EXAMEN CLINIC: │ │ │ │ 1. tegumente şi mucoase ................................................ │ │ 2. ţesut celular subcutanat ............................................ │ │ 3. sistem ganglionar ................................................... │ │ 4. aparat locomotor .................................................... │ │ 5. aparat respirator ................................................... │ │ 6. aparat CV: .......................................................... │ │ TA ......... mmHg, AV ......../min, pedioase ........., varice ......... │ │ 7. aparat digestiv ..................................................... │ │ 8. aparat urogenital ................................................... │ │ 9. SNC, analizatori: ................................................... │ │ a) acuitate vizuală vedere cromatică vedere în relief fără corecţie │ │ optică [ ] cu corecţie optică: OD ........... OS ............... │ │ b) voce tare voce şoptită │ │ 10. sistem endocrin .............. │ │ │ │ Concluzii examen clinic: │ │ [ ] sănătos clinic în momentul examinării Semnătura şi parafa │ │ medicului, │ │ [ ] diagnostic: ..................... ................... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei): │ │ ......................................................................... │ │ ......................................................................... │ │ ......................................................................... │ │ ......................................................................... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii): │ │ [ ] sănătos clinic în momentul examinării │ │ [ ] diagnostic: ................................................. │ │ │ │ AVIZ MEDICAL: │ │ pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei ................................... │ │ │ │ Recomandări: │ │ Apt [ ] .................................. │ │ Apt condiţionat [ ] .................................. │ │ Inapt temporar [ ] .................................. │ │ Inapt [ ] .................................. │ │ │ │ Medic de medicina muncii, │ │ ............................. │ │ Semnătură şi parafă │ │ │ │ Data: │ │ Data următorului examen medical: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                            Examen medical periodic:  Simptome actuale ...........................................................  Reactualizarea anamnezei profesionale ......................................  Simptome la locul de muncă .................................................  Reactualizarea anamnezei neprofesionale ....................................  T ..... cm G .... kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ EXAMEN CLINIC: │ │ │ │ 1. tegumente şi mucoase ................................................ │ │ 2. ţesut celular subcutanat ............................................ │ │ 3. sistem ganglionar ................................................... │ │ 4. aparat locomotor .................................................... │ │ 5. aparat respirator ................................................... │ │ 6. aparat CV: .......................................................... │ │ TA ......... mmHg, AV ......../min, pedioase ........., varice ......... │ │ 7. aparat digestiv ..................................................... │ │ 8. aparat urogenital ................................................... │ │ 9. SNC, analizatori: ................................................... │ │ a) acuitate vizuală vedere cromatică vedere în relief fără corecţie │ │ optică [ ] cu corecţie optică: OD ........... OS ............... │ │ b) voce tare voce şoptită │ │ 10. sistem endocrin .................. │ │ │ │ Concluzii examen clinic: │ │ [ ] sănătos clinic în momentul examinării Semnătura şi parafa │ │ medicului, │ │ [ ] diagnostic: ..................... ................... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei): │ │ ......................................................................... │ │ ......................................................................... │ │ ......................................................................... │ │ ......................................................................... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii): │ │ [ ] sănătos clinic în momentul examinării │ │ [ ] diagnostic: ................................................. │ │ │ │ AVIZ MEDICAL: │ │ pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei ................................... │ │ │ │ Recomandări: │ │ Apt [ ] .................................. │ │ Apt condiţionat [ ] .................................. │ │ Inapt temporar [ ] .................................. │ │ Inapt [ ] .................................. │ │ │ │ Medic de medicina muncii, │ │ ............................ │ │ Semnătură şi parafă │ │ │ │ Data: │ │ Data următorului examen medical: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011, potrivit pct. 14 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5       ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┐      │ Unitatea medicală: │Adresa: │      │ Cabinet de medicina muncii │Tel.: │      └─────────────────────────────────┴────────────────────────┘  Angajare [ ] Examen medical periodic [ ] Adaptare [ ] Reluarea muncii [ ]  Supraveghere specială [ ] Alte [ ]          MEDICINA MUNCII - FIŞA DE APTITUDINE Nr. ......../.........      (Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmânează angajatului)  Societate: .................................................................  Adresa: ......................... Tel.: .................. Fax: ............  Numele: ........................, prenumele: ...............................  CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│  Ocupaţia/Funcţia ....................................  Post şi locul de muncă ....................................        AVIZ MEDICAL: Recomandări:  Apt [ ] ....................................  Apt condiţionat [ ] ....................................  Inapt temporar [ ] ....................................  Inapt [ ] ....................................  Data Medic de medicina muncii                                            .................................                                                  (semnătura şi parafa)  Data următorului examen medical: ...................------------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 12 decembrie 2011, potrivit pct. 14 al art. unic din acelaşi act normativ.-------