HOTĂRÂRE nr. 173 din 26 martie 1998privind măsuri de protecţie socială aplicabile pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, alocaţiilor de stat pentru copii, precum şi altor venituri ale populaţiei în anul 1998
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 30 martie 1998  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În anul 1998 se corecteaza lunar, în plus, următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R.; b) pensiile agricultorilor; c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensiile suplimentare pentru pensionării militari; d) sumele fixe pentru îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; f) indemnizaţiile şi sporurile care se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, modificată prin Legea nr. 55/1992 şi prin Legea nr. 44/1994; g) indemnizaţiile lunare acordate în baza Legii nr. 51/1993; h) indemnizaţiile de însoţitor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990, cu modificările ulterioare; i) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Pentru lunile martie şi aprilie din anul 1998 corecţia lunară este de 5% . (2) Începând cu luna mai şi până la sfârşitul anului 1998, corecţia lunară este de 3,3% pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. a) şi de 3% pentru cei prevăzuţi la art. 1 lit. b), c), d), e), f), g), h) şi i).  +  Articolul 3 (1) Prevederile art. 1 şi 2 se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie se stabilesc în condiţiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996. (2) Persoanele ale căror drepturi de pensie se deschid concomitent sau după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se stabilesc în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 beneficiază de corecţia lunară aferentă lunii deschiderii dreptului de pensie şi în continuare.  +  Articolul 4Cuantumurile minime ale pensiilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi ale celor pentru agricultori se corecteaza lunar în condiţiile prevăzute la art. 2.  +  Articolul 5 (1) Ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională şi alocaţia de sprijin pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la plata, pentru cele aflate în plata, precum şi pentru cele ale căror drepturi au fost suspendate şi reluate în plata se corecteaza lunar, în plus, cu 5% în lunile martie şi aprilie şi cu 2,5% începând cu luna mai şi până la sfârşitul anului. (2) Compensaţia de 15.732 lei lunar net, acordată beneficiarilor de ajutor de şomaj în baza Hotărârii Guvernului nr. 542/1996, se corecteaza în lunile martie şi aprilie cu câte 5%, iar începând cu luna mai până la sfârşitul anului se corecteaza lunar cu 2,5% . (3) Ajutorul de şomaj corectat în condiţiile prezentei hotărâri va fi acordat cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată, modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 47/1997, ţinând seama şi de majorarea prevăzută la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.  +  Articolul 6 (1) Nivelul drepturilor prevăzute la art. 1 şi 5 se va stabili lunar prin aplicarea corectiilor reglementate la art. 2 şi, respectiv, la art. 5 asupra cuantumurilor din luna precedenta. (2) Pentru drepturile prevăzute la art. 1 lit. a), b), c) şi e) şi la art. 5 corecţia se aplică asupra drepturilor aferente lunii anterioare celei pentru care se acordă, după deducerea majorării prevăzute la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 145/1997. (3) Pentru luna curenta, majorarea prevăzută la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 145/1997 se aplică asupra drepturilor individuale corectate conform prevederilor art. 2 şi 5 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7 (1) Nivelul veniturilor nete lunare până la care se acordă ajutorul social potrivit art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/1995 este următorul:
           
    - lei -
      Trim. IITrim. IIITrim. IV
    Familii formate din 2 persoane237.600 254.200 272.000
    Familii formate din 3 persoane331.700354.900379.700
    Familii formate din 4 persoane416.000445.100476.900
    Familii formate din 5 persoane495.400530.100567.200
    Fiecare altă persoană care face parte din familie în condiţiile Legii nr. 67/199573.50078.60084.100
    Persoană singură131.900141.100151.000
  (2) Sumele prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devin 15.100 lei începând cu 1 aprilie 1998, 16.100 lei începând cu 1 iulie 1998 şi 17.300 lei începând cu 1 octombrie 1998. (3) Cuantumul ajutoarelor sociale stabilite, potrivit Legii nr. 67/1995, până la data de 31 martie 1998 se corecteaza prin cresteri procentuale cu 15% de la 1 aprilie 1998, cu 7% de la 1 iulie 1998 şi cu 7% de la 1 octombrie 1998.
   +  Articolul 8Cuantumul lunar al ajutorului care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995, se corecteaza lunar, în plus, cu 5% pentru lunile martie şi aprilie, iar începând cu luna mai până la sfârşitul anului, cu 3% lunar.  +  Articolul 9Cuantumul indemnizaţiei de naştere, reglementat la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, se corecteaza lunar, în plus, cu 5% pentru lunile martie şi aprilie, iar începând cu luna mai până la sfârşitul anului, cu 2,5% lunar.  +  Articolul 10Începând cu luna martie, alocaţia de stat pentru copii, acordată potrivit Legii nr. 61/1993, se stabileşte în cuantum de 65.000 lei.  +  Articolul 11Alocaţia lunară acordată pentru fiecare copil încredinţat sau dat în plasament, stabilită potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, se corecteaza lunar, în plus, cu 5% pentru lunile martie şi aprilie, iar începând cu luna mai până la sfârşitul anului, cu 2,5% lunar.  +  Articolul 12Ajutorul rambursabil care se acordă persoanelor refugiate, în temeiul art. 15 lit. i) din Legea nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, cu modificările ulterioare, se corecteaza lunar, în plus, cu 5% în lunile martie şi aprilie şi cu 2,5% începând cu luna mai până la sfârşitul anului.  +  Articolul 13Alocaţiile de hrana pentru participanţii la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor, la fazele judeţene şi finale, precum şi la olimpiadele internaţionale se stabilesc potrivit reglementărilor în vigoare, în funcţie de unităţile în care se desfăşoară manifestările respective.  +  Articolul 14Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru trimestrele II, III şi IV 1998, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Nivelul drepturilor acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 56/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 146/1994, se corecteaza de către Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru copiii din unităţile de învăţământ special, şi de către serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, în cazul copiilor din centrele de plasament, astfel: a) în lunile martie şi aprilie 1998, cu câte 5%; b) începând cu luna mai şi până la sfârşitul anului 1998, cu câte 2,5% lunar.  +  Articolul 16Drepturile acordate donatorilor de sânge, potrivit legii, sunt de 84.000 lei în trimestrul II, de 88.000 lei în trimestrul III şi de 93.000 lei în trimestrul IV 1998, pentru alocaţiile de hrana sau bonuri valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sânge, şi de 210.000 lei în trimestrul II, 220.000 lei în trimestrul III şi 231.000 lei în trimestrul IV 1998, pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.  +  Articolul 17Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi corectate cu 51,4% de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, cu 4,8% începând cu data de 1 iulie şi cu 5,2% începând cu data de 1 octombrie 1998. Cu aceleaşi procente şi de la aceleaşi date pot fi corectate costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit legii, salariaţilor din unele unităţi bugetare.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale va stabili, trimestrial, cuantumurile burselor pentru elevii, studenţii, doctoranzii şi cursanţii din învăţământul preuniversitar din Republica Moldova şi Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afară graniţelor tarii, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ din România. (2) Cuantumul burselor pentru studenţi se stabileşte la echivalentul în lei al sumei de 50 dolari S.U.A. lunar, la cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi a lunii precedente. Pentru celelalte burse, cuantumurile se vor stabili corespunzător raporturilor care rezultă din Hotărârea Guvernului nr. 945/1997.  +  Articolul 19Plafoanele de venituri în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 360/1991, se corecteaza în lunile martie şi aprilie cu câte 5%, iar începând cu luna mai şi până la sfârşitul anului 1998 se corecteaza lunar cu 2,5% . Valorile rezultate se comunică unităţilor interesate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 20De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cuantumul ajutorului de deces devine 800.000 lei în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat sau I.O.V.R. şi de 600.000 lei în cazul decesului unui membru din aceste familii sau al unei persoane dependente social.  +  Articolul 21În cursul anului 1998, drepturile de asigurări sociale care se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se determina, în raport cu cuantumul salariului actualizat şi al compensaţiilor acordate salariaţilor, până la includerea acestora în salariul de baza.Salariul actualizat, în sensul prezentului articol, este salariul de baza din luna decembrie 1997, asupra căruia se aplică toate măsurile de protecţie socială acordate salariaţilor în cursul anului 1998, până în luna acordării drepturilor de asigurări sociale.  +  Articolul 22 (1) Contribuţia plătită de beneficiari pentru biletele de tratament balnear sau de odihnă, prin sistemul administrat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, se calculează prin aplicarea procentelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 412/1996, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 471/1997, asupra pensiilor de baza, respectiv salariilor din luna anterioară celei în care se procura biletele. (2) Pensia de baza utilizata pentru calculul contribuţiei plătite de beneficiarul biletelor de tratament şi de odihnă potrivit prevederilor alin. (1) cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 90 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 145/1997. (3) Contribuţia plătită de beneficiari pentru biletele de tratament balnear sau de odihnă, procurate până la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, nu se modifica.  +  Articolul 23Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.  +  Articolul 24Se recomanda celorlalte sisteme de asigurări sociale - altele decât cele de stat, militare şi ale agricultorilor - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 25Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 se completează cu prevederile prezentei hotărâri, precum şi cu cele ale altor acte normative referitoare la protecţia socială a salariilor ce vor aparea în cursul anului 1998.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------- Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu  +  Anexa 1              ALOCAŢIA DE HRANApentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, începând de la 1 aprilie 1998
         
      - lei/zi -
    I. Învăţământ  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit8.100
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal9.150
    Copii în grădiniţe speciale11.200
    Elevi şi tineri în unităţile de învăţământ special12.250
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale16.200
    Elevi din clasele cu profil sportiv19.900
    II. Sănătate  
    Bolnavi de SIDA internaţi în unităţi sanitare25.900
    Bolnavi TBC internaţi în unităţi sanitare TBC21.750
    Bolnavi TBC, cu cancer, internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie21.750
    Bolnavi neoplazici internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie21.750
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare16.200
    Lăuze internate în unităţi sanitare15.450
    Alţi bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare12.550
    Bolnavi în leprozerii18.100
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi6.200
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)2.350
    Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare5.850
    Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare9.600
    Copii în creşe cu program zilnic6.200
    Copii în creşe cu program săptămânal8.850
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare10.750
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte2.600
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi  
    Geriatrie34.300
    III. Asistenţă socială  
    Cămine de bătrâni şi pensionari10.750
    Cămine-spital pentru adulţi12.250
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori9.600
    Cantine de ajutor social8.850
    Centre de plasament:  
    -copii 0-3 ani (inclusiv)9.900
    -copii 4-7 ani (inclusiv)11.200
    -copii peste 7 ani12.250
  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.
           
      IV. Activitate sportivă  
      1. Activităţi sportive de performanţă- lei/zi -
      ActivităţiPlafoane valorice
    La cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a)Competiţii sportive interne:    
    -etapa pe localitatepână la 46.900până la 77.400
    -etapa judeţeanăpână la 46.900până la 77.400
    -etapa de zonă şi divizia Bpână la 62.200până la 96.900
    -etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 62.200până la 96.900
    b)Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
    -organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene    
      şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din secţiile acestorapână la 62.200până la 96.900
    -organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 69.800până la 115.800
    c)Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:    
    -organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 96.700până la 134.700
    -organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centralepână la 96.700până la 154.100
    -mese oficialepână la 96.700până la 154.100
          Plafoane valorice
    2.Activităţi sportive, altele decât cele de performanţă   - lei/zi -
    -competiţii sportive interne   37.200
    -cantonamente, semicantonamente şi tabere   48.300
    -competiţii sportive internaţionale   57.800
    3.Alimentaţie de efort   - lei/lună -
    a)Acordată, în limita unei alocaţii lunare, de către:    
    -federaţii, cluburi sau asociaţii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă   până la 788.900
    -direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi asociaţiilor sportive, la toate categoriile de vârstă   până la 405.900
    b)Acordată, în limita unei alocaţii zilnice, de către:   - lei/zi -
    -cluburile şi asociaţiile sportive, pentru copii şi juniori din echipe sau grupe care se pregătesc conform normelor stabilite de federaţii   până la 10.100
    4.Medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort pentru sportivii participanţi la acţiuni de pregătire organizate de:   - lei/zi -
    -Comitetul Olimpic Român şi federaţii sportive   până la 46.000
    -alte unităţi sportive   până la 30.400
    5.Alte drepturi de natura alocaţiei de hrană:   - lei/zi -
    -alimente şi alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, faţă de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale, universitare şi altele asimilate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului   până la 19.800
    -alimentaţie de traseu ce se acordă sportivilor participanţi la probele de fond şi mare fond sau la probe specifice cu efort fizic susţinut   până la 19.800
    -răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi ale competiţiilor internaţionale   - lei/joc -
    până la 11.500
      V. Activitate de tineret   - lei/zi -
      Participanţii la acţiuni interne şi internaţionale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinţe, congrese şi alte acţiuni similare), organizate în ţară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului   până la 77.400
      VI. Transporturi    
    1.Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine   până la 45.400
    2.Restul navelor şi al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei în ţară   până la 42.400
    3.Scafandri   până la 48.400
  NOTĂ:Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de către acestea.
   +  Anexa 2              ALOCAŢIA DE HRANApentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, începând de la 1 iulie 1998
         
      - lei/zi -
    I. Învăţământ  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit8.500
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal9.600
    Copii în grădiniţe speciale11.750
    Elevi şi tineri în unităţile de învăţământ special12.850
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale17.000
    Elevi din clasele cu profil sportiv20.850
    II. Sănătate  
    Bolnavi de SIDA internaţi în unităţi sanitare27.150
    Bolnavi TBC internaţi în unităţi sanitare TBC22.750
    Bolnavi TBC, cu cancer, internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie22.750
    Bolnavi neoplazici internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie22.750
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare17.000
    Lăuze internate în unităţi sanitare16.200
    Alţi bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare13.150
    Bolnavi în leprozerii18.950
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi6.500
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)2.450
    Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare6.100
    Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare10.100
    Copii în creşe cu program zilnic6.500
    Copii în creşe cu program săptămânal9.300
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare11.250
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte2.700
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi35.950
    Geriatrie  
    III. Asistenţă socială  
    Cămine de bătrâni şi pensionari11.250
    Cămine-spital pentru adulţi12.850
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori10.100
    Cantine de ajutor social9.300
    Centre de plasament:  
    -copii 0-3 ani (inclusiv)10.400
    -copii 4-7 ani (inclusiv)11.750
    -copii peste 7 ani12.850
  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.
           
      IV. Activitate sportivă  1. Activităţi sportive de performanţă
      - lei/zi -
      ActivităţiPlafoane valorice
    La cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a)Competiţii sportive interne:    
    -etapa pe localitatepână la 49.200până la 81.100
    -etapa judeţeanăpână la 49.200până la 81.100
    -etapa de zonă şi divizia Bpână la 65.200până la 101.500
    -etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 65.200până la 101.500
    b)Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
    -organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din secţiile acestorapână la 65.200până la 101.500
    -organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 73.100până la 121.400
    c)Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:    
    -organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 101.400până la 141.200
    -organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centralepână la 101.400până la 161.500
    -mese oficialepână la 101.400până la 161.500
          Plafoane valorice
      2. Activităţi sportive, altele decât cele de performanţă   - lei/zi -
    -competiţii sportive interne   39.000
    -cantonamente, semicantonamente şi tabere   50.600
    -competiţii sportive internaţionale   60.600
      3. Alimentaţie de efort   - lei/lună -
    a)Acordată, în limita unei alocaţii lunare, de către:    
    -federaţii, cluburi sau asociaţii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă   până la 826.800
    -direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi asociaţiilor sportive, la toate categoriile de vârstă   până la 425.400
    b)Acordată, în limita unei alocaţii zilnice, de către:   - lei/zi -
    -cluburile şi asociaţiile sportive, pentru copii şi juniori din echipe sau grupe care se pregătesc conform normelor stabilite de federaţii   până la 10.600
      4. Medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort pentru sportivii participanţi la acţiuni de pregătire organizate de:   - lei/zi -
    -Comitetul Olimpic Român şi federaţii sportive   până la 48.200
    -alte unităţi sportive   până la 31.900
      5. Alte drepturi de natura alocaţiei de hrană:    
    -alimente şi alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, faţă de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale, universitare şi altele asimilate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului   până la 20.800
    -alimentaţie de traseu ce se acordă sportivilor participanţi la probele de fond şi mare fond sau la probe specifice cu efort fizic susţinut   până la 20.800
          - lei/joc -
    -răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi ale competiţiilor internaţionale   până la 12.100
      V. Activitate de tineret   - lei/zi -
      Participanţii la acţiuni interne şi internaţionale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinţe, congrese şi alte acţiuni similare), organizate în ţară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului   până la 81.100
      VI. Transporturi    
    1.Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine   până la 47.600
          - lei/zi -
    2.Restul navelor şi al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei în ţară   până la 44.400
    3.Scafandri   până la 50.800
      NOTĂ:Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de către acestea.
   +  Anexa 3              ALOCAŢIA DE HRANApentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, începând de la 1 octombrie 1998
         
      - lei/zi -
    I. Învăţământ  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit8.950
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal10.100
    Copii în grădiniţe speciale12.350
    Elevi şi tineri în unităţile de învăţământ special13.500
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale17.850
    Elevi din clasele cu profil sportiv21.950
    II. Sănătate  
    Bolnavi de SIDA internaţi în unităţi sanitare28.550
    Bolnavi TBC internaţi în unităţi sanitare TBC23.950
    Bolnavi TBC, cu cancer, internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie23.950
    Bolnavi neoplazici internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie23.950
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare17.850
    Lăuze internate în unităţi sanitare17.050
    Alţi bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare13.850
    Bolnavi în leprozerii19.950
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi6.850
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)2.600
    Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare6.450
    Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare10.600
    Copii în creşe cu program zilnic6.850
    Copii în creşe cu program săptămânal9.750
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare11.850
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte2.850
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi37.800
    Geriatrie  
    III. Asistenţă socială  
    Cămine de bătrâni şi pensionari11.850
    Cămine-spital pentru adulţi13.500
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori10.600
    Cantine de ajutor social9.750
    Centre de plasament:  
    -copii 0-3 ani (inclusiv)10.950
    -copii 4-7 ani (inclusiv)12.350
    -copii peste 7 ani13.500
  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.
           
      IV. Activitate sportivă
      1. Activităţi sportive de performanţă
      - lei/zi -
      ActivităţiPlafoane valorice
    La cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a)Competiţii sportive interne:    
    -etapa pe localitatepână la 51.700până la 85.300
    -etapa judeţeanăpână la 51.700până la 85.300
    -etapa de zonă şi divizia Bpână la 68.600până la 106.800
    -etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 68.600până la 106.800
    b)Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
    -organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din secţiile acestorapână la 68.600până la 106.800
    -organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 76.900până la 127.700
    c)Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:    
    -organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 106.700până la 148.600
    -organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centralepână la 106.700până la 169.900
    -mese oficialepână la 106.700până la 169.900
          Plafoane valorice
      2. Activităţi sportive, altele decât cele de performanţă   - lei/zi -
    -competiţii sportive interne   41.100
    -cantonamente, semicantonamente şi tabere   53.200
    -competiţii sportive internaţionale   63.800
      3. Alimentaţie de efort   - lei/lună -
    a)Acordată, în limita unei alocaţii lunare, de către:    
    -federaţii, cluburi sau asociaţii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă   până la 869.800
    -direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi asociaţiilor sportive, la toate categoriile de vârstă   până la 447.500
    b)Acordată, în limita unei alocaţii zilnice, de către:   - lei/zi -
    -cluburile şi asociaţiile sportive, pentru copii şi juniori din echipe sau grupe care se pregătesc conform normelor stabilite de federaţii   până la 11.200
      4. Medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort pentru sportivii participanţi la acţiuni de pregătire organizate de:    
    -Comitetul Olimpic Român şi federaţii sportive   până la 50.700
    -alte unităţi sportive   până la 33.500
          Plafoane valorice
      5. Alte drepturi de natura alocaţiei de hrană:   - lei/zi -
    -alimente şi alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, faţă de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale, universitare şi altele asimilate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului   până la 21.900
    -alimentaţie de traseu ce se acordă sportivilor participanţi la probele de fond şi mare fond sau la probe specifice cu efort fizic susţinut   până la 21.900
    -răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi ale competiţiilor internaţionale   - lei/joc -
    până la 12.700
      V. Activitate de tineret   - lei/zi -
      Participanţii la acţiuni interne şi internaţionale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinţe, congrese şi alte acţiuni similare), organizate în ţară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului   până la 85.300
      VI. Transporturi    
    1.Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine   până la 50.100
    2.Restul navelor şi al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei în ţară   până la 46.700
    3.Scafandri   până la 53.40
  NOTĂ:Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de către acestea.---------------