HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 ianuarie 2013privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 26 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi prin preluarea activităţii în domeniul administraţiei publice, a structurilor şi a instituţiilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice regionale şi locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice exercită, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale: a) realizarea Programului de guvernare şi a strategiilor în domeniul reformei administraţiei publice şi monitorizarea elaborării şi aplicării programelor de reformă instituţională de către ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; b) îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participarea la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative comunitare în domeniile sale de competenţă; c) monitorizarea respectării regimului general al autonomiei locale şi principiului descentralizării serviciilor publice; dezvoltarea parteneriatului cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale; d) coordonarea procesului de reformă a administraţiei publice centrale şi locale, descentralizare, regionalizare şi reorganizare administrativ-teritorială a ţării; e) coordonarea procesului de elaborare a standardelor de calitate, a standardelor de cost şi a normativelor de personal pentru structurile administraţiei publice centrale şi locale; f) elaborarea, coordonarea şi implementarea, împreună cu ministerele de resort, a politicilor fiscal-bugetare locale; g) consolidarea autonomiei locale a colectivităţilor locale prin promovarea de măsuri privind creşterea capacităţii administrativ-financiare şi eficientizarea serviciilor publice prestate cetăţeanului; h) dezvoltarea unui sistem de echilibrare financiară a unităţilor administrativ-teritoriale în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanţă şi capacitatea administrativ-financiară a acestora, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de investiţii publice; i) reglementarea şi monitorizarea serviciilor publice comunitare de utilităţi publice; evidenţa domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale; j) reglementarea, monitorizarea şi implementarea măsurilor pentru înfiinţarea, sprijinirea şi dezvoltarea parcurilor industriale şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în materia ajutoarelor de stat; k) reducerea birocraţiei, a costurilor de funcţionare a sistemului administraţiei publice şi extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile publice de interes naţional şi local; l) realizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; m) elaborarea cadrului instituţional şi legal pentru crearea şi consolidarea regiunilor administrativ-teritoriale; n) dezvoltarea de politici regionale în vederea diminuării decalajelor economice şi financiare dintre acestea; o) coeziune şi dezvoltare teritorială naţională, regională şi locală prin promovarea unor programe naţionale care să finanţeze activităţi şi acţiuni necesare asigurării dezvoltării durabile, echilibrate a teritoriului naţional, întărirea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, protejarea şi promovarea patrimoniului naţional, precum şi creşterea calităţii locuirii în cadrul aşezărilor umane; p) cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională; q) amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură; r) asigurarea disciplinei şi calităţii în construcţii şi amenajarea teritoriului, autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice, conform legii; s) în domeniul locuirii, locuinţelor şi al clădirilor de locuit, al reabilitării termice şi al eficienţei termice a clădirilor;ş) în domeniul gestiunii şi dezvoltării imobiliar-edilitare; t) în domeniul lucrărilor publice;ţ) în domeniul construcţiilor.  +  Articolul 2Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, şi îşi desfăşoară activitatea în spaţii din următoarele sedii: str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3, şi bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice exercită următoarele funcţii: a) de planificare strategică; b) de reglementare şi avizare; c) de reprezentare; d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate; e) de administrare; f) de implementare a programelor finanţate din fonduri comunitare, naţionale, precum şi din alte surse legal constituite; g) de monitorizare şi control; h) de coordonare.  +  Articolul 4În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte următoarele atribuţii:I. funcţia de planificare strategică: a) elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate:- strategia naţională de dezvoltare teritorială, care are la bază conceptul strategic de dezvoltare teritorială a României;- strategii de comunicare în domeniile sale de activitate;- Strategia naţională de dezvoltare regională;- Strategia naţională de dezvoltare teritorială a Mării Negre şi a Dunării;- Strategia naţională pentru construcţia de locuinţe, reabilitarea clădirilor şi protejarea clădirilor de locuit din zonele cu risc seismic; b) elaborează politici, programe şi planuri pentru domeniile sale de activitate:- stabileşte cadrul tematic, organizează şi finanţează programe/proiecte multianuale pentru activitatea de reglementare în domeniile sale de activitate, precum şi alte activităţi de reglementare specifice domeniilor sale de activitate;- politici de dezvoltare teritorială, în conformitate cu obiectivele strategice privind coeziunea teritorială;- Planul de amenajare a teritoriului naţional;- planuri de amenajare a teritoriului regional, în scopul fundamentării planurilor de dezvoltare regională;- Regulamentul general de urbanism;- planuri naţionale multianuale privind creşterea performanţei energetice a clădirilor;- politica în domeniul locuirii la nivel naţional;- politica economică în domeniile sale de activitate;- programe de comunicare; c) corelează politicile şi strategiile sectoriale de dezvoltare pentru asigurarea unei strategii guvernamentale coerente de dezvoltare teritorială regională şi naţională a României; d) elaborează şi coordonează, împreună cu ministerele de resort, implementarea de strategii şi politici în domeniul reformei administrativ-teritoriale şi în domeniul fiscal-bugetar local; e) elaborează şi monitorizează strategii şi programe de dezvoltare a infrastructurii unităţilor administrativ-teritoriale, cu finanţare internă şi/sau externă, precum şi indicatorii de performanţă ai serviciilor publice comunitare de utilităţi publice; f) dezvoltă o bază naţională de date care să asigure un sistem informaţional unitar la nivelul administraţiei publice locale; g) colaborează cu ministerul de resort şi aplică măsurile necesare în domeniul său de activitate pentru implementarea sistemului e-guvernare;II. funcţia de reglementare şi avizare: a) elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional necesar realizării obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate; b) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative şi proiecte de acorduri internaţionale în domeniile sale de activitate; c) elaborează norme, instrucţiuni şi metodologii specifice domeniilor sale de activitate; d) emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate; e) organizează sistemul de elaborare, avizare şi aprobare a reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii; f) emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului şi avizează proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora; g) avizează planuri de amenajare a teritoriului zonal, judeţean, local, necesare soluţionării unor probleme specifice de importanţă naţională sau regională; h) avizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, conform legii; i) avizează planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele cu monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial; j) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare; k) coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente şi participă la elaborarea programelor pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme; l) dezvoltă un sistem de echilibrare financiară în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanţă şi capacitatea administrativ-financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de servicii şi investiţii publice; m) sprijină dezvoltarea capacităţii financiare prin elaborarea, împreună cu ministerele de resort, de politici fiscale şi bugetare la nivelul administraţiei publice locale; n) îndrumă şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale şi aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege; o) asigură aplicarea în mod unitar a principiilor autonomiei locale şi descentralizării; p) avizează şi monitorizează acordurile şi convenţiile de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale le încheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte ţări; q) asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţia publică; r) îndeplineşte, în condiţiile legii, prin structurile competente, funcţia de autoritate naţională de reglementare pentru următoarele servicii comunitare de utilităţi publice: alimentare cu apă; canalizare şi epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat, cu excepţia activităţilor de producere a energiei termice în cogenerare, salubrizarea localităţilor, iluminatul public, administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale; s) dezvoltă parteneriatul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional şi prin acordarea de asistenţă tehnică în scopul accesării fondurilor Uniunii Europene;ş) colaborează împreună cu Ministerul Finanţelor Publice în vederea dezvoltării de sisteme de monitorizare şi analiză a modului de formare şi de execuţie a bugetelor locale, în scopul creşterii capacităţii administrative şi financiare a autorităţilor administraţiei publice locale;III. funcţia de reprezentare: a) asigură în numele statului român, în condiţiile legii, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate; b) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internaţionale în domeniile sale de activitate; c) organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, din domeniile sale de activitate; d) iniţiază şi negociază, prin împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate; e) reprezintă interesele autorităţilor administraţiei publice locale în Guvern;IV. funcţia de autoritate de stat: a) asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa; b) emite avize şi aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri comunitare europene, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse; c) evaluează şi propune spre avizare Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe studiile de fezabilitate aferente investiţiilor publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului; d) organizează şi asigură funcţionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia, experţi tehnici, precum şi auditori energetici pentru clădiri; e) exercită, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., controlul statului privind respectarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare; f) îndeplineşte rolul de autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcţii; g) asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe; h) asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de inginerie seismică; i) asigură organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii; j) asigură organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnic permanent pentru construcţii; k) îndeplineşte rolul de autoritate de recunoaştere şi desemnare pe plan naţional, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformităţii produselor pentru construcţii; l) asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene; m) îndeplineşte rolul de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, coordonarea şi implementarea politicii în domeniul polilor de creştere şi al polilor de dezvoltare urbană; n) participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acţionare, pe plan central şi local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă; o) îndeplineşte rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008 ; p) numeşte reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ai ministerului în Comitetul pentru finanţe publice locale, în condiţiile legii, şi asigură participarea reprezentanţilor ministerului în Comitetul pentru finanţe publice locale; q) nominalizează reprezentanţii Guvernului şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale în comitetele şi/sau comisiile constituite la nivelul Consiliului Europei; r) coordonează şi asigură preşedinţia Comitetului interministerial privind Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030; secretariatul tehnic al comitetului este asigurat de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice; s) numeşte reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ai ministerului în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, în condiţiile legii, şi asigură participarea reprezentanţilor ministerului în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale;ş) desemnează reprezentanţii ministerului în Consiliul Economic şi Social şi în comisiile de specialitate ale acestuia şi asigură participarea la lucrările acestora; t) desemnează şi asigură participarea reprezentanţilor ministerului în comisiile, comitetele şi consiliile din care face parte conform legii;V. funcţia de administrare: a) închiriază/concesionează, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare. Sumele obţinute din chirii/redevenţe constituie venituri la bugetul de stat; b) poate închiria/concesiona sau primi în administrare, în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată;VI. funcţia de implementare a programelor finanţate din fonduri comunitare, naţionale, precum şi din alte surse legal constituite: a) iniţiază, finanţează şi/sau gestionează/implementează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes naţional, regional şi local în domeniile: construcţii de locuinţe, reabilitarea termică a clădirilor, reducerea vulnerabilităţii seismice a construcţiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a serviciului de alimentare cu energie termică a localităţilor, infrastructura rutieră de interes local şi judeţean de la nivelul satelor, comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, precum şi infrastructura rutieră ce asigură legăturile dintre acestea, infrastructura social-culturală şi sportivă, infrastructura de afaceri, urbanism, sistem informaţional imobiliar-edilitar şi bănci de date urban, precum şi în alte domenii de activitate; b) elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării şi monitorizării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate; c) asigură, în condiţiile legii, managementul fondurilor publice comunitare şi naţionale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate; d) finanţează, în condiţiile legii, programe-pilot, cu derulare prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., pentru testarea experimentală în situ de materiale şi tehnologii noi pentru construcţii; e) programează, coordonează, monitorizează şi controlează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi de statele membre pentru programele din domeniile sale de activitate; f) asigură managementul financiar şi tehnic al programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională, de dezvoltare a capacităţii administrative, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spaţială europeană, al celor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, prin Programul operaţional regional, denumit în continuare POR, din Fondul Social European, denumit în continuare FSE, prin Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", denumit în continuare PO DCA, programelor şi proiectelor finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, denumit în continuare CTE, din FEDR, Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare ENPI-CBC, şi Instrumentului de asistenţă pentru preaderare - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare IPA-CBC, precum şi al altor instrumente de finanţare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, finanţate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins; g) contribuie la coordonarea activităţii birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră în scopul implementării programelor de dezvoltare regională şi de cooperare transfrontalieră; h) avizează statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale agenţiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/ punctelor de contact şi ale altor organisme de interes public care desfăşoară activităţi în domeniile sale de activitate; i) coordonează şi/sau participă la procesul de pregătire a cadrului organizatoric şi procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR, PODCA şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC şi IPA-CBC; j) coordonează şi participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR, elaborarea PODCA, precum şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC şi IPA-CBC; k) coordonează şi/sau participă la elaborarea raportului anual de implementare solicitat de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene; l) asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor comunitare pe care le gestionează; m) coordonează elaborarea şi implementarea Planului de comunicare şi a Planului multianual de evaluare pentru POR, PO DCA, a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC şi IPA-CBC; n) asigură, după caz, preşedinţia, secretariatul sau participarea în comitetele şi în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate; o) gestionează legătura cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu unităţile de management de program din ţările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum şi pe parcursul implementării programelor; p) coordonează activitatea de monitorizare şi control al asistenţei din partea Uniunii Europene prin Programul PHARE naţional - componenta coeziune economică şi socială şi pentru programele PHARE de cooperare transfrontalieră; q) organizează şi finanţează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecţii şi baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional şi local, precum şi pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în Infrastructura naţională de date spaţiale pentru asigurarea interoperabilităţii şi compatibilităţii informaţiilor la nivel naţional, regional, local şi în perspectiva europeană, precum şi pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare; r) organizează, coordonează şi implementează sistemul informaţional specific domeniilor sale de activitate şi emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaţionale, cu excepţia sistemului informaţional naţional dedicat implementării fondurilor comunitare nerambursabile;VII. funcţia de monitorizare şi control: a) asigură monitorizarea derulării investiţiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanţează; b) avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de infrastructură, construcţii şi lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate; c) exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi implicate în gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele POR, PODCA şi programele finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC şi IPA-CBC; d) colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene şi asigură comunicarea cu acestea; e) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; f) exercită controlul de prim nivel pentru programele pentru care ministerul este autoritate de management conform regulilor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială; g) asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate; h) monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă şi restructurare a administraţiei publice centrale şi locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene şi cu legislaţia internă, şi asigură realizarea strategiilor şi programelor în domeniul său de activitate; i) monitorizează şi controlează, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., calitatea în construcţii, în toate etapele, de concepţie, proiectare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare; j) monitorizează şi controlează, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului, autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii, recepţia lucrărilor de construcţii, autorizarea diriginţilor de şantier, autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii; k) supraveghează, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., piaţa produselor pentru construcţii, în conformitate cu reglementările armonizate care transpun directiva CEE specifică; l) avizează, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele finanţate din fonduri publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;VIII. funcţia de coordonare: a) coordonează programele de asistenţă acordată de organismele internaţionale; b) coordonează procesul de descentralizare; c) coordonează procesul de reorganizare administrativ-teritorială; d) coordonează procesul de elaborare a standardelor de cost şi a standardelor de calitate pentru serviciile publice locale descentralizate prestate cetăţenilor.  +  Articolul 5Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice exercită, în condiţiile legii, următoarele atribuţii cu caracter general: a) fundamentează şi elaborează programul de reforme economico-sociale al Guvernului în domeniile sale de activitate; b) elaborează şi propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate; c) reprezintă Guvernul în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale, în relaţiile bilaterale sau multilaterale cu alte ţări, pentru elaborarea de politici şi programe privind domeniile sale de activitate; d) fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare funcţionării, precum şi realizării politicilor şi programelor în domeniu, potrivit legii; e) colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent; f) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002; g) solicită informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate; h) asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii; i) organizează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate; j) participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea parteneriatelor; k) participă, cu experţi desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate; l) participă la schimbul de informaţii şi experienţă în relaţiile cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale privitoare la domeniile sale de activitate; m) asigură finanţarea activităţii de reglementare din domeniile sale de activitate; n) finanţează, în condiţiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română ale standardelor şi, după caz, ale anexelor naţionale din domeniile sale de activitate; o) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, pentru domeniile sale de activitate; p) susţine şi mediază constituirea de parteneriate la nivel central şi local în domeniile sale de activitate; q) iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate; r) realizează cercetări sociologice, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate; s) contractează, în condiţiile legii, servicii specializate, în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;ş) editează, direct sau prin unităţile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate; t) organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;ţ) monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate; u) asigură organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă; v) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate; w) asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa; x) realizează, în domeniul său de activitate, dialogul şi parteneriatul social cu confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.  +  Articolul 6 (1) Atribuţiile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorităţi sau societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate solicita, pe bază de protocol, informaţii necesare realizării obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul Finanţelor Publice sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi Cartea funciară. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane juridice şi persoane fizice.  +  Articolul 8În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este autorizat: a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente; c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale, potrivit legii; e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare în domeniile sale de activitate; g) să aplice sancţiuni prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este de 772, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (3) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. (4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice preia personalul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. (5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice desemnează dintre specialiştii săi consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de 7, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului. (2) Personalului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice trimis în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.  +  Articolul 11 (1) În structura Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în cadrul numărului de posturi aprobat, îşi desfăşoară activitatea Agenţia de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, Autoritatea de management pentru Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" şi următoarele autorităţi de management/autorităţi comune de management, autorităţi naţionale şi puncte de contact/puncte naţionale de contact/persoane naţionale de contact pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, IPA-CBC, precum şi din fonduri naţionale: a) Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia; b) Autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova; c) Autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun "Marea Neagră 2007-2013"; d) Autoritatea naţională pentru Programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013; e) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013; f) Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România; g) Autoritatea naţională şi Punctul naţional de contact pentru Programul operaţional "Sud-Estul Europei"; h) Autoritatea naţională şi Punctul naţional de contact pentru Programul de cooperare interregională Interreg IV C; i) Autoritatea naţională pentru Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II; j) Autoritatea naţională pentru Programul ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale; k) Autoritatea naţională şi persoana naţională de contact pentru Programul operaţional INTERACT 2007-2013; l) Autoritatea naţională şi Punctul central naţional pentru Programul Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism; m) Punctul naţional de contact pentru Programul operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013. (2) Autorităţile de management pentru Programul operaţional regional şi pentru Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" îndeplinesc funcţiile şi atribuţiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum şi atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Agenţia de implementare pentru programele PHARE, autorităţile de management, autorităţile comune de management, autorităţile naţionale şi punctele de contact/punctele naţionale de contact/persoana naţională de contact prevăzute la alin. (1) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor. (4) Agenţia de implementare pentru programele PHARE, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot delega atribuţii privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot înfiinţa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, structura care, din punct de vedere organizaţional, corespunde necesităţilor îndeplinirii acestui obiectiv. (5) În condiţiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi/sau al unităţilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se pot organiza şi pot funcţiona unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, şi unităţi de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finanţate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului, precum şi Secretariatul tehnic comun pentru Programul operaţional "Marea Neagră 2007-2013". (6) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UMP/UCP şi, după caz, numărul de unităţi sunt prevăzute în documentele de programare şi actele normative aferente proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind înfiinţarea UMP/UCP. (7) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice numeşte personalul UMP/UCP şi stabileşte competenţele directorului acestuia. (8) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Secretariatului tehnic comun pentru Programul operaţional "Marea Neagră 2007-2013" se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Selecţia personalului angajat se face pe baza criteriilor aprobate de Comitetul comun de monitorizare al Programului operaţional "Marea Neagră 2007-2013". (9) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se organizează şi funcţionează Unitatea de implementare a proiectului "Improving Energy Efficiency în Low-Income Households and Communities în România", denumită în continuare UIP, pentru implementarea/ administrarea/supervizarea proiectului finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. (10) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se organizează şi funcţionează Organismul intermediar pentru implementarea ariei tematice "Îmbunătăţirea mediului înconjurător" din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. (11) Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru UIP se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind înfiinţarea UIP. (12) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele conducătorului acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se asigură de către ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. (2) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare persoanelor din subordine. (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. (4) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice este preşedintele Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională. (6) Pe lângă ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. (7) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual. (8) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pot fi delegate atribuţii. (9) În cazul în care ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, numiţi prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ori încredinţate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (5) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.  +  Articolul 14 (1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt: a) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; b) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; c) Inspectoratul de Stat în Construcţii. (2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi Inspectoratul de Stat în Construcţii îşi păstrează sediile, atribuţiile, posturile şi structurile organizatorice stabilite potrivit legii. (3) Conducătorii instituţiilor publice şi ai organelor de specialitate prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.  +  Articolul 15 (1) Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt: a) Agenţia Naţională pentru Locuinţe; b) Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. (2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. îşi păstrează sediile, atribuţiile, posturile şi structurile organizatorice stabilite potrivit legii. (3) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.  +  Articolul 16Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate închiria unor operatori economici sau poate da în administrare unor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică ori privată a statului în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are în dotare, pentru activităţi specifice desfăşurate, 53 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism, acestea fiind preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi, respectiv, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 18Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are încadraţi funcţionari publici şi personal angajat cu contract individual de muncă.  +  Articolul 19Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 20Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi prin preluarea parţială a patrimoniului Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut de art. 26 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.  +  Articolul 21Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuBucureşti, 4 ianuarie 2013.Nr. 1.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice*Font 8*                                                   ┌──────────────────────────────────────────────────┐                                                   │Numărul maxim de posturi - 772 exclusiv demnitarii│                                                   │şi posturile aferente cabinetului ministrului │                                                   └──────────────────────────────────────────────────┘                                        ┌───────────────────────┐                                        │ MINISTRU │        ┌───────────────────────┐ └┬─────────┬───────────┬┘ ┌───────────────────────┐        │ AUDIT INTERN*) │<-------┘ │ └───────>│ CONTENCIOS │        │ │ │ │ ADMINISTRATIV*) │        └───────────────────────┘ │ └───────────────────────┘        ┌───────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐        │ CORP CONTROL*) │<─────────────────┼───────────────────>│ CENTRUL OPERATIV PT │        │ │ │ │ SITUAŢII DE URGENŢĂ │        └───────────────────────┘ │ └───────────────────────┘        ┌───────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐        │ UNITATEA DE POLITICI │<─────────────────┼───────────────────>│ COLEGIUL MINISTERULUI │        │ PUBLICE │ │ │ │        └───────────────────────┘ │ └───────────────────────┘        ┌───────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐        │DIRECŢIA DE COMUNICARE,│ │ │ GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA│        │ DIALOG SOCIAL ŞI │<─────────────────┼───────────────────>│ INFORMAŢIILOR │        │RELAŢIA CU PARLAMENTUL │ │ │ CLASIFICATE │        └───────────────────────┘ │ └───────────────────────┘                                                   v                              ┌────────────────────┬─────────────────────┐                              v v v                ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐                │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │                └─────────────┬────┘ └────────┬─────────┘ └────┬─────────────┘                              v v v                              └────────────────────┬─────────────────────┘ ┌───────────────────┐ v ┌──────────────────┐ │ SOLUŢIONARE │<──────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐ │ AVIZARE ACTE │ │ CONTESTAŢII │ ┌────────────────┐ │ SECRETAR │ ┌────────────────┐├─>│ NORMATIVE*) │ │ NEREGULI FONDURI │ │SECRETAR GENERAL│<──┤ GENERAL ├──>│SECRETAR GENERAL││ └──────────────────┘ │ EUROPENE*) │ │ ADJUNCT │ └─────┬──────┘ │ ADJUNCT ││ ┌──────────────────┐ └───────────────────┘ └────────────────┘ v └────────────────┘│ │DIRECŢIA GENERALĂ │          ┌──────────┬──────────┬──────────────────┬────────────────────┐ ├─>│RESURSE UMANE, IT,│          v │ v v v │ │ ADMINISTRATIV │ ┌─────────────────┐ │ ┌──────────────────┐┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ │ └──────────────────┘ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA GENERALĂ│ │DIRECŢIA GENE-│ │ ┌──────────────────┐ │ INFRASTRUCTURĂ │ │ │TEHNICĂ, STANDARDE││ ADMINISTRAŢIE │ │RALĂ PROGRAME │ │ │ DIRECŢIA BUGET, │ └────────┬────────┘ │ │ ŞI REGLEMENTĂRI ││ PUBLICĂ │ │ EUROPENE │ ├─>│ FINANCIAR, │          v │ └──────────────────┘├─────────────────┘ ├──────────────┘ │ │ CONTABILITATE │ ┌─────────────────┐ │ │ ┌────────────────┐│ ┌────────────┐ │ └──────────────────┘ │ DIRECŢIA │ │ │ │ DIRECŢIA PT. ││ │ DIRECŢIA │ │ ┌──────────────────┐ │ PROGRAME │ │ ├>│DESCENTRALIZAREA│├>│ AM-POR │ ├─>│ ACHIZIŢII │ └─────────────────┘ │ │ │ ADMINISTRAŢIEI ││ └────────────┘ │ │ PUBLICE*) │ ┌─────────────────┐ │ │ │ PUBLICE ││ ┌────────────┐ │ └──────────────────┘ │ UNITATEA DE │ │ │ └────────────────┘│ │ DIRECŢIA │ │ ┌──────────────────┐ │ COORDONARE A │<┘ │ ┌────────────────┐├>│AM-PROGRAME │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ │ │ PROIECTELOR*) │ │ │ DIRECŢIA PT. ││ │ COOPERARE │ └─>│ DEZVOLTARE │ └─────────────────┘ ├>│ REFORMA ││ │TERITORIALĂ │ │ REGIONALĂ │                                           │ │ ADMINISTRAŢIEI ││ │ EUROPEANĂ │ ├──────────────────┘                                           │ │ PUBLICE ││ └────────────┘ │ ┌───────────────┐                                           │ └────────────────┘│ ┌────────────┐ │ │DIRECŢIA AMENA-│                                           │ ┌────────────────┐│ │DIRECŢIA PT.│ ├>│JARE TERITORIU │                                           │ │ DIRECŢIA PT. │├>│DEZVOLTAREA │ │ │ ŞI URBANISM │                                           └>│POLITICI FISCALE││ │CAPACITĂŢII │ │ └───────────────┘                                             │ ŞI BUGETARE ││ │ ADMINIS- │ │ ┌───────────────┐                                             │ LOCALE ││ │ TRATIVE │ │ │DIRECŢIA POLI- │                                             └────────────────┘│ └────────────┘ ├>│TICI ŞI STRA- │                                                               │ ┌────────────┐ │ │TEGII REGIONALE│                                                               │ │ DIRECŢIA │ │ └───────────────┘                                                               ├>│AUTORIZARE │ │ ┌───────────────┐                                                               │ │ PROGRAME │ └>│ DIRECŢIA AFA- │                                                               │ └────────────┘ │ CERI EUROPENE │                                                               │ ┌─────────────┐ └───────────────┘                                                               │ │ DIRECŢIA │                                                               ├>│ PLĂŢI ŞI │                                                               │ │CONTABILITATE│                                                               │ └─────────────┘                                            ┌────────────────┐ │ ┌────────────┐                                            │UNITATEA AUTORI-│ │ │ DIRECŢIA │                                            │TĂŢI NAŢIONALE │<┼>│CONTROL PRIM│                                            │ PT. PROGRAME │ │ │ NIVEL │                                            │ EUROPENE*) │ │ └────────────┘                                            └────────────────┘ │ ┌────────────┐                                            ┌────────────────┐ │ │ DIRECŢIA │                                            │UNITATEA GESTIO-│ ├>│MONITORIZARE│                                            │ NARE NEREGULI │ │ └────────────┘                                            │ FONDURI │<┤ ┌────────────┐                                            │ EUROPENE*) │ │ │ DIRECŢIA │                                            └────────────────┘ └>│ CONSTATARE │                                                                 │ŞI STABILIRE│                                                                 │ NEREGULI │                                                                 └────────────┘    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │*) Se organizează conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului.│    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----