ORDIN nr. 6.517 din 19 decembrie 2012privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2013  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Fişa procesului, cu precizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilor, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Atestatul nivelului de calitate al educaţiei furnizate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Se aprobă cei 15 factori de risc, corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional, prevăzuţi în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuBucureşti, 19 decembrie 2012.Nr. 6.517.  +  Anexa 1 METODOLOGIEde evaluare externă a calităţii educaţiei înînvăţământul preuniversitar  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie este realizată cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate se realizează cel puţin o dată la 5 ani. (2) Procedurile de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei se derulează la cererea organizaţiei furnizoare de educaţie, pe bază de contract încheiat cu ARACIP. (3) Procedurile de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei se pot derula şi la solicitarea altor persoane juridice interesate, precum: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratul şcolar, autorităţile publice locale, asociaţiile de părinţi etc., în condiţiile menţionate la alin. (2). În acest caz, ARACIP are obligaţia de a încunoştinţa unitatea de învăţământ în maximum 15 zile de la înregistrarea cererii, în vederea întocmirii şi prezentării documentaţiei corespunzătoare.Scopul şi principiile evaluării externe periodice a calităţii educaţiei  +  Articolul 3 (1) Scopul evaluării externe periodice a calităţii educaţiei este îmbunătăţirea continuă a proceselor şi rezultatelor organizaţiei furnizoare de educaţie pentru a satisface încrederea publică. (2) Concluziile evaluării externe periodice a calităţii educaţiei, sintetizate anual de către ARACIP, sunt înaintate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, însoţite de propuneri de măsuri de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar.  +  Articolul 4 (1) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei se derulează pe baza standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. (2) În funcţie de finalităţile fiecărei vizite de evaluare externă, ARACIP stabileşte numărul de indicatori de performanţă pe baza cărora se va judeca nivelul calităţii educaţiei furnizate, dintre cei 43 de indicatori aprobaţi de legislaţia în vigoare. (3) Calificativele care se acordă pentru fiecare indicator de performanţă evaluat din standardele de referinţă, precizate în Raportul de evaluare externă periodică, sunt următoarele: a) "Nesatisfăcător", în situaţia neîndeplinirii a cel puţin unui descriptor din standardele de acreditare şi evaluare periodică; b) "Satisfăcător", în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică; c) "Bine", în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi a cel puţin unui descriptor din standardele de referinţă; d) "Foarte bine", în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi a tuturor descriptorilor din standardele de referinţă; e) "Excelent", în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică, a tuturor descriptorilor din standardele de referinţă, precum şi a unor descriptori definiţi de unitatea de învăţământ. (4) Calificativele se corelează cu punctaje stabilite de ARACIP, în vederea realizării evaluării comparative interinstituţionale.  +  Articolul 5 (1) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei se derulează cu respectarea a două categorii de principii: a) principii generale ale implementării sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii; b) principii specifice evaluării externe periodice a calităţii educaţiei. (2) Educaţia de calitate se fundamentează pe următoarele principii generale: a) este centrată pe clienţii şi beneficiarii actului educaţional; b) este oferită de instituţii responsabile; c) este orientată pe rezultate; d) respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia instituţională; e) este promovată de lideri educaţionali; f) asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane; g) se realizează în dialog şi prin parteneriat cu instituţii, organizaţii, cu beneficiarii primari şi secundari de educaţie; h) se bazează pe inovaţie şi pe diversificare; i) abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic; j) are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor; k) promovează interdependenţa dintre furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie. (3) Principiile specifice evaluării externe periodice a calităţii sunt: a) asigurarea supremaţiei interesului preşcolarului şi al elevului; b) corelarea evaluării interne cu evaluarea externă; c) accentuarea rolului evaluării interne în îmbunătăţirea continuă; d) implicarea beneficiarilor atât în evaluarea internă, cât şi în cea externă; e) acordarea încrederii furnizorului de servicii educaţionale în raport cu rezultatele evaluării interne; f) respectarea triangulaţiei, respectiv asigurarea a cel puţin 3 surse şi dovezi de informare şi documentare în evaluarea nivelului calităţii actului educaţional; g) valorizarea aspectelor pozitive ale furnizorului de servicii educaţionale şi ale programelor acestuia; h) acordarea încrederii furnizorului de servicii educaţionale în raport cu rezultatele evaluării interne; i) abordarea evaluării externe ca proces de învăţare, pentru evaluatori, pentru evaluaţi şi pentru întreaga organizaţie şcolară.  +  Capitolul II Procedura de evaluare externă a calităţii educaţiei  +  Articolul 6 (1) Procedura de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar se derulează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie. (2) Fişa procesului de evaluare externă a calităţii, cu precizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilor, este prezentată în anexa nr. 2 la ordin.  +  Articolul 7 (1) În vederea demarării procedurii de evaluare externă periodice, organizaţia furnizoare de educaţie înaintează către ARACIP următoarele documente: a) cerere; b) fişa-tip; c) Proiectul/Planul de dezvoltare instituţională, respectiv Planul de acţiune al şcolii, pe termen de 5 ani, realizat în baza unei diagnoze şi prin comparaţie cu proiectul anterior; d) ultimul Raport anual de evaluare internă (RAEI). (2) Formatul documentaţiei este actualizat periodic de către ARACIP, prin comunicare publică pe site.  +  Articolul 8 (1) În baza cererii, ARACIP, prin Compartimentul juridic, încheie un contract cu organizaţia solicitantă şi emite factura fiscală corespunzătoare. (2) Organizaţia furnizoare de educaţie este obligată să comunice către ARACIP o copie de pe ordinul de plată a tarifului de evaluare externă, în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii.  +  Articolul 9 (1) Comisia de evaluare externă este desemnată de ARACIP pe bază de hotărâre, cu respectarea procedurii prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. (2) Coordonatorul comisiei de evaluare are obligaţia de a transmite unităţii de învăţământ programul general şi programul specific al vizitei de evaluare, în termenele stipulate în fişa procesului prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.  +  Articolul 10Comisia de evaluare desemnată de ARACIP desfăşoară următoarele activităţi:a.1) organizarea agendei evaluării;a.2) analiza contextului şi situaţiei concrete a unităţii şcolare, conform Proiectului (planului) de dezvoltare instituţională (PDI) sau Planului de acţiune al şcolii (PAS), RAEI sau Raportului de autoevaluare (RA), situaţiei centralizate a rezultatelor şcolare pe ultimii 3 ani comparativ cu rezultatele la nivel de judeţ;a.3) programarea orară a activităţilor şi a întâlnirilor;a.4) activităţi specifice: vizitarea organizaţiei furnizoare de educaţie, observarea directă, asistenţă la lecţii şi la activităţi extraşcolare, după caz, aplicarea de chestionare unor grupuri-ţintă (elevi, părinţi, angajatori operatori economici parteneri/ angajatori, personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic), realizarea de interviuri individuale şi de grup, vizite la operatori economici (pentru stagiile de practică).a.5) analiza dovezilor care probează, după caz, buna funcţionare a organizaţiei furnizoare de educaţie, rezultatele şi progresul fiecărui educabil;a.6) prezentarea concluziilor desprinse care vor sta la baza raportului de evaluare externă a calităţii educaţiei;a.7) redactarea procesului-verbal şi înscrierea acestuia în registrul corespunzător;a.8) redactarea raportului de evaluare externă a calităţii şi transmiterea către ARACIP în termenele stabilite.  +  Articolul 11 (1) În vederea evaluării concordanţei dintre evaluarea internă, potrivit informaţiilor transmise de organizaţia furnizoare de educaţie în cadrul RAEI, şi situaţia reală, conform raportului de evaluare externă a calităţii educaţiei înregistrat, ARACIP realizează, prin metode statistice, o analiză a condiţiilor de funcţionare a şcolilor (pe baza a 15 factori de risc, corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional prezentaţi în anexa nr. 4 la ordin) şi a rezultatelor raportate. (2) Pentru a asigura obiectivitatea analizei şi pentru a realiza evaluarea comparativă interinstituţională, ARACIP poate angaja experţi în evaluare şi acreditare, pe bază de contract.  +  Articolul 12 (1) ARACIP eliberează un atestat din care să reiasă nivelul de calitate existent în cadrul unităţii de învăţământ respective, raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă evaluate, în termenul precizat în fişa de proces, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. (2) Atestatul va menţiona nivelul rezultatelor obţinute de unitatea şcolară faţă de rezultatele aşteptate, având în vedere indicii de eficienţă stabiliţi pe baza Hărţii naţionale a riscului educaţional. (3) Modelul atestatului nivelului de calitate al educaţiei furnizate este prezentat în anexa nr. 3 la ordin.  +  Articolul 13 (1) În situaţia în care în raportul de evaluare externă a calităţii există indicatori de performanţă apreciaţi cu calificativul "Nesatisfăcător", nu se eliberează atestatul şi se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul menţionat la alin. (1), unitatea de învăţământ respectivă va urmări cu prioritate implementarea unor măsuri care să conducă la remedierea acestora. (3) Inspectoratele şcolare realizează o monitorizare specială în cazurile menţionate la alin. (1), urmărind progresul înregistrat de şcoala respectivă. Rezultatele monitorizării sunt aduse la cunoştinţa ARACIP.  +  Articolul 14ARACIP are obligaţia de a face public raportul de evaluare externă periodică şi atestatul de calitate pentru fiecare organizaţie furnizoare de educaţie.  +  Articolul 15 (1) Organizaţia furnizoare de educaţie are obligaţia de a face public conţinutul raportului de evaluare externă periodică. (2) Pe baza concluziilor raportului de evaluare externă, Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii revizuieşte planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei elaborat de şcoală. (2) Implementarea planului de îmbunătăţire este monitorizată de reprezentanţii ARACIP şi/sau ai inspectoratelor şcolare.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) Contestaţiile cu privire la concluziile raportului de evaluare externă întocmit se adresează, în termen de 30 de zile de la comunicare, ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Raportul de evaluare externă poate fi atacat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 2 Fişa procesului de evaluare externă a calităţii, cuprecizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilorDesfăşurarea procesului:
    ResponsabilităţiIntrăriEtapa de procesIeşiriObservaţii
    CRRE
    P/VPSDA/ SDEEC EZEZ CJ- Cererea de declanşare a procedurii de evaluare  externă  - Documentaţia specifică pentru fiecare tip de cerere (autorizare de funcţionare provizorie, acreditare, evaluare periodică)  - Raportul anual de evaluare internă (RAEI), dacă e cazul1. Înregistrarea cererii şi a documentaţiei transmise şi încheierea contractului cu organizaţia solicitantă1. Documente înregistrate  2. Contract semnat de ambele părţi  3. Factură emisă de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar -ARACIP- format  hârtie  (pentru cerere);  - format electronic (pentru documentaţie şi RAEI);
    P/VPSDA/ SDEEC EZEZCopia ordinului de plată a tarifului de evaluare externă2. Repartizarea spre expertiză a documentaţiei către personalul din cadrul aparatului propriu al ARACIPDocumente repartizate spre expertizăformat hârtie
    P/VPSDA/ SDEEC EZEZDocumente înregistrate şi repartizate spre expertiză3. Realizarea expertizei documentaţiei înregistrate şi comunicarea către organizaţia furnizoare de educaţie a rezultatului acesteiaNota de verificare  (rezultatul expertizei)- termen: maximum  30 de zile de la data înregistrării
    P/VPSDA/ SDEEC EZEZ- Nota de verificare (rezultat favorabil al expertizei)  - Nota de verificare (rezultat nefavorabil al expertizei)  - Documente completate4.1. Declanşarea procedurii de evaluare în cazul rezultatului favorabil  4.2. Solicitarea completării documentelor în cazul rezultatului nefavorabil  a) declanşarea procedurii de evaluare dacă documentele au fost completate;  b) respingerea cererii ca fiind inadmisibilă în cazul  în care documentele nu au fost completate în  termenul stabilit.- Nota de verificare (răspuns transmis organizaţiei privind declanşarea evaluării externe)  - Nota de verificare (solicitare de completare a documentelor)  - Nota de verificare  (răspuns transmis organizaţiei privind declanşarea evaluării externe)  - Răspuns transmis organizaţiei privind respingerea cererii- format electronic - termen de completare: maximum  15 zile de la comunicare
    P/VPSDA/ SDEEC EZEZNota de verificare5. Elaborarea Graficului de desfăşurare a vizitelor de evaluareGraficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare  
    BEXSDA/ SDEECSDAGraficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare  - Componenţa Comisiei de evaluare propuse6. Aprobarea de către Biroul executiv al ARACIP a Graficului de desfăşurare a vizitelor de evaluare, a componenţei Comisiei de evaluare şi  solicitarea unui observator de la ISJ/ISMGraficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare şi componenţa Comisiei de evaluare aprobate- durata vizitei: 2-5  zile  - componenţa echipei: 2-4 membri
    P/VPSDA/ SDEEC EZEZGraficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare şi componenţa Comisiei de evaluare aprobate7. 1. Postarea pe site-ul ARACIP a Graficului de desfăşurare a vizitelor de evaluare  7.2. Transmiterea  Graficului de desfăşurare  a vizitelor de evaluare şi a componenţei Comisiei de evaluare la organizaţia furnizoare de educaţie şi  la ISJ/ISMBGraficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare şi componenţa Comisiei de evaluare transmisă- termen de postare: minimum 30 de zile anterior vizitei  - termen de transmitere: minimum  5 zile anterior vizitei
    P/VPSDA/ SDEEC EZEZDocumentaţia depusă de organizaţia furnizoare de educaţie8. Transmiterea de către ARACIP a Notei de verificare şi a documentaţiei depuse de organizaţia furnizoare de educaţie către coordonatorul Comisiei de evaluareNota de verificare şi documentaţie transmise coordonatorului Comisiei de evaluaretermen de transmitere:  minimum 5 zile anterior vizitei
    P/VPCCECCEProgramul general al vizitei (elaborat de coordonatorul Comisiei de evaluare)9. Transmiterea Programului general al vizitei către directorul organizaţiei furnizoare de educaţieProgramul general al vizitei transmis directorului organizaţiei furnizoare de educaţietermen de transmitere: maximum 3 zile anterior vizitei
    P/VP CCESDA/ SDEEC CCECCE MCE- Documentaţia depusă de organizaţia furnizoare de educaţie  - Programul general al vizitei10. Pregătirea vizitei de către Comisia de evaluare externă:  a) organizarea agendei evaluării;  b) analiza contextului şi situaţiei concrete a organizaţiei furnizoare de educaţie pe baza documentelor acesteia; c) programarea orară a activităţilor, respectiv a întâlnirilor.Programul specific al vizitei (agenda evaluării şi programarea orară a activităţilor, respectiv a întâlnirilor)  
    P/VP CCESDA/ SDEEC CCECCE MCEProgramul specific al vizitei11. Deschiderea activităţilor de evaluare externă a calităţii în prezenţa reprezentanţilor organizaţiei furnizoare de educaţieProgramul specific al vizitei pus de acord cu reprezentanţii organizaţiei furnizoare de educaţieparticipă, în funcţie de tipul vizitei, directorul, coordonatorul CEAC, membrii Consiliului de administraţie, observatorul delegat de inspectorat, reprezentantul Consiliul local, al asociaţiei părinţilor, al elevilor, al sindicatului reprezentativ
    P/VP CCESDA/ SDEEC CCECCE MCE- Programul specific al vizitei  - Documentele organizaţiei - Standarde (de autorizare/ acreditare/ referinţă) şi indicatori de performanţă  - Subrapoarte/fişe de evaluare externă  - Instrumente de colectare a feedbackului12. Participarea membrilor Comisiei de evaluare la activităţi în cadrul organizaţiei furnizoare de educaţie: a) vizitarea organizaţiei furnizoare de educaţie, observarea directă;  b) asistenţă la lecţii şi activităţi extraşcolare (după caz); c) aplicarea de chestionare unor grupuri- ţintă (elevi, părinţi, personal etc.);  d) realizarea de interviuri individuale şi de grup;  e) vizite la operatori economici (pentru stagiile de practică).- Subrapoarte/ fişe de evaluare externă completate  - Instrumente de colectare a feedbackului completate  
    CCECCECCE MCE- Subrapoarte/Fişe de evaluare externă, completate;  - Instrumente de colectare a feedbackului completate - Standarde (de autorizare/ acreditare/ referinţă) şi indicatori de performanţă13. Analiza dovezilor care probează, după caz, buna funcţionare a organizaţiei furnizoare de educaţie, rezultatele acesteia şi progresul fiecărui educabil- Dovezi aferente  (după caz)  - Concluzii  
    CCECCECCE MCE- Subrapoarte/Fişe de evaluare externă şi instrumente de colectare a feedbackului analizate14. Finalizarea  activităţilor şi prezentarea concluziilor  Redactarea Procesului- verbal şi a Raportului de evaluare externă a calităţii. Completarea fişelor de evaluare privind desfăşurarea procesului de evaluare externă- Concluzii  - Proces-verbal original (înscris în registrul de procese- verbale al şcolii)  
    CCECCECCE- Subrapoarte/ Fişe de evaluare externă şi instrumente de colectare a feedbackului  - Concluzii15. Transmiterea Procesului-verbal, a Raportului de evaluare externă a calităţii şi a fişelor de evaluare care vor sta la baza îmbunătăţirii procesului de evaluare externă de către ARACIP- Proces-verbal  (copie)  - Raport de evaluare externă a calităţii (original)  - Fişe de evaluare  (completate)termen de transmitere: maximum 5 zile de la încheierea evaluării
    P/VPSDA/ SDEEC CCEEZ- Raport de evaluare externă a calităţii  - Subrapoarte/Fişe de evaluare externă şi instrumente de colectare a feedbackului  -Dovezi aferente16. Primirea Raportului de evaluare externă a calităţii la ARACIP şi înregistrarea acestuiaRaport de evaluare externă a calităţii, înregistrat  
    P/VPSDA/ SDEEC EZEZRaport de evaluare externă a calităţii, înregistrat17. Validarea/ Invalidarea Raportului de evaluare externă a calităţii şi înaintarea acestuia către BEXRaport de evaluare externă a calităţii, validattermen de validare: maximum 5 zile de la primire
    P/VPBEXSDA/ SDEECRaport de evaluare externă a calităţii, validat18. Avizarea Raportului de evaluare externă a calităţii de către BEX şi înaintarea lui către Consiliul ARACIPHotărâre BEX de avizare  
    P/VPCSSDARaport de evaluare externă a calităţii, avizat19. Aprobarea Raportului de evaluare externă a calităţii de către Consiliul ARACIPHotărârea Consiliului ARACIP de aprobare (postată pe site)termen de postare: maximum 3 zile de la emitere
    P/VPSDA/ SDEECEZHotărârea Consiliului ARACIP de aprobare a Raportului de evaluare externă a calităţii20. Eliberarea Atestatului privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământAtestattermen: maximum  30 de zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP
    P/VPCSCJHotărârea Consiliului ARACIP de aprobare a Raportul de evaluare externă a calităţii21. Realizarea documentaţiei administrative pentru autorizare/neautorizare sau acreditare/ neacreditare şi transmiterea acesteia către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Documentaţie administrativă (proiect de ordin al ministrului educaţiei)termen: maximum  15 zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP
    P/VPSDAEZ CJOrdinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului22. Primirea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi comunicarea acestuia către organizaţia furnizoare de educaţie şi inspectoratul şcolar judeţeanOrdinul ministrului, comunicatformat electronic şi hârtie (document original)
    P/VPSDAEZRaport de evaluare externă a calităţii, aprobat23. Publicarea pe  site-ul ARACIP a Raportului de evaluare externă a calităţii  Îmbunătăţirea procesului de evaluare externă de către ARACIP pe baza fişelor de evaluare completateRaport de evaluare externă a calităţii, postattermen: maximum  60 de zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP
  Abrevieri:CR - coordonator;R - răspunde;E - execută;P - preşedinte ARACIP;VP - vicepreşedinte ARACIP;EZ - expert zonal ARACIP;SDA - şef Departament acreditare;SDEEC - şef Departament de evaluare externă a calităţii;CCE - coordonator Comisie evaluare;MCE - membru Comisie evaluare;BEX - biroul executiv;CS - Consiliul ARACIP;CJ - consilier juridic.
   +  Anexa 3 Modelul atestatului nivelului de calitate al educaţiei furnizateATESTATprivind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea deînvăţământ ........................., nivelul ..................,raportat la indicatorii de performanţă din standardele dereferinţă evaluate (standarde de calitate)Se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.Se atestă obţinerea calificativelor ........................, cu un punctaj de ..................., la ..... indicatori de performanţă prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.Activitatea de evaluare externă periodică s-a desfăşurat în anul şcolar ................. .Activitatea de evaluare externă periodică a fost realizată în conformitate cu prevederile art. 33 şi 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Raportul de evaluare externă este public şi poate fi consultat pe website-ul ARACIP, http://aracip.edu.roPrezentul atestat are o valabilitate de 5 ani, respectiv din anul şcolar ................. până în anul şcolar .............. inclusiv.Unitatea de învăţământ are obligaţia de a solicita următoarea activitate de evaluare externă periodică până la sfârşitul anului şcolar ......, cu derularea activităţii de evaluare în anul şcolar ................. .Preşedintele Agenţiei Române de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,Indice de eficienţă, conform Hărţii Naţionale Punctaj finala Riscului Educaţional: ........... ..... obţinut: ...............Rezultate ale evaluării periodice
    DomeniulCriteriulIndicatorulCalificativul acordatPunctaj (minimum 1 p./maximum 4 p.)
    A) Capacitate instituţională        
         
         
         
         
         
         
         
           
         
    TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL A  
    B) Eficacitate educaţională        
         
         
         
           
         
           
         
    TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL B  
    C) Managementul        
         
         
           
           
           
           
    TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL C  
    TOTAL PUNCTAJ  
    Evaluator extern, coordonator        
    Evaluator extern, membru     Director unitate de învăţământ  
          Preşedinte Consiliu de administraţie  
    Expert ARACIP, responsabil zonal     Preşedinte CEAC  
    Observator desemnat de inspectoratul şcolar judeţean        
   +  Anexa 4 Factorii de risc corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional1. Nivelul de educaţie al familiei2. Procentul elevilor din familii cu dificultăţi economice3. Procentul elevilor din familii dezorganizate4. Procentul elevilor romi5. Procentul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES)6. Participarea cadrelor didactice la formare profesională continuă7. Mobilitatea cadrelor didactice - procentul orelor ţinute de profesori noi8. Procentul orelor ţinute de cadre didactice calificate9. Spaţiu pentru educaţie pe elev10. Număr de volume din bibliotecă pe elev11. Procentul elevilor care au fişe la bibliotecă12. Număr de calculatoare pe elev13. Număr de calculatoare cu acces la internet pe elev14. Număr de absenţe motivate pe elev15. Număr de absenţe nemotivate pe elev--------