LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2013privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2012, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanţe publice şi economie:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare;3. modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;4. aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili;5. măsuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare;6. modificarea şi completarea legislaţiei privind privatizarea societăţilor comerciale;7. modificarea şi completarea legislaţiei privind valorificarea creanţelor statului;8. modificarea şi completarea unor dispoziţii referitoare la legislaţia specifică Fondului pentru mediu.II. Administraţie publică şi interne:1. modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată;3. modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului;4. măsuri privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale.III. Dezvoltare regională şi turism:- aprobarea Programului naţional de reabilitare a zonelor şi centrelor istorice.IV. Transporturi şi infrastructură:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare;3. modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;5. abrogarea prevederilor art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război.V. Educaţie şi cercetare:1. reglementarea unor probleme de conţinut pentru învăţământul preuniversitar;2. reglementări în domeniul cercetării ştiinţifice şi al învăţământului superior;3. reglementări privind organizarea şi funcţionarea unor autorităţi publice din domeniile educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;4. reglementări privind asigurarea calităţii în învăţământul superior.VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvernul României în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 4 ianuarie 2013.Nr. 1.----