HOTĂRÂRE nr. 1.259 din 12 decembrie 2012pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. V alin. (3) din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi al art. 20 alin. (3)-(9) şi art. 21 alin. (7)-(9) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, entităţile publice care au constituite structuri de audit public intern în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, vor actualiza normele proprii privind exercitarea auditului public intern cu cerinţele specifice prevăzute de normele prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeMinistrul apărării naţionale,Corneliu DobriţoiuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuBucureşti, 12 decembrie 2012.Nr. 1.259.  +  Anexa NORMEprivind coordonarea şi desfăşurarea proceselorde atestare naţională şi de pregătire profesionalăcontinuă a auditorilor interni din sectorul publicşi a persoanelor fizice  +  Capitolul I Obiect, definiţii şi principii  +  Secţiunea 1 Obiectul de reglementare  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme reglementează coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice. (2) Atestarea naţională a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice presupune recunoaşterea cunoştinţelor, abilităţilor şi valorilor necesare unei persoane, pentru a planifica şi realiza misiuni de audit intern la entităţile publice. (3) Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice atestate presupune actualizarea sau dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi valori, în conformitate cu cerinţele Cadrului de competenţe profesionale ale auditorului intern din sectorul public, denumit în continuare Cadrul de competenţe, şi cu domeniile specifice entităţii publice în care aceştia activează.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 2În aplicarea prevederilor prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Cadrul general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare, denumit în continuare cadrul de echivalare - document prin care se stabilesc criteriile de echivalare a competenţelor profesionale necesare asigurării corespondenţei disciplinelor înscrise în foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare, şi în certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională, acordate în condiţiile legii, cu domeniile din cadrul general de competenţe; b) Comisia de atestare - Comisia de atestare a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice, constituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice prin ordin al ministrului finanţelor publice, în vederea atestării naţionale a auditorilor interni din sectorul public; c) persoană fizică atestată - persoana fizică, alta decât auditorul intern din sectorul public, care a solicitat şi a obţinut certificatul de atestare.  +  Secţiunea a 3-a Principii generale  +  Articolul 3 (1) Activitatea de atestare naţională a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice respectă următoarele principii: a) principiul echităţii, potrivit căruia accesul la obţinerea certificatului de atestare se realizează fără discriminare; b) principiul independenţei, potrivit căruia deciziile privind atestarea auditorilor interni din sectorul public sunt luate de membrii Comisiei de atestare; c) principiul unicităţii, conform căruia certificatul de atestare este uninominal, acordat auditorului intern din sectorul public/persoanei fizice care deţine cunoştinţele şi competenţele necesare, conform prezentelor norme. (2) Activitatea de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi persoanelor fizice atestate respectă următoarele principii: a) principiul integrării - procesul de pregătire profesională asigură corelarea nevoilor organizaţionale de dezvoltare cu nevoile individuale de pregătire; b) principiul adecvării competenţelor - procesul de pregătire profesională trebuie să asigure cunoştinţele, abilităţile şi valorile profesionale necesare realizării obiectivelor Compartimentului de audit public intern şi ale entităţii; c) principiul orientării spre performanţă - presupune corelarea nevoilor de instruire imediate cu cele de perspectivă şi formarea profesională în raport cu nivelul de performanţă urmărit a fi obţinut de entitate; d) principiul continuităţii - presupune realizarea pregătirii profesionale pe bază de planuri, care asigură atât actualizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, cât şi dezvoltarea personală a auditorului intern şi a persoanelor fizice atestate.  +  Secţiunea a 4-a Modalitatea de realizare a atestării auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice  +  Articolul 4 (1) Atestarea auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice se realizează prin recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite de aceştia pe baza corespondenţei disciplinelor înscrise în foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare, sau în certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională, cu domeniile din Cadrul de competenţe. (2) Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice atestate se realizează prin participarea la cursuri şi seminare pe teme aferente domeniilor Cadrului de competenţe sau specifice entităţii publice, studii individuale şi publicarea de materiale de specialitate.  +  Capitolul II Responsabilităţile Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern, are rolul de a coordona şi desfăşura procesele de atestare naţională şi cel de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice.  +  Articolul 6 (1) În procesul de atestare Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează şi actualizează cadrul de reglementare pentru organizarea şi funcţionarea procesului de atestare naţională a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice, inclusiv cadrul de echivalare; b) actualizează Cadrul de competenţe; c) colaborează cu mediul universitar în vederea promovării ocupaţiei de auditor intern în sectorul public; d) organizează procesul de constituire a Comisiei de atestare; e) asigură suportul logistic necesar desfăşurării activităţii Comisiei de atestare; f) asigură arhivarea documentelor elaborate de Comisia de atestare în exercitarea atribuţiilor; g) completează Registrul de evidenţă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice atestate, denumit în continuare Registrul de evidenţă; h) ţine evidenţa certificatelor de atestare care au un regim special; i) asigură secretariatul tehnic al Comisiei de atestare. (2) În realizarea procesului de pregătire profesională continuă, Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern îndeplineşte următoarele atribuţii: a) identifică nevoile de instruire ale auditorilor interni în domeniul auditului intern; b) stabileşte teme pentru instruirea auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice atestate, pe care le cuprinde într-un program de formare profesională; c) asigură, în limita posibilităţilor, realizarea instruirilor, pe bază de solicitări.  +  Capitolul III Nominalizarea membrilor şi desfăşurarea activităţii Comisiei de atestare  +  Secţiunea 1 Nominalizarea Comisiei de atestare  +  Articolul 7Pentru realizarea procesului de atestare naţională, Ministerul Finanţelor Publice constituie Comisia de atestare.  +  Articolul 8 (1) Comisia de atestare este formată din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, respectiv: a) directorul general şi un membru supleant din cadrul Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern; directorul general are calitatea de preşedinte al comisiei, conduce şi asigură desfăşurarea şedinţelor de lucru ale Comisiei de atestare; b) câte un membru titular şi un membru supleant, auditori interni sau specialişti în domeniu, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Justiţiei şi Autorităţii Naţionale pentru Calificări. (2) În lipsa preşedintelui Comisiei de atestare funcţia de preşedinte este îndeplinită de un alt membru ales de comisie.  +  Articolul 9 (1) Pentru desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi în Comisia de atestare, Ministerul Finanţelor Publice transmite scrisori de intenţie entităţilor publice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b). (2) Entităţile publice cărora le-au fost transmise scrisori de intenţie formulează propunerile de membri titulari şi membri supleanţi în Comisia de atestare, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea scrisorilor de intenţie, aprobate de conducătorii acestora. (3) Propunerile formulate sunt transmise Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de curriculum vitae ale membrilor propuşi în Comisia de atestare.  +  Articolul 10Ministrul finanţelor publice numeşte, prin ordin, pe baza documentaţiei întocmite de Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern, membri titulari şi membri supleanţi în Comisia de atestare.  +  Articolul 11 (1) Calitatea de membru în Comisia de atestare încetează în următoarele situaţii: a) la cerere; b) în cazul incapacităţii de a-şi exercită atribuţiile o perioadă mai mare de 6 luni; c) la încetarea mandatului; d) la încetarea raporturilor de serviciu cu instituţia pe care o reprezintă în Comisia de atestare; e) în cazul încălcării cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu, pentru care a fost sancţionat disciplinar, civil sau penal; f) în caz de incompatibilitate; g) în caz de deces. (2) Membrii Comisiei de atestare care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) sunt obligaţi să îl anunţe despre aceasta pe preşedintele comisiei. (3) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa preşedintelui Comisiei de atestare, care informează ministrul finanţelor publice în vederea elaborării ordinului privind încetarea calităţii de membru în Comisia de atestare. (4) Locul devenit vacant în Comisia de atestare se ocupă după aceeaşi procedură utilizată la numirea membrilor Comisiei de atestare.  +  Articolul 12 (1) Numirea membrilor Comisiei de atestare se face pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire o singură dată; excepţie face preşedintele, care îşi pierde calitatea de membru în Comisia de atestare la schimbarea din funcţia de director general al Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern. (2) Propunerile de numire în Comisia de atestare trebuie însoţite de o declaraţie de independenţă şi competenţă dată de persoana nominalizată.  +  Secţiunea a 2-a Desfăşurarea activităţii Comisiei de atestare  +  Articolul 13Comisia de atestare îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat cu votul majorităţii calificate din numărul total al membrilor săi.  +  Articolul 14 (1) Comisia de atestare se întruneşte, de regulă, lunar în şedinţe ordinare sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare, la convocarea scrisă a preşedintelui, prin grija Secretariatului tehnic. (2) Ordinea de zi şi data şedinţelor se stabilesc de către preşedintele Comisiei de atestare, iar materialele supuse dezbaterii pot fi consultate de membrii comisiei, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţelor, la sediul Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern. (3) Şedinţele Comisiei de atestare sunt legal întrunite în prezenţa majorităţii calificate din numărul total al membrilor săi.  +  Articolul 15 (1) În realizarea atribuţiilor sale, Comisia de atestare emite decizii pentru fiecare solicitare de atestare analizată şi evaluată, adoptate prin votul majorităţii calificate din numărul total al membrilor săi. (2) Prin decizia adoptată se aprobă cererea privind solicitarea obţinerii certificatului de atestare şi se propune eliberarea acestuia sau se respinge cererea. (3) Membrii Comisiei de atestare trebuie să declare situaţiile de incompatibilitate şi conflict de interese care intervin în activitatea lor, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia acestora.  +  Articolul 16 (1) Desfăşurarea şedinţelor, ordinea de zi, dezbaterile, luările de cuvânt, opiniile, precum şi deciziile luate se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către membrii Comisiei de atestare prezenţi; acestea pot fi puse doar la dispoziţia membrilor comisiei, organelor şi instituţiilor abilitate prin lege şi a persoanelor în cauză. (2) Punctele de vedere personale se consemnează separat în procesele-verbale ale şedinţelor. (3) Procesele-verbale ale şedinţelor se îndosariază la Secretariatul tehnic al Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern. (4) Evidenţa deciziilor emise este asigurată prin Registrul deciziilor Comisiei de atestare, document şnuruit, parafat şi păstrat la Secretariatul tehnic.  +  Articolul 17 (1) În realizarea activităţii sale, Comisia de atestare îndeplineşte atribuţii legate de eliberarea sau menţinerea valabilităţii certificatului de atestare. (2) Atribuţiile Comisiei de atestare în procesul de eliberare a certificatului de atestare sunt următoarele: a) formulează propuneri de actualizare a cadrului de echivalare şi le transmite Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern; b) analizează corespondenţa dintre disciplinele înscrise în foile matricole şi certificatele de absolvire cu domeniile din Cadrul de competenţe, în conformitate cu cadrul de echivalare; c) solicită, prin Secretariatul tehnic, documente şi informaţii suplimentare în procesul de stabilire a corespondenţei dintre disciplinele înscrise în foile matricole şi certificatele de absolvire şi domeniile din Cadrul de competenţe; d) verifică îndeplinirea condiţiilor privind experienţa profesională a solicitantului; e) verifică probitatea profesională a auditorilor interni din sectorul public sau a persoanelor fizice pe baza analizei scrisorilor de recomandare depuse la dosar; f) decide asupra eliberării certificatului de atestare sau respingerii cererii de solicitare, în vederea atestării. (3) Atribuţiile Comisiei de atestare, în procesul de menţinere a valabilităţii certificatului de atestare: a) verifică îndeplinirea condiţiilor privind menţinerea valabilităţii certificatului de atestare; b) analizează rapoartele individuale privind pregătirea profesională, prezentate de auditorii interni din sectorul public şi de persoanele fizice atestate; c) verifică îndeplinirea condiţiei dacă auditorul intern din sectorul public sau persoana fizică atestată a desfăşurat activităţi specifice de audit public intern timp de 5 ani; d) solicită documente şi informaţii suplimentare pentru eventualele neclarităţi în procesul de menţinere a valabilităţii certificatului de atestare; e) decide menţinerea valabilităţii certificatului de atestare sau respingerea cererii de prelungire a certificatului de atestare. (4) Comisia de atestare emite decizii pentru fiecare cerere de menţinere a valabilităţii certificatului de atestare şi propune menţinerea valabilităţii certificatului de atestare sau respingerea cererii. (5) Eliberarea şi menţinerea valabilităţii certificatului de atestare sau respingerea cererii de menţinere a certificatului de atestare se realizează prin votul majorităţii calificate din numărul total al membrilor Comisiei de atestare. (6) Opiniile separate în procesul de votare se menţionează, separat, în procesul-verbal al şedinţei.  +  Articolul 18 (1) Activitatea Comisiei de atestare este sprijinită de un Secretariat tehnic, care este coordonat în îndeplinirea atribuţiilor de un secretar. (2) Secretariatul tehnic este format din persoane din cadrul Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice la propunerea directorului general al Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern. (3) Secretariatul tehnic îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) primeşte şi înregistrează dosarele privind procesul de atestare; b) urmăreşte ca dosarele depuse în vederea atestării să fie complete; c) solicită documente şi informaţii suplimentare pentru completarea dosarelor depuse în vederea atestării, la cererea Comisiei de atestare; d) redactează procesele-verbale după fiecare şedinţă a Comisiei de atestare şi le supune semnării membrilor acesteia; e) redactează deciziile Comisiei de atestare, în funcţie de hotărârile luate de aceasta în cadrul şedinţelor; f) păstrează şi pregăteşte în vederea arhivării dosarele de atestare, deciziile şi procesele-verbale ale Comisiei de atestare, precum şi alte documente elaborate; g) primeşte rapoartele şi documentaţia justificativă privind pregătirea profesională continuă a auditorilor interni atestaţi şi le supune analizei Comisiei de atestare, în vederea prelungirii certificatului de atestare; h) exercită alte atribuţii stabilite, în condiţiile legii, de preşedintele Comisiei de atestare.  +  Articolul 19Comisia de atestare elaborează şi prezintă ministrului finanţelor publice Raportul anual de activitate, care, după avizare, se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Capitolul IV Obţinerea certificatului de atestare  +  Secţiunea 1 Cerinţe pentru deţinerea competenţelor, în vederea atestării  +  Articolul 20 (1) Pentru obţinerea certificatului de atestare, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative care să ateste că deţine competenţe profesionale în domeniile Cadrului de competenţe, respectiv: a) audit intern - competenţe care asigură cunoaşterea şi aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit intern, procedurilor şi tehnicilor de audit intern în realizarea misiunilor de audit intern; b) managementul riscului, controlul intern şi guvernanţă - competenţe care asigură auditorului cunoaşterea proceselor de management al riscurilor, de control şi de administrare; c) management - competenţe care asigură auditorului cunoaşterea conceptului şi principiilor managementului, precum şi a funcţiilor managementului; d) contabilitate - competenţe care asigură auditorului cunoaşterea conceptelor, principiilor şi tehnicilor contabile, organizarea informaţiilor financiar-contabile, înregistrarea, analiza şi prelucrarea informaţiilor financiar-contabile, raportarea financiar-contabilă, inclusiv de încheiere a situaţiilor financiare; e) finanţe publice - competenţe care asigură auditorului înţelegerea mediului macroeconomic, sistemelor de resurse şi cheltuieli publice, procesul bugetar, finanţarea deficitelor bugetare, atribuirea, finanţarea şi derularea contractelor publice; f) tehnologia informaţiei - competenţe care asigură auditorului înţelegerea conceptelor de bază ale IT, utilizarea computerului, organizarea fişierelor, utilizarea aplicaţiilor; g) drept - competenţe care asigură auditorului înţelegerea domeniului juridic. (2) Dovada deţinerii cunoştinţelor şi aptitudinilor se face cu ajutorul diplomelor şi foilor matricole eliberate de instituţii de învăţământ superior acreditate de lege, precum şi de furnizori de formare profesională, autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări.  +  Secţiunea a 2-a Depunerea documentaţiei în vederea atestării  +  Articolul 21 (1) Documentaţia privind solicitarea obţinerii certificatului de atestare se depune la registratura Ministerului Finanţelor Publice, direct sau prin poştă, şi conţine următoarele: a) opis cu documentele dosarului; b) cerere; c) copii legalizate de pe diplomele de studii şi foile matricole, diplome sau certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, prin care se atestă competenţele aferente disciplinelor din Cadrul de competenţe; d) documente care atestă experienţa profesională de specialitate de minimum un an în unul dintre domeniile prevăzute la art. 20 alin. (1); e) două recomandări din partea unor auditori interni sau specialişti în domeniu, cu experienţă de minimum 5 ani în activitatea publică. (2) Persoanele care deţin un certificat în audit intern, emis de instituţii de profil cu recunoaştere internaţională, prevăzute de art. 20 alin. (6) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, pot solicita obţinerea certificatului de atestare, pe baza următoarelor documente: a) opis cu documentele dosarului; b) cerere; c) traducerea legalizată după certificatul în audit intern; d) documente care atestă experienţa profesională de specialitate de minimum un an în unul dintre domeniile prevăzute la art. 20 alin. (1); e) două recomandări din partea unor auditori interni sau specialişti în domeniu, cu experienţă de minimum 5 ani în activitatea publică.  +  Articolul 22Evidenţa auditorilor interni şi a persoanelor fizice atestate se consemnează în Registrul de evidenţă, organizat în format electronic, şi care conţine informaţii referitoare cel puţin la: a) numele şi prenumele persoanei atestate; b) entitatea publică unde este salariat solicitantul; c) numărul, seria şi data eliberării certificatului de atestare; d) informaţii privind eliberarea sau menţinerea valabilităţii certificatului de atestare.  +  Articolul 23 (1) În cazul dosarelor incomplete depuse în vederea atestării, Comisia de atestare solicită completarea acestora; documentele şi informaţiile solicitate se depun de solicitant în maximum 30 de zile de la data înştiinţării. (2) În cazul în care auditorul intern sau persoana fizică atestată nu depune documentele solicitate, în termenul legal, dosarul se restituite, însoţit de motivaţia scrisă a restituirii. (3) Legalitatea documentelor prezentate în vederea obţinerii atestării este în responsabilitatea solicitantului. Acesta răspunde, conform reglementărilor în vigoare, pentru depunerea unor date eronate, care să conducă, în mod nelegal, la obţinerea certificatului de atestare.  +  Capitolul V Eliberarea certificatelor de atestare  +  Secţiunea 1 Procedura eliberării certificatelor de atestare  +  Articolul 24 (1) Eliberarea certificatului de atestare se face personal sau unei persoane împuternicite prin procură notarială specială în acest sens. (2) Lista solicitanţilor ale căror dosare au fost aprobate şi urmează să primească certificatul de atestare este afişată pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice şi este actualizată după fiecare şedinţă a Comisiei de atestare. (3) Certificatul de atestare cuprinde următoarele elemente: a) stema de stat a României; b) seria şi numărul certificatului şi data eliberării; c) numele şi prenumele titularului; d) denumirea organului emitent; e) numărul şi data deciziei Comisiei de atestare prin care a fost aprobată eliberarea certificatului de atestare; f) numele şi prenumele ministrului finanţelor publice, preşedintelui Comisiei de atestare şi responsabilului Secretariatului tehnic, semnăturile acestora şi ştampila emitentului.  +  Secţiunea a 2-a Valabilitatea certificatului de atestare  +  Articolul 25Certificatul de atestare este emis pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de menţinere a valabilităţii în condiţiile art. 21 alin. (9) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Menţinerea valabilităţii certificatului de atestare  +  Articolul 26 (1) Valabilitatea certificatului de atestare se poate menţine, la expirarea perioadei pentru care a fost emis, de fiecare dată pentru încă o perioadă de 5 ani. (2) Solicitarea menţinerii valabilităţii certificatului de atestare cade în responsabilitatea titularului acestuia. (3) Menţinerea valabilităţii certificatului de atestare se realizează de către Comisia de atestare în funcţie de rezultatele evaluării documentelor prezentate de titularul certificatului de atestare, prin care se face dovada modului de realizare a formării profesionale continue pentru perioada în care certificatul de atestare a fost valabil şi a documentelor justificative, din care rezultă desfăşurarea de activităţi de audit intern. (4) Informaţiile necesare solicitării menţinerii valabilităţii certificatului de atestare sunt prezentate organului care a emis certificatul de atestare, o dată la 5 ani, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului, pe baza Raportului individual privind modul de realizare a programului de formare profesională continuă.  +  Articolul 27 (1) Informaţiile privind formarea profesională continuă, respectiv modul cum şi-a îmbunătăţit cunoştinţele, abilităţile şi valorile, sunt prezentate în cadrul raportului, separat pentru fiecare an. (2) Rapoartele individuale privind modul de realizare a programelor de formare profesională continuă sunt elaborate de către fiecare auditor intern din sectorul public, avizate de şeful Compartimentului de audit intern şi aprobate de conducătorul entităţii publice, la care solicitantul are calitatea de angajat. (3) Raportul individual privind modul de realizare a programelor de pregătire profesională continuă conţine informaţii din care rezultă desfăşurarea de activităţi specifice de audit public intern în perioada de valabilitate a certificatului de atestare şi are anexate documente justificative cu privire la formarea profesională continuă.  +  Articolul 28Dosarul de solicitare a menţinerii valabilităţii certificatului de atestare cuprinde cel puţin următoarele: a) opis al documentelor; b) cerere; c) raportul individual privind modul de realizare a programelor de pregătire profesională continuă avizat de conducătorul Compartimentului de audit intern şi aprobat de conducătorul entităţii publice, care include şi informaţii privind activitatea de audit intern desfăşurată; d) documente justificative care atestă perfecţionarea profesională continuă.  +  Articolul 29Dosarele depuse de auditorii interni din sectorul public şi de persoanele fizice atestate, în vederea menţinerii valabilităţii certificatului de atestare, sunt analizate şi evaluate de Comisia de atestare, care decide asupra prelungirii valabilităţii sau respingerii dosarului.  +  Articolul 30 (1) Menţinerea valabilităţii certificatului de atestare se realizează prin menţionarea, pe verso, în rubricile special destinate. (2) Pentru efectuarea menţiunilor, titularul se prezintă cu certificatul de atestare la Secretariatul tehnic, după afişarea Listei auditorilor interni şi persoanelor fizice cărora li s-a acordat viza de menţinere a valabilităţii certificatului pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Secţiunea a 4-a Suspendarea exercitării drepturilor conferite de certificatul de atestare  +  Articolul 31 (1) Exercitarea drepturilor conferite de certificatul de atestare de către auditorii interni se poate suspenda, la cererea expresă a acestora, prin decizie a Comisiei de atestare, pe perioada suspendării, în condiţiile legii, a raportului de muncă/serviciu al titularului certificatului. (2) Exercitarea drepturilor conferite de certificatul de atestare de către persoanele fizice care nu sunt auditori interni se poate suspenda, la cererea expresă a acestora, prin decizie a Comisiei de atestare, pentru motive întemeiate, pe perioada solicitată de titularul certificatului. (3) Încetarea suspendării exercitării drepturilor conferite de certificatul de atestare de către auditorii interni şi de către persoanele fizice care nu au această calitate se face la cererea acestora, prin decizie a Comisiei de atestare. (4) Suspendarea exercitării drepturilor conferite de certificatul de atestare, respectiv încetarea suspendării produc efecte de la data emiterii deciziilor Comisiei de atestare prevăzute la alin. (1)-(3). (5) Decizia Comisiei de atestare privind suspendarea exercitării drepturilor conferite de certificatul de atestare, respectiv decizia de încetare a acestei suspendări se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Secţiunea a 5-a Pierderea valabilităţii certificatului de atestare  +  Articolul 32 (1) Certificatul de atestare îşi pierde valabilitatea la expirarea perioadei de 5 ani, dacă nu are prevăzută menţinerea acesteia. (2) În aprecierea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 20 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, se are în vedere perioada de dinainte de data emiterii deciziei Comisiei de atestare privind suspendarea exercitării drepturilor conferite de certificatul de atestare, prevăzută la art. 31 alin. (1) şi (2), şi de după data emiterii deciziei Comisiei de atestare de încetare a acestei suspendări, prevăzută la art. 31 alin. (3).  +  Articolul 33 (1) Pierderea valabilităţii certificatului de atestare are loc în mod automat, la expirarea perioadei de 5 ani, dacă nu s-a mai solicitat menţinerea valabilităţii. (2) Lista auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice al căror certificat de atestare şi-a pierdut valabilitatea se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 34Pierderea valabilităţii certificatului de atestare conduce la radierea din Registrul de evidenţă a auditorului intern din sectorul public sau a persoanei fizice atestate.  +  Articolul 35În cazul pierderii certificatului de atestare, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat, după îndeplinirea procedurilor privind declararea pierderii, în condiţiile legii.  +  Capitolul VI Organizarea şi desfăşurarea procesului de pregătire profesională  +  Articolul 36 (1) Auditorii interni din sectorul public şi persoanele fizice atestate au obligaţia să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi valorile printr-o formare profesională continuă. (2) Pregătirea profesională continuă este un drept şi o obligaţie a auditorilor interni din sectorul public/persoanelor fizice atestate. (3) Pregătirea profesională continuă se realizează pe baza unui plan anual de pregătire profesională continuă, elaborat de şeful Compartimentului de audit public intern, prin alocarea unui fond de timp de minimum 15 zile pentru fiecare auditor intern sau persoană fizică atestată. (4) Şeful Compartimentului de audit public intern, precum şi conducerea entităţii publice au responsabilitatea de a asigura condiţiile necesare pentru realizarea formării profesionale continue a auditorilor interni din sectorul public, atât în vederea atestării, cât şi în vederea prelungirii valabilităţii atestării. (5) În cazul persoanelor fizice atestate formarea profesională continuă este în responsabilitatea exclusivă a acestora.  +  Articolul 37 (1) Competenţele necesar a fi deţinute de auditori interni din sectorul public şi de persoanele fizice atestate sunt definite în Cadrul de competenţe. (2) În baza cerinţelor Cadrului de competenţe, Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern propune teme de instruire a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice atestate. (3) Temele stabilite de Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern şi cuprinse în Programul de formare profesională se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 38Litigiile apărute în legătură cu eliberarea sau menţinerea certificatului de atestare sunt soluţionate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la înţelegere, acestea se soluţionează de către instanţele de judecată competente potrivit legii.  +  Articolul 39În cazul în care datele referitoare la un auditor intern din sectorul public sau persoană fizică atestată, stipulate în Registrul de evidenţă, s-au modificat, acesta/aceasta este obligat(ă) să informeze Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern şi să prezinte, în termen de 30 de zile de la data intervenirii modificării, documentele justificative, pentru actualizarea informaţiilor din registru.  +  Articolul 40 (1) În situaţia în care cererea de obţinere a certificatului de atestare sau de prelungire a valabilităţii acestuia este formulată de unul din membrii Comisiei de atestare, aceasta este analizată, evaluată şi soluţionată de către aceeaşi Comisie cu respectarea tuturor cerinţelor prevăzute de aceste norme. Din Comisie nu poate face parte cel care a formulat cererea, acesta fiind înlocuit de membrul supleant. (2) Persoana, membru al Comisiei de atestare, care a formulat cererea de obţinere a certificatului de atestare sau de prelungire a valabilităţii acestuia nu face parte din componenţa Comisiei de atestare la întreaga şedinţă în care este analizată şi evaluată cererea sa. (3) Membrul Comisiei de atestare are obligaţia să se abţină şi în situaţia în care se soluţionează cererea de obţinere sau prelungire a certificatului de atestare formulată de soţ, rudă ori afin până la gradul IV inclusiv. (4) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (3) au obligaţia de a informa de îndată, în scris, preşedintele Comisiei de atestare.--------