ORDIN nr. 617 din 18 decembrie 2012privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie şi coordonarea intervenţiei Compartimentului adopţii şi postadopţii în relaţia cu managerul de caz
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2013    În temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumite în continuare DGASPC, au obligaţia ca în situaţia în care nu au iniţiat potrivirea practică într-un termen de 45 de zile de la data primirii listei cuprinzând adoptatorii/familiile adoptatoare transmise de către Oficiul Român pentru Adopţii, denumit în continuare Oficiu, să întocmească un raport vizând motivele care au împiedicat începerea potrivirii practice. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de către responsabilul de caz al copilului din cadrul Compartimentului adopţii şi postadopţii, în termen de 5 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), şi se transmite Oficiului. (3) În cazul în care lista prevăzută la alin. (1) cuprinde şi adoptatori/familii adoptatoare cu domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în care copilul are domiciliul, DGASPC de la domiciliul adoptatorilor are obligaţia să furnizeze informaţiile necesare realizării potrivirii teoretice, într-un termen de maximum 15 zile de la primirea solicitării din partea direcţiei de la domiciliul copilului.  +  Articolul 2Odată cu solicitarea unei noi liste conform prevederilor art. 69 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii, direcţia are obligaţia să precizeze motivele pentru care nu a identificat un adoptator/familie adoptatoare care să răspundă nevoilor copilului din lista transmisă iniţial de Oficiu.  +  Articolul 3Selecţia celor 3 adoptatori/familii adoptatoare din lista transmisă de Oficiu, cu care se continuă procedura de potrivire teoretică de la nivelul direcţiei, se motivează în cadrul unui document întocmit de către responsabilul de caz al copilului.  +  Articolul 4 (1) Oficiul şi DGASPC organizează trimestrial întâlniri de consultare cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestaţi/atestate care nu au fost incluşi/incluse în etapa de potrivire practică. (2) Consultările au ca temă informarea persoanelor prevăzute la alin. (1) cu privire la prevederile legale care reglementează desfăşurarea potrivirii teoretice şi practice, precum şi clarificarea unor aspecte punctuale legate de realizarea concretă a acestor demersuri. (3) Întâlnirile organizate de către DGASPC se realizează cu participarea angajaţilor din Compartimentul adopţii şi postadopţii şi, după caz, a altor persoane desemnate prin dispoziţie a directorului DGASPC. DGASPC poate invita la aceste consultări şi reprezentanţi ai Oficiului. (4) Data şi locul desfăşurării acestor întâlniri se vor afişa pe site-ul DGASPC cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru organizarea acestora. (5) Pentru a facilita accesul adoptatorilor/familiilor adoptatoare la întâlnirile de consultări, conducerea instituţiilor organizatoare dispune desfăşurarea acestora după programul normal de lucru sau în zilele libere, cu respectarea legislaţiei muncii.  +  Articolul 5În cazul în care întâlnirile prevăzute la art. 4 se organizează de către DGASPC, în termen de 15 zile de la data desfăşurării acestora, Compartimentul adopţii şi postadopţii întocmeşte şi transmite Oficiului un raport privind concluziile rezultate în urma întâlnirii şi, după caz, eventualele propuneri legate de soluţionarea unor probleme ce au făcut obiectul discuţiilor. Raportul poate fi afişat şi pe site-ul DGASPC.  +  Articolul 6 (1) Consultările organizate de către Oficiu se realizează cu participarea angajaţilor din cadrul Oficiului, desemnaţi prin ordin al preşedintelui Oficiului. (2) Dispoziţiile art. 4 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 7În termen de 15 zile de la data desfăşurării întâlnirii organizate de către Oficiu se întocmeşte un raport privind concluziile rezultate în urma întâlnirii şi, după caz, eventualele propuneri legate de soluţionarea unor probleme ce au făcut obiectul discuţiilor şi se afişează pe site-ul Oficiului.  +  Articolul 8În scopul promovării adopţiei şi furnizării informaţiilor necesare iniţierii demersurilor de adopţie, Oficiul şi DGASPC pot organiza semestrial sau ori de cate ori apreciază necesar sesiuni de informare destinate persoanelor interesate să adopte. Data şi locul desfăşurării acestor sesiuni se vor afişa pe site-urile instituţiilor organizatoare cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru organizarea acestora.  +  Articolul 9 (1) În situaţia stabilirii adopţiei ca finalitate a planului individualizat de protecţie, managerul de caz are obligaţia de a informa persoana/familia/asistentul maternal care are copilul în plasament cu privire la acest demers, precum şi cu privire la necesitatea contactării Compartimentului adopţii şi postadopţii pentru exprimarea eventualei intenţii de a adopta copilul. (2) Data la care a fost realizată informarea prevăzută la alin. (1), precum şi modalitatea concretă în care s-a realizat aceasta se consemnează în procesul-verbal prevăzut de art. 51 alin. (1) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 350/2012.  +  Articolul 10După luarea în evidenţă a cazului, responsabilul de caz al copilului din cadrul Compartimentului adopţii şi postadopţii notifică, în termen de 5 zile, persoanei/ familiei/asistentului maternal care are copilul în plasament: a) necesitatea depunerii cererii pentru obţinerea atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie, în situaţia în care persoana/familia/asistentul maternal doreşte să adopte copilul; b) prioritatea la adopţia copilului de care beneficiază în temeiul Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care au viaţă de familie cu copilul; c) durata maximă a procedurilor vizând acordarea atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie.  +  Articolul 11 (1) Consilierul juridic din cadrul Compartimentului adopţii şi postadopţii este obligat să notifice managerului de caz încredinţarea copilului în vederea adopţiei, revocarea încredinţării în vederea adopţiei sau, după caz, încuviinţarea adopţiei, în termen de 5 zile de la data punerii în executare a hotărârii prin care s-au admis aceste acţiuni. (2) După aprobarea raportului de închidere a cazului întocmit la încheierea perioadei de monitorizare postadopţie, responsabilul de caz din cadrul Compartimentului adopţii şi postadopţii transmite o copie a acestui document şi managerului de caz al copilului, care va proceda la închiderea cazului.  +  Articolul 12Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară a persoanei/persoanelor vinovate.  +  Articolul 13DGASPC şi Oficiul vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii,Bogdan Adrian PanaitBucureşti, 18 decembrie 2012.Nr. 617.-------