HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 13 decembrie 2012pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 decembrie 2012    Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, ale art. 52-52^7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 13 februarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În vederea selectării membrilor comisiilor de concurs, Institutul Naţional al Magistraturii va constitui o bază de date cu persoanele prevăzute la art. 52^1 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare specializare corespunzătoare secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii şi procurorii care au cel puţin gradul de curte de apel sau parchet de pe lângă curtea de apel, care au îndeplinit efectiv, cel puţin 3 ani, funcţia de judecător la curtea de apel ori de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel sau la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au obţinut calificativul «foarte bine» la ultimele 3 evaluări, nu au fost niciodată sancţionaţi disciplinar şi au o vechime în funcţia de judecător ori procuror de cel puţin 15 ani."3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor prin curţile de apel, prin parchetele de pe lângă curţile de apel şi prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şiJustiţie şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi în 3 cotidiene centrale, cu cel puţin 40 de zile înainte de data stabilită pentru concurs."4. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Tematica şi bibliografia de concurs se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii."5. La articolul 6, alineatele (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(8) La cererea de înscriere pot fi ataşate maximum 10 lucrări întocmite de candidat, cum ar fi hotărâri judecătoreşti cu obiect diferit ori, după caz, alte acte întocmite de candidat sau care privesc activitatea acestuia din întreaga sa carieră de judecător ori procuror, în copii certificate......................................................................... (10) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite, pentru pregătirea şi susţinerea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform legii, cu condiţia de a se prezenta la concurs."6. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Nu pot fi numite în comisie persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor completează declaraţii în acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei."7. La articolul 9, punctele 5-8, 10, 11 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"5. ca urmare a cererii comisiilor de evaluare, solicită curţilor de apel, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie copii certificate şi, acolo unde există, şi în format electronic, de pe hotărârile judecătoreşti ori, după caz, de pe actele întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora şi alte documente necesare evaluării şi primeşte înscrisurile trimise de către acestea;6. primeşte sesizările şi observaţiile din partea opiniei publice, precum şi hotărârile judecătoreşti ori, după caz, actele întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, trimise de orice persoană;7. solicită curţilor de apel, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să trimită copii certificate şi, acolo unde există, şi în format electronic ale hotărârilor judecătoreşti ori, după caz, ale actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, transmise de către orice persoană după publicarea candidaturilor, şi verifică identitatea dintre acestea şi exemplarul trimis de aceste persoane;8. atribuie un cod numeric fiecărui candidat înscris la concurs, întocmeşte un proces-verbal în care consemnează corespondenţa dintre numele candidatului şi codul numeric atribuit şi ia măsuri pentru ca aceste date să fie accesibile unui număr restrâns de persoane, care desfăşoară în concret activităţi ce presupun în mod necesar cunoaşterea identităţii candidatului, astfel încât membrii comisiilor de concurs să nu poată cunoaşte direct sau indirect identitatea candidaţilor;......................................................................10. anonimizează documentele prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (1^1), primite la cererea comisiilor de evaluare, atât în ceea ce priveşte datele cu caracter personal din aceste lucrări, cât şi datele care ar permite identificarea candidatului, precum: numele judecătorilor şi grefierilor, instanţa care a pronunţat hotărârea şi instanţele care au pronunţat hotărâri în fazele procesuale anterioare, procurorii şi parchetele care au întocmit acte în cauză, dacă este cazul. Lucrările depuse de către candidat sau trimise de orice persoană, precum şi sesizările şi observaţiile trimise de către terţi, ca urmare a dezbaterii publice, se anonimizează doar în ceea ce priveşte datele care ar permite identificarea candidatului;11. întocmeşte mapa candidatului, care va conţine lucrările depuse de acesta, cele solicitate de comisia de evaluare, cele trimise de orice persoană după publicarea cererilor de înscriere, datele prevăzute la art. 21 alin. (6) şi (7), precum şi sesizările şi observaţiile terţilor. La această mapă se depun şi explicaţiile candidaţilor date la solicitarea comisiilor de evaluare. Pe mapă şi pe fiecare înscris anonimizat conţinut de aceasta se înscrie codul numeric al candidatului;......................................................................16. în termen de două zile de la afişarea listei finale cu candidaţii care au întrunit condiţiile de participare la concurs, solicită Inspecţiei Judiciare să efectueze verificarea aspectelor privind integritatea candidaţilor;"8. La articolul 9, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:"17^1. repartizează pentru interviu, conform art. 25 alin. (1), candidaţii admişi după prima probă de concurs;"9. La articolul 9, punctele 19 şi 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"19. calculează punctajul obţinut de fiecare candidat la fiecare probă în parte şi publică rezultatul final al fiecărei probe, menţionând pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau respins la proba respectivă, în funcţie de punctajul obţinut;20. repartizează pe săli, în ordine alfabetică, pentru proba scrisă, candidaţii admişi după primele două probe de concurs şi dispune afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probei;"10. La articolul 9, după punctul 25 se introduc două noi puncte, punctele 25^1 şi 25^2, cu următorul cuprins:"25^1. coordonează multiplicarea subiectelor pentru proba scrisă, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;25^2. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru proba scrisă;"11. La articolul 9, punctele 28 şi 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"28. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de evaluare a lucrărilor candidaţilor, comisiile de elaborare a subiectelor sau de soluţionare a contestaţiilor ori în care se desfăşoară proba scrisă de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;29. calculează punctajele finale obţinute de candidaţi, întocmeşte listele finale şi asigură publicarea lor simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii."12. La articolul 9, punctul 30 se abrogă.13. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Preşedintele comisiei de organizare a concursului soluţionează situaţiile de incompatibilitate a membrilor comisiei pe care o conduce. Situaţiile de incompatibilitate a preşedintelui comisiei de organizare sunt soluţionate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii."14. La articolul 11, alineatele (1)-(3), (5), (6), (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Comisiile de evaluare, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor privind proba scrisă sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt conduse de câte un preşedinte, desemnat prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de numire a comisiilor. Preşedintele fiecărei comisii soluţionează situaţiile de incompatibilitate a membrilor comisiei pe care o conduce. Situaţiile de incompatibilitate a preşedinţilor comisiilor se soluţionează de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Membrii comisiilor nu pot avea apartenenţă politică la data formării comisiilor. Toţi membrii comisiilor completează declaraţii în acest sens........................................................................ (5) Aceeaşi persoană nu poate face parte în acelaşi timp din comisia de evaluare şi din comisia corespunzătoare de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării, respectiv din comisia de elaborare a subiectelor şi din comisia corespunzătoare de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă. (6) Persoanele care sunt soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul al patrulea nu pot face parte din aceeaşi comisie. Dacă o persoană face parte din comisia de evaluare ori din comisia de elaborare a subiectelor, soţul/soţia sau ruda ori afinul până la gradul al patrulea nu poate face parte din comisia corespunzătoare de soluţionare a contestaţiilor....................................................................... (9) În componenţa comisiilor sunt numiţi şi membri supleanţi care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiei din care face parte persoana respectivă. (10) În termen de cel mult 20 de zile de la publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii aprobă componenţa comisiilor de evaluare şi a comisiilor de contestaţii împotriva evaluării. Numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă are loc cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a probei scrise."15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Comisiile de evaluare a hotărârilor judecătoreşti redactate ori, după caz, a actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora se constituie distinct pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care se organizează concursul. (2) Fiecare comisie este alcătuită din: a) câte un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) câte un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universităţi de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum aceasta este clasificată pe baza evaluării prevăzute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; c) câte un formator al Institutului Naţional al Magistraturii."16. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Comisiile de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă sunt numite distinct pentru Secţia penală şi, respectiv, pentru Secţia de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Aceste comisii elaborează subiectele de concurs pentru toate materiile şi grupele de materii prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) corespunzătoare specializării secţiei pentru care s-a numit comisia respectivă. (2) Pentru cele două secţii civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se constituie o singură comisie de elaborare a subiectelor, care va elabora aceleaşi subiecte de concurs la drept procesual civil, iar la elaborarea subiectelor de drept substanţial va ţine seama de specializarea fiecăreia dintre cele două secţii. (3) Pentru jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene se numeşte câte o comisie de elaborare a subiectelor, respectiv câte o comisie de soluţionare a contestaţiilor, comune pentru toate secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care se organizează concurs. Comisiile comune pentru elaborarea subiectelor din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene ţin seama, la elaborarea subiectelor de concurs, de specializarea secţiei pentru care se candidează. (4) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă corespund ca număr şi specializare comisiilor de elaborare a subiectelor, constituite conform alineatelor precedente. (5) Fiecare comisie este alcătuită, de regulă, din: a) câte un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) câte un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universităţi de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum aceasta este clasificată pe baza evaluării prevăzute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; c) câte un formator al Institutului Naţional al Magistraturii. (6) Judecătorul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, formatorul de la Institutul Naţional al Magistraturii şi cadrul didactic universitar de la o facultate de drept din fiecare comisie trebuie să fie specializaţi în materiile corespunzătoare secţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care a fost numită comisia."17. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.18. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Comisiile de elaborare a subiectelor prevăzute la art. 14 alin. (1), (2) şi (3) au, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor pentru testul-grilă, cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii; b) să evidenţieze operaţiile gândirii; c) să fie astfel formulate încât rezolvarea lor să angajeze cât mai multe posibilităţi de analiză, de sinteză şi de generalizare din partea candidaţilor; d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă un grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit; e) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs; g) să se evite, pe cât posibil, subiectele ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică; h) să se asigure unitatea de evaluare; i) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;2. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurareaprobei scrise, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri închise şi sigilate, separat pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care se organizează concurs."19. Articolul 17 se abrogă.20. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Comisiile de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, sub coordonarea preşedinţilor comisiilor, au următoarele atribuţii: a) soluţionarea contestaţiilor la barem la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor practice, motivarea soluţiei contestaţiilor la barem şi adoptarea baremului definitiv; b) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obţinute la proba scrisă."21. La articolul 19, alineatele (2) şi (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi o publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii........................................................................ (5) În termen de cel mult 10 zile de la finalizarea perioadei de depunere a contestaţiilor, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi o publică în condiţiile alin. (2). (6) Cererile de înscriere la concurs ale candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs hotărâri judecătoreşti redactate ori, după caz, acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise. (7) Hotărârile judecătoreşti sau celelalte acte prevăzute la alin. (6) transmise după expirarea termenului prevăzut în anunţ nu se iau în considerare."22. La articolul 20, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) o probă având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora;....................................................................... c) o probă scrisă, cu caracter practic."23. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În cadrul probei prevăzute la art. 20 lit. a), de îndată după constituire, comisiile de evaluare, prin preşedinţii acestora, trimit Consiliului Superior al Magistraturii adresele privind solicitarea unui număr de 20 de acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora în ultimii 5 ani de activitate, precum şi a celorlalte documente necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor, potrivit prezentului regulament."24. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Constituie acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora: hotărârile judecătoreşti redactate de candidaţi, actele întocmite de procurori în faza de urmărire penală ori în faza judecăţii, punctele de vedere care conţin abordarea unor probleme de drept întocmite în cadrul diverselor atribuţii, transcrierea înregistrărilor susţinerilor orale ale procurorului de şedinţă, proiectele de recurs în interesul legii, referatele în dosarele în care s-au pronunţat soluţii definitive de achitare sau restituire, precum şi orice alte acte întocmite în exercitarea atribuţiilor de serviciu."25. La articolul 21, alineatele (2), (3) şi (6)-(11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În termen de două zile de la primirea adreselor de la comisiile de evaluare, comisia de organizare a concursului solicită curţilor de apel sau, după caz, parchetelor de pe lângă curţile de apel ori Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie transmiterea actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, precum şi a celorlalte documente necesare evaluării, prevăzute la alin. (1) şi (1^1). (3) Hotărârile judecătoreşti redactate ori celelalte acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora prevăzute la alin. (1) şi (1^1) trebuie să fie reprezentative pentru activitatea profesională a candidatului, să aibă obiecte diferite şi să fie întocmite în faze procesuale diferite, în măsura în care este posibil......................................................................... (6) În cazul candidaţilor judecători, în vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor ori de efectuare a altor lucrări dintre cele prevăzute la alin. (1) şi (1^1), membrii comisiei de evaluare solicită, prin intermediul comisiei de organizare a concursului, curţii de apel la care îşi desfăşoară activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind: a) activitatea candidatului, precum: numărul de şedinţe de judecată, numărul de cauze la care a participat la judecată, numărul de cauze soluţionate, numărul de hotărâri motivate, numărul de hotărâri nemotivate în termen, numărul mediu de zile cu care a fost depăşit acest termen, perioada medie de soluţionare a cauzelor de către candidat, alte activităţi desfăşurate în exercitarea atribuţiilor de serviciu; b) activitatea instanţei la secţia la care a funcţionat judecătorul, precum: încărcătura medie de cauze pe judecător, numărul mediu de participări în şedinţe de judecată, timpul mediu de soluţionare pe tipuri de cauze, numărul mediu de hotărâri redactate de judecători, numărul mediu de hotărâri neredactate în termen. (7) În cazul candidaţilor procurori, în vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluţionare a lucrărilor, membrii comisiei de evaluare solicită, prin intermediul comisiei de organizare a concursului, parchetelor de pe lângă curţile de apel ori, după caz, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la care îşi desfăşoară activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind: a) activitatea candidatului, precum: numărul dosarelor sau al lucrărilor soluţionate, numărul de şedinţe de judecată la care a participat, numărul căilor de atac declarate şi motivate, alte activităţi desfăşurate în exercitarea atribuţiilor de serviciu; b) activitatea parchetului la secţia la care a funcţionat procurorul, precum: numărul mediu de dosare/lucrări soluţionate de procurori, numărul mediu de participări în şedinţe de judecată, numărul mediu de căi de atac declarate şi motivate. (8) Preşedintele curţii de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ia măsurile necesare pentru respectarea procedurii prevăzute de prezentul articol, pentru identificarea hotărârilor judecătoreşti ori a celorlalte acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora prevăzute la alin. (1) şi (1^1), pentru selectarea obiectivă a acestora, pentru strângerea informaţiilor prevăzute la alin. (6) ori (7), după caz, şi pentru transmiterea în termen a acestora Consiliului Superior al Magistraturii. (9) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (2)-(5), preşedintele curţii de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate solicita lucrări relevante ale candidatului şi de la instanţele sau parchetele ori de la celelalte instituţii la care a funcţionat candidatul în ultimii 5 ani de activitate. (10) Colegiul de conducere al curţii de apel, al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie unde funcţionează candidatul analizează îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (3) şi stabileşte care sunt cele 20 de lucrări ale candidatului care vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii în vederea evaluării. În măsura în care doreşte, candidatul poate fi prezent la selectarea acestor lucrări. (11) Toate hotărârile judecătoreşti ori, după caz, toate celelalte acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, trimise Consiliului Superior al Magistraturii, sunt certificate de instanţa ori parchetul care le-a trimis, ele urmând a fi înaintate şi în format electronic, în măsura în care există în acest format."26. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) După primirea documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (1^1) de la curţile de apel sau, după caz, de la parchetele de pe lângă curţile de apel ori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, comisia de organizare a concursului anonimizează conform dispoziţiilor art. 9 pct. 10 lucrările întocmite de candidat primite la cererea comisiilor de evaluare sau depuse de către acesta. În perioada dintre acordarea codurilor numerice şi afişarea rezultatului final la această probă, persoanele care au cunoştinţă despre corespondenţa dintre aceste coduri şi identitatea candidaţilor au obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestei informaţii. (2) Actele prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (1^1) se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, cu anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului şi cu indicarea codului acestuia, pentru a fi supuse dezbaterii publice o perioadă de 7 zile de la publicare. (3) Orice persoană poate trimite în scris sesizări sau observaţii în legătură cu actele publicate conform alin. (2) pentru a fi avute în vedere la evaluare. Sesizările şi observaţiile anonime nu se iau în considerare şi nu se trimit comisiilor de evaluare. Sesizările şi observaţiile care privesc şi integritatea candidatului se trimit Inspecţiei Judiciare pentru a fi avute în vedere la elaborarea raportului prevăzut de art. 25 alin. (6)."27. La articolul 23, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Comisia prevăzută la art. 12 efectuează evaluarea hotărârilor judecătoreşti redactate ori, după caz, a celorlalte acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora. (2) Evaluarea hotărârilor judecătoreşti ori, după caz, a celorlalte acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora se va realiza prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a următoarelor aspecte: a) capacitate de analiză şi sinteză - 12 puncte; b) coerenţă în exprimare - 12 puncte; c) argumentaţie din punctul de vedere al clarităţii şi logicii - 12 puncte; d) verificarea respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor sau, după caz, a termenelor rezonabile de soluţionare a lucrărilor - 4 puncte."28. La articolul 23, alineatul (3) se abrogă.29. La articolul 23, alineatele (4), (7)-(9) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării este de 40 de puncte. Pentru fiecare criteriu se acordă obligatoriu un punctaj situat între 0 şi punctajul maxim alocat........................................................................ (7) Sesizările sau observaţiile primite din partea opiniei publice până la finalul dezbaterii publice pot fi avute în vedere la evaluare. Comisiile de evaluare pot lua în considerare acele sesizări şi observaţii primite din partea opiniei publice care se referă la criteriile prevăzute de alin. (2). (8) Comisiile de evaluare întocmesc un raport motivat, în care, pentru fiecare candidat identificat prin cod numeric, se arată: punctajul obţinut lafiecare criteriu dintre cele prevăzute la alin. (2); punctajul total obţinut de candidat; motivarea acordării punctajului pentru fiecare criteriu; explicaţiile cerute candidatului şi răspunsul acestuia, dacă este cazul; argumentele pentru care au fost reţinute sau înlăturate susţinerile candidatului ori sesizările şi observaţiile opiniei publice; sesizările şi observaţiile al căror conţinut excedează prevederilor alin. (2). (9) Comisia de organizare a concursului verifică, pentru fiecare candidat, corectitudinea calculului punctajului total obţinut, notarea fiecărui criteriu, respectarea punctajului maxim alocat pentru fiecare criteriu, precum şi a punctajului maxim pentru această probă......................................................................... (11) Raportul comisiei de evaluare se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, cu codurile candidaţilor."30. La articolul 24, alineatele (1), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Împotriva punctajului obţinut la evaluare candidatul poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la publicare, expunând argumentele pentru care critică punctajul acordat, pe criterii de notare. Contestaţia se înregistrează la Consiliul Superior al Magistraturii.......................................................................... (3) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă asupra acestora în cel mult 10 zile.......................................................................... (6) Rapoartele întocmite de comisiile de soluţionare a contestaţiilor se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii cu codurile candidaţilor."31. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Comisia de organizare a concursului întocmeşte lista cu rezultatele finale obţinute la proba având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, care se publică în condiţiile art. 27 alin. (1), menţionându-se pentru fiecare candidat dacă a fost admis ori respins, în funcţie de punctajul obţinut. (2) Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obţină un punctaj minim de 28 de puncte."32. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Anunţul privind programarea interviului şi ordinea susţinerii lui de către candidaţi, stabilită în funcţie de secţiile pentru care se organizează concursul, se publică cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în care are loc interviul. (2) Desemnarea psihologului care participă la interviu cu rol consultativ se face de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru interviu, din rândul specialiştilor din cadrul Consiliului, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţilor de apel, precum şi dintre psihologii acreditaţi, propuşi de Colegiul Psihologilor din România. (3) În cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evaluează aspecte referitoare la integritatea candidaţilor. (4) Psihologul desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate adresa întrebări candidaţilor, în scopul evaluării motivaţiei şi competenţelor umane şi sociale ale acestora. (5) Evaluarea integrităţii candidaţilor se face pe baza raportului întocmit de Inspecţia Judiciară sub acest aspect, precum şi a răspunsurilor primite de la candidat la întrebările puse acestuia pe baza acestui raport, a datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului în care candidatul se raportează la valori precum independenţa justiţiei, imparţialitatea magistraţilor, integritatea şi a aspectelor ridicate în cadrul discuţiilor. (6) Raportul întocmit de Inspecţia Judiciară se trimite comisiei de organizare a concursului cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru proba interviului. (7) Comisia de organizare a concursului comunică raportul prevăzut la alin. (6) candidatului, împreună cu traseul profesional întocmit de direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii."33. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării integrităţii candidaţilor este de 20 de puncte, repartizate astfel:- conduita profesională în timpul şedinţei de judecată şi relaţia cu justiţiabilii, avocaţii, experţii, interpreţii în timpul exercitării funcţiei - 4 puncte;- relaţiile cu colegii, grefierii, celălalt personal al instanţei sau parchetului la care au funcţionat ori cu personalul instanţelor sau parchetelor superioare ori inferioare ierarhic - 4 puncte;- conduita în societate - 4 puncte;- evitarea conflictelor de interese de orice natură, imparţialitate - 4 puncte;- modul în care se raportează la valori precum independenţa justiţiei şi a judecătorului - 4 puncte. (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii primesc pentru fiecare candidat câte o fişă de evaluare pe care notează fiecare criteriu cu puncte situate între 0 şi maximul punctajului alocat, respectiv 4 puncte. (3) Este nulă fişa de evaluare pe care nu s-a notat punctajul la unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (1). Fişa de evaluare nulă nu va fi luată în considerare la calcularea punctajului mediu obţinut de candidat. În cazul în care în fişa de evaluare s-a alocat un punctaj mai mare decât cel maxim pentru fiecare criteriu prevăzut de prezentul articol se ia în calcul punctajul maxim pentru acel criteriu. (4) Punctajul mediu obţinut de fiecare candidat se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii prezenţi.(5)Punctajul mediu obţinut de fiecare candidat ca urmare a evaluării integrităţii este înscris în fişa centralizatoare a rezultatelor interviului."34. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Comisia de organizare a concursului întocmeşte lista cu rezultatele obţinute la proba interviului, care se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, menţionându-se pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau respins, în funcţie de punctajul obţinut. (2) Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obţină un punctaj minim de 14 puncte."35. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Candidaţii admişi după primele două probe de concurs sunt repartizaţi pe săli pentru proba scrisă, în ordine alfabetică. Comisia de concurs asigură afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probei."36. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Proba scrisă cu caracter practic constă în: a) în funcţie de specializare, una dintre următoarele grupe de materii:(i) drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;(îi) drept penal;(iii) drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii; b) procedura civilă sau procedura penală, în funcţie de specializarea judecătorului ori procurorului, determinată de secţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care candidează; c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. (2) La elaborarea subiectelor pentru proba prevăzută la alin. (1) se vor avea în vedere jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi cea a Curţii Constituţionale."37. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Proba scrisă constă în susţinerea unui test-grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice ce cuprinde 20 de speţe din materiile de concurs prevăzute la art. 29 alin. (1), astfel: a) pentru candidaţii la secţiile civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:- 8 speţe din dreptul civil;- o speţă din dreptul familiei;- o speţă din dreptul internaţional privat;- 8 speţe din dreptul procesual civil;- câte o speţă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi, respectiv, din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene; b) pentru candidaţii la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:- 6 speţe din drept administrativ;- 5 speţe din dreptul financiar şi fiscal;- o speţă din dreptul muncii;- 6 speţe din dreptul procesual civil;- câte o speţă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi, respectiv, din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene; c) pentru candidaţii la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;- 10 speţe din dreptul penal;- 8 speţe din dreptul procesual penal;- câte o speţă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi, respectiv, din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. (2) La testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice, pentru fiecare răspuns corect candidatul primeşte 2 puncte, punctajul maxim ce poate fi atribuit la această probă fiind de 40 de puncte."38. La articolul 31, alineatele (1) şi (3) se abrogă.39. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Subiectele şi baremele de evaluare şi de notare vor fi puse în plicuri sigilate, separat pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care se organizează concurs, şi vor fi predate comisiei de organizare a concursului cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei scrise."40. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Accesul candidaţilor în sălile în care se desfăşoară proba scrisă este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. În mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probei, până la deschiderea plicului cu subiecte. (2) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunoştinţa candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată."41. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor, pe timpul desfăşurării probei scrise, orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Pe durata desfăşurării probei scrise de verificare a cunoştinţelor practice este permisă consultarea legislaţiei şi a acelor materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în tematica şi în bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Încălcarea acestor dispoziţii atrage eliminarea din concurs."42. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Niciun membru al comisiei nu poate comunică în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise. (2) Timpul destinat elaborării lucrării scrise este cel stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor de concurs pentru fiecare candidat. (3) Pe parcursul desfăşurării probei scrise membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor."43. La articolul 35, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Din momentul distribuirii subiectelor niciun candidat nu mai poate intră în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă........................................................................ (3) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Tezele folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele «anulat», se semnează de aceştia şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise."44. La articolul 35, alineatul (5) se abrogă.45. La articolul 36, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de organizare a concursului."46. La articolul 36, alineatul (7) se abrogă.47. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Baremele de evaluare şi de notare se afişează la încheierea probei scrise la centrele de concurs şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (2) În termen de 48 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii şi se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor privind proba scrisă în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. (3) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în baremul iniţial, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv. (4) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect indicat în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv. (5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor. (6) În cazul admiterii contestaţiei la barem, în urma unei analize a cauzelor care au determinat această situaţie, Consiliul Superior al Magistraturii poate dispune reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei de elaborare a subiectelor pentru membrii care sunt răspunzători sau interdicţia ca aceştia să mai facă parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani. (7) Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (8) Evaluarea răspunsurilor la testul-grilă se realizează pe baza baremului definitiv, prin procesare electronică."48. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Rezultatele obţinute la proba scrisă se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii."49. La articolul 39, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba scrisă. Contestaţiile se depun la Institutul Naţional al Magistraturii în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. (2) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se sigilează şi se renumerotează, fiind înscrise într-un borderou separat."50. La articolul 39, alineatul (3) se abrogă.51. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitiv şi nu poate fi mai mic decât punctajul contestat. (2) După primirea rezultatelor de la comisiile de soluţionare a contestaţiilor, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista cu rezultatele finale la proba scrisă cu caracter practic, care se publică în condiţiile art. 27 alin. (1), menţionându-se pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau respins la proba respectivă, în funcţie de punctajul obţinut. (3) Pentru a fi declarat admis la proba scrisă cu caracter practic, candidatul trebuie să obţină minimum 28 de puncte."52. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Punctajul final obţinut la concurs reprezintă suma punctajelor obţinute la cele 3 probe. (2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obţină minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7."53. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Comisia de organizare a concursului calculează punctajele finale ale candidaţilor şi întocmeşte listele finale. (2) Rezultatele finale ale concursului se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii."54. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada unei fraude."55. La articolul 43, alineatele (3) şi (4) se abrogă.56. La articolul 43, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Promovarea candidaţilor declaraţi admişi la concurs se face în ordinea punctajelor finale obţinute, în limita numărului de posturi scoase la concurs pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (7) Promovarea se face numai la secţia pentru care candidatul a susţinut concursul. În situaţia în care un candidat a optat pentru una dintre secţiile civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar la cealaltă secţie civilă nu s-au ocupat toate posturile scoase la concurs, candidatul poate opta pentru promovarea la cealaltă secţie civilă decât cea pentru care a formulat opţiunea iniţială."57. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - La punctaje egale au prioritate, în următoarea ordine: candidaţii care au obţinut un punctaj superior la proba având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidat sau care privesc activitatea acestuia, cei care au obţinut un punctaj superior la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor practice, cei care au vechime mai mare în funcţia de judecător ori de procuror, cei care au vechime mai mare la curtea de apel, la parchetul de pe lângă curtea de apel sau, după caz, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cei care au titlul ştiinţific de doctor în drept, cei care au calitatea de doctorand, candidaţii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare în specializarea corespunzătoare secţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care au candidat sau candidaţii care au activitate publicistică în specialitate."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superioral Magistraturii,judecător Alina Nicoleta GhicaBucureşti, 13 decembrie 2012.Nr. 1.130._________