HOTĂRÂRE nr. 1.262 din 18 decembrie 2012privind desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în comuna Balaci, judeţul Teleorman, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Teleorman. (2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1, judeţul Teleorman, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Teleorman.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, tehnico-economic, administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci va fi preluat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria.  +  Articolul 4Patrimoniul Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă poziţia nr. 309 de la rubrica "Judeţul Teleorman" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeMinistrul sănătăţii,Raed ArafatViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 decembrie 2012.Nr. 1.262.-------