HOTĂRÂRE nr. 1.309 din 27 decembrie 2012privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013 sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale completează, modifică şi/sau abrogă, după caz, hotărârile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, până la data de 31 decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale prezentei hotărâri.  +  Articolul 2La data de 1 ianuarie 2013, Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 27 decembrie 2012.Nr. 1.309.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobateprin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004)TABLOULcuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale,alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabileîncepând cu anul 2013I. Codul fiscal - Titlul IX - Impozite şi taxe locale
    CAPITOLUL II  Impozitul şi taxa pe clădiri
    Valorile impozabile  pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 
    Art. 251 alin. (3)
    Tipul clădiriiValoarea impozabilă  - lei/m2 -
    Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire
    A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic935555
    B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic254159
    C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic159143
    D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic9563
    E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D75% din suma care s-ar aplica clădirii75% din suma care s-ar aplica clădirii
    F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D50% din suma care s-ar aplica clădirii50% din suma care s-ar aplica clădirii
    CAPITOLUL III  Impozitul şi taxa pe teren
    Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan - Terenuri cu construcţii
    Art. 258 alin. (2)
    Zona în cadrul localităţiiNivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi  - lei/ha -
    0IIIIIIIVV
    A10353859775536545889711
    B8597649952694447711534
    C6499444733352113534355
    D4447211317631230348178
  Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii - Art. 258 alin. (4) - lei/ha -
  Nr. crt. Zona Categoria de folosinţă A B C D
  1. Teren arabil 28 21 19 15
  2. Păşune 21 19 15 13
  3. Fâneaţă 21 19 15 13
  4. Vie 46 35 28 19
  5. Livadă 53 46 35 28
  6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15
  7. Teren cu ape 15 13 8 x
  8. Drumuri şi căi ferate x x x x
  9. Teren neproductiv x x x x
  Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan Art. 258 alin. (6) - lei/ha -
  Nr. crt. Zona Categoria de folosinţă A B C D
  1. Teren cu construcţii 31 28 26 22
  2. Teren arabil 50 48 45 42
  3. Păşune 28 26 22 20
  4. Fâneaţă 28 26 22 20
  5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 53 50 48
  5.1. Vie până la intrarea pe rod x x x x
  6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 53 50 48
  6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x x x
  7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 14 12 8
  7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie x x x x
  8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 5 2 1
  8.1. Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26
  9. Drumuri şi căi ferate x x x x
  10. Teren neproductiv x x x x
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CAPITOLUL IV ││ Impozitul pe mijloacele de transport ││ ││Art. 263 alin. (2)*1) │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nr. │ ││crt.│ Mijloace de transport cu tracţiune mecanică │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta) │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ 1. │Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea│ ││ │cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv │ 8 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi │ ││ │2.000 cmc inclusiv │ 18 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi │ ││ │2.600 cmc inclusiv │ 72 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi │ ││ │3.000 cmc inclusiv │ 144 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │ 290 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 6. │Autobuze, autocare, microbuze │ 24 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 7. │Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă │ ││ │autorizată de până la 12 tone, inclusiv │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 8. │Tractoare înmatriculate │ 18 │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ II. Vehicule înregistrate │ │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1. │Vehicule cu capacitate cilindrică: │ lei/200 cmc│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│1.1.│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc │ 2-4 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│1.2.│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc │ 4-6 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată │ 50-150 ││ │ │ lei/an │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘___________    *1) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003        privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Legea nr. 209/2012 privind        aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi        completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru        reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, şi nu au fost indexate,        deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.
    Art. 263 alin. (4)*2) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
    Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisăImpozitul  (lei/an)
    Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoare
    I.două axe
      1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone0133
      2.Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone133367
      3.Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone367517
      4.Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone5171169
      5.Masa de cel puţin 18 tone5171169
    II.3 axe
      1.Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone133231
      2.Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone231474
      3.Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone474615
      4.Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone615947
      5.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone9471472
      6.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone9471472
      7.Masa de cel puţin 26 tone9471472
    III.4 axe
      1.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone615623
      2.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone623973
      3.Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone9731545
      4.Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone15452291
      5.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone15452291
      6.Masa de cel puţin 32 tone15452291
    Art. 263 alin. (5)*3) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totalămaximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
    Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisăImpozitul  (lei/an)
    Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoare
    I.2+1 axe
      1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone00
      2.Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone00
      3.Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone060
      4.Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone60137
      5.Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone137320
      6.Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone320414
      7.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone414747
      8.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone7471310
      9.Masa de cel puţin 28 tone7471310
    II.2+2 axe
      1.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone128299
      2.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone299491
      3.Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone491721
      4.Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone721871
      5.Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone8711429
      6.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone14291984
      7.Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone19843012
      8.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone19843012
      9.Masa de cel puţin 38 tone19843012
    III.2+3 axe
      1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone15792197
      2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone21972986
      3.Masa de cel puţin 40 tone21972986
    IV.3+2 axe
      1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone13951937
      2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone19372679
      3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone26793963
      4.Masa de cel puţin 44 tone26793963
    V.3+3 axe
      1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone794960
      2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone9601434
      3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone14342283
      4.Masa de cel puţin 44 tone14342283
  ___________    *2) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003        privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a        Guvernului nr. 125/2011, şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării        lor au trecut mai puţin de 3 ani.    *3) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003        privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a        Guvernului nr. 125/2011, şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării        lor au trecut mai puţin de 3 ani.
  Art. 263 alin. (6) Remorci, semiremorci sau rulote
  Masa totală maximă autorizată Impozit - lei -
  a) Până la o tonă, inclusiv 9
  b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34
  c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52
  d) Peste 5 tone 64
  Art. 263 alin. (7) Mijloace de transport pe apă
  1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21
  2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56
  3. Bărci cu motor 210
  4. Nave de sport şi agrement Între 0 şi 1119
  5. Scutere de apă 210
  6. Remorchere şi împingătoare: x
  a) până la 500 CP, inclusiv 559
  b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909
  c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398
  d) peste 4000 CP 2237
  7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182
  8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x
  a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182
  b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 280
  c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CAPITOLUL V ││ Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Art. 267 alin. (1) ││Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤│Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│a) până la 150 mý, inclusiv │ 5-6 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│b) între 151 şi 250 mý, inclusiv │ 6-7 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│c) între 251 şi 500 mý, inclusiv │ 7-9 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│d) între 501 şi 750 mý, inclusiv │ 9-12 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│e) între 751 şi 1000 mý, inclusiv │ 12-14 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│f) peste 100 mý │14 + 0,01 lei/mý, pentru fiecare││ │mý care depăşeşte 1000 mý │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 267 alin. (4) │ ││Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau │Între 0 şi 8 lei, inclusiv ││excavări │pentru fiecare mý afectat │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 267 alin. (7) │ ││Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru│Între 0 şi 8 lei, inclusiv, ││chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate │pentru fiecare mý de suprafaţă ││pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru │ocupată de construcţie ││amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a │ ││firmelor şi reclamelor │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 267 alin. (11) │ ││Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind │Între 0 şi 13 lei, inclusiv, ││lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele │pentru fiecare racord ││publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie │ ││electrică, telefonie şi televiziune prin cablu │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 267 alin. (12) │ ││Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către│Între 0 şi 15 lei, inclusiv ││comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către│ ││primari sau de structurile de specialitate din cadrul │ ││consiliului judeţean │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 267 alin. (13) │ ││Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură │Între 0 şi 9 lei, inclusiv ││stradală şi adresă │ │├────────────────────────────────────┬───────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 268 alin. (1) │ │ ││Taxa pentru eliberarea unei │1. în mediul rural │Între 0 şi 15 lei, inclusiv ││autorizaţii pentru desfăşurarea ├───────────────────┼────────────────────────────────┤│unei activităţi economice │2. în mediul urban │Între 0 şi 80 lei, inclusiv │├────────────────────────────────────┴───────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 268 alin. (2) │ ││Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de │Între 0 şi 20 lei, inclusiv ││funcţionare │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 268 alin. (3) │ ││Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe │Între 0 şi 32 lei, inclusiv, ││planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, │pentru fiecare mý sau fracţiune ││deţinute de consiliile locale │de mý │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 268 alin. (4) │ ││Taxa pentru eliberarea certificatului de producător │Între 0 şi 80 lei, inclusiv │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Art. 268 alin. (5) │ ││Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei │Între 0 şi 4195 lei, inclusiv ││privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
    CAPITOLUL VI  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
    Art. 271 alin. (2)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
    - lei/ m2 sau fracţiune de m2 -
    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economicăÎntre 0 şi 32, inclusiv
    b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitateÎntre 0 şi 23, inclusiv
    CAPITOLUL VII  Impozitul pe spectacole
    Art. 275 alin. (2)Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
    - lei/ m2 -
    a) în cazul videotecilorÎntre 0 şi 2, inclusiv
    b) în cazul discotecilorÎntre 0 şi 3, inclusiv
  CAPITOLUL XIII Sancţiuni
  Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
  Art. 294 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei
  Art. 294 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.
  Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
  Art. 294 alin. (6) (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: - contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.
  II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare
    ANEXA  Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
    Nr. crt.Extras din norma juridică
    - lei -
    CAPITOLUL I  Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
    1.Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare2
    2.Eliberarea certificatului de producătorPunct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
    3.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:X
    - pentru animale sub 2 ani2
    - pentru animale peste 2 ani2
    4.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:X
    - pentru animale sub 2 ani2
    - pentru animale peste 2 ani5
    5.Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscalăPunct abrogat prin art. 1, pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
    6.Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie2
    7.Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar2
    8.Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului15
    9.Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei2
    10.Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine2
    11.Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă2
    12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate2
    CAPITOLUL II  Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
    1.Acte de identitate:X
    a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români5
    b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţeiAbrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
    c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie6
    d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorateAbrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
    2.Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţieiAbrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
    3.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare3
    4.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit2
    CAPITOLUL III  Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
    1.Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:x
    a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E6
    b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria AAbrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
    c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+EAbrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
    d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV28
    e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, TvAbrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
    f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+EAbrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
    2.Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E84
    3.Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulatAbrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
    4.Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducereAbrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
    CAPITOLUL IV  Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
    1.Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:x
    a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv60
    b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg, inclusivAbrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
    c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg145
    2.Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar9
    3.Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor414
    CAPITOLUL IV1  Taxă pentru furnizare date
      Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare5
    CAPITOLUL V  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    1.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere15
  _________