ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 21 decembrie 2012,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor din cadrul administrației publice centrale,reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor  +  Articolul 1(1) Se înființează Ministerul Afacerilor Interne, prin reorganizarea Ministerului Administrației și Internelor.(2) Activitatea instituției prefectului este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, și din alte surse legal constituite.(3) Instituția prefectului funcționează în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului.  +  Articolul 2Se înființează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și prin preluarea activității în domeniul administrației publice, a structurilor și a instituțiilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Administrației și Internelor.  +  Articolul 3(1) Se înființează Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prin reorganizarea Ministerului Mediului și Pădurilor și prin preluarea activităților și a structurilor specializate din domeniul pisciculturii de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din domeniul schimbărilor climatice de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.(2) În cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice funcționează ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură, care coordonează activitățile din domeniile ape, păduri și piscicultură.  +  Articolul 4(1) Se înființează Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și prin preluarea activităților și a structurilor specializate din domeniul turismului de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii de la Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, din domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale de la Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale și din domeniul activităților de promovare a comerțului exterior de la Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine, instituție publică cu personalitate juridică, din subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei se desființează Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale și Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine.(3) În cadrul Ministerului Economiei funcționează ministrul delegat pentru energie, care coordonează activitățile din domeniul energiei.(4) În cadrul Ministerului Economiei funcționează ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism, care coordonează activitățile din domeniile întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.(5) În subordinea Ministerului Economiei și în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism se înființează Autoritatea Națională pentru Turism, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, prin preluarea structurilor și activităților în domeniul turismului prevăzute la alin. (1).(6) Înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5(1) Se înființează Ministerul Educației Naționale, prin reorganizarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și prin preluarea activității și structurilor specializate de la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică se desființează.(3) În cadrul Ministerului Educației Naționale funcționează ministrul delegat pentru învățământul superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, care coordonează activitățile din domeniile învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâri ale Guvernului, trec în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin ministrul delegat pentru învățământul superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, următoarele:a) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, aflate în coordonarea sau subordinea Guvernului, a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerului Mediului și Pădurilor, Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) alte institute, centre, stațiuni sau unități de cercetare organizate ca instituții publice ori de drept public.(5) Institutele, centrele sau stațiunile aflate în coordonarea ori în subordinea Academiei Române și a academiilor de ramură pot trece în coordonarea Ministerului Educației Naționale numai cu acordul Academiei Române și al academiilor de ramură.  +  Articolul 6(1) Se înființează Ministerul Tineretului și Sportului prin reorganizarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret se desființează.  +  Articolul 7Se înființează Ministerul Transporturilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 8(1) Se înființează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(2) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează ministrul delegat pentru dialog social, care coordonează activitățile din domeniul dialogului social.  +  Articolul 9Se înființează Ministerul Culturii, prin reorganizarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.  +  Articolul 10Se înființează Ministerul pentru Societatea Informațională, prin reorganizarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul 11(1) Se înființează Ministerul Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Afacerilor Europene.(2) Ministerul Fondurilor Europene coordonează, potrivit competențelor sale, structurile din cadrul altor instituții care exercită atribuțiile autorităților de management și ale organismelor intermediare, cu excepția celor din domeniile agriculturii și pisciculturii.  +  Articolul 12(1) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de modificare a hotărârii sale de organizare și funcționare, Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea și structurile specializate ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Departamentului pentru Românii de Pretutindeni se desființează.(3) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, care coordonează activitățile din domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, specifice departamentului care se desființează.(4) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea și structurile în domeniul afacerilor europene de la Ministerul Afacerilor Europene.(5) Structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene se află în coordonarea directă a prim-ministrului.  +  Articolul 13În cadrul Ministerului Finanțelor Publice funcționează ministrul delegat pentru buget, care coordonează activitățile din domeniile bugetului, trezoreriei și datoriei publice.  +  Articolul 14Atribuțiile viceprim-miniștrilor, prevăzuți în Hotărârea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.  +  Articolul 15(1) Ministrul delegat îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniile pentru care a fost învestit, cu excepția cheltuielilor generale de funcționare.(2) Ministrul delegat angajează ministerul în raporturile cu terții în domeniile pentru care a fost învestit.(3) Ministrul delegat inițiază și avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit.(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) și (2) reprezentarea ministerului în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale, precum și emiterea actelor administrative pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu aferente structurilor cu atribuții comune pe minister.  +  Capitolul II Măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale  +  Articolul 16(1) Se înființează Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu atribuții în coordonarea la nivel național a pregătirii, execuției și implementării proiectelor de infrastructură, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum și de coordonare a aplicării coerente a politicii Guvernului în domeniul stimulării, promovării și implementării investițiilor străine și în domeniul parteneriatului public-privat.(2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine preia activitățile în domeniile investițiilor străine, respectiv al serviciilor generale, precum și structurile specializate în aceste domenii, în limita unui număr de 52 de posturi, din cadrul Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine.(3) Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece din subordinea Secretariatului General al Guvernului în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine.(4) Conducerea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine se exercită de către ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine.(5) Ministrul delegat prevăzut la alin. (4) reprezintă Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(7) Ministrul delegat numește și eliberează din funcție personalul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în condițiile legii.(8) În activitatea de conducere a Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine.(9) Organizarea și funcționarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(10) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine este unitate de achiziții centralizate, în sensul art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, în scopul achiziției produselor, serviciilor sau lucrărilor aferente proiectelor de infrastructură desemnate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. trece de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine. Statul român își exercită drepturile și obligațiile în calitate de deținător al acțiunilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine.(2) Se autorizează Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine să mandateze reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. să aprobe toate operațiunile și demersurile necesare pentru divizarea acestei societăți și constituirea a două noi companii naționale, respectiv Compania Națională de Autostrăzi - S.A. și Compania Națională de Drumuri Naționale - S.A.(3) Compania Națională de Autostrăzi - S.A. se constituie în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine.(4) Compania Națională de Drumuri Naționale - S.A. se constituie în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub autoritatea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 18(1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece în coordonarea ministrului economiei.(2) Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului este ordonator principal de credite atât pentru cheltuielile care se asigură de la bugetul de stat, cât și pentru bugetul de venituri și cheltuieli aferent activităților de privatizare și de valorificare a activelor statului.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministrul economiei va supune Guvernului, spre adoptare, proiectul actului normativ de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.  +  Articolul 19(1) Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, instituție publică cu personalitate juridică, funcționează în subordinea Ministerului Economiei și în coordonarea ministrului economiei.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministrul economiei va supune Guvernului, spre adoptare, proiectul actului normativ de reorganizare a Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.  +  Articolul 20(1) Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, înființat potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și Fondul Român de Contragarantare, înființat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism va supune Guvernului, spre adoptare, proiectele actelor normative de reorganizare a Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii și a Fondul Român de Contragarantare.  +  Articolul 21(1) Oficiul Român pentru Adopții, numit în continuare Oficiul, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și coordonarea secretarului general al Guvernului, trece în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(2) Finanțarea Oficiului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(3) Oficiul este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.  +  Articolul 22Direcția generală de informații și protecție internă din cadrul Ministerului Administrației și Internelor se reorganizează ca departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, coordonat de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.  +  Articolul 23(1) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Finanțelor Publice în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru.(2) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(3) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulți vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.(4) Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, constituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare, precum și Comisia centrală pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, funcționează autonom.  +  Articolul 24Secretariatul de Stat pentru Culte, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, se reorganizează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 25(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, printr-un consilier de stat, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(2) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C este finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  +  Articolul 26(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale care preiau instituții și autorități publice în subordine sau sub autoritate exercită atribuțiile specifice ale ministerelor și autorităților administrației publice în subordinea ori sub autoritatea cărora se află entitățile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și instituțiile publice nou-înființate sau care preiau activități de la alte instituții publice preiau personalul aferent acestor activități în condițiile legii și se subrogă în drepturile și obligațiile instituțiilor care derulau aceste activități.(4) În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), se preiau pe bază de protocol de predare-preluare bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.(5) Organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a Ministerului Afacerilor Interne sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului, în termenul prevăzut la alin. (1).(6) La data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (5), se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27(1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (4), finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli urgente ale ministerelor nou-înființate se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura cărora acestea s-au reorganizat.(2) Deschiderile de credite bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către noii ordonatori principali de credite în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituțiilor nou-înființate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături transmise în acest scop Ministerului Finanțelor Publice.(3) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (1) și (2) se efectuează plăți de către șefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor de la care au fost preluate activitățile.(4) Creditele bugetare deschise și execuția bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se transferă din contabilitatea ordonatorilor de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în contabilitatea ministerelor nou-înființate pe baza protocoalelor de predare-preluare și a precizărilor aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2013.  +  Articolul 28(1) Veniturile proprii obținute de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care se reorganizează ca instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, pot fi utilizate pe destinațiile prevăzute de lege până la data semnării protocoalelor prevăzute la art. 27 alin. (4).(2) Veniturile proprii ale instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) rămase neutilizate la data semnării protocolului prevăzut la art. 27 alin. (4) se virează integral la bugetul de stat.(3) Conturile de venituri ale bugetului de stat în care se virează sumele prevăzute la alin. (2) și procedura de restituire de la bugetul de stat a eventualelor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin precizări aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 29În limita creditelor bugetare deschise și a ordonanțărilor de plată aprobate până la data de 21 decembrie 2012 din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot fi dispuse plăți pe destinațiile prevăzute de lege de către persoanele abilitate în acest scop de către ordonatorii de credite ai bugetelor respective, până la termenele prevăzute în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012.  +  Articolul 30La solicitarea ordonatorilor principali de credite, ministrul finanțelor publice poate emite precizări în legătură cu aplicarea prevederilor art. 27-29 din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 31Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență își păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 32(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:a) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de dezvoltarea regională și cu Ministerul Economiei în cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism;b) Ministerul Administrației și Internelor cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cazul prevederilor care reglementează domeniul administrație publică și cu Ministerul Afacerilor Interne în cazul prevederilor care reglementează domeniul interne;c) Ministerul Mediului și Pădurilor cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului și pădurilor;d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul pisciculturii;e) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul schimbărilor climatice;f) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri cu Ministerul Economiei;g) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu Ministerul pentru Societatea Informațională;h) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu Ministerul Educației Naționale în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile educației, cercetării științifice și dezvoltării tehnologice și cu Ministerul Tineretului și Sportului în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile sportului și tineretului;i) Ministerul Afacerilor Europene cu Ministerul Fondurilor Europene în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul coordonării și gestionării fondurilor europene și cu Ministerul Afacerilor Externe în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul afacerilor europene;j) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu Ministerul Transporturilor;k) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu Ministerul Culturii;l) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(2) În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Română de Investiții" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine".(3) În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", publicată În monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., sintagma "Ministerul Transporturilor și Infrastructurii" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine".(4) În cuprinsul Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine".  +  Articolul 33La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică și se completează după cum urmează:I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) La articolul 1 alineatul (1), literele c) și d) vor avea următorul cuprins:c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terțiar de credite. În cadrul departamentului funcționează unul sau mai mulți secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.d) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, care are calitatea de ordonator terțiar de credite. În cadrul departamentului funcționează unul sau mai mulți secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.b) La articolul 1 alineatul (1), literele f) și j^1) se abrogă.c) La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Prim-ministrul, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordonează activitatea următoarelor entități:a) Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;b) Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;c) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;d) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat;e) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;f) Agenția Națională Anti-Doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;g) Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;h) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;i) Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;j) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.II. Articolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort față de Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» și față de Regia Autonomă «Monitorul Oficial».(2) Secretarul general al Guvernului coordonează următoarele entități:a) Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;b) Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată de la bugetul de stat;c) Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;d) Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;e) Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.III. Legea nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Oficiul Român pentru Adopții, denumit în continuare Oficiul, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, funcționează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.b) Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Finanțarea Oficiului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.c) Articolul 6^1 se abrogă.d) La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Oficiul este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.IV. Alineatul (3) al articolului 28 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de acționar majoritar al Fondului național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, aprobă anual, prin ordin al ministrului finanțelor publice, politica de risc a fondului.V. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, se modifică după cum urmează:a) La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice;b) La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Dacă rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acoperă pierderea, diferența urmează să fie acoperită din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.c) Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Anual, până la data de 31 mai, Ministerul Finanțelor Publice prezintă Guvernului un raport privind activitatea desfășurată, precum și programul de activitate pentru exercițiul următor.VI. Anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului" la Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:– După numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 2^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Demnitar Numar total de posturi
  "2^1 Viceprim-ministru fără portofoliu 8"
  VII. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) Titlul va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publiceb) La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Pot beneficia de locuință de serviciu, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, persoanele care ocupă funcții de demnitate publică numite sau funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, conducătorii instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale, șefii de departamente, precum și secretarii generali și secretarii generali adjuncți, directorii generali și persoanele care sunt încadrate pe funcții din cabinetul demnitarului în cadrul autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice.VIII. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumită în continuare A.A.A.S., este instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea ministrului economiei.b) La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) A.A.A.S. este condusă de un președinte și de vicepreședinți, al căror număr se stabilește în condițiile art. 1 alin. (3).IX. Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. 1, definiția Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor va avea următorul cuprins:– Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - autoritate de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.X. Alineatul (2) al articolului 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:(2) Din Guvern pot face parte: viceprim-miniștri, miniștri de stat, precum și miniștri delegați, cu însărcinări speciale pe lângă prim-ministru, prevăzuți în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.XI. Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 1(1) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
   +  Articolul 34La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 135/2012;2. alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare;3. articolul V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 132/2012.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul mediului
  și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru
  ape, păduri și piscicultură,
  Lucia Ana Varga
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niță
  Ministrul delegat pentru
  întreprinderi mici și mijlocii,
  mediul de afaceri și turism,
  Maria Grapini
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  Ministrul delegat pentru
  românii de pretutindeni,
  Cristian David
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru
  învățământ superior, cercetare
  științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul delegat pentru dialog social,
  Adriana Doina Pană
  Ministrul transporturilor,
  Relu Fenechiu
  Ministrul culturii,
  Daniel-Constantin Barbu
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Dan Nica
  Ministrul delegat pentru
  relația cu Parlamentul,
  Mihai Alexandru Voicu
  Ministrul delegat pentru
  proiecte de infrastructură
  de interes național și
  investiții străine,
  Dan-Coman Șova
  București, 22 decembrie 2012.Nr. 96.----------