ORDIN nr. 1.330 din 20 decembrie 2012privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.330 din 20 decembrie 2012
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 880 din 19 decembrie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 decembrie 2012    Având în vedere Referatul de aprobare nr. RA 1.343 din 20 decembrie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.946 din 19 decembrie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia;- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul ISe prelungeşte până la data de 28 februarie 2013 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 şi 922 bis din 27 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări:1. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:"e) Serviciile cuprinse la cap. III lit. B pct. 2 lit. c) şi pct. 7, lit. D, lit. G pct. 1 (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) şi pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin sunt incluse în plata «per capita»"2. În anexa nr. 2, la articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) medicamentele şi, după caz, unele materiale sanitare prescrise trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică, prescripţia medicală se completează folosind formularul cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne în carnet la medicul de familie şi celelalte două se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate pentru eliberarea medicamentelor, respectiv a materialelor sanitare prescrise; de la data la care prescrierea se face numai electronic se utilizează numai formularul de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate; pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescripţie medicală distinctă;"3. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatele (5^1) şi (6)-(9) vor avea următorul cuprins:"(5^1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 pct. 46, se aplică următoarea sancţiune:- avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei....................................................................... (6) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (3)-(5) şi (5^2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (5^2) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii. (7) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (3)-(5) şi (5^2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (3)-(5) şi (5^2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3)-(5), (5^1) şi (5^2), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie."4. În anexa nr. 6, la articolul 7, alineatele (3^1) şi (4)-(7) vor avea următorul cuprins:"(3^1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 pct. 45, se aplică următoarea sancţiune:- avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei....................................................................... (4) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1)-(3) şi (3^2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (3^2) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1)-(3) şi (3^2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1)-(3) şi (3^2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) şi (3^1) şi (3^2), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie."5. În anexa nr. 8, la articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti, precum şi alte categorii de personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001. Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitatea medicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică şi balneologie şi de medicină dentară, pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, folosind formularul de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, dacă din motive justificate nu poate fi utilizată prescrierea electronică, cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. De la data la care prescrierea se face numai electronic se utilizează numai formularul de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate."6. În anexa nr. 12, la articolul 13, alineatele (3^1) şi (4)-(7) vor avea următorul cuprins:"(3^1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 pct. 39, se aplică următoarea sancţiune:- avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei.......................................................................... (4) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (3^2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (3^2) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), (2), (3), (3^1) şi (3^2), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1), (2), (3) şi (3^2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1), (2), (3) şi (3^2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare."7. În anexa nr. 14, la articolul 15, alineatele (3^1) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(3^1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 pct. 34, se dă avertisment scris pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei.................................................................... (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), (2), (3), (3^1) şi (3^2), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz."8. În anexa nr. 15, la articolul 18, alineatele (3^1) şi (4)-(7) vor avea următorul cuprins:"(3^1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 pct. 39, se aplică următoarea sancţiune:- avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei......................................................................... (4) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (3^2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (3^2) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), (2), (3), (3^1) şi (3^2), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1), (2), (3) şi (3^2) se face prin plată directă sau executare silită, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1), (2), (3) şi (3^2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare."9. În anexa nr. 20, la articolul 8 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în prezentul contract la art. 6 lit. a)-am) atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează: (...)"10. În anexa nr. 20, la articolul 8, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:"(1^1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. ao), se dă avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei."11. În anexa nr. 29, la articolul 10, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:"(1^1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. ag), se dă avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei."12. În anexa nr. 36, la articolul 4^1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 4 lit. j), se dă avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei."  +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Raed ArafatPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Doru Bădescu_____