ORDIN nr. 6.370 din 6 decembrie 2012privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.865/2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 27 decembrie 2012  În baza prevederilor art. 263 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.865/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 25 august 2011, se modifică după cum urmează:– Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, profesori pentru învățământul preșcolar, sunt degrevați parțial de norma didactică și efectuează 2-4 ore/săptămână în cadrul obligației didactice de predare în specialitate, în alte unități de învățământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, absolvenți ai liceelor pedagogice/școlilor postliceale sau absolvenți ai specializării "Pedagogia învățământului primar și preșcolar", efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligației didactice de predare, activități specifice funcției de metodist al inspectoratului școlar sau activități specifice funcției de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic.  +  Articolul IIDirecția generală resurse umane și rețea școlară națională din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Ecaterina Andronescu
  București, 6 decembrie 2012.Nr. 6.370.-----