HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 martie 1998privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 19 martie 1998   +  Articolul 1Ministerul Culturii este autoritatea administraţie centrale de specialitate care iniţiază, elaborează şi asigura aplicarea strategiei în domeniul culturii, pentru afirmarea creativitatii în toate formele sale, pentru protejarea şi promovarea traditiilor şi a identităţii culturale.  +  Articolul 2Ministerul Culturii îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale: a) Principiul autonomiei culturii şi arteiMinisterul Culturii asigura şi respecta autonomia instituţiilor de cultura în promovarea şi derularea programelor şi proiectelor culturale. b) Principiul libertăţii de creaţieMinisterul Culturii susţine principiul libertăţii de creaţie şi veghează la respectarea acestuia.Orice creator se bucura de libertatea deplina în alegerea mijloacelor de expresie şi în transmiterea mesajului artistic, pentru care este responsabil în limitele legii. c) Principiul primordialitatii valoriiMinisterul Culturii promovează aplicarea criteriilor specifice de valoare şi selecţie, sprijină afirmarea creativitatii şi talentului, precum şi introducerea în circuitul cultural naţional şi internaţional a operelor şi prestaţiilor artistice de valoare. d) Principiul sansei egale la culturaMinisterul Culturii asigura repartizarea echitabila a mijloacelor materiale şi financiare pe care le administrează, pentru a înlesni accesul liber şi cat mai larg al tuturor cetăţenilor la cultura, precum şi dezvoltarea vieţii spirituale a colectivităţilor, în toată diversitatea acestora. e) Principiul identităţii culturale în circuitul mondial de valoriMinisterul Culturii răspunde de protejarea şi punerea în valoare a moştenirii culturale, stimuleaza exprimarea şi difuzarea, în ţara şi în străinătate, a valorilor spiritualitatii naţionale şi facilitează circulaţia, în ţara, a valorilor culturii universale şi naţionale.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Culturii iniţiază măsuri prin care să se garanteze respectarea principiilor prevăzute la art. 2. (2) Prin activitatea sa, Ministerul Culturii asigura: a) coerenta şi buna funcţionare a sistemului instituţional, în corelare cu descentralizarea structurilor şi a procesului decizional administrativ; b) gestionarea flexibila a instituţiilor culturale; c) instituirea unui sistem concurential deschis, bazat pe proiecte, pentru selecţia, promovarea şi finanţarea actului de cultura; d) protecţia şi promovarea creatiei originale; e) protejarea şi punerea în valoare a moştenirii culturale; f) încurajarea iniţiativei private în toate domeniile culturii şi artei; g) promovarea unei imagini veridice a României, printr-o abordare culturală externa care să susţină valorile autentice (în dialogul cu celelalte culturi ale lumii).  +  Articolul 4 (1) În îndeplinirea rolului şi responsabilităţilor sale, Ministerul Culturii exercita următoarele funcţii: a) funcţia de autoritate de stat - prin care se realizează aplicarea şi respectarea legilor şi a celorlalte acte normative în domeniul culturii; b) funcţia de strategie - prin care se elaborează strategii de dezvoltare a culturii, se stabilesc prioritati, se iniţiază şi se realizează programe în toate domeniile culturii şi artei şi se identifica resursele necesare; c) funcţia de reglementare - prin care se realizează iniţierea şi elaborarea actelor normative în domeniul culturii; d) funcţia de reprezentare - prin care se asigura reprezentarea în organisme şi structuri internaţionale din domeniu, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate; e) funcţia de protecţie a proprietăţii publice din domeniul culturii - prin care se asigura administrarea bunurilor publice de interes naţional aflate în patrimoniul instituţiilor publice de cultura subordonate. (2) Ministerul Culturii sprijină, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, buna funcţionare a instituţiilor şi aşezămintelor de cultura de interes judeţean sau local în folosul colectivităţilor locale. (3) Ministerul Culturii coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi în colaborare cu Academia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte instituţii interesate, activitatea şi programele centrelor culturale ale României din străinătate, promovează şi susţine programele şi proiectele culturale derulate de acestea.  +  Articolul 5Pentru exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Culturii are următoarele atribuţii principale;5.1. iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative;5.2. a) iniţiază şi negociaza, potrivit competentelor sale, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul culturii sau face propuneri pentru aderarea la cele existente sau pentru ratificarea acestora, după caz; b) sprijină dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentală în domeniul culturii; c) emite aviz, obligatoriu, pentru numirile şi eliberarile din funcţii ale directorilor centrelor de cultura ale României din străinătate şi ale personalului diplomatic cu atribuţii exclusive în domeniul culturii; d) este cunoscut de Ministerul Afacerilor Externe pentru numirile de personal diplomatic cu atribuţii în domeniul relaţiilor cultural-ştiinţifice şi educaţionale; e) propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, înfiinţarea de noi centre culturale ale României în străinătate; f) sprijină, inclusiv financiar, instituţii, organizaţii şi centre din alte tari, care promovează programe şi studii româneşti;5.3. elaborează norme şi normative pentru domeniul sau de activitate, obligatorii pentru toate instituţiile şi aşezămintele de cultura, indiferent de subordonarea acestora;5.4. apara, potrivit legii, drepturile şi interesele oamenilor de cultura, ocroteşte şi susţine dezvoltarea personalităţii creatoare;5.5. colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii, pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultura;5.6. a) iniţiază, organizează şi finanţează, în condiţiile legii, programe şi proiecte în toate domeniile culturii şi artei: editarea de cărţi şi publicaţii, achiziţii de bunuri de patrimoniu şi de opere de creaţie, de cărţi şi publicaţii pentru instituţiile publice de cultura, indiferent de subordonarea acestora; achiziţii de monumente istorice, case memoriale şi colecţii particulare; expoziţii, festivaluri, turnee şi alte manifestări culturale în ţara şi în străinătate; b) asigura, în condiţiile legii, sprijin financiar şi de specialitate pentru proiectele culturale propuse de inspectoratele pentru cultura, de instituţiile publice precum şi de organizaţiile neguvernamentale; c) iniţiază, organizează şi finanţează, în condiţiile legii, concursuri interne şi internaţionale de creaţie şi interpretare, acorda premii şi burse, sprijină participarea oamenilor de cultura şi a artiştilor români la manifestări similare din străinătate, elaborează, în acest sens, norme metodologice specifice; 5.7. a) stabileşte, împreună cu Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice şi Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor, strategia naţionala în domeniul patrimoniului cultural naţional; b) elaborează, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, normele, normativele şi metodologiile necesare în domeniul patrimoniului cultural naţional potrivit legii; c) coordonează activităţile de cercetare, proiectare, evidenta, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural mobil şi imobil şi le finanţează, potrivit legii; d) colaborează cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu Ministerul Turismului pentru cunoaşterea, respectarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional; e) stabileşte atribuţiile oficiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru patrimoniul cultural naţional; f) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea şi avizarea, împreună cu Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice, a programelor şi planurilor de amenajare şi dezvoltare a teritoriului, pentru zonele în care se găsesc monumentele şi situri istorice; g) acţionează, potrivit competentelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional, furate sau exportate ilicit;5.8. coordonează şi controlează activitatea instituţiilor subordonate, numeşte şi revoca, în condiţiile legii, conducerile acestora;5.9. sprijină, în condiţiile legii, activitatea instituţiilor de învăţământ artistic;5.10. a) propune Guvernului înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii din subordinea sa, avizează înfiinţarea instituţiilor şi a aşezămintelor publice de cultura, indiferent de subordinea acestora, stabileşte norme de structura pentru instituţiile publice de cultura; b) avizează înfiinţarea de persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, cu activitatea culturală, sprijină activitatea acestora şi le controlează, potrivit legii;5.11. contribuie la crearea cadrului juridic şi instituţional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a artei şi culturii minorităţilor naţionale din România, finanţează, în condiţiile legii, programe şi proiecte culturale ale acestor minorităţi; cooperează, în acest scop, cu Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi colaborează cu alte autorităţi sau cu persoane juridice cu activitate în domeniu;5.12. promovează şi finanţează, în condiţiile legii, programe şi proiecte culturale cu participarea diasporei româneşti; colaborează, în acest scop, cu autorităţi, instituţii, organizaţii neguvernamentale etc;5.13. a) acţionează, în condiţiile legii, prin măsuri specifice de protejare şi sustinere, pentru revitalizarea traditiilor şi obiceiurilor locale, potrivit calendarului religios şi ocupatiilor specifice rurale; b) promovează şi coordonează, în condiţiile legii, programe pentru formarea de specialişti şi meseriasi în domeniul artizanatului autentic şi al mestesugurilor traditionale;5.14. a) organizează atestarea artiştilor liber-profesionisti, a traducatorilor, precum şi a experţilor în domeniile specifice proiectării, restructurării, conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional; b) cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile de specialitate şi organizaţiile din domeniu pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din instituţiile de cultura şi arta, organizează şi finanţează, în condiţiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregătire şi postliceala şi postuniversitară, necuprinse în sistemul învăţământului public, precum şi participarea la programe de perfecţionare în ţara şi în străinătate, inclusiv prin acordarea de burse; c) suspenda sau retrage, după caz, avizele şi atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;5.15. editează publicaţii de specialitate şi de informare în domeniul culturii şi artei, evalueaza activitatea editurilor şi a publicaţiilor aflate în subordinea sa;5.16. coordonează, asigura şi urmăreşte, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare şi realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale şi de investiţii din domeniul sau de activitate; 5.17. elaborează, potrivit legii, normative pentru stabilirea unor preţuri şi tarife la serviciile oferite de instituţiile din subordinea sa şi asigura, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentaţiilor tehnico-economice din competenţa sa de aprobare, potrivit legii; 5.18. exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administraţiei publice sub autoritatea căruia funcţionează regia autonomă din domeniul sau de activitate;5.19. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 6 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Culturii colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu organizaţii neguvernamentale, cu organisme de profil din ţara şi din străinătate şi finanţează, în condiţiile legii, împreună cu acestea, programe şi proiecte. (2) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Culturii este abilitat să solicite şi sa primească de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi documente necesare exercitării competentelor sale. (3) Ministerul Culturii colaborează cu uniunile şi asociaţiile de creatori, inclusiv în cadrul comisiilor de specialitate pe care le-a înfiinţat.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Culturii are în structura sa organizatorică direcţii generale şi direcţii. (2) Structura organizatorică a Ministerului Culturii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii, se pot organiza servicii sau birouri, precum şi colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte sau studii complexe. (3) Numărul maxim de posturi este de 247, exclusiv demnitarii. (4) Coordonarea direcţiilor şi a altor compartimente de către secretarii de stat şi de către secretariatul general poate fi modificată prin ordin al ministrului culturii. (5) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat şi ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului culturii. (6) Secretarul general este asimilat ca salarizare la nivelul funcţiei de subsecretar de stat.  +  Articolul 8Atribuţiile şi modul de funcţionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii, precum şi relaţiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al ministrului culturii.  +  Articolul 9 (1) Conducerea Ministerului Culturii se exercită de către ministru. (2) Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organism consultativ, a cărui componenta se stabileşte prin ordin al ministrului culturii. (3) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere şi autorităţi publice, cu instituţii şi cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice, din ţara şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministerul culturii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10 (1) Ministrul culturii poate constitui comisii de specialitate şi alte organisme consultative, care să contribuie la realizarea reformei în domeniul culturii şi la colaborarea cu structurile societăţii civile. (2) Ministrul culturii numeşte şi revoca pe preşedintele şi specialiştii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, ai Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, precum şi ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii. (3) Fondurile necesare funcţionarii comisiilor se suporta din bugetul Ministerului Culturii. (4) Prin ordin al ministrului culturii, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc indemnizaţiile cuvenite membrilor comisiilor, care nu sunt salariaţi ai Ministerului Culturii. (5) Indemnizaţia cuvenită pentru fiecare reuniune nu poate depăşi 15% din salariul pentru funcţia de secretar de stat, iar totalul sumelor cuvenite lunar unui membru al comisiei nu poate depăşi salariul de baza minim brut pe ţara.  +  Articolul 11 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Culturii sunt cele prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor, statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se aproba de ministerul culturii.  +  Articolul 12 (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului, instituţie publică de cultura cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, prin reorganizarea Centrului pentru Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Culturii, instituţie publică în subordinea Ministerului Culturii, care se desfiinţează. (2) Cheltuielile de funcţionare şi de capital ale Oficiului Naţional pentru Protejarea Patrimoniului se asigura integral din venituri extrabugetare. (3) Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului va prelua, în termen de 15 zile, întregul activ şi pasiv al Centrului pentru Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Culturii, pe bază de protocol de predare-preluare. (4) Atribuţiile, structura organizatorică şi numărul de personal al Oficiului Naţionale pentru Protecţia Patrimoniului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii. (5) Personalul Centrului pentru Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Culturii va fi încadrat la Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului prin concurs, potrivit legii, în limita posturilor stabilite prin statul de funcţii aprobat, şi se considera transferat.  +  Articolul 13 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se desfiinţează Centrul de Cultura Bran. (2) Muzeul Bran va prelua, în termen de 15 zile, activul şi pasivul Centrului de Cultura Bran, pe bază de protocol de predare-preluare.  +  Articolul 14 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul de Informatica şi Memorie Culturală îşi schimba denumirea în Institutul de Memorie Culturală, instituţie publică de cultura, finanţată integral din venituri extrabugetare. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul de Perfecţionare a Personalului din Cultura şi Arta, Pregătire Postliceala, Postuniversitară îşi schimba denumirea în Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultura, instituţie publică finanţată integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 15 (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti sunt organizate şi funcţionează, în subordinea Ministerului Culturii, inspectoratele pentru cultura, ca servicii publice descentralizate, cu personalitate juridică. (2) Inspectoratele judeţene pentru cultura şi al municipiului Bucureşti sunt conduse de către un consilier teritorial şef, numite şi eliberat din funcţie prin ordin al ministrului culturii, potrivit legii. (3) Numirea consilierilor teritoriali din cadrul inspectoratelor pentru cultura se face de către consilierul teritorial şef, cu avizul ministrului culturii, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Inspectoratele pentru cultura judeţene şi al municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale: a) acţionează, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale necesare comunităţilor locale, pentru protecţia şi promovarea culturii, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional; b) asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte culturale de către instituţii publice sau alte persoane juridice şi asigura, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, sprijin financiar pentru acestea; c) colaborează cu instituţiile muzeale şi cu alte persoane juridice în desfăşurarea unor activităţi de cercetare, evidenta, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional şi pot acorda sprijin financiar pentru acestea; d) sprijină Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, la solicitarea acestuia, în exercitarea funcţiilor sale de observare şi de control asupra activităţilor care pot da naştere la încălcări ale legislaţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe şi constata, în condiţiile legii, încălcările acesteia; e) avizează numirea sau eliberarea conducătorilor instituţiilor publice cultural-artistice de importanţa locală şi judeteana; f) sprijină şi monitorizează, în condiţiile legii, activitatea organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturală sau artistică şi transmite Ministerului Culturii constatările sale; g) iniţiază şi sprijină, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a traditiilor şi obiceiurilor locale, potrivit calendarului religios şi ocupatiilor specifice rurale, de formare a specialiştilor şi meseriasilor în domeniul artizanatului şi mestesugurilor traditionale; h) pot edita sau sprijini, logistic ori financiar, în condiţiile legii, publicaţii de specialitate şi de informare în domeniul culturii şi artei; i) sunt abilitate să solicite şi sa primească, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor ce le revin. (2) Organizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru cultura judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Culturii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare. (2) Ministerul Culturii are, de asemenea, în dotare un parc auto necesar activităţilor sale specifice, astfel: un microbuz, doua autovehicule pentru transport marfa şi persoane, un autoturism BMW şi un autoturism de teren ARO, cu un consum lunar maxim de carburanţi de 400 litri, pentru fiecare autovehicul. (3) Inspectoratele pentru cultura judeţene au în dotare câte un autoturism, potrivit normelor legale.  +  Articolul 18Încadrarea în numărul de posturi aprobat se va realiza în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 642/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 700/1997 privind reorganizarea Centrului pentru Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Culturii din subordinea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 17 noiembrie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministrul culturii,Ion Caramitrup. Ministrul afacerilor externe,Marin Mitris,secretar de statMinistru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul educaţiei naţionale,Andrei Marga  +  Anexa 1-------                                  MINISTERUL CULTURII                                                               Numărul maxim de posturi = 247                                                               (exclusiv demnitarii)                                                      ┌────────────┐                                                      │ MINISTRU │                                                      └──────┬─────┘         ┌──────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐         │CONSILIERI├─────────────────┐ │ ┌───┤ OFICIUL JURIDIC - CONTENCIOS │         └──────────┘ │ │ │ └────────────────────────────────┘         ┌──────────┐ ├──────────────────────┼────────────────┤         │ RELAŢII │ │ │ │ ┌────────────────────────────────┐         │ PUBLICE ├─────────────────┤ │ ├───┤CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI│         └──────────┘ │ │ │ └────────────────────────────────┘         ┌────────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────────────────────┐         │DIRECŢIA PROGRAME ŞI│ │ │ └───┤ CORPUL DE CONTROL FINANCIAR │         │ PROIECTE CULTURALE ├───────┘ │ └────────────────────────────────┘         └────────────────────┘ │                               ┌─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────┴──────────────────────────────────┐ ┌─────────┴────────┐│┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐│ │┌────────────────┐│││SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT││◄───────────────────────►││SECRETAR GENERAL│││└─────────┬──────┘ └───────┬────────┘ └──────────┬─────┘│ │└────────┬───────┘│└──────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┘ └─────────┼────────┘       ┌───┴──────┐ ┌──┴────────┐ ┌────┴────────┬─────────────┐ ┌─────┴───────┐┌──────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┐│┌─────┴─────┐ │ ┌──────┴──────┐ │ ┌───────┴──────┐ │ ┌─────┴──────┐ ┌────┴──────┐ │ │││ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │││ GENERALĂ │ │ │ GENERALĂ │ │ │ GENERALĂ │ │ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │ │││PATRIMONIUL│ │ │ ARTELE │ │ │ RELAŢII │ │ │AŞEZĂMINTE, │ │MANAGEMENT,│ │ │││ CULTURAL │ │ │SPECTACOLULUI│ │ │INTERNAŢIONALE│ │ │ CENTRE ŞI │ │LEGISLAŢIE,│ │ │││ NAŢIONAL │ │ └───────┬─────┘ │ └──────┬───────┘ │ │INSPECTORATE│ │RELAŢII CU │ │ ││└─────┬─────┘ │ │ │ │ │ │ PENTRU │ │SOCIETATEA │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ CULTURA │ │ CIVILA │ │ ││┌─────┘ │ ┌─────┘ │ ┌──┘ │ └────┬───────┘ └────┬──────┘ ┌──┘ │││ │ │ │ │ │ ┌────┘ ┌───┘ │ │││ ┌─────────┐┌───┴────┐│ ┌──────────┐┌──┴───────┐│ ┌─────────┐ ┌───┴──────┐│ ┌────────────┐│ ┌───────────┐│ ┌───────────┐│││┌┤DIRECŢIA ││DIRECŢIA││ │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││││││MONUMENTE││ ARTE ││ │INSTITUŢII││MINORITĂŢI││┌┤INTEGRARE│ │ CULTURĂ ││ │INSPECTORATE││┌┤MANAGEMENT,││ │ RESURSE ││││││ISTORICE ││VIZUALE ││┌┤ DE ││NAŢIONALE ││││EUROPEANĂ│ │ SCRISĂ, ││┌┤ PENTRU ││││RELAŢII CU ││┌┤FINANCIARE,│││└┤└─────────┘└────────┘│││SPECTACOL │└──────────┘││└─────────┘ │BIBLIOTECI││││ CULTURĂ ││││SOCIETATEA ││││DEZVOLTARE │││ │┌────────┐ ││└──────────┘ └┤┌──────────┐└──────────┘││└────────────┘└┤│ CIVILĂ │││└───────────┘││ ││DIRECŢIA│ └┤┌───────────┐ ││ DIRECŢIA │ └┤┌──────────┐ │└───────────┘└┤ ││ └┤MUZEE ŞI│ ││ DIRECŢIA │ ││COOPERARE │ ││ DIRECŢIA │ │┌───────────┐ │┌────────┐ ││ │COLECŢII│ ││FESTIVALURI│ └┤CULTURALĂ │ ││CENTRE ŞI │ ││ DIRECŢIA │ ││DIRECŢIA│ ││ └────────┘ └┤ ŞI │ │BILATERALĂ│ └┤AŞEZĂMINTE│ └┤LEGISLAŢIE,│ └┤RESURSE │ ││ │CONCURSURI │ └──────────┘ │CULTURALE │ │ SINTEZE │ │ UMANE │ ││ └───────────┘ └──────────┘ └───────────┘ └────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Culturii
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
     
    I. Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat
         
    1.Inspectoratele pentru cultură judeţene şi al municipiului  
    2.Bucureşti - servicii publice descentralizate Biblioteca NaţionalăBugetul destat Bugetul destat
    3.Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei PopulareBugetul destat
    4.Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. George"Bugetul destat
     
    NOTĂ: Unităţile menţionate la nr. crt. 1-4 pot utiliza un număr maxim de 888 de posturi.
     
    II. Instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat
         
    5.Muzeul Naţional de Artă al RomânieiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    6.Muzeul Naţional de Istorie a RomânieiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    7.Muzeul Naţional "Brukenthal" din SibiuVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    8.Muzeul Naţional "Peleş" din SinaiaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    9.Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale "Astra" din SibiuVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    10.Muzeul SatuluiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    11.Muzeul Ţăranului RomânVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    12.Muzeul Literaturii RomâneVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    13.Muzeul BranVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    14.Muzeul Naţional CotroceniVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    15.Muzeul "George Enescu"Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    16.Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii "Mihai Eminescu"Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    17.Muzeul Naţional al Unirii din Alba IuliaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    18.Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească" din TârgovişteVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    19.Muzeul Naţional al Bucovinei din SuceavaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    20.Muzeul Etnografic al Bucovinei din SuceavaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    21.Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-NapocaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    22.Complexul Muzeal Naţional "Moldova" din IaşiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    23.Muzeul Carpaţilor RăsăriteniVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    24.Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din BucureştiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    25.Teatrul Naţional "Lucian Blaga" din Cluj-NapocaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    26.Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din IaşiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    27.Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din TimişoaraVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    28.Teatrul Naţional din CraiovaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    29.Teatrul Naţional din Târgu MureşVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    30.Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-NapocaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    31.Teatrul de Proiecte Culturale "Teatrum Mundi"Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    32.Teatrul "Masca" din BucureştiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    33.Teatrul "Excelsior" din BucureştiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    34.Opera Naţională RomânăVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    35.Opera Română din Cluj-NapocaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    36.Opera Maghiară din Cluj-NapocaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    37.Opera Română din IaşiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    38.Opera Română din TimişoaraVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    39.Teatrul de Operetă "Ion Dacian" din BucureştiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    40.Filarmonica "George Enescu" din BucureştiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    41.Oficiul Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de ArtăVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    42.Studioul de Creaţie CinematograficăVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    43.Editura "Video"Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    44.Centrul de Cultură "Tinerimea Română"Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    45.Centrul European de Cultură din SinaiaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    46.Centrul Naţional de Cultură MogoşoaiaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    47.Centrul de Cultură "George Apostu" din BacăuVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    48.Centrul de Cultură "Kalinderu" din BucureştiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    49.Centrul de Cultură "Arcuş" din CovasnaVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    50.Centrul de Cultură "Brătianu" din Ştefăneşti-ArgeşVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    51.Centrul de Cultură Tescani din BacăuVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    52.Arhiva Naţională de Filme, Jilava, judeţul IlfovVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
     
    NOTĂ: Unităţile menţionate la nr. crt. 5-51 pot utiliza un număr de maxim 7.230 de posturi.
     
    III. Instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare
         
    53.Institutul de Memorie CulturalăVenituri extrabugetare
    54.Casa de Presă şi Editură "Cultura Naţională"Venituri extrabugetare
    55.Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de CulturăVenituri extrabugetare
    56.ARTEXIMVenituri extrabugetare
    57.Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural NaţionalVenituri extrabugetare
    58.Oficiul Naţional pentru Protejarea PatrimoniuluiVenituri extrabugetare
    59.Editura "Scrisul Românesc"Venituri extrabugetare
    60.Editura "Junimea"Venituri extrabugetare
     
    Publicaţii
         
    61."Contemporanul"Venituri extrabugetare
    62."Literatorul"Venituri extrabugetare
    63."Tribuna"Venituri extrabugetare
    64."Manuscriptum"Venituri extrabugetare
    65."Deşteptarea Aromânilor"Venituri extrabugetare
    66."Moftul Român"Venituri extrabugetare
    67."Albina"Venituri extrabugetare
    68."Teatrul Azi"Venituri extrabugetare
    69."Universul Cărţii"Venituri extrabugetare
    70."A Het"Venituri extrabugetare
    71."K-runk"Venituri extrabugetare
    72."Muvelodes"Venituri extrabugetare
    73."Vilnie Slovo"Venituri extrabugetare
     
    IV. Regii autonome
       
    74.Regia Autonomă a Imprimeriilor
  -----------