HOTĂRÂRE nr. 1.285 din 18 decembrie 2012privind desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Scorniceşti, Bd. Muncii nr. 21, judeţul Olt, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Olt. (2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Slatina, str. Crişan nr. 9-11, judeţul Olt, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Olt.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.  +  Articolul 4Patrimoniul Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă nr. crt. 253 de la rubrica "Judeţul Olt" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeMinistrul sănătăţii,Raed ArafatViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 decembrie 2012.Nr. 1.285.________