HOTĂRÂRE nr. 1.280 din 18 decembrie 2012pentru modificarea art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 22 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatele (8), (10) şi (11) ale art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(8) În cazul în care, în derularea contractului, se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (6), se aplică drept sancţiune avertisment pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei............................................................................ (10) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. (9) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (9) depăşeşte prima plată, recuperarea sumelor se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii. (11) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (9) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naţionale de asigurări de sănătate în tratamentul ambulatoriu."  +  Articolul IITermenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 28 februarie 2013.  +  Articolul III (1) Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare specifice, ce se asigură în cadrul programelor naţionale de sănătate contractate în cursul anului curent prin acte adiţionale la contractele încheiate în anii 2011-2012 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se va face din sumele aferente programelor naţionale de sănătate, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013. (2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii până la data de 28 februarie 2013 sunt prevăzute în bugetul programelor naţionale de sănătate pentru anul 2013 şi se stabilesc la nivelul mediilor lunare ale prevederilor anului 2012. (3) Atribuţiile referitoare la derularea programelor naţionale de sănătate prevăzute la lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează, până la data de 28 februarie 2013, în temeiul actelor adiţionale la contractele încheiate în anii 2011 şi 2012 între direcţiile de sănătate publică şi unităţi sanitare publice şi private, instituţii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pentru structurile al căror management a fost preluat de către acestea.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul sănătăţii,Raed ArafatViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 decembrie 2012.Nr. 1.280.________