HOTĂRÂRE nr. 1.286 din 18 decembrie 2012pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă alineatul (11) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (12)-(15), cu următorul cuprins:"(12) Pentru anul 2013 se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 200 milioane euro. (13) În anul 2013 se pot emite garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2012 şi a plafonului alocat potrivit alin. (12). Suma reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2012 se publică pe site-ul FNGCIMM şi pe cel al Ministerului Finanţelor Publice până la data de 15 ianuarie 2013. (14) Pentru efectuarea alocărilor şi realocărilor din plafonul alocat pentru anul 2012 între finanţatorii care au încheiat protocoale cu FNGCIMM, în limita diferenţei nealocate în condiţiile alin. (10) până la data de 31 decembrie 2012, prevederile alin. (7)-(11) se aplică în mod corespunzător. (15) Finanţatorii care au beneficiat de alocări din plafonul aferent anului 2012 în condiţiile alin. (10) sunt autorizaţi să utilizeze integral şi cu prioritate faţă de plafonul prevăzut la alin. (12) diferenţele din sumele alocate şi neangajate până la data de 31 decembrie 2012, în cursul anului 2013."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuBucureşti, 18 decembrie 2012.Nr. 1.286.--------