HOTĂRÂRE nr. 1.230 din 12 decembrie 2012privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 21 decembrie 2012    În scopul aplicării în România a prevederilor art. 72 şi 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, se impune adoptarea prezentului act normativ pentru asigurarea compatibilităţii legislaţiei naţionale cu acquis-ul Uniunii Europene de stabilire a cadrului instituţional şi de aplicare a sancţiunilor în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 309 din 24 noiembrie 2009, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 , şi reglementează sancţiunile aplicate în cazul nerespectării prevederilor acestuia.  +  Articolul 2 (1) Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, ca autoritate naţională coordonatoare pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 , potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 . (2) Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor ca autorităţi competente pentru implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 .  +  Articolul 3 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate; b) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţa românească a produselor de protecţie a plantelor autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene, sub rezerva obţinerii unor permise de comerţ paralel; c) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţa românească a produselor de protecţie a plantelor autorizate în baza permisului de comerţ paralel, în afara domeniului de utilizare prevăzut în autorizaţia produsului de referinţă; d) nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă a seminţelor tratate fără includerea pe etichetă a denumirii comerciale a produsului de protecţie a plantelor ce a fost utilizat la tratamentul seminţelor, a denumirii substanţelor active din compoziţia produsului, a frazelor standard privind riscurile şi măsurile de precauţie prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase, precum şi a măsurilor de reducere a riscului menţionate în autorizaţia respectivului produs; e) nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 de către deţinătorii certificatelor de omologare ale produselor de protecţie a plantelor privind notificarea informaţiilor, care sugerează că produsul de protecţie a plantelor nu mai satisface cerinţele prevăzute la art. 27 şi 29, respectiv, criteriile prevăzute la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 ; f) nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind efectuarea de experimente sau teste în cadrul activităţilor de cercetare şi dezvoltare care implică eliberarea în mediu a unui produs de protecţie a plantelor neautorizat, sub rezerva obţinerii unui permis în scop experimental; g) nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 de către deţinătorii certificatelor de omologare ale produselor de protecţie a plantelor privind raportarea anuală către autoritatea naţională coordonatoare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, privind nerealizarea eficienţei scontate, dezvoltarea rezistenţei, orice alte efecte neprevăzute asupra plantelor, produselor vegetale sau mediului; h) nerespectarea de către producători, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, a produselor de protecţie a plantelor pe care le produc, le importă, le exportă, le stochează sau le introduc pe piaţă; i) nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează; j) nerespectarea de către producători, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind ambalarea şi prezentarea produselor de protecţie a plantelor şi adjuvanţilor; k) nerespectarea de către producători, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind etichetarea produselor de protecţie a plantelor; l) nerespectarea de către producători, furnizori, distribuitori, importatori şi exportatori a prevederilor art. 66 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind publicitatea pentru produsele de protecţie a plantelor. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-l) se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul-verbal. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează de către: a) personalul specializat al Poliţiei Fitosanitare împuternicit să efectueze controale potrivit legislaţiei în vigoare pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) şi l); b) persoane nominalizate de Garda Naţională de Mediu în conformitate cu responsabilităţile de control în vigoare pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. j) şi k).  +  Articolul 4Contravenţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul sănătăţii,Raed ArafatMinistrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 decembrie 2012.Nr. 1.230._________