ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 decembrie 2012privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 decembrie 2012    Situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea stringentă de asigurare a unui cadru adecvat pentru implementarea Mecanismului financiar SEE şi a Mecanismului financiar norvegian în România, având în vedere că stabilirea structurilor implicate şi a responsabilităţilor acestora este vitală în pregătirea şi aprobarea documentelor programatice. Neadoptarea în regim de urgenţă poate avea consecinţe serioase asupra atragerii fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare. Astfel, există risc major ca propunerile de programe să nu fie aprobate de către statele donatoare, acest aspect conducând la posibilitatea pierderii finanţărilor, cu impact negativ asupra domeniilor ce urmează să beneficieze de aceste fonduri şi asupra beneficiarilor finali. Astfel, alocarea substanţială de fonduri din partea statelor donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) trebuie valorificată optim, reprezentând o resursă-cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al sustenabilităţii bugetare prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al acestor fonduri. Promovarea prezentului act normativ sub forma unei ordonanţe de urgenţă se justifică şi prin prisma faptului că România se află într-o situaţie economică nefavorabilă, cauzată şi de evenimentele economice precare de la nivel internaţional, corelat şi cu necesitatea respectării angajamentelor luate de ţara noastră prin semnarea celor două memorandumuri de înţelegere.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă şi având în vedere prevederile regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, următorii termeni se definesc astfel:1. Acord de program - un acord între Comitetul Mecanismului Financiar şi punctul naţional de contact ce reglementează implementarea fiecărui program aferent Mecanismului financiar SEE, respectiv un acord între Ministerul Afacerilor Externe norvegian şi punctul naţional de contact ce reglementează implementarea fiecărui program aferent Mecanismului financiar norvegian. Acordul de program stabileşte termenii şi condiţiile de implementare a programului, inclusiv atribuţiile şi responsabilităţile părţilor;2. Acord de implementare a programului - un acord între punctul naţional de contact şi operatorul de program ce reglementează implementarea fiecărui program. Acordul de implementare a programului stabileşte termenii, condiţiile de implementare a programului, alocarea totală a programului şi sursele de finanţare/cofinanţare ale acestuia, elementele specifice fiecărui program, inclusiv atribuţiile şi responsabilităţile părţilor;3. alocarea externă nerambursabilă aferentă programului - contribuţia financiară a statelor donatoare la un program;4. alocarea naţională - sumă acordată de către România, ca beneficiar al asistenţei financiare nerambursabile, incluzând şi contribuţia privată, stabilită de către operatorul de program pentru fiecare program în parte, potrivit regulilor impuse prin regulamentele de implementare a mecanismelor financiare în vederea implementării programelor;5. Autoritatea de certificare - entitate publică naţională, ce acţionează independent faţă de autoritatea de audit şi de operatorii de program, desemnată de către România pentru a certifica informaţiile cu caracter financiar;6. Autoritatea de audit - entitate publică naţională, ce acţionează independent faţă de punctul naţional de contact, de Autoritatea de certificare şi de operatorii de program, desemnată de către România şi responsabilă pentru verificarea modului de funcţionare a sistemelor de management şi control;7. Comitetul de cooperare - comitet ce are ca scop acordarea de sprijin în pregătirea şi implementarea programului;8. Comitetul Mecanismului Financiar - comitetul desemnat de statele donatoare să administreze Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi să adopte decizii cu privire la acordarea asistenţei financiare în conformitate cu regulamentele pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014;9. comitetele de monitorizare - comitete stabilite de către punctul naţional de contact pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 care urmăresc progresul implementării acestor mecanisme financiare;10. comitet de program - pentru domeniul de finanţare "Cercetare în domeniile prioritare", operatorul de program stabileşte un comitet de program format din 5 membri, respectiv reprezentanţi ai statelor donatoare şi România. Comitetul de program include membrii din comunitatea de cercetare şi reprezentanţi ai utilizatorilor semnificativi ai cercetării atât din statele donatoare, cât şi din România. Partenerul de program din statele donatoare numeşte reprezentanţii din partea donatorilor;11. contract de finanţare a proiectului - acord între operatorul de program şi un promotor de proiect prin care se reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor referitoare la implementarea unui proiect;12. domeniu de finanţare - domeniu tematic în cadrul unui sector prioritar ce are un obiectiv general specific şi rezultate clar stabilite;13. evaluare - O apreciere sistematică, obiectivă şi independentă a concepţiei, implementării şi/sau a rezultatelor obţinute în programe şi proiecte cu scopul de a determina relevanţa, eficacitatea, eficienţa, economia, impactul şi sustenabilitatea contribuţiei financiare;14. grantul aferent unui proiect - suma acordată cu titlu gratuit de operatorul de program unui promotor de proiecte în vederea implementării proiectului în baza contractului de finanţare;15. Ministerul Afacerilor Externe norvegian - entitate care are responsabilitatea administrării Mecanismului financiar norvegian şi responsabilitatea de a lua decizii referitoare la acordarea asistenţei financiare;16. monitorizare - urmărirea implementării proiectelor şi programelor pentru a se verifica modul în care sunt respectate procedurile instituite pentru implementarea programului, pentru a se verifica progresul în raport cu rezultatele şi indicatorii prevăzuţi la nivel de program şi proiect şi pentru a identifica în timp util eventualele probleme astfel încât să poată fi adoptate măsuri corective;17. Oficiul Mecanismului Financiar - entitatea desemnată de statele donatoare pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 să asiste Comitetul Mecanismului Financiar şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian. Oficiul Mecanismului Financiar este responsabil pentru derularea operaţiunilor curente ale Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi ale Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi îndeplineşte funcţia de punct de contact;18. operator de program - entitate publică sau privată, cu scop lucrativ sau nu, precum şi organizaţii neguvernamentale, cu responsabilitate în pregătirea şi implementarea programelor;19. organizaţie neguvernamentală - organizaţie nonprofit, recunoscută şi înregistrată oficial ca o entitate legală, fără scop comercial, independentă de administraţiile locale, regionale şi de administraţia centrală, de entităţile publice, de partidele politice şi de societăţile comerciale. Instituţiile religioase şi partidele politice nu sunt considerate organizaţii neguvernamentale;20. partener de program din statele donatoare - entitate publică din statele donatoare sau o organizaţie interguvernamentală desemnată de Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 sau, după caz, de Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, care oferă sprijin şi colaborează cu operatorul de program în pregătirea şi/sau implementarea programului;21. partener de program - entitate publică sau privată, cu scop lucrativ sau nu, precum şi organizaţii neguvernamentale implicate activ şi contribuind efectiv la implementarea programului;22. promotor de proiect - entitate publică sau privată, cu scop lucrativ sau nu, precum şi organizaţii neguvernamentale, cu responsabilitate în iniţierea, pregătirea şi implementarea unui proiect;23. partener de proiect - entitate publică sau privată, cu scop lucrativ sau nu, organizaţii neguvernamentale sau orice organizaţie interguvernamentală implicată activ şi contribuind efectiv la implementarea proiectului, fie din statele donatoare, fie din România. Pentru domeniul de finanţare "Cercetare în domeniile prioritare", partenerul de proiect este definit ca orice entitate publică sau privată, cu scop lucrativ sau nu, precum şi organizaţii neguvernamentale implicate activ şi contribuind efectiv la implementarea proiectului. Partenerul de proiect împarte cu promotorul proiectului un scop comun economic sau social, ce urmează să fie realizat prin implementarea proiectului;24. program - un set de măsuri coerente care trebuie realizate prin proiecte cu sprijinul autorităţilor române şi Mecanismului financiar SEE sau al Mecanismului financiar norvegian, în vederea atingerii obiectivelor şi rezultatelor stabilite;25. proiect - o serie de lucrări/activităţi indivizibile din punct de vedere economic care îndeplinesc o funcţie tehnică precisă şi cu obiective clar stabilite referitoare la programul în care se încadrează. Un proiect poate include unul sau mai multe subproiecte;26. proiect în parteneriat cu statele donatoare - un proiect implementat în strânsă cooperare cu un partener de proiect a cărui locaţie primară este într-unul din statele donatoare;27. punctul naţional de contact - entitate publică naţională, desemnată de România, ce deţine responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi ale Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum şi pentru implementarea prevederilor Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European şi Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian;28. state donatoare - statele din cadrul Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, care acordă asistenţă nerambursabilă României prin Mecanismul financiar SEE, şi Norvegia, care acordă asistenţă nerambursabilă României prin Mecanismul financiar norvegian.  +  Capitolul II Atribuţiile structurilor implicate şi nominalizarea acestora  +  Articolul 3 (1) Punctul naţional de contact are următoarele atribuţii principale:1. reprezintă România în relaţia cu Comitetul Mecanismului Financiar în ceea ce priveşte implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi cu Ministerul Afacerilor Externe norvegian în ceea ce priveşte Mecanismul financiar norvegian 2009-2014;2. primeşte de la operatorii de program şi transmite Comitetului de monitorizare documentele solicitate care să permită monitorizarea implementării programelor şi implicit a proiectelor aferente acestora, în conformitate cu rezultatele şi obiectivele stabilite;3. furnizează informaţii cu privire la aplicarea în România a Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, la obiectivele acestora, inclusiv colaborarea cu entităţi din statele donatoare, la implementarea lor şi la impactul general. Se au în vedere cerinţele cu privire la informare şi publicitate, aşa cum sunt acestea prevăzute în cadrul regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, prin intermediul următoarelor măsuri: a) o strategie de comunicare pentru fiecare mecanism financiar; b) cel puţin 3 activităţi majore de informare cu privire la implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, de exemplu, un seminar sau o conferinţă cu părţile interesate, o conferinţă de presă sau un eveniment de presă, inclusiv un eveniment de lansare şi un eveniment de închidere pentru fiecare mecanism financiar; c) un website dedicat mecanismelor financiare în limba română şi în engleză, care să conţină informaţii referitoare la toate programele, la relaţiile bilaterale cu statele donatoare, o prezentare generală asupra tuturor apelurilor de cereri de proiecte, date de contact şi documente relevante;4. se asigură că programele sunt implementate în conformitate cu regulamentele în vigoare şi monitorizează progresul şi calitatea implementării acestora. Punctul naţional de contact poate adopta măsurile pe care le consideră necesare şi conforme cu regulamentele pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, de asemenea poate să verifice calitatea şi conţinutul documentelor ce urmează a fi transmise către Comitetul Mecanismului Financiar şi către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, prin intermediul punctului naţional de contact, şi poate solicita modificarea acestor documente dacă este necesar;5. efectuează o monitorizare continuă a programelor cu privire la progresele înregistrate în atingerea obiectivelor şi rezultatelor stabilite şi în conformitate cu indicatorii şi cerinţele financiare ale programului;6. constituie comitetele de monitorizare aferente fiecărui mecanism financiar;7. prezidează şedinţele comitetelor de monitorizare;8. monitorizează activitatea operatorilor de program pentru a se asigura că aceştia respectă toate regulile stabilite în sarcina lor, potrivit regulamentelor pentru implementarea mecanismelor financiare cu privire la publicitatea şi informarea aferentă mecanismelor financiare;9. transmite către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi către Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 o descriere detaliată a sistemului de management şi control, în conformitate cu prevederile regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014. (2) Atribuţiile punctului naţional de contact sunt detaliate în cadrul regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum şi în memorandumurile de înţelegere aferente celor două mecanisme financiare.  +  Articolul 4Se desemnează Direcţia Asistenţă Spaţiul Economic European din cadrul Ministerului Afacerilor Europene ca punct naţional de contact atât în ceea ce priveşte Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, cât şi în ceea ce priveşte Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea de certificare este responsabilă pentru:1. transmiterea către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 a rapoartelor financiare intermediare certificate şi a rapoartelor finale ale programelor în conformitate cu prevederile regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, certificarea constând în faptul că: a) rezumatul cheltuielilor eligibile depuse de către operatorul de program este în deplină conformitate cu documentele justificative; b) documentele justificative au fost verificate şi s-a constatat a fi autentice, corecte şi precise; c) rezumatul cheltuielilor eligibile este bazat pe înregistrările contabile verificabile, care sunt în conformitate cu principiile şi metodele general acceptate în contabilitate; d) rezumatul cheltuielilor eligibile se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile în temeiul regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014; e) rezumatul cheltuielilor eligibile face parte din implementarea programului în conformitate cu Acordul de program; f) există suficiente piste de audit; g) cofinanţarea aferentă programului a fost plătită;2. transmiterea către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 a unei previziuni a cererilor de plată, aşa cum este prevăzut în regulamentele de implementare aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;3. declararea către Comitetul Mecanismului Financiar şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian a oricărei dobânzi obţinute, aşa cum se menţionează în regulamentele de implementare aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;4. luarea în considerare, în vederea certificării, a tuturor rezultatelor misiunilor de audit realizate de sau în responsabilitatea Autorităţii de audit;5. menţinerea în format electronic a înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor declarate către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014;6. asigurarea transferului plăţilor către operatorii de program în conformitate cu prevederile regulamentelor de implementare aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;7. asigurarea transferului către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, înainte de închiderea programului, a sumelor recuperate sau a celor deduse ca urmare a anulării parţiale sau totale a contribuţiei financiare aferente unui program sau proiect;8. conform prevederilor Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European şi a Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian, Autoritatea de certificare şi plată este desemnată entitatea publică naţională responsabilă cu pregătirea şi transmiterea rapoartelor de nereguli. (2) Atribuţiile Autorităţii de certificare sunt detaliate în cadrul regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014. Atribuţiile Autorităţii de certificare şi cele ale entităţii responsabile cu pregătirea şi transmiterea rapoartelor de nereguli se pot delega altei structuri/entităţi, având în vedere prevederile din regulamentele de implementare a celor două mecanisme financiare, respectiv art. 4.1 "Principii generale privind sistemele de management şi control" alin. 2, lit. e).  +  Articolul 6Se desemnează Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate de certificare atât în ceea ce priveşte Mecanismul financiar SEE 2009-2014, cât şi în ceea ce priveşte Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea de audit are următoarele atribuţii principale:1. evaluarea conformităţii sistemelor de management şi control şi verificarea modului în care funcţionează sistemele de management şi control la nivelul instituţiilor implicate în derularea programelor aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;2. desfăşurarea a cel puţin unei misiuni de audit pentru fiecare program finanţat în vederea verificării modului în care funcţionează sistemele de management şi control la nivelul acestora;3. desfăşurarea de misiuni de audit pe proiectele finanţate, misiuni ce au ca obiectiv verificarea cheltuielilor declarate. Proiectele supuse verificării vor fi stabilite în baza unei eşantionări adecvate;4. prezentarea către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 în termen de maximum 9 luni de la aprobarea programelor a unei strategii de audit, a metodologiei utilizate, a metodei de eşantionare ce va fi utilizată pe proiecte, precum şi prezentarea planului indicativ care să cuprindă misiunile de audit ce vor fi desfăşurate. Rapoartele ce vor fi întocmite, precum şi termenele în care se solicită ca acestea să fie transmise către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 sunt prezentate în cadrul regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;5. până la 31 decembrie în fiecare an, începând cu anul 2012 până în anul 2017: a) să transmită către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 un raport anual de audit care să conţină constatările misiunilor de audit realizate în ultimele 12 luni - sfârşitul perioadei fiind data de 30 iunie a anului curent, în conformitate cu strategia de audit a programului, şi raportarea deficienţelor depistate în cadrul sistemului de management şi control al programului. Primul raport ce trebuie transmis până la 31 decembrie 2012 va acoperi perioada până la 30 iunie 2012. Informaţiile aferente misiunilor de audit realizate după 1 iulie 2017 trebuie să fie incluse în raportul de audit final care să susţină declaraţia menţionată la lit. f); b) să emită o opinie către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, în baza verificărilor şi misiunilor de audit realizate sub responsabilitatea sa, pentru a stabili dacă sistemul de management şi control funcţionează eficient. Autoritatea de audit trebuie să ofere o asigurare rezonabilă că declaraţiile de cheltuieli efectiv suportate prezentate Comitetului Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerului Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 sunt corecte şi că tranzacţiile efectuate sunt legale şi regulamentare;6. transmiterea către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 până cel târziu la data de 31 decembrie 2017 a declaraţiei de închidere care să evalueze valabilitatea cererii de plată a soldului final solicitat prin raportul final al programului. (2) Atribuţiile Autorităţii de audit sunt detaliate în cadrul regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 8Se desemnează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ca Autoritate de audit atât în ceea ce priveşte Mecanismul financiar SEE 2009-2014, cât şi în ceea ce priveşte Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 9 (1) Operatorul de program are următoarele atribuţii principale:1. Operatorul de program este responsabil pentru pregătirea şi implementarea programului în conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii şi: a) se asigură că proiectele contribuie la obiectivele globale ale Mecanismului Financiar see 2009-2014 sau, după caz, ale Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, la rezultatele şi obiectivele specifice ale programului şi că respectă regulamentele de implementare aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 sau, după caz, Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, Acordul de program şi legislaţia aplicabilă la nivel naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare; b) primeşte aplicaţii, selectează proiecte pentru a fi finanţate şi încheie contractele de finanţare pentru fiecare proiect în parte; c) verifică atingerea rezultatelor pentru fiecare proiect în parte şi dacă cheltuielile declarate de către promotorii de proiecte au fost efectiv efectuate şi realizate în conformitate cu regulamentele pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 sau, după caz, a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, cu Acordul de program, cu legislaţia aplicabilă la nivel naţional şi cea a Uniunii Europene aplicabilă; d) se asigură de realizarea plăţilor aferente proiectelor; e) ia toate măsurile de care este responsabil în vederea asigurării calităţii implementării programului pe care îl are în gestiune şi verifică progresul proiectelor raportat la rezultatele aşteptate, efectuând, printre altele, controale şi/sau verificări la faţa locului ale proiectelor în baza unui eşantion reprezentativ sau prin verificarea tuturor proiectelor, după caz, potrivit prevederilor Acordurilor de implementare; f) efectuează monitorizări anuale utilizând un eşantion reprezentativ de proiecte, stabilit pe baza analizei de risc şi a metodei de selecţie aleatorii, sau monitorizări anuale ale tuturor proiectelor, după caz, potrivit prevederilor acordurilor de implementare; g) se asigură de faptul că toată contribuţia financiară este utilizată exclusiv pentru scopul programului şi proiectelor subsecvente, că respectă prevederile stipulate în Acordul de program şi că toate activele aferente programului sunt folosite numai pentru scopurile prevăzute în Acordul de program; h) se asigură de existenţa unui sistem informatic pentru înregistrarea şi stocarea înregistrărilor contabile pentru fiecare proiect din cadrul programului şi de colectarea informaţiilor aferente implementării necesare pentru managementul financiar, raportări, monitorizări, verificări, audituri şi evaluări; i) îşi stabileşte o structură organizatorică proprie, astfel încât să asigure atingerea obiectivelor programului, precum şi independenţa şi funcţionarea separată a compartimentului responsabil cu verificarea cererilor de plată de alte compartimente responsabile pentru implementarea programului; j) sub rezerva dispoziţiilor contrare ale legislaţiei naţionale, pentru proiectele finanţate, deschide şi menţine un cont bancar purtător de dobândă, dedicat fondurilor destinate plăţilor către proiecte; k) se asigură că promotorii de proiecte menţin fie un sistem contabil separat, fie o evidenţă contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile aferente proiectelor, fără a aduce atingere reglementărilor contabile naţionale; l) asigură transparenţa şi disponibilitatea documentelor a căror obligaţie de prezentare este menţionată în cuprinsul regulamentelor de implementare aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014; m) se asigură că Autoritatea de certificare primeşte toate informaţiile necesare aferente procedurilor şi verificărilor efectuate referitoare la cheltuielile supuse certificării; n) întocmeşte şi transmite rapoartele financiare intermediare, raportul anual al programului, raportul final al programului şi rapoartele privind dobânzile acumulate în conformitate cu prevederile regulamentelor de implementare aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014; o) transmite către Autoritatea de certificare estimările aplicaţiilor de plată, pe baza informaţiilor provenite de la promotorii de proiecte, necesare îndeplinirii de către Autoritatea de certificare a obligaţiilor prevăzute în regulamentele de implementare aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014; p) asigură furnizarea datelor referitoare la proiecte, atunci când acestea sunt solicitate, şi introducerea datelor statistice referitoare la proiecte în vederea menţinerii bazei de date de raportare în conformitate cu manualul operatorului de program; q) răspunde la solicitările Comitetului Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014, Ministerului Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 şi ale punctului naţional de contact în termenele fixate sau, în cazul în care acestea nu au fost fixate, într-un termen rezonabil de natură a nu prejudicia programul sau proiectele din cadrul programului, furnizând toate documentele şi informaţiile aferente implementării programului şi a proiectelor sale; r) se asigură, pe baza datelor, informaţiilor şi stării de fapt prezentate şi asumate de promotorii de proiecte, de faptul că aceştia sunt pe deplin angajaţi şi capabili să implementeze proiectele; s) se asigură că se iau toate măsurile necesare şi adecvate pentru prevenirea apariţiei neregulilor, investigarea cu promptitudine şi eficienţă a cazurilor de suspiciune de neregulă şi constatarea neregulilor pe care le raportează corect şi le recuperează, inclusiv prin aplicarea corecţiilor financiare care se impun, potrivit prevederilor legale în vigoare incidente în materie; t) se asigură că legislaţia aplicabilă locală, naţională şi a Uniunii Europene inclusiv, dar nu limitat la legislaţia privind mediul, achiziţiile publice şi ajutorul de stat este respectată; u) se conformează cu orice alte obligaţii care cad în sarcina sa stipulate în Acordul de program; v) raportează entităţii responsabile cu pregătirea şi transmiterea rapoartelor de nereguli toate suspiciunile de nereguli, neregulile constatate şi măsurile întreprinse pentru recuperarea sumelor afectate de nereguli, precum şi recuperarea acestora, conform reglementărilor legale în acest sens.2. Operatorul de program se conformează cerinţelor privind informarea şi publicitatea programului de care este responsabil, aşa cum aceste activităţi sunt stipulate în regulamentele de implementare aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014. Acesta trebuie să furnizeze informaţii referitoare la existenţa, obiectivele şi implementarea programului, precum şi cu privire la colaborarea cu entităţile din statele donatoare, prin intermediul următoarelor măsuri: a) un plan de comunicare aferent programului; b) cel puţin două activităţi majore de informare referitoare la progresul programului şi al proiectelor sale, de exemplu, un seminar sau o conferinţă cu părţile interesate, o conferinţă de presă sau un eveniment de presă; c) un website dedicat programului realizat în limbile română şi engleză, care să conţină informaţii referitoare la toate cererile de proiecte şi toate proiectele finanţate, la relaţiile bilaterale dintre statele donatoare şi România referitor la programul derulat, date de contact şi documente relevante, pentru procesul de informare.3. Operatorul de program se asigură că promotorii de proiecte îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin referitoare la informare şi publicitate în conformitate cu prevederile regulamentelor de implementare aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.4. Operatorul de program trebuie să îndeplinească cerinţele impuse de către Oficiul Mecanismului Financiar referitor la transmiterea informaţiilor în format electronic. (2) Atribuţiile operatorului de program sunt detaliate în cadrul regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014. Atribuţiile operatorului de program se pot delega altei structuri/entităţi, având în vedere prevederile regulamentelor de implementare a celor două mecanisme financiare, respectiv art. 4.1 "Principii generale privind sistemele de management şi control" alin. 2, lit. e).  +  Articolul 10Se desemnează Ministerul Mediului şi Pădurilor ca operator de program pentru următoarele domenii de finanţare: Servicii de biodiversitate şi ecosistem/Biodiversitate şi serviciile ecosistemelor, Reducerea substanţelor periculoase, Adaptarea la schimbările climatice din Mecanismul financiar SEE 2009-2014.  +  Articolul 11Se desemnează Administraţia Fondului pentru Mediu ca operator de program pentru următorul domeniu de finanţare: Energie regenerabilă din Mecanismul financiar SEE 2009-2014.  +  Articolul 12Se desemnează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri ca operator de program pentru următoarele domenii de finanţare: Eficienţa energetică din Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Captarea şi stocarea carbonului (CSC) din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014. Totodată, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este instituţia desemnată din partea României ca partener de program pentru domeniile de finanţare Sectorul maritim din Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Inovare în industria verde din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 13Se desemnează Innovation Norway ca operator de program pentru următoarele domenii de finanţare: Sectorul maritim din Mecanismul financiar SEE 2009-2014, Inovare în industria verde din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 şi Muncă decentă şi dialog tripartit din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 14Se desemnează Ministerul Sănătăţii ca operator de program pentru următorul domeniu de finanţare: Iniţiative în sănătatea publică din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 15Se desemnează Ministerul Justiţiei ca operator de program pentru următoarele domenii de finanţare: Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex, Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare şi Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate, din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 16Se desemnează Ministerul Administraţiei şi Internelor ca operator de program pentru următorul domeniu de finanţare: Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante, din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 17Se desemnează Oficiul Mecanismului Financiar (OMF) ca operator de program pentru următorul domeniu de finanţare: Societatea civilă, din Mecanismul financiar SEE 2009-2014, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru implementarea Mecanismului financiar.  +  Articolul 18Se desemnează Ministerul Afacerilor Europene ca operator de program pentru următoarele domenii de finanţare: Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrat, Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european din Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Întărirea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale româneşti şi norvegiene din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 19Se desemnează Fondul Român de Dezvoltare Socială ca operator de program pentru următorul domeniu de finanţare: Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale, din Mecanismul financiar SEE 2009-2014.  +  Articolul 20Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca operator de program pentru următorul domeniu de finanţare: Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată, din Mecanismul financiar SEE 2009-2014.  +  Articolul 21Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică ca operator de program pentru următorul domeniu de finanţare: Cercetare în sectoarele prioritare, din Mecanismul financiar SEE 2009-2014.  +  Articolul 22Se desemnează Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi al Formării Profesionale ca operator de program pentru următorul domeniu de finanţare: Burse, din Mecanismul financiar SEE 2009-2014.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) Acordul de implementare a programului trebuie să conţină cel puţin următoarele:1. Condiţiile prin care să se asigure că operatorul de program înţelege să îndeplinească în totalitate prevederile stipulate de către cadrul legal al Mecanismului financiar SEE 2009-2014 sau, după caz, al Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, cadru descris în Regulamentele pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum şi prevederi de natură să asigure pentru operatorul de program resursele financiare şi operaţionale necesare respectării sarcinilor delegate;2. Termenii şi condiţiile relevante pentru funcţionarea programului, inclusiv obligaţiile ce trebuie îndeplinite după finalizarea programului;3. Referinţe explicite la Acordul de program şi regulamentele de implementare aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 sau, după caz, Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi cel puţin prevederi privind următoarele: a) responsabilităţile privind raportările ce permit punctului naţional de contact să îşi îndeplinească obligaţiile faţă de Comitetul Mecanismului Financiar sau Ministerul Afacerilor Externe norvegian; b) obligaţiile operatorilor de program de a raporta către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 sau Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 şi Autoritatea de certificare şi de a transmite documentele solicitate; c) valoarea maximă a grantului de program, valoarea şi sursa cofinanţării naţionale şi detalierea bugetului astfel încât să respecte prevederile din regulamentele de implementare aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014 sau, după caz, ale Mecanismului financiar norvegian 2009-2014; d) eligibilitatea cheltuielilor şi fluxul financiar efectiv, astfel cum va fi reglementat prin prevederile legale incidente; e) prima şi ultima dată de eligibilitate a cheltuielilor; f) procedura de solicitare şi aprobare a modificărilor de program; g) asigurarea accesului solicitat în contextul monitorizării, misiunilor de audit şi evaluării; h) asigurarea că obligaţiile referitoare la publicitate sunt respectate; i) dreptul punctului naţional de contact de a suspenda plăţile şi cererile de rambursare ale operatorilor de program, în cazul în care decizia privind astfel de acţiuni este luată de către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 sau de către punctul naţional de contact; j) prevederea potrivit căreia încetarea Acordului de program poate duce la încetarea Acordului de implementare a programului; k) referire la parteneriatele de program, dacă este relevant. (2) Punctul naţional de contact se asigură că obligaţiile operatorilor de program din cadrul acestor acorduri sunt valabile şi conforme cu legislaţia naţională. (3) Propunerea de Acord de implementare a programului este transmisă Comitetului Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Ministerului Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 pentru exprimarea unui punct de vedere. (4) Aspectele referitoare la Acordurile de implementare sunt detaliate în cadrul regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 24 (1) Comitetele de monitorizare urmăresc progresul implementării Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 în conformitate cu următoarele cerinţe:1. analizează periodic progresul înregistrat cu privire la realizarea obiectivelor Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi ale Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 în baza documentelor transmise de către punctul naţional de contact şi de către operatorii de program;2. examinează rezultatele implementării, îndeplinirea indicatorilor, precum şi progresul înregistrat în atingerea obiectivelor stabilite pentru fiecare program în parte;3. analizează şi emit o opinie cu privire la rapoartele strategice întocmite;4. propun acţiuni necesare în cazul întârzierilor în implementarea programelor. (2) Comitetul de monitorizare este prezidat de către un reprezentant al punctului naţional de contact. Reprezentanţii Comitetului Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi ai Ministerului Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 sunt invitaţi să participe la reuniunile comitetelor de monitorizare în calitate de observatori. (3) Atribuţiile şi componenţa comitetelor de monitorizare sunt detaliate în cadrul Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.  +  Articolul 25 (1) Sarcinile Comitetului de cooperare includ:1. consiliere cu privire la criteriile de selecţie şi formatul apelului pentru propunerile de proiecte;2. consiliere cu privire la posibilitatea unor parteneriate pe proiecte în statele donatoare;3. analiza progresului realizat în atingerea rezultatelor şi obiectivelor programului;4. examinarea rezultatelor implementării programului;5. consiliere acordată operatorului de program cu privire la orice revizuire a programului care să faciliteze atingerea rezultatelor şi obiectivelor;6. analiza rapoartelor anuale. (2) Operatorii de program stabilesc aceste comitete, alcătuite din reprezentanţii operatorilor şi ai partenerilor de program din statele donatoare. (3) Comitetul de cooperare este prezidat de către un reprezentant al operatorului de program. Reprezentanţii Comitetului Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar SEE 2009-2014, ai Ministerului Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, precum şi ai punctului naţional de contact sunt invitaţi să participe la reuniunile comitetelor de cooperare în calitate de observatori.  +  Articolul 26Pentru domeniul de finanţare "Cercetare în domeniile prioritare", sarcinile Comitetului de program sunt următoarele:1. aprobarea criteriilor de selecţie şi a pachetului de informaţii pentru competiţia de propuneri de proiecte;2. formularea recomandărilor către operatorul de program cu privire la ce propuneri să selecteze pentru finanţare şi pentru atribuirea finală a finanţării;3. analiza progresului realizat în atingerea obiectivelor programului;4. monitorizarea implementării programului de cercetare de către operatorul de program;5. analiza rapoartelor anuale de program;6. propuneri către statele donatoare şi România pentru revizuirea programului de cercetare care să faciliteze îndeplinirea obiectivelor programului; şi7. întocmirea Ghidului pentru aplicanţi şi a Ghidului pentru evaluatori.  +  Articolul 27Schema interinstituţională este descrisă în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuMinistrul sănătăţii,Raed ArafatMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 decembrie 2012.Nr. 88.  +  AnexăSCHEMA INTERINSTITUŢIONALĂ *Font 8*                                     ┌──────────────────────┐ ┌───────────────────────┐                                     │Comitetul Mecanismului│ │Ministerul Norvegian al│                                     │ Financiar │ │ Afacerilor Externe │                                     └──────────────────────┘ └───────────────────────┘                                                    ^ ^                                                    │ │                                                    v v                                                ┌──────────────────────────┐                                                │ Oficiul Mecanismului │                                                │ Financiar │                                                └──────────────────────────┘                                                     ^ ^                  ┌──────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┐                  │ v v │                  │ ┌──────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │                  │ │Ministerul Afacerilor Europene│ │Ministerul Finanţelor Publice│ │                  │ │ Secretar de stat │ │ Secretar de stat │ │                  │ ├──────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────┤ │                  │ │ │ │ AUTORITATE DE CERTIFICARE │ │ ┌───────────┐ │ │ │ │ şi │ │ │AUTORITATE │ │ │ │ │ ENTITATEA RESPONSABILĂ CU │ │ │ DE AUDIT │ │ │ PUNCT NAŢIONAL DE CONTACT │<──>│ PREGĂTIREA ŞI TRANSMITEREA │ │ │ │ │ │ │ │ RAPOARTELOR DE NEREGULI │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │Finanţelor │ │ │ Direcţia asistenţă SEE │ │Direcţia generală Autoritatea│ │ │ Publice │ │ │ │ │ de certificare şi plată │ │ │ Unitatea │<──>│ └──────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘ │ │Centrală de│ │ ^ ^ │ │Armonizare │ │ │ │ │ │ pentru │ │ v v │ │ Auditul │ │ ┌───────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐ │ │ Public │ │ ^ ^ ^ ^ │ │ Intern │ │ │ │ │ │ │ └───────────┘ │ v v v v                  │ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │                  │ │ Operator │ │ Operator │ │ Operator │ │ Operator │ │                  │ │ de program │ │ de program │ │ de program │ │ de program │ │                  │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ │                  │ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ │                  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                  │ v v v v v v v v │                  │┌────────┐┌────────┐ ┌────────┐┌────────┐ ┌────────┐┌────────┐ ┌────────┐┌────────┐ │                  ││Promotor││Promotor│ │Promotor││Promotor│ │Promotor││Promotor│ │Promotor││Promotor│ │                  ││ de ││ de │ │ de ││ de │ │ de ││ de │ │ de ││ de │ │                  ││proiect ││proiect │ │proiect ││proiect │ │proiect ││proiect │ │proiect ││proiect │ │                  │└────────┘└────────┘ └────────┘└────────┘ └────────┘└────────┘ └────────┘└────────┘ │                  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------