METODOLOGIE din 3 decembrie 2012de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 18 decembrie 2012  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.226 din 3 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012.
  1. Introducere1.1. Unitățile sanitare care desfășoară activități medicale, în calitate de producători de deșeuri, au obligația să țină evidența gestionării acestora, în conformitate cu modelul prevăzut la secțiunea 5.1.1.2. Următoarele unități, indiferent de forma de organizare a acestora, în calitate de producători/deținători de deșeuri, au obligația să țină evidența gestionării deșeurilor de medicamente, în conformitate cu modelul prevăzut la secțiunea 5.1, și să respecte prevederile prezentei metodologii de culegere a datelor:a) farmacii, drogherii, unități autorizate pentru vânzarea sau distribuția medicamentelor și produselor farmaceutice;b) unități de producție, depozitare și păstrare a medicamentelor și a produselor biologice;c) institute de cercetare farmaceutică;d) unități preclinice din universitățile și facultățile de farmacie;e) Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.1.3. Evidența deșeurilor colectate, stocate temporar, tratate, transportate și eliminate se raportează de producătorii/deținătorii de deșeuri, după caz, menționați la pct. 1.1, respectiv pct. 1.2, la solicitarea autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului sau a altor autorități ale administrației publice centrale și locale care au atribuții și răspunderi în domeniul regimului deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform prevederilor legale.1.4. Culegerea datelor referitoare la deșeurile medicale și ținerea evidenței acestora se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii de culegere a datelor. Datele privind evidența gestiunii deșeurilor se păstrează pe o durată de minimum 3 ani, conform reglementărilor legale în vigoare.1.5. Deșeurile medicale clasificate pe categorii și tipuri conform prevederilor art. 8 din anexa nr. 1 la ordin sunt cântărite și evidențiate în cuprinsul raportărilor efectuate de fiecare unitate, separat pe fiecare tip de deșeu.1.6. Unitățile sanitare și unitățile prevăzute la pct. 1.1, respectiv pct. 1.2 sunt responsabile de calitatea datelor culese și transmise către direcțiile de sănătate publică județene.2. Codurile tipurilor de deșeuri2.1. Codurile tipurilor de deșeuri întâlnite frecvent în activități medicale sunt evidențiate la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.2.2. Pentru codurile tipurilor de deșeuri care nu se regăsesc la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin, se consultă anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare.3. Metodologia de culegere a datelor privind deșeurile rezultate din activități medicale3.1. Activitatea de culegere și analiză a datelor și a informațiilor privind sistemul de gestionare a deșeurilor din unități în care se desfășoară activități medicale și cantitatea de deșeuri produsă pe fiecare tip în parte are drept scop completarea bazei naționale de date și a evidenței gestionării deșeurilor medicale.3.2. Obiectivele activității de culegere a datelor privind deșeurile produse în unitățile în care se desfășoară activități medicale sunt următoarele:a) evaluarea sistemului folosit de unitatea respectivă pentru gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale prin completarea formularului de raportare cu informații referitoare la: descrierea situației actuale privind stocarea temporară, transportul, tratarea și/sau eliminarea, codurile de proceduri și sistemul de formare a personalului (secțiunea 5.2, partea I);b) măsurarea prin cântărire a deșeurilor generate într-un anumit interval, înscrierea datelor în tabelul prevăzut la secțiunea 5.1 și calcularea prin însumare a cantităților de deșeuri produse în unitate lunar și, apoi, pe intervalul de raportare, conform tabelului prevăzut la secțiunea 5.2, partea a II-a;c) identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru personalul unității în care se desfășoară activități medicale, pentru pacienți și pentru populație, managementul riscurilor legate de gestionarea deșeurilor medicale periculoase, informarea și educarea personalului pe baza informațiilor prezentate în raport, conform secțiunii 5.2, partea I.3.3. Responsabilitatea în cadrul unității sanitare pentru activitățile de culegere a datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor, întocmire și păstrare a evidențelor specifice și raportare revine coordonatorului activității de protecție a sănătății în relație cu mediul.a) Coordonatorul activității de protecție a sănătății în relație cu mediul este responsabil cu măsurarea prin cântărire a deșeurilor generate într-un anumit interval de timp, înscrierea datelor în tabelele prezentate la secțiunile 5.1 și 5.2 și păstrarea/transmiterea informațiilor privind cantitățile de deșeuri produse în unitate lunar și/sau în intervalul de raportare.b) Coordonatorul activității de protecție a sănătății în relație cu mediul elaborează un regulament intern privind modalitatea în care fiecare container sau recipient conținând deșeuri trebuie etichetat în secția/laboratorul în care a fost umplut, folosindu-se etichete autocolante cu datele de identificare ale unității sanitare, secția/laboratorul și data umplerii. Datele privitoare la cantitate de pe eticheta autocolantă a fiecărui container sau recipient conținând deșeuri se completează după efectuarea cântăririi.c) Coordonatorul activității de protecție a sănătății în relație cu mediul desemnează persoana responsabilă cu ținerea evidenței deșeurilor și completarea tabelelor de la secțiunile 5.1 și 5.2.3.4. Metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale cuprinde următoarele etape necesare pentru descrierea sistemului de gestionare a deșeurilor produse în unitățile sanitare, pentru determinarea cantității de deșeuri produse într-o anumită perioadă și pentru calcularea cantităților în vederea completării fișei interne de gestionare a deșeurilor:a) instruirea personalului;b) alocarea sarcinilor specifice de lucru;c) determinarea prin cântărire a cantităților de deșeuri produse, ce sunt evidențiate în tabelul prevăzut la secțiunea 5.1;d) calcularea cantității totale de deșeuri lunare/anuale, pentru fiecare categorie de deșeu, pentru completarea tabelului prevăzut la secțiunea 5.2, partea a II-a.3.5. Determinarea cantităților de deșeuri de fiecare tip generate de unitate se face prin cântărire, astfel:a) Deșeurile se cântăresc în incinta spațiului destinat stocării temporare (spațiul central de stocare a deșeurilor din incinta unității), care este dotat în acest scop cu cântare de același tip, ce trebuie să fie verificate periodic din punct de vedere metrologic și calibrate înainte de cântărire. În unitățile mici, unde nu se justifică investiția în astfel de dotări, se poate stabili, prin contractul cu unitatea care efectuează transportul, aducerea cântarului la ridicarea fiecărui transport ca sarcină a transportatorului.b) Unitatea de măsură a cantității de deșeuri este kilogramul (kg) pentru toate tipurile de deșeuri.c) Cântărirea se face în prezența reprezentanților spitalului și a operatorului economic care efectuează transportul.d) În unitățile sanitare care fac operațiuni de tratare a deșeurilor infecțioase, cântărirea se efectuează înainte și după tratarea deșeurilor.3.6. În unitățile sanitare care produc o cantitate zilnică de deșeuri mai mare de 1.000 kg sau care au mai mult de 500 de paturi, cântărirea deșeurilor se face imediat după aducerea în spațiul destinat stocării temporare (în spațiul central de stocare temporară) a fiecărui container sau recipient conținând deșeuri.3.7. În unitățile sanitare care nu se încadrează în categoria celor prevăzute la pct. 3.6, cântărirea deșeurilor se face cel puțin înaintea înlăturării acestora de pe amplasament (încărcarea în mijlocul de transport). După efectuarea cântăririlor se completează datele de pe eticheta fiecărui container sau recipient cu privire la cantitatea de deșeuri.3.8. În formularul pentru înscrierea cântăririlor prevăzut la secțiunea 5.1 se consemnează: data (și ora cântăririlor, dacă se fac mai multe în aceeași zi) și cantitățile de deșeuri, pe categorii, tratarea, transport, eliminare, rămase în stoc.3.9. Pentru evidența deșeurilor rezultate din activitatea unităților menționate la pct. 1.2, acestea stabilesc propria metodologie de culegere a datelor și persoanele responsabile. Metodologia va fi comunicată direcțiilor de sănătate publică județene.4. Metodologie de calcul al cantităților de deșeuri generate; raportarea rezultatelor activității de gestionare a deșeurilor4.1. Cantitatea lunară totală din fiecare tip de deșeuri, astfel cum acestea sunt clasificate la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin, se determină prin însumarea în secțiunea 5.1 a tuturor cantităților de deșeuri de tipul respectiv, cântărite în decurs de o lună. Valorile lunare se înscriu în secțiunea 5.2, partea a II-a. Prin însumarea cantităților lunare de deșeuri se obțin cantitățile totale anuale de deșeuri pentru fiecare tip.4.2. Coordonatorul activității de protecție a sănătății în relație cu mediul urmărește corectitudinea completării, semnează tabelele prevăzute la secțiunile 5.1 și 5.2 și este responsabil cu transmiterea și păstrarea acestor evidențe în conformitate cu prevederile legale.4.3. Transmiterea rapoartelor privind evidența deșeurilor și a activității de gestionare a deșeurilor se face după cum urmează:a) lunar, până la data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care se întocmește raportarea, coordonatorul activității de protecție a sănătății în relație cu mediul din unitate transmite către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București tabelul de la secțiunea 5.2, partea a II-a, completat lunar;b) trimestrial, până la data de 20 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face raportarea, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București transmit tabelul de la secțiunea 5.3, partea a II-a, completat lunar, către centrele regionale de sănătate publică;c) trimestrial, până la data de 25 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face raportarea, centrele regionale de sănătate publică transmit tabelele de la secțiunea 5.3 și secțiunea 5.4, completate lunar, către Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar;d) anual, până la 15 ianuarie pentru unități, 25 ianuarie pentru direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, respectiv 10 februarie pentru centrele regionale de sănătate publică, se transmite ierarhic raportul completat conform cerințelor de la secțiunea 5.2, partea I.4.4. Tabelele de la secțiunea 5.2, partea a II-a, completate corespunzător perioadei de raportare, se prezintă autorităților cu atribuții de control și/sau se transmit, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.4.5. Înregistrarea datelor privind evidența deșeurilor se face în format electronic (Excel). Transmiterea datelor se realizează electronic (prin e-mail - Excel) sau pe suport hârtie (prin fax sau prin poștă).4.6. Raportarea statistică anuală a gestiunii deșeurilor către autoritatea competentă de protecție a mediului se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.4.7. Raportarea statistică anuală a deșeurilor rezultate la nivel național din activitatea medicală de Ministerul Sănătății prin intermediul Institutului Național de Sănătate Publică către Ministerul Mediului și Pădurilor și Institutul Național de Statistică se realizează pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.5. Formulare pentru evidența deșeurilor și a activității de gestionare a deșeurilor  +  Secţiunea 5.1 Registru de evidență a deșeurilorFișa internă nr. .... a gestiunii deșeurilor(pentru înscrierea cântăririlor de către fiecare unitate)
  - Model -
  Unitatea ...................../(denumirea completă, localitatea, județul)................................Numele și numărul de telefon al coordonatorului activității de protecție a sănătății în relație cu mediul: ..........................................................Codul deșeului .............. luna ........ numărul total de paturi*1) .......... numărul total de paturi ocupate/luna*2) .........Tabele de înscriere a cântăririlor (se completează câte un tabel pentru fiecare tip de deșeu):
  ZiuaCantitatea (kg)Tipul recipientului de colectareStocarea temporarăTratareaTransportulEliminareaRămasă în stoc
  CantitateaTipulCantitateaModulScopulOperatorul economicMijloculDestinațiaOperatorul economicCantitatea DOCantitateaOperatorul economic
  12345678910111213141516
  Total lună:
  *1) Numărul total de paturi se completează doar de unitățile sanitare cu paturi.*2) Suma numărului de paturi ocupate în fiecare zi pe parcursul lunii respective.
  Data ................ Numele persoanei care a completat fișa ......................

  Instrucțiuni de completare
  Se completează cu următoarele informații:– prima linie din tabel se completează cu:– codul deșeului, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, respectiv conform clasificării menționate în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin;– luna și anul pentru care se întocmește evidența.Coloana 1: ziua în care se face cântărireaColoana 2: cantitatea de deșeuri de tipul menționat produsă de la cântărirea anterioarăColoana 3: tipul recipientului de colectare; se codifică conform notei 1):RM - recipient metalicRP - recipient din plasticRL - recipient din lemnSG - sac galbenSN - sac negruCCS - cutie din carton cu sac în interiorA - alteleColoana 4: cantitatea de deșeuri din categoria menționată stocată în spațiul central de stocare temporară a deșeurilorColoana 5: tipul de stocare, conform notei 2)Coloana 6: cantitatea de deșeuri tratatăColoana 7: modul de tratare; se codifică conform notei 3).Coloana 8: scopul tratării; se codifică conform notei 4).Coloana 9: denumirea operatorului economic care efectuează operația de tratare, când aceasta se efectuează în afara unității sanitare.Coloana 10: mijlocul de transport; se codifică conform notei 5).Coloana 11: destinația transportului; se codifică conform notei 6).Coloana 12: denumirea operatorului economic care efectuează operația de transportColoana 13: cantitatea de deșeuri eliminată prin depozitare în depozitul de deșeuriColoana 14: cantitatea de deșeuri eliminată prin incinerareColoana 15: denumirea operatorului economic care efectuează operațiunea de eliminareColoana 16: cantitatea de deșeuri rămasă în stoc după cântărire/transport/tratare/eliminare la care sunt supuse deșeurile.NOTE:1) Tip recipient de colectare:RM - recipient metalic;RP - recipient din plastic;RL - recipient din lemn;SG - sac galben;SN - sac negru;CCS - cutie din carton cu sac în interior;A - altele.2) Tipul de stocare:RM - recipient metalic;RP - recipient de plastic;BZ - bazin decantor;CT - container transportabil;CF - container fix;S - saci;PD - platformă de deshidratare;VN - în vrac, neacoperit;VA - în vrac, incinta acoperită;RL - recipient din lemn;A - altele.3) Modul de tratare:TM - tratare mecanică;TC - tratare chimică;TMC - tratare mecano-chimică;TB - tratare biochimică;D - deshidratare;TT - tratare termică prin decontaminare termică la temperaturi scăzute;A - altele.4) Scopul tratării:E - în vederea eliminării.5) Mijlocul de transport:AS - autospeciale;AN - auto nespeciale;H - transport hidraulic;CF - cale ferată;A - altele.6) Destinația sau eliminare:DO - depozitul de deșeuri;I - incinerarea în scopul eliminării.
   +  Secţiunea 5.2 Raportări
  Propunere de conținut al raportului privind evidența deșeurilor și a activității de gestionare a deșeurilor
   +  Partea I
  Raport privind activitatea de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale
  (se întocmește și se transmite anual)
  Unitatea și adresa: ................Perioada de raportare: anul ....Către:– Direcția județeană de sănătate publică (pentru raportările unităților)– Centrele regionale de sănătate publică (pentru raportările trimestriale ale direcțiilor județene de sănătate publică)– Institutul Național de Sănătate PublicăTermen de transmitere:– 15 ianuarie pentru unități;– 25 ianuarie pentru direcțiile județene de sănătate publică;– 10 februarie pentru centrele regionale de sănătate publică.CUPRINS (model de conținut minim):INTRODUCERE1. Numele, funcția, telefonul și alte informații de contact ale persoanei responsabile cu furnizarea datelor pentru baza națională de date; descrierea funcției persoanei responsabile pentru transmiterea datelor privind gestionarea deșeurilor2. Numele, funcțiile, poziția și responsabilitățile altor membri ai personalului unității care au responsabilități specifice în gestionarea deșeurilorDATE DESPRE UNITATEA SANITARĂ ȘI ACCIDENTE3. Numărul total al personalului4. Numărul total de paturi și numărul mediu de paturi ocupate5. Numărul total de cazuri de hepatită B, hepatită C și alte infecții virale cu transmitere sanguină în rândul personalului implicat în manipularea deșeurilor6. Numărul total de:a) accidente cu ace de seringi sau alte obiecte ascuțite; șib) alte accidente din care poate rezultă transmiterea unei infecții serioase sau vătămarea.INSTRUIREA PERSONALULUI7. Detalii asupra oricărei instruiri privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale la care a participat personalul unității, incluzând numărul de personal pe fiecare funcție sau poziție și durata cursului de instruire și o estimare în procente a duratei cursului alocate aspectelor de gestionare a deșeurilorDESCRIEREA ECHIPAMENTELOR ȘI AMENAJĂRILOR SPECIFICE8. Specificați dacă se folosesc ambalaje corespunzătoare pentru fiecare tip de deșeuri (sac galben, cutie din carton prevăzută cu sac galben, cutie din material rezistent la acțiunile mecanice, cu închidere temporară sau definitivă, sac negru sau transparent etc.). Se enumeră toate ambalajele utilizate pe tipuri de deșeuri colectate.9. Echipamentele și amenajările utilizate pentru stocarea intermediară a deșeurilor și pentru transportul intern al deșeurilor în cadrul unității (containere pe roți, cărucioare, lifturi și/sau trasee special destinate transportului deșeurilor etc.)10. Lista caracteristicilor spațiului central de stocare temporară din unitate (ușa încuiată, apă curentă și sistem de scurgere, ventilație, modalități de prevenire a accesului animalelor, fără utilizare pentru alte deșeuri sau alte scopuri etc.) și dacă sunt proiecte pentru a îmbunătăți situația existentăTRATAREA ȘI/SAU ELIMINAREA DEȘEURILOR11. Procentul deșeurilor infecțioase care sunt tratate prin decontaminare termică la temperaturi scăzute în cadrul unității sanitare, astfel încât să poată fi eliminate ca deșeuri nepericuloase12. Procentul deșeurilor infecțioase care au fost tratate/incinerate de către un contractor din afara unității sanitare13. Dacă furnizarea ambalajelor pentru deșeuri (cutii pentru deșeuri ascuțite-tăietoare, cutii de carton și saci de plastic) este inclusă în contractul/contractele privind colectarea și eliminarea deșeurilor14. Numele contractorului, adresa și tipul operației de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor rezultatedin activitățile medicale sau tipul operației de eliminare folosită de către contractor15. Costul achitat pe kilogram pentru transportul/tratarea/ eliminarea deșeurilor periculoase de către contractor
   +  Partea a II-a
  Raport privind evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitățile medicale:
  Perioada de raportare: anul ..../trimestrul ...../luna .....Pentru raportările lunare ale unităților:Către: Direcția de sănătate publică județeanăTermen de transmitere: 15 a lunii ulterioare celei pentru care unitatea a întocmit raportareaPentru raportările trimestriale ale direcțiilor județene de sănătate publică:Către: Centrele regionale de sănătate publicăTermen transmitere:– 20 aprilie pentru trimestrul I– 20 iulie pentru trimestrul II– 20 octombrie pentru trimestrul III– 20 ianuarie pentru trimestrul IVPentru raportările trimestriale ale centrelor regionale de sănătate publică:Către: Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul ComunitarTermen de transmitere: 25 aprilie pentru trimestrul I– 25 iulie pentru trimestrul II– 25 octombrie pentru trimestrul III– 25 ianuarie pentru trimestrul IV și raport anualPentru raportarea anuală a Institutului Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul ComunitarCătre: Ministerul SănătățiiTermen de transmitere:– 31 martie a anului în curs, pentru datele culese în anul precedent
  Tabel pentru raportarea lunară a datelor privind
  gestionarea deșeurilor rezultate din
  activitățile medicale anul .......... trimestrul ........ luna
  .............. (conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002)
  1. Date de identificare: Unitatea sanitară (denumire și adresă) ..................................................Persoana responsabilă (Nume și date de contact) ............................ telefon ................... fax: ............... e-mail: ...................2. Numărul total de paturi ............... Numărul total de paturi ocupate/lună ........
  Nr.Codul deșeuluiCantitatea generatăColectare/Tratare/TransportEliminareaRămas în stoc
  ColectareaTratareaTransportul
  Tipul colectăriiCantitateaModulScopulOperatorul economicMijloculDestinațiaOperatorul economicCantitatea DOCantitatea IOperatorul economicCantitateaTipul stocării
  118 01 01 (18 01 03*)
  218 01 02 (18 01 03*)
  318 01 03*
  418 01 04
  518 01 06*
  618 01 07
  718 01 08*
  818 01 09
  918 01 10*
  DataNumele persoanei responsabile
  Data ........... Numele persoanei responsabile ...........
   +  Secţiunea 5.3 Tabel pentru centralizarea datelor privind evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitățile medicale raportate de către unitățile sanitare arondate județului ..........................Direcția de Sănătate Publică .......................................Luna ............................ anul ......................Numărul unităților sanitare care au raportat .................... din total .......
  Unitatea sanitarăNr. total de paturiNr. de paturi ocupate pe lunăCod deșeu 18 01 01 (18 01 03*)Cod deșeu 18 01 02 (18 01 03*)Cod deșeu 18 01 03*Cod deșeu 18 01 04
  GTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRS
  Unitatea sanitarăNr. total de paturiNr. de paturi ocupate pe lunăCod deșeu 18 01 06*Cod deșeu 18 01 07Cod deșeu 18 01 08*Cod deșeu 18 01 09Cod deșeu 18 01 10*
  GTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRS
  G = cantitatea de deșeuri generateT = cantitatea de deșeuri tratateDO = cantitatea de deșeuri eliminate prin depozitul de deșeuriI = cantitatea de deșeuri eliminate prin incinerareRS = cantitatea de deșeuri rămase în stocData ................. Numele persoanei responsabile .............
   +  Secţiunea 5.4 Tabel pentru centralizarea datelor privind evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitățile medicale raportate de către direcțiile de sănătate publică arondateCentrul Regional de Sănătate Publică .......................................Luna ............................ anul ......................Numărul direcțiilor de sănătate publică raportoare ....................
  Direcția de Sănătate PublicăNr. total al unităților sanitare care au raportatNr. total de paturiNr. de paturi ocupate pe lunăCod deșeu 18 01 01 (18 01 03*)Cod deșeu 18 01 02 (18 01 03*)Cod deșeu 18 01 03 *Cod deșeu 18 01 04
  GTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRS
  Direcția de Sănătate PublicăNr. total al unităților sanitare care au raportatNr. total de paturiNr. de paturi ocupate pe lunăCod deșeu 18 01 06*Cod deșeu 18 01 07Cod deșeu 18 01 08*Cod deșeu 18 01 09Cod deșeu 18 01 10*
  GTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRS
  G = cantitatea de deșeuri generateT = cantitatea de deșeuri tratateDO = cantitatea de deșeuri eliminate prin depozitul de deșeuriI = cantitatea de deșeuri eliminate prin incinerareRS = cantitatea de deșeuri rămase în stocData .................. Numele persoanei responsabile ..............
  --------