DECIZIE nr. 987 din 6 decembrie 2012privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2012  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 1, art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (4), art. 8, art. 9 alin. (1) lit. b), respectiv ale art. 154 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Obiectul deciziei  +  Articolul 1 (1) Prezenta decizie stabileşte procedura de autorizare generală a persoanelor care intenţionează să furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice, precum şi condiţiile în care furnizorii de reţele ori de servicii de comunicaţii electronice beneficiază de regimul de autorizare generală. (2) Autorizaţia generală cuprinde normele juridice specifice, aplicabile activităţilor de furnizare a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, şi este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Obligaţia de a transmite notificarea  +  Articolul 2 (1) Orice persoană care intenţionează să furnizeze reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, denumită în continuare solicitant, are obligaţia să transmită Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, o notificare cu privire la această intenţie, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cel mai târziu în ziua începerii activităţii. (2) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea şi transmiterea către ANCOM a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2. (3) Reţelele publice de comunicaţii electronice şi serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse cu titlu exemplificativ în Fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor, prevăzută în anexa nr. 3. (4) Prezenta decizie nu se aplică prestatorilor de servicii care desfăşoară activităţi de proiectare, execută lucrări de construcţie şi întreţinere a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi lucrări de instalare, întreţinere sau conectare a echipamentelor de comunicaţii electronice. (5) Prezenta decizie nu se aplică persoanelor care prestează servicii constând exclusiv în furnizarea conţinutului informaţiei transmise prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice ori prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut sau care permit stocarea şi accesarea ulterioară a conţinutului informaţiei transmise.  +  Articolul 3 (1) Nu au obligaţia de a transmite notificarea prevăzută la art. 2 alin. (1) persoanele care intenţionează să furnizeze reţele de comunicaţii electronice prin intermediul frecvenţelor radio alocate în scopul unor transmisii cu caracter experimental sau ocazional. (2) Nu au obligaţia de a transmite notificarea prevăzută la art. 2 alin. (1) persoanele străine cu sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care intenţionează să furnizeze servicii de comunicaţii electronice mobile la bordul navelor şi aeronavelor înmatriculate în aceste state. (3) Persoanele care, ca urmare a acordurilor internaţionale la care România este parte, privind coordonarea destinaţiei anumitor frecvenţe radio în scopul asigurării de servicii de comunicaţii electronice transfrontaliere, pot solicita acordarea dreptului de utilizare a acestor resurse limitate nu au obligaţia de a transmite notificarea prevăzută la art. 2 alin. (1), în măsura în care nu intenţionează să furnizeze în nume şi pe seamă proprie servicii de comunicaţii electronice utilizatorilor finali stabiliţi pe teritoriul României. (4) Persoanelor prevăzute la alin. (1) - (3) li se aplică în mod corespunzător drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de autorizaţia generală.  +  Articolul 4 (1) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele sau servicii de comunicaţii electronice nu au obligaţia transmiterii notificării prevăzute la art. 2 alin. (1). (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt considerate furnizori de reţele şi servicii private de comunicaţii electronice şi dobândesc drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de autorizaţia generală de la data începerii furnizării efective a reţelelor şi serviciilor private de comunicaţii electronice. (3) Prevederile referitoare la suspendarea, încetarea ori retragerea dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori a dreptului de a utiliza frecvenţe radio se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul III Documentele anexate la formularul-tip al notificării  +  Articolul 5 (1) Solicitantul va anexa la formularul-tip al notificării următoarele documente, care fac parte integrantă din aceasta: a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie, sau în situaţia persoanei juridice de drept privat fără scop patrimonial certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, după caz, în copie; b) dovada calităţii de reprezentant al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie, sau actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie; c) fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor. (2) În cazul solicitantului persoană străină cu sediul principal în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-a stabilit în România, în locul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se vor anexa documente emise în conformitate cu legislaţia din statul membru de origine conţinând informaţii echivalente, în copie. Solicitantul poate desemna o adresă de contact pe teritoriul României pentru primirea corespondenţei, precum şi o persoană împuternicită să angajeze răspunderea acestuia în relaţia cu ANCOM, situaţie în care va transmite ANCOM documentele de identificare ale respectivei persoane, în copie. (3) Solicitantul persoană străină, stabilit în România prin înfiinţarea unei unităţi fără personalitate juridică, va transmite, în copie, documentele de identificare corespunzătoare societăţii-mamă, în mod suplimentar faţă de documentele prevăzute la alin. (1) aferente sediului secundar. (4) Solicitantul poate indica, în cuprinsul formularului-tip al notificării, data estimativă a începerii furnizării fiecărui tip de reţele sau servicii de comunicaţii electronice. Data estimativă reprezintă data de la care solicitantul dobândeşte, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), drepturile şi obligaţiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru fiecare tip de reţele sau servicii de comunicaţii electronice. (5) În cazul în care solicitantul nu a indicat nicio dată estimativă ori a indicat o dată estimativă anterioară datei realizării notificării, acesta dobândeşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice indicate în notificare, de la data realizării notificării în condiţiile art. 7. (6) Toate documentele într-o limbă străină transmise ANCOM de către un solicitant trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română.  +  Capitolul IV Completarea fişei de descriere a reţelelor şi serviciilor  +  Articolul 6Solicitantul are obligaţia de a completa şi de a transmite ANCOM, ca anexă la notificare, secţiunile relevante din fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor, în funcţie de tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care intenţionează să le furnizeze.  +  Capitolul V Cerinţe privind notificarea  +  Articolul 7 (1) Notificarea este considerată realizată numai în condiţiile în care au fost îndeplinite toate cerinţele legale privind transmiterea, forma şi conţinutul notificării. Până la realizarea notificării solicitantul nu are dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice. (2) În cazul neîndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (1), ANCOM, în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării, cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), notificarea este considerată realizată la data transmiterii către ANCOM a documentelor care atestă îndeplinirea respectivelor cerinţe, prevederile art. 5 alin. (4) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător.  +  Capitolul VI Efectele realizării notificării  +  Articolul 8 (1) Solicitantul care a realizat notificarea în termenul şi în condiţiile prevăzute de prezenta decizie este considerat furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pentru tipurile de reţele ori de servicii de comunicaţii electronice indicate în notificare, denumit în continuare furnizor, şi dobândeşte drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de autorizaţia generală pentru tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice indicate în notificare, de la data prevăzută la art. 5 alin. (4) sau (5), după caz. (2) Obţinerea dreptului de a furniza un anumit tip de reţea de comunicaţii electronice nu conferă dreptul de a furniza un alt tip de reţea de comunicaţii electronice şi nici dreptul de a furniza servicii de comunicaţii electronice. (3) Obţinerea dreptului de a furniza un anumit tip de serviciu de comunicaţii electronice nu conferă dreptul de a furniza un alt tip de serviciu de comunicaţii electronice şi nici dreptul de a furniza reţele de comunicaţii electronice. (4) Obţinerea dreptului de a furniza reţele de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice pe baza regimului de autorizare generală nu conferă dreptul de a utiliza frecvenţe radio, resurse de numerotaţie sau resurse tehnice, atunci când acestea sunt necesare pentru furnizarea reţelelor sau serviciilor, decât în condiţiile parcurgerii procedurilor de obţinere a dreptului de a utiliza astfel de resurse, în conformitate cu legislaţia specială. (5) Neînceperea furnizării efective a reţelelor de comunicaţii electronice sau a serviciilor de comunicaţii electronice nu amână naşterea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în autorizaţia generală. (6) Drepturile prevăzute de autorizaţia generală nu pot fi transmise cu titlu particular către terţi.  +  Capitolul VII Certificatul-tip  +  Articolul 9În termen de 7 zile de la data realizării notificării în condiţiile prevăzute la art. 7, ANCOM eliberează şi transmite solicitantului un certificat-tip care atestă că acesta a realizat notificarea prevăzută de prezenta decizie şi că beneficiază, de la data prevăzută, după caz, la art. 5 alin. (4) sau (5), de dreptul de a furniza tipurile de reţele ori de servicii de comunicaţii electronice indicate în notificare şi în care se prezintă condiţiile în care solicitantul beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi şi de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.  +  Capitolul VIII Obligaţia de comunicare a modificărilor  +  Articolul 10 (1) Orice modificare a datelor cuprinse în formularul-tip al notificării se comunică ANCOM în termen de 10 zile de la data apariţiei, respectiv de la data înregistrării la instituţiile abilitate, după caz, prin transmiterea unei informări însoţite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie. (2) Persoana care s-a stabilit cu orice titlu în România ulterior notificării realizate în condiţiile art. 5 alin. (2) are obligaţia să informeze ANCOM asupra acestui fapt în condiţiile alin. (1). Dacă este cazul, ANCOM poate solicita transmiterea unor documente dintre cele indicate la art. 5 alin. (1) aferente sediului secundar. (3) În cazul în care modificarea priveşte furnizarea altor tipuri de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, suplimentare faţă de cele indicate în notificarea anterioară, ori data estimativă a începerii furnizării, este necesară realizarea unei noi notificări, în condiţiile art. 2. (4) În cazul prevăzut la alin. (3), precum şi în cazul în care modificarea priveşte renunţarea la dreptul de a furniza un anumit tip de reţea sau un anumit tip de serviciu de comunicaţii electronice, respectiv datele de identificare a solicitantului ori furnizorului, cuprinse în certificatul-tip, ANCOM emite un nou certificat-tip conţinând aceste modificări. (5) Modificarea datelor cuprinse în fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor se comunică ANCOM în termen de 10 zile de la data apariţiei, prin transmiterea unei informări. (6) Persoanele care dobândesc dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în calitate de succesori universali ori cu titlu universal ai unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care îşi încetează astfel existenţa, prin fuziune ori prin orice alt mod, au obligaţia de a transmite ANCOM o informare, în condiţiile alin. (1).  +  Capitolul IX Încetarea dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice  +  Articolul 11 (1) Dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute în autorizaţia generală încetează în următoarele cazuri: a) la cererea furnizorului; b) de la data intrării în faliment în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; c) în cazul aplicării sancţiunii retragerii acestui drept; d) la data înregistrării hotărârii de dizolvare la registrul comerţului ori a încetării, în orice alt mod, a existenţei furnizorului; e) dacă în mod repetat nu este posibilă comunicarea documentelor de către ANCOM la adresa indicată de furnizor în notificare. Reprezentantul ANCOM va afişa documentul ce trebuie comunicat, cu excepţia actelor administrative fiscale, la adresa indicată de furnizor în notificare, încheind proces-verbal privind imposibilitatea comunicării documentelor respective. (2) Renunţarea la dreptul de a furniza toate tipurile de reţele ori de servicii de comunicaţii electronice se realizează prin transmiterea cererii-tip prevăzute în anexa nr. 4. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) îşi produce efectele de la data transmiterii către ANCOM sau de la o dată ulterioară, prevăzută în cuprinsul acesteia, iar ANCOM va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza toate tipurile de reţele ori servicii de comunicaţii electronice. (4) Încetarea dreptului de a furniza reţele şi servicii de comunicaţii electronice în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. e) se dispune prin decizie a preşedintelui ANCOM, care stabileşte şi data de la care încetează dreptul. Decizia se publică pe pagina de internet a ANCOM. (5) Dreptul de a utiliza resursele de numerotaţie, frecvenţele radio şi resursele tehnice se stinge la data încetării dreptului de a furniza tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pentru care au fost acordate, inclusiv, acolo unde este cazul, în cazul furnizării pentru nevoi proprii de reţele ori servicii de comunicaţii electronice. (6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice desemnaţi ca furnizori de serviciu universal nu pot renunţa, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile pentru care au fost desemnaţi furnizori de serviciu universal.  +  Capitolul X Suspendarea dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice  +  Articolul 12 (1) Dreptul de a furniza toate sau anumite tipuri de reţele ori de servicii de comunicaţii electronice se suspendă în următoarele cazuri: a) în caz de inactivitate temporară, constatată de către ANCOM, sau la cererea furnizorului însoţită de o copie a documentelor relevante emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ori a hotărârii judecătoreşti irevocabile, după caz; b) în cazul aplicării sancţiunii suspendării acestui drept, prin decizie a preşedintelui ANCOM, care se comunică furnizorului şi se publică pe pagina de internet a ANCOM. (2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice potrivit alin. (1) lit. a) se suspendă toate drepturile şi obligaţiile furnizorului în relaţia cu ANCOM, precum şi cu alte persoane fizice ori juridice, legate de activitatea de furnizare de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, cu excepţia drepturilor de a utiliza resurse de numerotaţie, frecvenţe radio şi resurse tehnice, drepturi care se sting de la data suspendării. (3) Încetarea inactivităţii temporare a furnizorului produce renaşterea drepturilor şi a obligaţiilor prevăzute de regimul de autorizare generală, cu excepţia drepturilor de utilizare a resurselor de numerotaţie, frecvenţelor radio şi a resurselor tehnice, doar în urma transmiterii de către furnizor a unei copii a documentelor relevante emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau a hotărârii judecătoreşti irevocabile, după caz, privind reluarea activităţii furnizorului. (4) Sancţiunea suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice se dispune de către ANCOM pentru o perioadă de cel mult 6 luni. (5) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice potrivit alin. (1) lit. b), furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are în relaţia cu ANCOM obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. (6) Încetarea sancţiunii suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice produce renaşterea drepturilor prevăzute de regimul de autorizare generală. Dacă, după expirarea perioadei de suspendare, furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice nu elimină cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM poate dispune retragerea dreptului de a furniza reţele ori servicii de comunicaţii electronice.  +  Capitolul XI Retragerea dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice  +  Articolul 13 (1) Persoanei căreia i s-a aplicat sancţiunea retragerii dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice i se revocă dreptul de a utiliza frecvenţe radio, resurse de numerotaţie ori alte categorii de resurse tehnice, acolo unde este cazul, şi nu mai poate dobândi dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului. (2) Retragerea dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice se dispune prin decizie a preşedintelui ANCOM, în condiţiile legii, se comunică furnizorului de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice şi se publică pe pagina de internet a ANCOM.  +  Capitolul XII Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice  +  Articolul 14 (1) În scopul realizării unei evidenţe oficiale a furnizorilor, ANCOM întocmeşte şi actualizează Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, disponibil pe pagina de internet a ANCOM. (2) În registrul prevăzut la alin. (1) sunt înscrise următoarele date privind fiecare furnizor: a) datele de identificare; b) tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care are dreptul să le furnizeze; c) data naşterii dreptului de a furniza fiecare tip de reţea sau de serviciu de comunicaţii electronice; d) menţiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza reţele ori servicii de comunicaţii electronice.  +  Capitolul XIII Moduri de transmitere a documentelor  +  Articolul 15 (1) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligaţia transmiterii unor documente către ANCOM, ele trebuie să fie ştampilate şi semnate de reprezentantul acestuia, iar transmiterea se poate efectua către sediul central din municipiul Bucureşti sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului numai în unul dintre următoarele moduri: a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură; b) printr-un serviciu poştal; c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. (2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică. (3) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligaţia transmiterii în copie a unor documente către ANCOM, transmiterea acestora se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază teritorială se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului, în modurile prevăzute la alin. (1), ori prin poştă electronică sau fax. (4) Formularele documentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 11 alin. (2) pot fi obţinute de la sediul central, de la orice structură teritorială sau de pe pagina de internet a ANCOM.  +  Capitolul XIV Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 16 (1) Până la data de 31 decembrie 2013, toţi furnizorii care asigură servicii de comunicaţii electronice ce permit servicii de voce, respectiv servicii de comunicaţii electronice care permit accesul la servicii de conţinut, prin intermediul unor resurse de numerotaţie acordate prin licenţă, au obligaţia de a completa în mod corespunzător şi de a transmite fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor (anexa nr. 3). (2) Netransmiterea fişei de descriere a reţelelor şi serviciilor (anexa nr. 3) în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (1) determină încetarea dreptului de a furniza servicii de comunicaţii electronice care permit servicii de voce, respectiv a dreptului de a furniza servicii de comunicaţii electronice care permit accesul la servicii de conţinut. (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) şi (2), notificarea realizată în condiţiile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice îşi produce în continuare efectele, cu aplicarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în cuprinsul prezentei decizii.  +  Capitolul XV Dispoziţii finale  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 18 (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la publicare. (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 26 mai 2010.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentruAdministrare şi Reglementare în Comunicaţii,Cristin Nicolae PopaBucureşti, 6 decembrie 2012.Nr. 987.  +  Anexa 1AUTORIZAŢIE GENERALĂpentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice1. Prevederi generale1.1. Obiectul autorizaţiei generalePrezenta autorizaţie generală stabileşte condiţiile în care se poate realiza furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.1.2. Definiţii1.2.1. Reţea privată de comunicaţii electronice - reţea de comunicaţii electronice care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) este furnizată exclusiv pentru nevoile proprii ale furnizorului, respectiv pentru realizarea comunicaţiilor exclusiv între prepuşii furnizorului; b) este furnizată exclusiv pentru realizarea comunicaţiilor necesare desfăşurării activităţii acestuia, furnizarea reţelei având caracter accesoriu faţă de respectiva activitate.1.2.2. Furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice - instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice:- instalarea unei reţele de comunicaţii electronice - realizarea, în mod direct sau utilizând serviciile unui terţ, a unei reţele de comunicaţii electronice până în momentul aducerii acesteia în stare de funcţionare, în scopul operării, controlului ori punerii la dispoziţie a acesteia;- operarea unei reţele de comunicaţii electronice - configurarea echipamentelor reţelei, precum şi monitorizarea funcţionării, diagnosticarea şi întreţinerea unei reţele de comunicaţii electronice;- controlul unei reţele de comunicaţii electronice - monitorizarea, supravegherea sau verificarea accesului fizic la reţea şi al comunicaţiilor în reţea, precum şi managementul informaţiilor transmise în reţea;- punerea la dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice - acordarea către un terţ a accesului neexclusiv la reţea, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice prin intermediul acesteia.1.2.3. Serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului - un serviciu de comunicaţii electronice furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terţe persoane.1.2.4. Serviciu de linii închiriate - un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, care oferă o capacitate de transmisie transparentă şi permanentă între două puncte ale reţelelor şi care nu permite comutarea la cererea utilizatorilor.1.2.5. În cuprinsul prezentei anexe:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, va fi denumită Ordonanţa;- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, va fi denumită Legea privind datele personale.1.2.6. În cuprinsul prezentei autorizaţii generale sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute în Ordonanţă.2. Drepturile furnizorului2.1. Furnizarea reţelelor de comunicaţii electronice2.1.1. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are dreptul să pună reţeaua la dispoziţie numai unui terţ care are dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori a unui terţ autorizat conform legislaţiei din domeniul audiovizualului.2.1.2. Furnizorul de reţele private de comunicaţii electronice are dreptul de a se conecta ca utilizator final la o reţea publică de comunicaţii electronice, printr-o formă de realizare a conectării stabilită de comun acord cu furnizorul reţelei publice de comunicaţii electronice.2.2. Furnizarea serviciilor de comunicaţii electroniceFurnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului poate utiliza în acest scop o reţea aparţinând unui terţ furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, cu acordul acestuia, în cazul în care reţeaua respectivă permite din punct de vedere tehnic furnizarea serviciului de comunicaţii electronice.2.3. Dreptul de acces pe proprietăţiFurnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate să instaleze, să întreţină, să înlocuiască ori să mute orice elemente ale reţelei, inclusiv suporturile şi celelalte facilităţi necesare pentru susţinerea acestora, precum şi punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în conformitate cu prevederile legale care reglementează dreptul de acces pe proprietăţi.2.4. Acces şi interconectareFurnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului poate negocia şi încheia acorduri de acces ori de interconectare în condiţiile stabilite de Ordonanţă.2.5. Desemnarea ca furnizor de serviciu universalFurnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea unor servicii incluse în sfera serviciului universal pe întregul teritoriu naţional ori în zone ale acestuia, în condiţiile prevederilor cap. VI din Ordonanţă.2.6. Drepturi conexe2.6.1. Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are dreptul de a publică registre ale abonaţilor conţinând datele de identificare şi numerele de telefon ale acestora, în formă scrisă, electronică sau în orice altă formă, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea privind datele personale.2.6.2. Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are dreptul să furnizeze serviciul de informaţii privind abonaţii şi serviciul de relaţii cu clienţii.3. Obligaţiile furnizorului3.1. Contribuţia pentru susţinerea serviciului universal3.1.1. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, poate impune furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice plata unei contribuţii financiare pentru susţinerea serviciului universal, în condiţiile prevederilor cap. VI din Ordonanţă.3.1.2. Furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de a opta pentru luarea în considerare a cifrei de afaceri ori a veniturilor obţinute exclusiv din activităţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice în vederea determinării existenţei obligaţiei de plată a contribuţiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, precum şi a determinării cuantumului acesteia.3.2. Tariful de monitorizare anual3.2.1. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a transmite ANCOM un exemplar al situaţiilor financiare anuale ori, după caz, al declaraţiilor financiare anuale privind veniturile realizate, în termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare.3.2.2. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care înregistrează o cifră de afaceri ce depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 de euro are obligaţia de a plăti către ANCOM un tarif de monitorizare anual, în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de Ordonanţă.3.2.3. Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului beneficiază de dreptul de a opta pentru determinarea tarifului de monitorizare anual pe baza cifrei de afaceri ori a veniturilor obţinute exclusiv din activităţi de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice.3.2.4. În vederea determinării obligaţiilor financiare către ANCOM, persoanele străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au stabilit cu titlu secundar în România, au obligaţia de a ţine evidenţa contabilă separată pentru toate activităţile de producţie, comerţ ori prestări servicii desfăşurate în România, respectiv pentru activităţile de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice în România, în funcţie de baza de calcul pentru care au optat.3.3. Acces şi interconectare3.3.1. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are obligaţia, la cererea unui terţ furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii electronice interconectate cu reţeaua oricăreia dintre părţi.3.3.2. Negocierile prevăzute la pct. 3.3.1 se realizează pe baza principiului bunei-credinţe, într-un termen rezonabil, care se apreciază de la caz la caz, părţile fiind ţinute să îşi comunice argumentele propunerilor înaintate, respectiv motivele respingerii propunerilor celeilalte părţi. Furnizorii trebuie să depună toate diligenţele în vederea încheierii acordului de interconectare, dând dovadă de rezonabilitate, disponibilitate şi promptitudine.3.3.3. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a respecta toate măsurile luate de ANCOM pentru a încuraja şi, acolo unde este cazul, a asigura accesul şi interconectarea în condiţii adecvate, precum şi interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficienţei economice, promovării concurenţei, investiţiilor eficiente, inovării şi maximizării beneficiului utilizatorului final, în conformitate cu prevederile Ordonanţei.3.3.4. În vederea terminării apelurilor într-o reţea publică de comunicaţii electronice furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are obligaţia de a încheia acorduri de interconectare, după caz, cu furnizorul reţelei în cauză sau cu furnizorul unei alte reţele publice de comunicaţii electronice interconectate cu reţeaua furnizorului în cauză, în condiţiile stabilite de Ordonanţă.3.3.5. În cazul interconectării reţelelor publice de comunicaţii electronice, furnizorii acestora au obligaţia de a transmite, la interfaţa reţelelor implicate, identitatea liniei apelante, fără a o altera, modifica sau şterge.3.4. Utilizarea partajată a facilităţilorANCOM poate impune furnizorului de reţele de comunicaţii electronice obligaţia de a permite unui terţ furnizor de reţele de comunicaţii electronice să utilizeze suporturile şi celelalte facilităţi destinate susţinerii elementelor reţelelor, instalate, construite sau amenajate de furnizor, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării oricăror elemente ale reţelei acelui terţ. În cazul în care impune această obligaţie, ANCOM stabileşte şi condiţiile în care se realizează utilizarea partajată a facilităţilor.3.5. Protecţia mediului, planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului3.5.1. Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a obţine toate documentele de autorizare necesare stabilite de legislaţia din domeniul protecţiei mediului, calităţii în construcţii, autorizării lucrărilor de construcţii, precum şi de alte prevederi legale aplicabile. Calitatea de furnizor de reţele de comunicaţii electronice nu înlocuieşte niciunul dintre aceste documente.3.5.2. Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a solicita ANCOM eliberarea avizului necesar obţinerii autorizaţiei de construire a pilonilor şi clădirilor care pot afecta funcţionarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM. Lista localităţilor în cazul cărora pentru obţinerea autorizaţiei de construire a pilonilor şi clădirilor este necesar acest aviz se publică pe pagina de internet a ANCOM.3.5.3. Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice este obligat să respecte, pe întreaga durată de desfăşurare a activităţii sale, planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului.3.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal3.6.1. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului este obligat să respecte prevederile privind modul de efectuare a prelucrării datelor cu caracter personal legate de furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv al reţelelor publice de comunicaţii electronice care presupun dispozitive de colectare a datelor şi de identificare, potrivit Legii privind datele personale.3.6.2. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a nu schimba identitatea apelantului, precum şi de a nu ascunde şi de a nu prezenta utilizatorului apelat identitatea apelantului fără acordul acestuia din urmă.3.6.3. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a contribui la identificarea reţelelor de comunicaţii electronice din care au fost iniţiate ori prin intermediul cărora au fost transmise apelurile, precum şi la identificarea originii apelului, la solicitarea autorităţilor competente, în condiţiile legii.3.7. Securitatea şi integritatea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice3.7.1. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru a administra riscurile care pot afecta securitatea reţelelor şi serviciilor, astfel încât să asigure un nivel de securitate corespunzător riscului identificat şi să prevină ori să minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor şi reţelelor interconectate, având în vedere cele mai noi tehnologii şi, acolo unde este cazul, de a colabora cu alţi furnizori pentru implementarea acestor măsuri.3.7.2. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a garanta integritatea reţelelor şi pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor prin intermediul acestor reţele şi, acolo unde este cazul, de a colabora cu alţi furnizori pentru implementarea acestor măsuri.3.7.3. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a notifica ANCOM, în cel mai scurt timp, cu privire la orice încălcare a securităţii ori pierdere a integrităţii care are un impact semnificativ asupra furnizării reţelelor sau serviciilor.3.7.4. La solicitarea şi în modalitatea indicată de ANCOM, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a asigura informarea publicului cu privire la existenţa unei situaţii prevăzute la pct. 3.7.3.3.7.5. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a lua toate măsurile impuse de ANCOM în vederea asigurării securităţii şi integrităţii reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile cap. IV din Ordonanţă.3.8. Interceptarea comunicaţiilor3.8.1. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are obligaţia de a permite, inclusiv din punct de vedere tehnic, autorităţilor publice competente să intercepteze comunicaţiile efectuate, precum şi obligaţia de a suporta costurile aferente interfeţei pentru interceptare, în condiţiile legii.3.8.2. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are obligaţia de a asigura confidenţialitatea operaţiunilor de interceptare printr-un sistem propriu de măsuri organizatorice, tehnice şi procedurale acreditat în condiţiile legislaţiei speciale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.3.8.3. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia autorităţilor publice competente toate datele tehnice referitoare la operaţiunile de interceptare, în formatul stabilit de acestea, având în vedere stadiul tehnologic în domeniu.3.8.4. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia autorităţii naţionale în materia interceptării comunicaţiilor, desemnată potrivit reglementărilor legale în vigoare, serverele de management al interceptării şi consolele de administrare şi operare pe care le deţine, în vederea asigurării funcţiei de interceptare legală a comunicaţiilor.3.8.5. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are obligaţia de a acorda sprijin tehnic autorităţii naţionale în materia interceptării comunicaţiilor, în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin în domeniu, şi va coopera cu această autoritate pentru punerea în aplicare a criteriilor de securizare şi auditare a sistemului naţional de interceptare a comunicaţiilor, elaborate de aceasta.3.8.6. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are obligaţia de a lua toate măsurile tehnice necesare în vederea punerii de îndată în executare a autorizaţiilor sau mandatelor de interceptare a comunicaţiilor emise potrivit legii.3.9. Furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice în situaţii deosebite3.9.1. Pe durata situaţiilor generate de producerea unei calamităţi naturale, a unui dezastru ori a unui sinistru deosebit de grav, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice au obligaţia de a lua toate măsurile pentru asigurarea integrităţii reţelelor şi a continuităţii furnizării serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi pentru a permite realizarea comunicaţiilor dintre autorităţile publice cărora le revine responsabilitatea privind organizarea apărării împotriva dezastrelor, în condiţiile legislaţiei aplicabile în domeniu.3.9.2. Furnizorii de servicii de telefoniedestinate publicului prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice fixe şi mobile au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maximă a acestor servicii, în caz de perturbare gravă a funcţionării reţelei sau în caz de forţă majoră.3.9.3. Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligaţia să asigure primirea şi retransmiterea apelurilor de urgenţă de la orice echipament pe care îl operează, indiferent de tehnologia utilizată, în condiţiile privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, denumit în continuare SNUAU, stabilite de ANCOM.3.9.4. Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt posibilitatea efectuării de apeluri către serviciul de urgenţă 112.3.9.5. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice care asigură originarea de apeluri către cel puţin un număr din Planul naţional de numerotaţie şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a pune la dispoziţia SNUAU, în mod gratuit, informaţii privind localizarea apelantului pentru toate categoriile de apeluri către serviciul de urgenţă 112, în condiţiile stabilite de ANCOM privind realizarea comunicaţiilor către SNUAU.3.9.6. Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice care asigură originarea de apeluri către cel puţin un număr din Planul naţional de numerotaţie au obligaţia de a asigura cu prioritate legăturile cu centrele şi dispeceratele SNUAU, în situaţii de urgenţă care afectează ori pot afecta infrastructura sau/şi serviciile acestor categorii de furnizori.3.10. Utilizarea frecvenţelor radio3.10.1. În cazul în care pentru transportul semnalelor prin reţele sunt folosite canale radio, furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are dreptul de a utiliza frecvenţele radio supuse regimului de licenţiere prevăzut de Ordonanţă numai după obţinerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio.3.10.2. În cazul utilizării frecvenţelor radio supuse regimului de licenţiere, furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are următoarele obligaţii: a) exercitarea drepturilor ce decurg din licenţă numai în condiţii care să asigure utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a frecvenţelor radio alocate/asignate; b) asigurarea exercitării tuturor drepturilor şi respectarea în întregime a obligaţiilor impuse prin licenţa de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a condiţiilor tehnice şi/sau operaţionale de utilizare a frecvenţelor radio impuse de ANCOM, inclusiv cele referitoare la condiţiile tehnice prevăzute în specificaţiile interfeţelor radio reglementate de ANCOM în conformitate cu legislaţia în vigoare în scopul evitării ori eliminării interferenţelor prejudiciabile, sau a oricăror alte cerinţe de interes public.3.10.3. În cazul în care pentru transportul semnalelor prin reţele sunt folosite canale radio în benzi de frecvenţe a căror utilizare este supusă doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile Ordonanţei, furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a utiliza aceste frecvenţe radio fără a produce interferenţe prejudiciabile asupra altor reţele de comunicaţii electronice existente şi cu respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în specificaţiile interfeţelor radio reglementate de ANCOM în conformitate cu legislaţia în vigoare.3.10.4. Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care utilizează frecvenţe radio supuse doar regimului de autorizare generală nu beneficiază de protecţie radio, indiferent dacă interferenţele prejudiciabile sunt produse de utilizatori similari sau de staţii de radiocomunicaţii ce utilizează frecvenţe radio pentru care este necesară obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, şi, dacă este cazul, vor lua toate măsurile necesare ori impuse de ANCOM în vederea eliminării interferenţelor prejudiciabile produse.3.10.5. În alegerea amplasamentelor staţiilor de radiocomunicaţii, furnizorul va studia compatibilitatea cu sistemele de radiocomunicaţii existente în acel amplasament sau într-o vecinătate care ţine cont de caracteristicile acestor staţii şi va adopta acele soluţii tehnice care se impun în vederea menţinerii stării de compatibilitate existentă. În cazul în care starea de incompatibilitate nu poate fi prevăzută a priori şi după punerea în funcţiune a unei staţii de radiocomunicaţii se constată perturbarea uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii existente ori degradarea serviciului furnizat, furnizorul care a provocat incompatibilitatea va suporta costul aferent tuturor măsurilor tehnice care se impun pentru a se reveni la situaţia iniţială.3.10.6. Furnizorul de reţele ori de servicii de comunicaţii electronice va lua, dacă este cazul, măsurile necesare, pe propria cheltuială, pentru eliminarea interferenţelor prejudiciabile care îi sunt datorate sau care i se pot imputa, incluzând, dar nelimitându-se la reparaţii, inserţia unor filtre suplimentare, corectarea erorilor datorate instalării neadecvate ori defectuoase a reţelei sau operării necorespunzătoare a echipamentelor din cadrul propriei reţele.3.10.7. În situaţia incompatibilităţii staţiilor de radiocomunicaţii dintr-un amplasament, pentru care fie nu există soluţii tehnice care să restabilească situaţia iniţială fără degradarea calităţii serviciului, fie soluţiile tehnice care se impun au un cost care nu este asumat de către furnizorul care a provocat incompatibilitatea, acestuia din urmă i se va aplica regula "ultimul sosit în amplasament - primul plecat din amplasamentul respectiv".3.11. Utilizarea resurselor de numerotaţie3.11.1. În cazul în care pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sunt necesare resurse de numerotaţie, furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are dreptul de a utiliza aceste resurse numai după obţinerea licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are dreptul de a utiliza doar anumite categorii de resurse de numerotaţie stabilite de ANCOM şi numai în condiţiile obţinerii unei licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie.3.11.2. Pentru a obţine licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice trebuie să îndeplinească condiţii suplimentare, stabilite prin reglementările speciale adoptate de ANCOM.3.11.3. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a asigura respectarea condiţiilor de utilizare pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie, în conformitate cu reglementările emise de ANCOM în domeniul resurselor de numerotaţie şi cu Planul naţional de numerotaţie.3.11.4. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, titulari de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie, au obligaţia de a oferi abonaţilor lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, după caz, conform reglementărilor ANCOM privind portabilitatea numerelor. Furnizorul are obligaţia de a nu schimba, în urma portării, destinaţia numărului prevăzută în Planul naţional de numerotaţie.3.11.5. La solicitarea ANCOM, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi titularii de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie au obligaţia de a bloca, de la caz la caz, accesul utilizatorilor finali la anumite resurse de numerotaţie, inclusiv la cele folosite pentru furnizarea unor servicii de conţinut, în caz de fraudă sau de abuz. În astfel de situaţii, la solicitarea expresă a ANCOM, furnizorii au obligaţia de a reţine veniturile relevante obţinute ca urmare a asigurării serviciilor de interconectare sau a altor servicii, până la momentul clarificării destinaţiei juridice a acestor sume de către autorităţile publice competente în acest sens.3.12. Protecţia consumatorului şi calitatea serviciilor3.12.1. Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului este obligat să respecte în activitatea sa prevederile legislaţiei privind protecţia consumatorului, precum şi ale legislaţiei speciale privind drepturile utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice.3.12.2. Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului este obligat să încheie contracte cu utilizatorii finali, în scris sau pe suport durabil, vizibil şi uşor de citit ori, dacă utilizatorii finali sunt de acord, în formă electronică, sau, după caz, prin mijloace de comunicaţie la distanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.3.12.3. Pentru a creşte interoperabilitatea serviciilor şi pentru a îmbunătăţi posibilităţile de alegere pentru utilizatori, ANCOM recomandă furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice să respecte standardele şi specificaţiile pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, precum şi pentru infrastructura şi serviciile asociate, armonizate, stabilite prin decizii ale Comisiei Europene şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Lista de standarde şi/sau specificaţii pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, precum şi pentru infrastructură şi serviciile asociate se publică şi pe pagina de internet a ANCOM.3.13. Asigurarea accesului nediscriminatoriu3.13.1. Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în cazul în care a lansat o ofertă publică şi a stabilit condiţii standard de încheiere a contractului de furnizare de servicii de comunicaţii electronice, are obligaţia de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul utilizatorilor finali la serviciile respective. Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului nu poate refuza accesul utilizatorilor finali la serviciul de comunicaţii electronice decât din motive obiective, temeinic justificate.3.13.2. Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia să respecte măsurile impuse de ANCOM în scopul asigurării accesului şi posibilităţii utilizatorilor finali cu dizabilităţi de a beneficia de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului adaptate nevoilor lor şi în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali.3.14. Facturarea serviciului3.14.1. Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii electronice are obligaţia de a oferi gratuit fiecărui abonat, pe baza măsurătorilor de trafic efectuate de furnizor cu echipamente proprii, a căror conformitate a fost certificată potrivit prevederilor legale, o factură nedetaliată care să permită abonatului să verifice corespondenţa dintre obligaţia sa de plată şi serviciile efectiv furnizate.3.14.2. Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a elibera facturi detaliate, la cererea oricărui abonat, indiferent de calitatea de persoană fizică sau juridică a abonatului, cu respectarea categoriilor minime de informaţii stabilite prin reglementările ANCOM privind informarea utilizatorilor finali.3.15. Obligaţii de informare a ANCOM3.15.1. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are următoarele obligaţii de informare a ANCOM: a) de a transmite ANCOM o copie a contractului privind dreptul de acces pe proprietăţi, încheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publică, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestui contract; în cazul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract, furnizorul va transmite o copie a hotărârii în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicată; b) de a transmite ANCOM o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces şi de interconectare pe care le-a încheiat, în termen de 10 zile de la data încheierii acestora; de asemenea, furnizorul va transmite ANCOM toate informaţiile referitoare la modificarea sau la încetarea acestor acorduri, însoţite de actele doveditoare, după caz, în termen de 10 zile de la data la care a survenit modificarea ori încetarea; c) de a transmite ANCOM o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces la segmentul spaţial încheiate cu operatorii sateliţilor respectivi, în termen de 30 de zile de la încheierea acestora; d) de a transmite periodic ANCOM datele statistice necesare elaborării de rapoarte, studii, analize şi alte asemenea documente în domeniul comunicaţiilor electronice, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare; e) de a transmite ANCOM orice informaţie solicitată, în condiţiile legii.3.15.2. Furnizorul de reţele publice terestre la punct fix sau cu mobilitate limitată, pe suport fizic (perechi metalice torsadate, cablu coaxial, cablu UTP/FTP sau fibră optică), respectiv radioterestru, precum şi furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul acestora, are obligaţia de a raporta semestrial, în mod corect şi complet, către ANCOM, localităţile în care furnizează în mod efectiv reţele şi servicii, astfel: a) până la data de 10 august, localităţile în care a furnizat efectiv reţele sau servicii în perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 iunie a anului în curs; b) până la data de 10 februarie, localităţile în care a furnizat efectiv reţele sau servicii în perioada cuprinsă între 1 iulie şi 31 decembrie a anului anterior.3.15.3. Informaţiile prevăzute la pct. 3.15.2 vor fi transmise ANCOM prin completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta autorizaţie generală, care face parte integrantă din aceasta. La o dată stabilită prin decizie a preşedintelui ANCOM, transmiterea anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta autorizaţie generală se va realiza exclusiv prin intermediul unei aplicaţii disponibile pe pagina de internet a ANCOM, în modalitatea prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) din decizie.3.15.4. Dacă furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice consideră că informaţiile transmise ANCOM au caracter confidenţial, atunci are obligaţia de a motiva caracterul confidenţial al informaţiilor transmise şi de a transmite o versiune neconfidenţială a acestor informaţii, atunci când este posibil.3.15.5. ANCOM poate decide, în urma analizării solicitării prevăzute la pct. 3.15.4, că informaţiile transmise nu au caracter confidenţial, putându-le pune la dispoziţia terţilor după expirarea unui termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea către respectivul furnizor a intenţiei sale şi a motivelor ce au stat la baza acesteia, în scopul exercitării atribuţiilor legale.3.16. Obligaţii de informare a publicului3.16.1. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţii transparente, comparabile, adecvate, accesibile şi actualizate privind preţurile şi tarifele aplicabile, sumele percepute la momentul încetării contractului, dacă este cazul, precum şi celelalte condiţii privind accesul la serviciile oferite şi utilizarea acestora, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunoştinţă de cauză, în conformitate cu reglementările adoptate de ANCOM.3.16.2. Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia să respecte măsurile impuse de ANCOM în vederea informării într-un mod detaliat, într-o formă accesibilă şi cu regularitate a abonaţilor cu dizabilităţi, cu privire la serviciile ori echipamentele care le sunt destinate.3.16.3. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a redacta şi prezenta informaţiile prevăzute la pct. 3.16.1 într-o manieră care să permită utilizatorilor parcurgerea cu uşurinţă a acestora. Condiţiile sau termenele care afectează anumite oferte vor fi prezentate în acelaşi format şi cu aceleaşi caractere grafice utilizate pentru redactarea ofertelor.3.16.4. Furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului are obligaţia de a informa periodic abonaţii care utilizează servicii independente de locaţie cu privire la limitările transmiterii informaţiilor de localizare primară către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, în cazul apelurilor de urgenţă, în condiţiile stabilite de ANCOM.3.16.5. Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a informa abonaţii despre orice modificare privind accesul la numărul unic pentru apeluri de urgenţă sau asigurarea informaţiilor de localizare a apelantului, în cadrul serviciilor la care aceştia au subscris.3.17. Conectare, tranzit şi rutare3.17.1. Furnizorul de reţele private de comunicaţii electronice are obligaţia de a nu-şi conecta reţeaua la o altă reţea privată de comunicaţii electronice, direct sau prin intermediul unei alte reţele private de comunicaţii electronice.3.17.2. Furnizorul de reţele private de comunicaţii electronice are obligaţia de a nu realiza transportul prin reţea al traficului generat de o reţea publică de comunicaţii electronice către o altă reţea publică sau privată de comunicaţii electronice, nici transportul prin reţea al traficului generat de o reţea privată de comunicaţii electronice către o reţea publică de comunicaţii electronice.3.17.3. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care originează apeluri au obligaţia de a asigura rutarea apelurilor către numerele portate.3.18. Obligaţii specifice3.18.1. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice desemnat ca având putere semnificativă pe piaţă va avea obligaţiile specifice impuse de ANCOM în condiţiile prevederilor Ordonanţei.3.18.2. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice desemnat ca furnizor de serviciu universal va avea obligaţiile specifice stabilite de ANCOM în conformitate cu dispoziţiile cap. VI din Ordonanţă.3.19. Condiţiile tehnice ale furnizării reţelelor3.19.1. În cazul primirii unor solicitări justificate, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are obligaţia de a comunică persoanelor interesate standardele tehnice, adoptate la nivelul Uniunii Europene sau de către organismele de standardizare europene ori internaţionale, pe care le utilizează pentru operarea reţelelor, şi de a comunică toate tipurile de interfeţe folosite pentru interconectare sau pentru accesul la reţea al utilizatorilor finali, precum şi de a respecta standardele declarate obligatorii conform legii.3.19.2. Furnizorul de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice care utilizează reţeaua de comunicaţii electronice pentru retransmisia serviciilor de programe audiovizuale şi/sau pentru servicii de transmisiuni de date şi acces la internet are obligaţia respectării condiţiilor tehnice şi de compatibilitate electromagnetică prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta autorizaţie generală.3.19.3. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are obligaţia de a asigura condiţiile necesare furnizării, prin intermediul reţelei, a serviciilor de comunicaţii electronice, la standardele de calitate impuse furnizării acelor servicii, în cazul în care aceste activităţi sunt realizate de către un terţ.3.19.4. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are obligaţia de a asigura permanent condiţiile tehnice necesare asigurării furnizării accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor finali la serviciile de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul reţelei.3.19.5. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are obligaţia de a utiliza pentru interconectarea la nivel naţional şi internaţional numai resursele tehnice alocate de ANCOM, în condiţiile stabilite prin decizie a preşedintelui ANCOM.3.19.6. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are obligaţia de a transmite prin intermediul sistemelor de semnalizare dintre reţele, în toate cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, numărul de la care s-a iniţiat apelul.3.19.7. Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a întocmi, păstra şi actualiza anual un dosar tehnic al reţelei, în format electronic sau în format fizic, care va cuprinde, în funcţie de tipurile de reţele furnizate, informaţii privind: a) arhitectura reţelei, liniile şi sistemele de transmisie, sistemele de comutare şi sistemele de semnalizare etc.; b) planurile şi dimensionarea reţelelor de transport şi acces/distribuţie, inclusiv informaţiile generale privind rutarea traficului; c) buletine de măsurători ale nivelurilor de semnal, atenuărilor, ratei erorilor, precum şi ale altor parametri tehnici relevanţi în propria reţea sau în reţelele terţilor autorizaţi, dacă este cazul; d) modul de realizare a protecţiei electrice a liniilor de transmisie şi a echipamentelor din reţea; e) descrierea sistemelor de administrare a reţelei, respectiv de măsurare şi gestionare a traficului; f) situaţia defecţiunilor/deranjamentelor în funcţie de cauze (tipuri de deranjamente, tipuri de echipamente care s-au defectat mai des etc.), inclusiv la nivelul reţelei de acces, şi statistica rezultată; g) măsuri referitoare la asigurarea efectuării apelurilor de urgenţă; h) măsuri pentru asigurarea furnizării reţelei în condiţii deosebite (congestie de trafic, defectarea unor echipamente etc.); i) măsuri referitoare la asigurarea securităţii comunicaţiilor şi protecţia vieţii private a utilizatorilor; j) autorizările şi avizele necesare construirii reţelei; k) adresele punctelor de lucru ale furnizorului, precum şi numele reprezentanţilor săi.  +  Anexa 1(la autorizaţia generală)LISTA LOCALITĂŢILORîn care se furnizează efectiv reţele publice terestrela punct fix sau cu mobilitate limitată ori servicii de comunicaţiielectronice destinate publicului prin intermediul acestora*)----------- Notă *) La data stabilită prin decizie a preşedintelui ANCOM se va transmite numai în format electronic.*Font 7*
  Numele/Denumirea furnizorului ................................... Domiciliul/Sediul: Judeţul ...., oraşul/comuna ...., localitatea (sat, oraş, municipiu) ....... Adresa completă: ........................................................... Telefon: ..................... Fax: ......................... Semnătura reprezentantului şi E-mail: ...................... ştampila furnizorului Pagina de internet: .......... .............................
  Judeţul/ Sectorul Oraşul/ Comuna Localitatea (sat, oraş sau municipiu) Tip suport acces A1 Reţele publice terestre la punct fix sau cu mobilitate limitată B1 Servicii de telefonie destinate publicului B2 Servicii de linii închi- riate B3 Servicii de trans- misiuni de date B4 Servicii de acces la internet B5 Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali B6 Alte servicii de comunicaţii electronice
  Sectorul 1 Bucureşti Bucureşti
  Sectorul 2 Bucureşti Bucureşti
  Sectorul 3 Bucureşti Bucureşti
  Sectorul 4 Bucureşti Bucureşti
  Sectorul 5 Bucureşti Bucureşti
  Sectorul 6 Bucureşti Bucureşti
  Alba
  .......... ........ ..........
  Arad
  Argeş
  Bacău
  Bihor
  Bistriţa- Năsăud
  Botoşani
  Braşov
  Brăila
  Buzău
  Caraş- Severin
  Călăraşi
  Cluj
  Constanţa
  Covasna
  Dâmboviţa
  Dolj
  Galaţi
  Giurgiu
  Gorj
  Harghita
  Hunedoara
  Ialomiţa
  Iaşi
  Ilfov
  Maramureş
  Mehedinţi
  Mureş
  Neamţ
  Olt
  Prahova
  Satu Mare
  Sibiu
  Suceava
  Teleorman
  Timiş
  Tulcea
  Vâlcea
  Vaslui
  Vrancea
   +  Anexa 2(la autorizaţia generală)Condiţii tehnice şi de compatibilitate electromagnetică impuse reţelelorde comunicaţii electronice constituite total sau parţial din cablucoaxial, destinate retransmisiei serviciilor de programe audiovizualeşi/sau serviciilor de transmisiuni de date şi acces la internet1. Condiţii generale de securitate şi compatibilitate electromagnetică1.1. Sistemele de distribuţie prin reţele de comunicaţii electronice trebuie concepute, construite şi instalate în conformitate cu prevederile standardelor de securitate şi compatibilitate electromagnetică relevante adoptate de către organismul naţional de standardizare.1.2. Echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru recepţia, prelucrarea şi distribuţia semnalelor în sisteme de distribuţie prin reţele de comunicaţii electronice trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică.2. Cerinţe de compatibilitate electromagnetică
    Nr. crt.ParametrulValoarea
    012
    1.Limitele radiaţiilor perturbatoare în gama de frecvenţe 5 MHz - 862 MHz  
    5-30 MHzMaximum 34 - 27 dB (µV/m)*1), *2) *1) Scădere liniară cu logaritmul frecvenţei  *2) Bandă de măsură 9 kHz
    30-862 MHzMaximum 27 dB (µV/m)*1) *1) Bandă de măsură 120 kHz
    Notă:  Valorile sunt măsurate la 3 m de sursă. Când sistemul produce perturbaţii altor sisteme de radiocomunicaţii autorizate, furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a reduce nivelul perturbatorului până la dispariţia perturbaţiei.
    2.Limitele tensiunilor perturbatoare injectate de echipament în reţeaua de alimentare cu energie electrică în gama de frecvenţe  150 kHz - 30 MHz  
    150 kHz - 500 kHzcvasivârf: 66-56 dB (µV)*1) valoarea medie: 56-46 dB (µV)*1) *1) Scădere liniară cu logaritmul frecvenţei
    500 kHz - 5 MHzcvasivârf: 56 dB (µV)  valoarea medie: 46 dB (µV)
    5 MHz - 30 MHzcvasivârf: 60 dB (µV)  valoarea medie: 50 dB (µV)
  3. Cerinţe tehnice pentru retransmisia serviciilor de programe de radiodifuziune FM pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial
    Nr. crt.ParametrulValoarea
    012
    1.Spectrul utilizabil pentru transmisiuni de radiodifuziune cu modulaţie în frecvenţă87,5 - 108 MHz
    2.Nivelul maxim al semnalului în reţea110 dB (µV)
    3.Toleranţa frecvenţei purtătoarelor de semnal în raport cu frecvenţa nominală la priza de utilizator şi la echipamentele de emisie din capul de reţea pentru transmisii de radiodifuziune sonoră MFMax. 12 kHz
    4.Nivelurile purtătoarelor de semnal pentru transmisii de radiodifuziune sonoră la priza de utilizatorMono - min. 40 dBµV; max. 70 dBµV
    Stereo - min. 50 dBµV; max. 70 dBµV
    5.Raportul minim purtătoare pe zgomot la priza de utilizator pentru transmisii de radiodifuziune sonorăStandardModulaţieC/N dBBandă echivalentă de zgomot MHz
    MonoFM380,2
    StereoFM480,2
  4. Cerinţe tehnice pentru retransmisia serviciilor de programe de televiziune analogică pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial
    Nr. crt.ParametrulValoarea
    012
    1.Spectrul şi sistemul de televiziune utilizabile  Note:  1. Nu se admite utilizarea intercalată a normelor D şi B în cadrul fiecărei subbenzi A, B, C şi D.  2. Se admite utilizarea ecartului de frecvenţă imagine-sunet de 6,5 MHz în canalele de  8 MHz în cazul retransmisiei prin conversie din FIF norma D.  3. Se admite utilizarea ecartului de frecvenţă imagine-sunet de 5,5 MHz în canalele de  8 MHz în cazul retransmisiei prin conversie din UIF norma G.FIF
    Norma D  Canale de 8 MHzNorma B  Canale de 7 MHz
    A148.5-56.5 MHz  
    258-66 MHz247-54 MHz
    376-84 MHz354-61 MHz
    484-92 MHz461-68 MHz
    592-100 MHz  
    BS1-S9102-174 MHzS1-S10104-174 MHz
    C6-12174-230 MHz5-12174-230 MHz
    DS10-S18230-302 MHzS11-S20230-300 MHz
    UIF  Norma G  Canale de 8 MHz
    S21-S33  S36-S38  S41302-406 MHz  422-446 MHz  462-470 MHz
    21-69470-862 MHz
    2.Nivelul maxim al semnalului în reţea110 dB (µV)
    3.Toleranţa frecvenţei purtătoarelor distribuite (sunet şi imagine) în raport cu frecvenţa nominală la priza de utilizator şi la echipamentele de emisie din capul de reţea pentru transmisii de televiziuneMax. 75 kHz
    4.Nivelurile purtătoarelor video pentru transmisii de televiziune la priza de utilizatorStandardModulaţieBanda de frecvenţeNivel minim dBµVNivel maxim dBµV
    PAL/SECAMAM-VSBFIF/UIF60*a)80*b)
    *a) 57 dBµV pentru sisteme care utilizează canale de 8 MHz  *b) 77 dBµV pentru sisteme care utilizează mai mult de 20 de canale
    5.Diferenţa maximă de nivel între nivelurile purtătoarelor video la priza de utilizator  Diferenţa de nivel între purtătoare de imagine şiStandardModulaţieBanda de frecvenţeDiferenţa maximă de nivel dB
    PAL/SECAMAM-VSB47 MHz-862 MHz12
    PAL/SECAMAM-VSBÎn orice bandă de  60 MHz din FIF6
    PAL/SECAMAM-VSBCanale adiacente3
    - prima purtătoare de sunet 7-16 dB  - a doua purtătoare de sunet 17-23 dB
    6.Raportul minim purtătoare pe zgomot la priza de utilizator pentru transmisii de televiziuneStandardModulaţieC/N dBBanda echivalentă de zgomot MHz
    B, GAM-VSB444,75
    D, KAM-VSB444,75
    7.Zgomot pe purtătoare determinat de alimentare (50 Hz şi armonici sub 1 kHz) Se exprimă prin diferenţa de nivel dintre nivelul purtătoarei de imagine şi valoarea vârf-vârf a tensiunii de zgomot de reţea.Min. 46 dB
  5. Cerinţe tehnice pentru retransmisia serviciilor de programe de televiziune digitală pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial
    Nr. crt.ParametrulValoarea
    012
    1.Spectrul şi sistemul de televiziune utilizabile Notă:  Pentru distribuţia semnalelor de televiziune digitală se admite utilizarea canalelor de  6 MHz, 7 MHz şi 8 MHz.Spectrul de televiziune care poate fi utilizat pentru televiziune digitală este  acelaşi ca şi pentru televiziune analogică (vezi parametrul 1 din tabelul de la pct. 4).
    2.Nivelul maxim al semnalului în reţea110 dB (µV)
    3.Diferenţa maximă de nivel între purtătoarele  la priza de utilizatorStandardModulaţieBanda de frecvenţeDiferenţa maximă de nivel (dB)
    DVB-C64QAM47 MHz-862 MHz12
    DVB-C64QAMCanale adiacente3
    DVB-C64QAMCanal adiacent  AM-VSB10
    DVB-C256QAM47 MHz-862 MHz12
    DVB-C256QAMCanale adiacente3
    DVB-C256QAMCanal adiacent  AM-VSB6
    Nivelul semnalului QAM trebuie să fie inferior nivelului semnalului AM adiacent.
    4.Raportul minim purtătoare pe zgomot la  priza de utilizator pentru transmisii de televiziuneStandardModulaţieC/N  dBBanda echivalentă de zgomot MHz
    DVB-C16QAM20*b)Independent de bandă
    DVB-C64QAM26*b)Independent de bandă
    DVB-C256QAM32*b)Independent de bandă
    *b) Aceste valori iau în calcul transmisia simultană de canale analogice şi digitale. Aceste valori presupun că zgomotul de intermodulaţie nu este prezent sau poate fi neglijat şi BER determinat înaintea decodorului Reed Solomon este mai bună de 10-4.
    5.Nivelurile purtătoarelor de semnal pentru  transmisii de televiziune la priza de utilizatorStandardModulaţieBanda de frecvenţeNivel minim dBµVNivel maxim dBµV
    DVB-C16QAMFIF/UIF4161
    DVB-C64QAMFIF/UIF4767
    DVB-C256QAMFIF/UIF5474
    6.Rata erorii de bit (BER) şi Rata erorilor de  modulaţie (MER) a canalelor de televiziune digitală la priza de utilizatorStandardModulaţieBERMER  dB
    DVB-C16QAM≤ 10-420
    DVB-C64QAM≤ 10-426
    DVB-C256QAM≤ 10-432
  6. Cerinţe tehnice pentru serviciile de transmisiuni de date şi acces la internet pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial
  Nr. crt. Parametrul Valoarea
  0 1 2
  1. Nivelul semnalului pentru transmisii de date la intrarea interfeţei de reţea 42-75 dB (æV)
  2. Banda permisă pentru calea de întoarcere a semnalului pentru transmisii de date 5-65 MHz*1) *1) Recomandat, dar nu obligatoriu. În cazul utilizării altei benzi decât a celei recomandate, se va respecta spectrul utilizabil pentru transmisii de date pe calea directă.
  3. Banda permisă pentru calea directă a semnalului pentru transmisii de date (transmisii în afara benzii) 108-406 MHz ± 30 kHz 422-446 MHz ± 30 kHz 462-862 MHz ± 30 kHz
  Note generale:1. Se va evita utilizarea în sistemele de distribuţie prin cablu a canalelor/frecvenţelor care se suprapun total sau parţial peste cele care deservesc zona terestră.2. Valorile pentru nivelele de semnal în dB (æV) prezentate în tabelele de mai sus sunt valabile pentru o impedanţă de măsură de 75 ohmi.
   +  Anexa 2NOTIFICAREprivind furnizarea reţelelor şi serviciilorde comunicaţii electroniceI. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta*)--------- Notă *) În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor prezenta informaţiile de identificare echivalente.------------ Notă **) Completarea acestor câmpuri este obligatorie.II. Tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze şi data estimativă a începerii activităţii (data la care se va naşte dreptul de a furniza tipurile de reţele sau de servicii respective)
    Tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care solicitantul intenţionează să le furnizezeData estimativă (|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|)
    A. Reţele publice de comunicaţii electronice[ ] A1 Reţele publice terestre cu acces la punct fix sau cu mobilitate limitată  
    [ ] A2 Reţele radio mobile celulare publice  
    [ ] A3 Reţele radio mobile de acces public  
    [ ] A4 Reţele publice cu acces prin satelit  
    B. Servicii de comunicaţii electronice destinate publicului[ ] B1 Servicii de telefonie destinate publicului  
    [ ] B2 Servicii de linii închiriate  
    [ ] B3 Servicii de transmisiuni de date  
    [ ] B4 Servicii de acces la internet  
    [ ] B5 Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali  
    [ ] B6 Alte servicii de comunicaţii electronice  
  III. Solicitantul anexează următoarele documente care fac parte integrantă din notificare:[] certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie*);--------- Notă *) În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislaţia din statul membru de origine conţinând informaţii echivalente, în copie.[] certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, în cazul persoanei juridice de drept privat fără scop patrimonial, în copie*);--------- Notă *) În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislaţia din statul membru de origine conţinând informaţii echivalente, în copie.[] suplimentar, dacă este cazul, documente emise în conformitate cu legislaţia din statul de origine conţinând informaţii echivalente pentru identificarea corespunzătoare a societăţii-mamă, în copie;[] dovada calităţii de reprezentant al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie, sau actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie*);--------- Notă *) În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislaţia din statul membru de origine conţinând informaţii echivalente, în copie.[] numai dacă este cazul, desemnarea adresei de contact de pe teritoriul României pentru primirea corespondenţei în relaţia cu ANCOM;[] numai dacă este cazul, desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relaţia cu ANCOM, precum şi actul de identitate sau certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice ori, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relaţia cu ANCOM, ori documente emise în conformitate cu legislaţia din statul de origine conţinând informaţii echivalente, în copie;[] fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor.IV. Solicitantul îşi exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice:[] DaSemnătura reprezentantului şi ştampila solicitantului.....................................................
   +  Anexa 3Fişă de descriere a reţelelor şi serviciilor
  Numele/Denumirea: ....................................................... Domiciliul/Sediul: Judeţul ................, oraşul/comuna .............. Localitatea (sat, oraş sau municipiu): .................................. Adresa completă: ........................................................ Telefon: ...................... Fax: .......................... Semnătura reprezentantului şi ştampila E-mail: ....................... ...................................... Pagina de internet: ...........
      A. Reţele publice de comunicaţii electronice
    A1 [ ] Reţele publice terestre cu acces la punct fix sau cu mobilitate limitatăDestinaţie:[ ] Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale[ ] tip CATV, DVB-C/Mx, IPTV etc.  [ ] T-DAB/DVB-T
    [ ] Transportul terestru de programe media audiovizuale
    [ ] Servicii de telefonie la puncte fixe sau alte servicii de comunicaţii electronice care permit servicii de voce[ ] DECT
    [ ] Servicii de linii închiriate
    [ ] Servicii de acces la internet[ ] WiMAX  [ ] Wi-Fi[ ] FTTx
    [ ] Servicii transmisiuni de date
  A2 [] Reţele radio mobile celulare publice Generaţii: [] GSM [] CDMA [] IMT 2000/UMTS [] IMT Advanced [] Altele: .........
  A3 [] Reţele radio mobile de acces public (PAMR) Generaţii/ Destinaţie: [] analogice (de exemplu: prin repetoare convenţionale sau prin sisteme radio-trunking analogice)
  [] digitale (de exemplu: sisteme tip TETRA)
  [] de mesagerie radio (de exemplu: radio-paging)
    A4 [ ] Reţele publice cu acces prin satelitDestinaţie:[ ] Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale[ ] DTH  [ ] S-DAB/DVB-S
    [ ] Închiriere de segment spaţial
    [ ] Servicii de telefonie la puncte fixe sau alte servicii de comunicaţii electronice care permit servicii de voce[ ] la punct fix  [ ] mobil (S-PCS)
    [ ] Servicii de transmisiuni de date[ ] la punct fix  [ ] mobil (S-PCS)
    [ ] Servicii de acces la internet[ ] la punct fix  [ ] mobil (S-PCS)
      B. Servicii de comunicaţii electronice destinate publicului    B1. Servicii de telefonie destinate publicului
  B1.1 [] Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice fixe sau cu mobilitate limitată Modalitatea de accesare a serviciului: [] Posturi telefonice de abonat [] Telefoane publice cu plată
  B1.2 [] Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice mobile terestre Modalitatea de furnizare a serviciului: [] Prin reţele proprii [] MVNO
  B1.3 [] Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice cu transmisie prin satelit Modalitatea de accesare a serviciului [] Terminale de abonat [] Telefoane publice cu plată
    B14 [ ] Servicii de transport apeluriTipuri de servicii de transport apeluri:[ ] Tranzit trafic naţional
    [ ] Tranzit trafic internaţional[ ] de intrare  [ ] de ieşire
    [ ] Transportul apelurilor către reţelele de destinaţie[ ] cu selectare  [ ] cu preselectare
      B2. Servicii de linii închiriate
  B2 [] Servicii de linii închiriate Tipul conexiu- nilor de acces: [] Analogic [] Digital
      B3. Servicii de transmisiuni de date
  B3 [] Servicii de transmisiuni de date (inclusiv VPN) Tipuri de acces: [] La puncte fixe [] Cu mobilitate limitată [] SMS (numai în cazul reţelelor celulare) [] Mobil (inclusiv MVNO)
      B4. Servicii de acces la internet
    B4 [ ] Servicii de acces la internet[ ] Broadband (≥144 kbit/s)
    Modalităţi de conectare a utilizatorilor[ ] Dial-up (numai pentru bucla locală)  [ ] Conexiuni permanente la punct fix  [ ] Conexiuni radio mobile (inclusiv MVNO)
      B5. Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare cătreutilizatorii finali
  B5 [] Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare Reţelele prin care vor fi furnizate serviciile: [] Cu acces fix prin satelit (tip DTH) [] Cu acces mobil prin satelit (tip S-DAB/DVB-S) [] Terestre cu acces la punct fix tip CATV, DVB-C/Mx, IPTV etc. [] Terestre dedicate tip T-DAB/DVB-T [] Radio Celulare Publice (tip Mobile TV)
      B6. Alte servicii de comunicaţii electronice
  B6.1 [] Servicii de radiocomunicaţii mobile profesionale Tipuri de servicii: [] Comunicaţii voce [] Mesagerie radio [] Transmisii de date, telex [] Localizare, poziţionare
  Utilizări: [] Acces public terestru (PAMR) [] Altele: ..............
    B62 [ ] Alte tipuri de servicii[ ] Servicii de comunicaţii electronice care permit servicii de voce
    [ ] Servicii de comunicaţii electronice care permit accesul la servicii de conţinut
    [ ] Alte tipuri de servicii decât cele de mai susDescriere/Alte informaţii relevante
   +  Anexa 4CătreAutoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în ComunicaţiiCEREREde renunţare la dreptul de a furniza reţele publicede comunicaţii electronice ori servicii de comunicaţiielectronice destinate publiculuiFurnizorul .........., cu sediul/domiciliul în localitatea ............., str. ........... nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ...., ap. ....., oraşul/comuna .........., judeţul/sectorul ........, codul fiscal/codul unic de înregistrare ............, reprezentat de .........., domiciliat în localitatea ............, str. .......... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ....., oraşul/comuna ........., judeţul/sectorul ............, posesor al actului de identitate seria ....... nr. ........., cod numeric personal .........., renunţă, începând cu data de ......... la dreptul de a furniza toate tipurile de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului menţionate în Certificatul-tip nr. ............. .Menţiuni (dacă este cazul): ................................................................................................................................................................................................ .Am luat la cunoştinţă faptul că, în situaţia în care pentru anul în curs se datorează tarif de monitorizare, netransmiterea în termen de 15 zile de la data încetării calităţii de furnizor a documentelor prevăzute la art. 126 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, are ca efect determinarea obligaţiei de plată prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor din anul în care am avut această calitate fără a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna în care calitatea a încetat, şi a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de ANCOM în vederea calculării tarifului de monitorizare anterior încetării calităţii.Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului.......................................-------