HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 14 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 punctul VII, subpunctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. coordonează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale."2. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - Ministrul Justiţiei exercită atribuţiile prevăzute de lege în calitate de titular al acţiunii disciplinare în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor, potrivit unei proceduri interne stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei."3. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 300 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE)."4. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) DIPFIE administrează şi gestionează bugetele alocate proiectelor implementate, ţine evidenţa financiar-contabilă, gestionează conturile contabile şi întocmeşte balanţa de verificare lunară pe care o înaintează Direcţiei financiar-contabile pentru a fi integrată în situaţiile financiare încheiate la nivelul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei."5. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Ministerul Justiţiei coordonează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind statistica judiciară, la nivelul Ministerului Justiţiei se înfiinţează Biroul de statistică judiciară. (3) Ministerul, prin direcţiile de specialitate, ia măsurile necesare pentru buna funcţionare a Biroului de statistică judiciară, inclusiv prin recrutarea şi selecţia personalului, formarea profesională a specialiştilor, dotarea cu resurse materiale, precum şi pentru pregătirea metodologică a componentelor sistemului pentru coordonarea activităţii de statistică."6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Mona Maria PivniceruMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 noiembrie 2012.Nr. 1.164.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)Numărul maxim de posturi: 300 (exclusiv demnitari, cabinet ministru, DIPFIE).NOTĂ:Pilonii instituiţi prin organigramă nu produc efecte juridice. Rolul pilonilor este exclusiv de a structura, în funcţie de domeniile de activitate, compartimentele din cadrul instituţiei.STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Justiţiei*Font 8*        ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐        │Colegiul Ministerului├───┐ ┌───┤ Cabinet ministru │        └─────────────────────┘ │ │ └───────────────────────┘        ┌─────────────────────┐ │ ┌───────────────┐ │ ┌───────────────────────┐        │Corpul de control al ├───┼────┤ MINISTRU ├───┼───┤ Corpul de consilieri │        │ ministrului │ │ └───────┬───────┘ │ │ al ministrului │        └─────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘        ┌─────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐        │ Serviciul de ├───┘ │ └───┤Compartiment mass-media│        │ audit public intern │ │ └───────────────────────┘        └─────────────────────┘ │      ┌──────────┬──────────────┬──────────────┼─────────────┬───────────────┬──────────┐      │ │ │ │ │ │ │      │ ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐ │ ┌────────┴───────┐ │      │ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │      │ └────────────────┘ │ └────────────────┘ │ └────────────────┘ │      │ │ │ │      │ ┌────────┴───────┐ ┌───────────┴────────────┐ │      │ │Secretar general│ │Secretar general adjunct│ │      │ └────────────────┘ └────────────────────────┘ │      └────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘                                               │                        ┌──────────────────────┴──┬────────────────────────┬────────────────────────────┐                        │ │ │ │┌───────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ ││ Direcţia elaborare├─┐ │ │ Direcţia drept │ │ │ Direcţia ├─┐ │ │ Direcţia investiţii ├─┐ ││ acte normative │ │ │ │ internaţional şi ├─┐│ │ resurse umane │ │ │ └──────────────────────┘ │ │└───────────────────┘ │ │ │cooperare judiciară │ ││ └──────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────┐ │ │┌───────────────────┐ │ │ └────────────────────┘ ││ ┌──────────────────┐ │ │ │ Direcţia │ │ ││ Direcţia avizare ├─┼─┘ ┌────────────────────┐ ││ │Serviciul profesii│ │ │ │ financiar - contabilă├─┤ ││ acte normative │ │ │ Direcţia ├─┼┘ │ juridice conexe ├─┼─┘ └──────────────────────┘ │ │└───────────────────┘ │ │ afaceri europene │ │ └──────────────────┘ │ ┌──────────────────────┐ ├─┘┌───────────────────┐ │ │şi drepturile omului│ │ ┌──────────────────┐ │ │Unitatea de management│ ││Direcţia contencios├─┘ └────────────────────┘ │ │ Direcţia de │ │ │public şi planificare ├─┤└───────────────────┘ ┌────────────────────┐ │ │ probaţiune ├─┤ │ strategică │ │                          │Oficiul naţional de │ │ └──────────────────┘ │ └──────────────────────┘ │                          │prevenire a crimina-├─┘ ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ │                          │lităţii şi cooperare│ │ Biroul de sta- │ │ │ Direcţia tehnologia ├─┤                          │ pentru recuperarea │ │tistică judiciară ├─┘ │ informaţiei │ │                          │creanţelor provenite│ └──────────────────┘ └──────────────────────┘ │                          │ din infracţiuni*) │ ┌────────────────────────┐ │                          └────────────────────┘ │Direcţia de implementare│ │                                                                           │a proiectelor finanţate ├─┤                                                                           │din împrumuturi externe │ │                                                                           └────────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Serviciul programe ├─┤                                                                            │ europene │ │                                                                            └───────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Serviciul comunicare ├─┤                                                                            │ şi relaţii publice │ │                                                                            └───────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Serviciul informaţii ├─┘                                                                            │ clasificate │                                                                            └───────────────────────┘ ─────────────────── ──────────────────── ────────────────── ───────────────────────     PILONUL I PILONUL II PILONUL III PILONUL IV  Afaceri juridice Afaceri internaţionale Sistem judiciar Suport logistic---------    *) Organizat la nivel de birou-------