HOTĂRÂRE nr. 1.196 din 4 decembrie 2012pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al prevederilor art. 7 lit. y) și art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 29 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.(2) Autoritatea Navală Română este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, cu sediul în București, bd. Mărășești nr. 26, sectorul 4.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Autoritatea Navală Română își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 3, alineatele (2) și (5) vor avea următorul cuprins:(2) Aparatul propriu central este constituit din departamente, direcții, servicii, birouri și alte compartimente.............................................................(5) Structura organizatorică a Autorității Navale Române se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.4. La articolul 5 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:e) angajează și, după caz, concediază personalul de execuție și de conducere din cadrul Autorității Navale Române, în condițiile legii;5. La articolul 9, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Salarizarea personalului Autorității Navale Române se face potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, în condițiile legii.6. La anexa nr. 1, articolele 1-3 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Autoritatea Navală Română este organizată și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Autoritatea Navală Română este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, care își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament și a legislației în vigoare.  +  Articolul 3Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, are sediul în București, bd. Mărășești nr. 26, sectorul 4.7. La anexa nr. 1, la articolul 4 litera B, punctele 1, 13, 17, 20 și 21 vor avea următorul cuprins:1. efectuează supravegherea navigației și managementul traficului de nave în apele naționale navigabile și în porturile românești;............................................................13. efectuează formalitățile de sosire/plecare a navelor, potrivit prevederilor legale în vigoare, eliberând acceptele sau permisele prevăzute de lege;...........................................................17. dispune suspendarea manevrelor navelor, atunci când condițiile de siguranță a navigației o impun, până la îndeplinirea acestor condiții;...........................................................20. supraveghează și controlează din punctul de vedere al siguranței navigației activitățile de pilotaj, remorcaj al navelor în porturi;21. avizează din punctul de vedere al siguranței navigației activitatea de agrement nautic;8. La anexa nr. 1, la articolul 4 litera D, punctul 5 se abrogă.9. La anexa nr. 1, la articolul 4 litera E, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. organizează asistența și salvarea navelor în apele naționale navigabile, potrivit prevederilor legale în vigoare;10. La anexa nr. 1, la articolul 4, titlul literei F va avea următorul cuprins:F. protecția apelor naționale navigabile împotriva poluării de către nave:11. La anexa nr. 1, la articolul 4 litera I, punctele 1, 4, 6 și 8 vor avea următorul cuprins:1. organizează sesiuni de examene pentru atestarea personalului navigant și pentru obținerea de către acesta a brevetelor, a certificatelor de capacitate și a certificatelor de conducător de ambarcațiune de agrement;................................................................4. eliberează carnetul de marinar și carnetul de serviciu, prelungește valabilitatea acestora și efectuează operațiunile de îmbarcare/debarcare a personalului navigant;...............................................................6. stabilește criteriile privind pregătirea și brevetarea piloților;...............................................................8. aprobă și monitorizează cursurile organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare în vederea pregătirii personalului navigant maritim și de navigație interioară;12. La anexa nr. 1, la articolul 4 litera J, punctul 5 va avea următorul cuprins:5. asigură supravegherea tehnică și certificarea în timpul reparării, transformării și modernizării navelor la solicitarea proprietarului;13. La anexa nr. 1, la articolul 6, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:(2) Aparatul propriu central este constituit din departamente, direcții, servicii, birouri și alte compartimente;.................................................................(4) Structura organizatorică a Autorității Navale Române se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.14. La anexa nr. 1, la articolul 18, alineatele (4) și (8) vor avea următorul cuprins:(4) Atribuțiile departamentelor, direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente ale aparatului propriu, precum și cele ale organelor teritoriale operative din cadrul ANR se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de ordine interioară, aprobat de consiliul de conducere, potrivit reglementărilor legale în vigoare..................................................................(8) Salarizarea personalului ANR se face potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Septimiu Buzașu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Georgeta Bratu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 4 decembrie 2012.Nr. 1.196.--------