HOTĂRÂRE nr. 1.190 din 4 decembrie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 13 decembrie 2012



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 23 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) la şi de la locul de muncă, în cazul deplasării cu mijloace de transport auto sau feroviare, dacă domiciliază în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă, în limita a 70 km dus şi 70 km întors;".2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), decontarea cheltuielilor de transport se realizează în cazul în care funcţionarul public, soţul/soţia acestuia ori copiii aflaţi în întreţinere nu au o locuinţă proprietate personală în localitatea în care se află locul de muncă."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului justiţiei se va stabili modul de aplicare a acesteia, inclusiv documentaţia necesară şi procedura de avizare a decontărilor.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Mona Maria PivniceruViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 decembrie 2012.Nr. 1.190.--------