ORDIN nr. 1.659 din 7 decembrie 2012pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Modelul declaraţiei notariale pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 8."2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin."3. În anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5 alineatul (1), litera a.2. se modifică şi va avea următorul cuprins:"a.2. existenţa de disponibilităţi băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în echivalent de minimum 75.000 euro atât la înfiinţare, cât şi pe parcursul desfăşurării activităţii de schimb valutar. Dovada se face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii solicitării de autorizare. La stabilirea nivelului disponibilităţilor băneşti în echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru stabilirea nivelului disponibilităţilor băneşti în echivalent euro în cursul acelei săptămâni."4. În anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5 alineatul (2) litera d), sintagma "acţionarii/asociaţii" se va înlocui cu sintagma "acţionarii semnificativi/asociaţii".5. În anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) entitatea şi/sau asociaţii, acţionarii semnificativi şi reprezentanţii legali ai acestora au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, fapte care se regăsesc în cazierul fiscal."6. În anexa nr. 2, la capitolul VIII articolul 24 alineatul (2), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) nu dispun de disponibilităţile băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în echivalent de minimum 75.000 euro la cursurile de schimb ale pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi;".7. În anexa nr. 2, la partea a II-a articolul 26, alineatul (5) se completează cu o nouă teză, cu următorul cuprins:"În acest caz scrisorile de atribuire a codurilor statistice, emise de Banca Naţională a României pentru punctele de schimb valutar deţinute de entitate înainte de data intrării în vigoare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează valabilitatea, entitatea fiind obligată să solicite coduri statistice pentru vechile puncte de lucru în noile condiţii."8. În anexa nr. 3, la punctul I subpunctul 1, literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii, fiind necesară totodată dovedirea provenienţei acestei sume pe baza unei declaraţii notariale pe propria răspundere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin, la care se anexează actele doveditoare corespunzătoare. Totodată, Comisia poate solicita orice alte documente doveditoare referitoare la declaraţia depusă;...................................................................... g) autorizaţie de funcţionare eliberată de autoritatea de reglementare şi supraveghere, pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin;".9. În anexa nr. 3, punctul II subpunctul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii, şi/sau copie certificată de societate ca fiind conformă cu originalul a registrului de casă din ultima zi lucrătoare anterioară depunerii cererii, pentru toate punctele de schimb valutar autorizate pe numele societăţii în cauză."10. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 7 decembrie 2012.Nr. 1.659.  +  Anexa (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 664/2012)DECLARAŢIESubsemnatul/a ...........(numele şi prenumele).........., fiul/fiica lui ..........(prenumele tatălui)........... şi al ..........(prenumele mamei)........., născut/ă la data de ..........(data naşterii).......... în localitatea .........(localitatea)..........., de cetăţenie ...........(cetăţenia)........., cu domiciliul în .............(Se trece adresa de domiciliu menţionată în documentul de identitate.)........... şi reşedinţa în .............(Se trece obligatoriu adresa de reşedinţă în cazul deţinerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuieşte efectiv solicitantul.)............, posesor al actului de identitate cu seria ..........(seria actului de identitate)......... şi numărul ..........(numărul actului de identitate)........., identificat prin CNP ........(Se completează CNP-ul.)........., în calitate de administrator/reprezentant legal al Societăţii Comerciale ........, cu sediul în ..............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............ cu nr. ........., având cod unic de înregistrare ............ atribuit în data de .............., declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de lege pentru cei ce fac declaraţii false, că disponibilităţile băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro provin din ................................................................................................................................................................ .Dau prezenta declaraţie spre a servi Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar.Certific prin semnătură veridicitatea celor declarate, cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii.Data Declarant,.......... .............Întocmită în 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public ..........., din ..........., din care s-au eliberat părţii două exemplare, astăzi, data autentificării.---------