ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012    Având în vedere că, potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, actul de identitate naţional are funcţia de document de călătorie pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, astfel încât se impune producerea unor acte de identitate sigure, în măsură să conducă la evitarea utilizării de documente de identitate false sau falsificate, fapt care s-a intensificat în ultimii ani,ţinându-se seama de necesitatea sporirii gradului de siguranţă al actului de identitate, relevată, inclusiv prin mass-media, şi în situaţii care priveau derularea unor tranzacţii imobiliare ilicite ori din domeniul traficului de persoane sau al migraţiei ilegale,în baza necesităţii alinierii la iniţiativele europene în materia evidenţei persoanelor şi a e-serviciilor, respectiv preocupările de interconectare a sistemelor referitoare la identitatea electronică, pentru crearea premiselor necesare introducerii şi compatibilizării soluţiilor de e-administraţie, în concordanţă cu obiectivele care se subscriu proiectului european la scară largă, STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed), care îşi propune să implementeze recunoaşterea la scară europeană a identităţii electronice, ceea ce va permite întreprinderilor, cetăţenilor şi funcţionarilor din administraţiile publice să îşi utilizeze, în oricare dintre statele membre, identitatea electronică atribuită la nivel naţional,ţinând seama de evaluarea activităţii desfăşurate de Ministerul Administraţiei şi Internelor în anul 2011, capitolul VIII "Priorităţi ale M.A.I. pentru anul 2012", care prevede implementarea proiectului cărţii electronice de identitate,ţinând cont de obligaţiile asumate de către România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, sub sancţiunea declanşării procedurii privind neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, de introducere în cursul anului 2012 a elementelor biometrice de identificare în permisele de mic trafic de frontieră,având în vedere faptul că Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care funcţionează la Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, deţine echipamentele şi tehnologia necesare personalizării permiselor de mic trafic de frontieră cu elemente biometrice de identificare,în conformitate cu prevederile pct. 7 din Decizia Comisiei C (2009) 3.770 din 20 mai 2009 de modificare a specificaţiilor tehnice pentru modelul uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe,pentru respectarea dreptului de vot al persoanelor private de libertate, luând în considerare numărul mare de persoane private de libertate care nu îşi pot exprima dreptul de vot în lipsa unor documente de identitate valabile, precum şi în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor legale cu referire la scutirea taxelor pentru producerea şi eliberarea documentelor de identitate,ţinând seama de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare vizând interesul cetăţenilor care circulă în regim de mic trafic de frontieră şi contribuie la îndeplinirea obligaţiilor asumate de România,având în vedere faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor de implementare a acestora, prin ordonanţă de urgenţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra evidenţei cetăţenilor români şi securităţii documentelor de identitate, precum şi în utilizarea eficientă a resurselor umane şi financiare din sistemul de evidenţă a populaţiei,în considerarea faptului că aceste elemente cu impact major în evidenţa populaţiei vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Evidenţa cetăţenilor români reprezintă un sistem naţional de înregistrare şi actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoaşterii numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul ţării şi furnizării de date în interesul cetăţenilor, al statului şi al instituţiilor publice. (2) Evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul în România se ţine după principiul locului de domiciliu al acestora de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., împreună cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor organizate potrivit legii."2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Activitatea de evidenţă a cetăţenilor români, precum şi cea privind eliberarea actelor de identitate ale cetăţenilor români se realizează în mod unitar şi sunt coordonate de D.E.P.A.B.D., la nivel central, şi de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, la nivel judeţean."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Integrarea şi administrarea bazelor de date privind evidenţa persoanelor, a actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate provizorii, a cărţilor de alegător şi a celorlalte documente necesare persoanei în relaţiile cu statul se realizează de D.E.P.A.B.D. (2) D.E.P.A.B.D. administrează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare S.N.I.E.P. (3) S.N.I.E.P. reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei persoanelor, producerea, emiterea şi evidenţa actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate provizorii, a cărţilor de alegător şi a altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul."4. Articolul 4 se abrogă.5. Articolul 5 se abrogă.6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În vederea realizării evidenţei cetăţenilor români, fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naştere, un cod numeric personal, denumit în continuare C.N.P., care se înscrie în actele şi certificatele de stare civilă şi se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum şi în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P. (2) C.N.P. reprezintă un număr semnificativ ce individualizează în mod unic o persoană fizică şi constituie un instrument de verificare a datelor de stare civilă ale acesteia şi de identificare în anumite sisteme informatice de către persoanele autorizate. (3) C.N.P. sunt generate şi administrate prin mijloace informatice de D.E.P.A.B.D., care emite şi distribuie anual către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Bucureşti şi Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe listele conţinând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs. (4) Pentru situaţii de excepţie, la solicitarea instituţiilor publice prevăzute la alin. (3), D.E.P.A.B.D. generează C.N.P. suplimentare. (5) Atribuirea C.N.P. se face, în ţară, de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau, acolo unde acestea nu există ori nu funcţionează, de autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar în străinătate, de Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, în baza listelor prevăzute la alin. (3) sau, după caz, alin. (4). (6) Gestionarea şi verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, sub coordonarea D.E.P.A.B.D."7. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIOrganizarea şi administrarea R.N.E.P."8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) R.N.E.P. este componenta principală a S.N.I.E.P. şi reprezintă ansamblul datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, rezultate în urma prelucrării automate, într-o concepţie unitară, pentru scopurile prevăzute la art. 2 alin. (1). (2) R.N.E.P. este organizat pe 3 niveluri - central, judeţean şi local - şi funcţionează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în condiţiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucrează date nominale privind persoana fizică. (3) Componenta informatizată a R.N.E.P. este organizată pe un singur nivel - central. (4) Conţinutul R.N.E.P. se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor."9. Articolul 8 se abrogă.10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Cetăţenii români sunt înregistraţi în R.N.E.P. pe baza datelor de stare civilă din actele de naştere. (2) Introducerea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor din R.N.E.P. se realizează de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor. (3) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează pe baza documentelor prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le revin, în situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Autorităţile prevăzute la alin. (3) sunt: a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civilă intervenite în străinătate; b) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, pentru cei care dobândesc sau pierd cetăţenia română; c) organele judiciare, pentru persoanele faţă de care s-a dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei sau părăsirii localităţii, precum şi pentru persoanele puse sub interdicţie; d) instanţele judecătoreşti, notarii publici şi ofiţerii de stare civilă, pentru modificări intervenite ca urmare a divorţului; e) Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cei care dobândesc sau deţin statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate."11. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Beneficiarii datelor cu caracter personal furnizate din R.N.E.P. sunt obligaţi să utilizeze aceste date numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia acestora, în condiţiile legii."12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face la cererea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, în condiţiile stabilite de lege. (2) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face în condiţiile stabilite de lege, în cadrul unor acţiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale, cu plata corespunzătoare a taxelor prevăzute de lege, în baza unui contract încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin D.E.P.A.B.D., şi beneficiar. (3) De la plata taxelor prevăzute la alin. (2) se exceptează furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. solicitată de: a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei; b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege; c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale; e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia; g) instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor; h) poliţia locală; i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal se face în baza unui protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin D.E.P.A.B.D., şi persoanele juridice enumerate. (5) Contractul prevăzut la alin. (2) şi protocolul prevăzut la alin. (4) trebuie să conţină în mod obligatoriu destinaţia datelor, volumul şi structura acestora, suportul pe care se livrează şi măsurile de protecţie şi securitate a datelor prevăzute de lege. (6) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se realizează de: a) D.E.P.A.B.D. sau de structurile sale teritoriale, la solicitarea scrisă adresată acestora; b) serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, la solicitarea scrisă adresată acestora, atunci când datele cu caracter personal servesc îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin autorităţilor administraţiei publice locale."13. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Începând cu vârsta de 14 ani, cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate. (2) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei prevăzute la alin. (1), cetăţenii români trebuie să solicite eliberarea actului de identitate. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate."14. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. (2) În condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene. (3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau sisteme terţe, precum şi utilizarea semnăturii electronice calificate, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi."15. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal. (2) Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate: a) la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea cărţii de identitate provizorie; b) la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă, cu excepţia cererii pentru eliberarea cărţii electronice de identitate prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a). (3) Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială. (4) În cazul minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani se află, în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială, actul de identitate se eliberează, prin grija acestor servicii, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă. (5) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament. (6) Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, actele de identitate se eliberează şi de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti."16. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care conţine datele cu caracter personal ale solicitantului şi informaţiile stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, al reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, stării civile, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă. (3) Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoţite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă, cu excepţia situaţiei în care: a) au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, starea civilă şi cetăţenia română, când se prezintă şi documentele care atestă aceste modificări; b) solicitantul este titular al unei cărţi de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate, când se prezintă toate documentele prevăzute la alin. (2). (4) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitantul trebuie să prezinte un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii. Atunci când persoana nu deţine un astfel de document ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii de către structura teritorială a poliţiei. (5) Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor."17. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Cartea de identitate se eliberează: a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani; c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani; d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani. (2) De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate se eliberează: a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; b) cu valabilitate de 5 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani."18. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Cartea de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnologie laser, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. (2) Datele cu caracter personal înscrise în cartea de identitate sunt: a) numele şi prenumele titularului; b) sexul; c) cetăţenia titularului; d) data şi locul naşterii titularului; e) semnătura olografă a titularului; f) fotografia titularului; g) C.N.P.; h) adresa de domiciliu a titularului. (3) În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conţinutul cărţii de identitate. (4) Cartea electronică de identitate este de tip smart card şi conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnologie laser şi în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. (5) Datele cu caracter personal care se înscriu în cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin. (2), cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin. (3). În format electronic se înscriu: a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului; b) prenumele părinţilor titularului; c) certificate digitale; d) date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete. (6) La cererea solicitantului, cartea electronică de identitate se eliberează: a) cu toate datele prevăzute la alin. (5); sau b) cu datele prevăzute la alin. (5), cu excepţia imaginii impresiunilor papilare."19. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 17^1 şi 17^2, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - (1) Certificatele digitale se emit şi se înscriu după cum urmează: a) certificat digital, de Ministerul Administraţiei şi Internelor; b) certificat digital calificat, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. (2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, nivelul de aplicabilitate şi condiţiile de utilizare a certificatelor digitale prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Certificatul digital calificat se înscrie în cartea electronică de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul digital calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exerciţiu.Art. 17^2. - (1) Imaginile impresiunilor papilare se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărţii electronice de identitate sau, în cazul minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al părinţilor sau, după caz, părintelui care exercită autoritatea părintească ori al reprezentantului legal. (2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de identitate, în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului. (3) Verificarea identităţii titularului cărţii electronice de identitate se stabileşte prin compararea directă a datelor biometrice preluate de la titularul acesteia, cu ocazia verificării, şi a datelor înscrise în cartea electronică de identitate. (4) După personalizarea cărţii electronice de identitate, respectiv a cărţii de identitate şi transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg prin procedură automată. (5) Imaginile impresiunilor papilare colectate cu ocazia depunerii cererii de eliberare a cărţii electronice de identitate se şterg prin procedură automată imediat după personalizarea cărţii electronice de identitate. (6) Procedurile de preluare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de identitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri: a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor; c) în cazul schimbării domiciliului; d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor; e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.; f) în cazul deteriorării actului de identitate; g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; h) când fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; i) în cazul schimbării sexului; j) în cazul anulării; k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile. (2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în condiţiile art. 15 şi 16, după cum urmează: a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a); b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j); c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k). (3) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document."21. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri: a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau a cărţii electronice de identitate; b) când, temporar, nu se poate realiza procedura preluării datelor biometrice; c) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România; d) când se solicită eliberarea unei cărţi electronice de identitate sau a unei cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e)-j). (2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este diferenţiat după cum urmează: a) de la o lună la un an, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c); b) 45 de zile, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d). (3) Prevederile art. 15 şi 16 se aplică în mod corespunzător."22. Articolul 21 se abrogă.23. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în termen de 24 de ore, la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la cea mai apropiată unitate de poliţie."24. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În situaţia în care părinţii minorului aflat, în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială nu sunt cunoscuţi sau nu pot fi identificaţi, domiciliul minorului este la adresa centrului respectiv."25. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Dovada adresei de domiciliu se poate face cu: a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d); c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă; e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)-d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate. (2) Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României. (3) În cazul minorului şi al persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali."26. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află ultimul domiciliu înscris în actul de identitate al solicitantului este obligat să comunice la cererea cetăţenilor români, în termen de 10 zile, datele referitoare la domiciliile avute de către persoana respectivă în România şi orice menţiune privind starea civilă, aflate în evidenţa acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2000. (2) Pentru datele prevăzute la alin. (1), referitoare la perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile."27. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară. (2) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei."28. La articolul 32 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) De la obligaţia prevăzută la alin. (1), de a depune unul din documentele prevăzute la art. 28, sunt exceptate:"29. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Menţiunea privind reşedinţa se înscrie pe un document, denumit dovada de reşedinţă, care va însoţi cartea de identitate sau cartea electronică de identitate, ori direct pe cartea de identitate provizorie."30. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute, arestate sau care execută o pedeapsă privativă de libertate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, care nu posedă asemenea documente şi care nu dispun de mijloace financiare, precum şi persoanelor cu handicap şi celor fără venituri, şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate."31. La articolul 43, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (4), art. 23 alin. (1), art. 24 şi art. 38 alin. (4), cu amendă de la 25 lei la 50 lei; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 39 şi 40, cu amendă de la 40 lei la 80 lei; c) nerespectarea dispoziţiilor art. 25, art. 34 alin. (2) şi art. 36, cu amendă de la 75 lei la 150 lei."32. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 43 lit. a)-c) şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se fac de către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi de către poliţişti."33. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Forma şi conţinutul actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."34. Articolul 49 se abrogă.35. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Resursele financiare pentru asigurarea materialelor necesare producerii documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) se prevăd de Ministerul Administraţiei şi Internelor, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri şi cheltuieli al D.E.P.A.B.D., cu excepţia situaţiei când prin lege se dispune altfel. (2) Resursele financiare necesare achiziţionării echipamentelor de calcul şi programelor software licenţiate, utilizate pentru producerea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, precum şi pentru încheierea şi derularea contractelor de service la aceste echipamente, se prevăd de Ministerul Administraţiei şi Internelor, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri şi cheltuieli al D.E.P.A.B.D., cu excepţia situaţiei când prin lege se dispune altfel. (3) Dotarea D.E.P.A.B.D. cu materialele necesare îndeplinirii atribuţiilor legale se realizează, prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, din producţia internă şi din import, cu excepţia situaţiei când prin lege se dispune altfel."  +  Articolul IIDispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică numai cărţilor de identitate eliberate potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIIArticolul 6^1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate valabile constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene. (2) Regimul juridic al cărţii de identitate şi al cărţii electronice de identitate este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu excepţia situaţiilor în care prezenta ordonanţă de urgenţă dispune altfel."  +  Articolul IVDupă articolul 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 2 noiembrie 2011, se introduc patru noi articole, articolele 41^1-41^4, cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - (1) De la data stabilită prin hotărâre a Guvernului pentru punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora pot solicita eliberarea: a) unei cărţi de rezidenţă; b) unei cărţi electronice de rezidenţă. (2) Cartea de rezidenţă conţine date în format tipărit, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. (3) Datele cu caracter personal înscrise în cartea de rezidenţă sunt: a) numele şi prenumele titularului; b) sexul; c) cetăţenia titularului; d) data şi locul naşterii titularului; e) semnătura olografă a titularului; f) fotografia titularului; g) C.N.P.; h) adresa din România. (4) În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conţinutul cărţii de rezidenţă. (5) Cartea electronică de rezidenţă este de tip smart card şi conţine date în format tipărit şi în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. (6) Datele cu caracter personal care se înscriu în cartea electronică de rezidenţă sunt cele prevăzute la alin. (3), cu aplicarea, după caz, a alin. (4). În format electronic se înscriu: a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului; b) prenumele părinţilor titularului; c) certificate digitale; d) date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete. (7) La cererea solicitantului, cartea electronică de rezidenţă se eliberează: a) cu toate datele prevăzute la alin. (6); sau b) cu datele prevăzute la alin. (6), cu excepţia imaginii impresiunilor papilare. (8) Cartea electronică de rezidenţă se eliberează numai solicitanţilor care au împlinit vârsta de 14 ani. (9) Forma şi conţinutul cărţii de rezidenţă şi ale cărţii electronice de rezidenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, astfel cum se prevede la art. 40 alin. (1).Art. 41^2. - (1) Certificatele digitale se emit şi se înscriu după cum urmează: a) certificat digital, de Ministerul Administraţiei şi Internelor; b) certificat digital calificat, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. (2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, nivelul de aplicabilitate şi condiţiile de utilizare a certificatelor digitale prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Certificatul digital calificat se înscrie în cartea electronică de rezidenţă ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul digital calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exerciţiu.Art. 41^3. - (1) Imaginile impresiunilor papilare se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărţii electronice de rezidenţă sau, în cazul minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al părinţilor sau, după caz, al părintelui care exercită autoritatea părintească ori al reprezentantului legal. (2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de rezidenţă în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului. (3) Verificarea identităţii titularului cărţii electronice de rezidenţă se stabileşte prin compararea directă a datelor biometrice preluate de la titularul acesteia, cu ocazia verificării, şi a datelor înscrise în cartea electronică de rezidenţă. (4) După personalizarea cărţii electronice de rezidenţă, respectiv a cărţii de rezidenţă şi transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg prin procedură automată. (5) Imaginile impresiunilor papilare colectate cu ocazia depunerii cererii de eliberare a cărţii electronice de rezidenţă se şterg prin procedură automată imediat după personalizarea cărţii electronice de rezidenţă. (6) Procedurile de preluare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de rezidenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Art. 41^4. - Cărţile de rezidenţă şi cărţile electronice de rezidenţă eliberate de la data prevăzută la art. 41^1 sunt valabile după cum urmează: a) până la 5 ani de la data emiterii; sau b) 5 ani de la data emiterii, în cazul celor care atestă dreptul de rezidenţă permanentă, eliberate persoanelor cu vârsta până la 14 ani; sau c) de 10 ani de la data emiterii, în cazul celor prevăzute la lit. b) eliberate persoanelor cu vârsta peste 14 ani."  +  Articolul VOrdonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informaticde emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronicede identitate şi rezidenţă"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Până la data de 30 iunie 2013 se va realiza o platformă-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărţii electronice de identitate şi punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă. (2) De la data emiterii documentelor prevăzute la alin. (1) se eliberează cărţi de identitate şi cărţi de rezidenţă identice ca format cu cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă."3. Articolele 2, 5 şi 6 se abrogă.4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Externe, prin structurile implicate, şi Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., denumită în continuare Imprimeria Naţională, sunt responsabile pentru punerea în circulaţie a documentelor prevăzute la art. 1."5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Producerea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se realizează, centralizat, de către Imprimeria Naţională. (2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia dovezii de reşedinţă, se realizează, centralizat, în Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare Inspectoratul, asigură coordonarea din punct de vedere tehnic şi metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate, cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă. (4) Imprimeria Naţională asigură distribuirea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, în vederea eliberării către solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. şi Inspectoratul. (5) În funcţie de opţiunea solicitanţilor, cărţile electronice de identitate, cărţile de identitate, cărţile de alegător aferente acestora, cărţile electronice de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă se pot expedia prin servicii de curierat la domiciliul solicitanţilor, în condiţiile în care aceştia suportă cheltuielile de expediţie."6. După articolul 8 se introduc patru noi articole, articolele 8^1-8^4, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Imprimeria Naţională este abilitată să achiziţioneze şi să pună la dispoziţia D.E.P.A.B.D., Inspectoratului, structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor responsabile, precum şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi produsele soft necesare pentru punerea în circulaţie şi personalizarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă. (2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) pot fi trecute în patrimoniul autorităţilor care le utilizează, prin acordul părţilor, cu titlu gratuit.Art. 8^2. - Imprimeria Naţională asigură materialele consumabile, comunicaţiile şi serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a întregului sistem de emitere, gestionare şi eliberare a documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1).Art. 8^3. - (1) Condiţiile tehnice, precum şi aspectele procedurale şi legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la conţinutul cipului cărţii electronice de identitate şi al cărţii electronice de rezidenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice înscrise în cipul cărţii electronice de identitate şi cipul cărţii electronice de rezidenţă sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice şi a unor mecanisme de acces standardizate ICAO.Art. 8^4. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sunt obligate să asigure spaţiul, condiţiile de electroalimentare, climatizare, birotică, asistenţa tehnică materială şi consumabilele necesare funcţionării şi întreţinerii sistemului informatic şi de comunicaţii necesar desfăşurării activităţii de evidenţă a persoanelor. (2) Inspectoratele judeţene de poliţie asigură structurilor teritoriale pentru imigrări spaţiul, condiţiile de electroalimentare, climatizare, birotică, necesare funcţionării şi întreţinerii sistemului informatic şi de comunicaţii necesar desfăşurării activităţii de evidenţă a titularilor cărţilor de rezidenţă. (3) Verificarea asigurării şi menţinerii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de D.E.P.A.B.D. (4) Atunci când constatările efectuate potrivit alin. (3) evidenţiază deficienţe care afectează preluarea datelor personale sau împiedică eliberarea actelor de identitate în condiţiile legii, D.E.P.A.B.D. solicită instituţiilor abilitate luarea măsurilor de înlăturare a respectivelor deficienţe, stabilind termene de remediere. (5) Neremedierea deficienţelor constatate sau nerespectarea termenelor stabilite potrivit alin. (4) abilitează D.E.P.A.B.D. să suspende activitatea specifică eliberării actelor de identitate."7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se fac de către Imprimeria Naţională, cu avizul Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii electronice de identitate, iar contravaloarea cărţii de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii de identitate. (3) Contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se încasează prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi prin autorităţile administraţiei publice locale cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop. (4) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă se încasează prin unităţile Trezoreriei Statului şi prin alte unităţi bancare cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop. (5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilităţi şi consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în procesul eliberării cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de identitate, respectiv de Inspectorat şi structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, se virează acestora de către Imprimeria Naţională, în condiţii stabilite prin protocol."8. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 10 şi 11, cu următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, contravaloarea cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate şi a cărţii de alegător aferente se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective. (2) Costurile aferente producerii şi eliberării cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate şi a cărţii de alegător aferente, în cazurile de scutiri şi exceptări de la plată, prevăzute la art. 41 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, se suportă de către Imprimeria Naţională din veniturile proprii aferente acestei activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte prin protocol încheiat în acest sens cu D.E.P.A.B.D. (3) Prevederile referitoare la scutirea sau exceptarea de la plata contravalorii actelor de identitate eliberate cetăţenilor români sunt aplicabile şi solicitanţilor cărţilor electronice de rezidenţă şi ai cărţilor de rezidenţă aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată. În acest caz, cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se suportă de către Imprimeria Naţională din veniturile proprii aferente acestei activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte prin protocol încheiat în acest sens cu Inspectoratul.Art. 11. - (1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate, pe măsura asigurării cu suportul tehnic necesar a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor. (2) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă se realizează eşalonat, pe măsura asigurării structurilor teritoriale pentru imigrări cu suportul tehnic necesar. În vederea generalizării activităţii de emitere a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, asigurarea suportului tehnic necesar eliberării acestora se realizează, eşalonat, în termen de până la 6 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de rezidenţă, respectiv a primei cărţi de rezidenţă."  +  Articolul VIAlineatul (6) al articolului 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. deduce la calculul profitului impozabil: a) cheltuielile aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, în condiţiile reglementărilor legale; b) cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate şi a cărţii de alegător aferente, în condiţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă în condiţiile prevăzute de art. 10 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul VIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice de identitate, cărţile de identitate, cărţile de alegător aferente acestora, dovezile de reşedinţă, cărţile electronice de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă."2. În anexă, la articolul 6 punctul A, litera b^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b^2) producerea, cu titlu de exclusivitate, a permiselor de şedere şi a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, inclusiv a permiselor de mic trafic de frontieră;"3. În anexă, la articolul 6 punctul A, după litera b^9) se introduc două noi litere, literele b^10) şi b^11), cu următorul cuprins:"b^10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora şi a dovezilor de reşedinţă;b^11) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă."  +  Articolul VIIIAlineatul (1) al articolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 30 iunie 2008, aprobată prin Legea nr. 249/2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - (1) Personalizarea paşapoartelor electronice, a permiselor de şedere, a permiselor de mic trafic de frontieră şi a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care va funcţiona în structura Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor."  +  Articolul IXPână la finalizarea organizării componentei informatizate a R.N.E.P. pe un singur nivel, activităţile de actualizare şi verificare a datelor din R.N.E.P. se efectuează pe componenta informatizată constituită la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul X (1) Până la asigurarea suportului tehnic necesar pentru eliberarea cărţii electronice de identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă, cărţile de identitate, cărţile de rezidenţă şi cărţile de alegător se produc şi se eliberează potrivit dispoziţiilor aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) De la data asigurării suportului tehnic necesar pentru eliberarea cărţii electronice de identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă, autorităţile competente eliberează cărţile de identitate, cărţile de alegător şi cărţile de rezidenţă, numai în formatul realizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Cărţile de identitate provizorii şi cărţile de alegător se produc şi se eliberează potrivit dispoziţiilor aplicabile cărţilor de identitate. (4) Menţiunile care se înscriu în cărţile de identitate şi în cărţile de identitate provizorii se realizează potrivit dispoziţiilor aplicabile actelor de identitate care le conţin. (5) Datele biometrice pentru cartea electronică de identitate se colectează de către Direcţia Generală de Paşapoarte, cu echipamentele utilizate la paşapoartele electronice. (6) Datele biometrice pentru cartea electronică de rezidenţă se colectează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, cu echipamentele utilizate la paşapoartele electronice şi la permisele de şedere pentru cetăţenii străini. (7) Datele pentru cartea de identitate şi datele biometrice pentru cartea electronică de identitate se colectează, pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate, de către Ministerul Afacerilor Externe, cu echipamentele utilizate la paşapoartele electronice, aflate în dotarea sa şi a misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.  +  Articolul XI (1) Actele de identitate eliberate, în condiţiile legii, până la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se preschimbă după cum urmează: a) actele de identitate eliberate persoanelor născute după data de 1 ianuarie 1981 se preschimbă în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014; b) actele de identitate eliberate persoanelor născute în perioada 1 ianuarie 1966-31 decembrie 1980 se preschimbă în perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2015; c) actele de identitate eliberate persoanelor născute în perioada 1 iulie 1946-31 decembrie 1965 se preschimbă în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2016; d) actele de identitate eliberate persoanelor născute până la data de 31 decembrie 1945 se preschimbă în perioada 1 iulie 2016-31 decembrie 2016. (2) Valabilitatea actelor de identitate prevăzute la alin. (1) încetează la data expirării perioadei în care acestea pot fi preschimbate. (3) Persoanele care la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au împlinit vârsta de 70 de ani sunt exceptate de la obligaţia preschimbării actelor de identitate prevăzută la alin. (1), preschimbarea având loc la solicitarea şi cu acordul de voinţă al acestor persoane. (4) În termen de 5 ani de la data finalizării procesului de asigurare a structurilor teritoriale pentru imigrări cu suportul tehnic necesar eliberării cărţilor electronice de rezidenţă, cărţile de rezidenţă eliberate până la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de rezidenţă se preschimbă, eşalonat, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul XIIDotarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care devin funcţionale ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cu suportul tehnic necesar pentru eliberarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător aferente acestora se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează aceste servicii.  +  Articolul XIIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005, republicată, şi Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor republica, după aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministrul delegat pentru administraţie,Constantin Cătălin Chiper,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul afacerilor europene,Leonard Orbanp. Ministrul afacerilor externe,George Ceamba,secretar de statMinistrul justiţiei,Mona Maria PivniceruBucureşti, 4 decembrie 2012.Nr. 82.-------