ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 4 decembrie 2012pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2012    I. Având în vedere faptul că, în prezent, există un număr mare de posturi vacante de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, situaţie care împiedică funcţionarea în condiţii de normalitate a instanţei supreme,ţinând seama de faptul că prin Legea nr. 300/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară s-au stabilit noi condiţii de promovare în funcţia de judecător la instanţa supremă şi a fost introdus concursul ca metodă de promovare în această funcţie,întrucât din analiza modului de desfăşurare a concursului aferent anului 2012 au fost identificate o serie de neajunsuri în ceea ce priveşte procedura de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv faptul că procedura a ocupat o perioadă foarte mare de timp (peste 6 luni), costul financiar ridicat al acestei proceduri, numărul foarte mare de persoane implicate în organizarea concursului (aproximativ 170 de persoane), eficienţa scăzută a procedurii (promovarea a doar 2 candidaţi), deficitul foarte mare de judecători la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (26 de posturi vacante), care nu ar putea fi acoperit decât prin simplificarea procedurii şi reducerea duratei acesteia,ţinând seama că aceste aspecte împiedică ocuparea posturilor vacante de judecător de la nivelul instanţei supreme, fiind de natură a afecta grav funcţionarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi funcţionalitatea justiţiei ca serviciu public, inclusiv celeritatea soluţionării cauzelor,având în vedere că în şedinţa din data de 28 noiembrie 2012 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat calendarul estimativ al concursurilor şi examenelor previzionate a se desfăşura în cursul anului 2013, fiind propusă organizarea unui nou concurs de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la începutul anului 2013, respectiv în perioada martie-aprilie 2013, ceea ce presupune cu necesitate declanşarea acestuia până la sfârşitul anului în curs, pentru asigurarea organizării concursului în perioada propusă,luând în considerare necesitatea funcţionării la întreaga capacitate a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dată fiind necesitatea respectării duratei rezonabile a procedurilor judiciare şi asigurării celerităţii actului de justiţie,ţinând seama de necesitatea îndeplinirii urgente a obligaţiilor asumate în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare (instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006),ţinând seama totodată de necesitatea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea urgentării judecării cauzelor de mare corupţie aflate pe rolul acestei instanţe, astfel cum recomandă şi Comisia Europeană în raportul din iulie 2011: "adoptarea unor măsuri urgente menite să îmbunătăţească practica judiciară şi gestionarea cazurilor, precum şi accelerarea procedurilor în cazurile importante de corupţie la nivel înalt, pentru a se evita împlinirea termenului de prescripţie în toate cazurile",întrucât aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată;II. în considerarea faptului că de la data de 1 ianuarie 2013 ar urma să între în vigoare dispoziţiile art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind preluarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor,luând în considerare imposibilitatea finalizării până la acest moment a procesului de preluare a atribuţiilor referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,ţinând cont de necesitatea adoptării unui plan care să cuprindă toate măsurile legislative şi tehnice menite să asigure premisele organizării şi administrării în condiţii optime a bugetului instanţelor de judecată,având în vedere necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acestor atribuţii în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative şi logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit şi în urma consolidării capacităţii acestei instituţii de asimilare rapidă a procedurilor şi mecanismelor de pregătire şi planificare a bugetului, respectiv a execuţiei corespunzătoare a acestuia,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 52, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şiprocurorilor prin curţile de apel, prin parchetele de pe lângă curţile de apel şi prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi în 3 cotidiene centrale, cu cel puţin 40 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. (3) Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii şi procurorii care au cel puţin gradul de curte de apel sau parchet de pe lângă curtea de apel, care au îndeplinit efectiv cel puţin 3 ani funcţia de judecător la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel ori la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au obţinut calificativul «foarte bine» la ultimele 3 evaluări, nu au fost niciodată sancţionaţi disciplinar şi au o vechime în funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 15 ani."2. La articolul 52^1, alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:"(2) Concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constă în: a) o probă având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora; b) un interviu susţinut în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii; c) o probă scrisă, cu caracter practic. (3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. (4) Comisiile de concurs sunt alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cadre didactice universitare de la facultăţi de drept din cadrul universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii."3. La articolul 52^1, alineatul (6) se abrogă.4. Articolul 52^2 va avea următorul cuprins:"Art. 52^2. - (1) În cadrul probei prevăzute la art. 52^1 alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Consiliul Superior al Magistraturii va solicita, prin intermediul curţilor de apel sau, după caz, al parchetelor de pe lângă curţile de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, hotărâri judecătoreşti sau, după caz, acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, din ultimii 5 ani de activitate, precum şi celelalte date necesare evaluării potrivit prezentei legi. (2) Orice persoană poate transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevăzute la alin. (1), întocmite de candidaţi, care pot fi analizate în cadrul probei având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora. (3) Cererile de înscriere la concurs se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevăzute la alin. (1), întocmite de candidaţi, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise. (4) Actele prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, pentru a fi supuse dezbaterii publice pentru o perioadă de 7 zile de la publicare. Sesizările sau observaţiile primite din partea opiniei publice pot fi avute în vedere la evaluare de către comisiile de concurs."5. La articolul 52^3 alineatul (1), literele d)-i) se abrogă.6. Articolul 52^4 va avea următorul cuprins:"Art. 52^4. - (1) În cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evaluează aspecte referitoare la integritatea candidaţilor. (2) La şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în care se susţine interviul va participa, cu rol consultativ, şi un psiholog desemnat de plen, care va putea adresa întrebări candidaţilor în scopul evaluării motivaţiei şi competenţelor umane şi sociale ale acestora. (3) Evaluarea integrităţii candidaţilor se face pe baza raportului întocmit de Inspecţia Judiciară sub acest aspect, precum şi a răspunsurilor primite de la candidat la întrebările puse acestuia pe baza acestui raport, a datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului în care candidatul se raportează la valori precum independenţa justiţiei, imparţialitatea magistraţilor, integritatea şi a aspectelor ridicate în cadrul discuţiilor."7. Articolul 52^5 va avea următorul cuprins:"Art. 52^5. - (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele prevăzute la art. 52^1 alin. (2) este de 100 de puncte, distribuite astfel: a) 40 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. a); b) 20 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. b); c) 40 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. c). (2) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la probele prevăzute la art. 52^1 alin. (2) este următorul: a) 28 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. a); b) 14 puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. b); c) 28 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. c). (3) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs este de 70 de puncte."8. Articolul 52^6 va avea următorul cuprins:"Art. 52^6. - (1) Proba scrisă prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. c) constă în: a) în funcţie de specializare, una dintre următoarele grupe de materii:(i) drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;(îi) drept penal;(iii) drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii; b) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; c) procedura civilă sau procedura penală, în funcţie de specializarea judecătorului ori procurorului. (2) La elaborarea subiectelor pentru proba prevăzută la alin. (1) se vor avea în vedere jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi cea a Curţii Constituţionale."  +  Articolul IITermenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014.  +  Articolul IIILegea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Mona Maria PivniceruViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 decembrie 2012,Nr. 81.-------