HOTĂRÂRE nr. 106 din 26 februarie 1998privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 26 februarie 1998    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Departamentul pentru Administraţie Publică Locală este organizat şi funcţionează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (2) Departamentul pentru Administraţie Publică Locală are rolul de a asigura aducerea la îndeplinire a atribuţiilor care revin Guvernului cu privire la administraţia publică locală, inclusiv controlul exercitării de către primari a atribuţiilor delegate prin personalul propriu care va fi sprijinit, la cerere, de specialişti din aparatul ministerelor, al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi de şefii serviciilor publice descentralizate din judeţ. Departamentul pentru Administraţie Publică Locală propune Guvernului luarea măsurilor corespunzătoare. (3) Departamentul pentru Administraţie Publică Locală este coordonat de ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală.  +  Articolul 2În realizarea atribuţiilor care îi revin, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală îndeplineşte următoarele funcţii: a) asigurarea realizării reformei în domeniul administraţiei publice locale; b) elaborarea cadrului juridic corespunzător pentru activităţile din domeniul administraţiei publice locale; c) controlul, analizarea şi sintetizarea realizării în teritoriu a atribuţiilor pe care le exercita primării ca reprezentanţi ai statului; d) controlul activităţii prefecţilor în calitatea acestora de reprezentanţi ai Guvernului în teritoriu; e) asigurarea legăturii functionale dintre autorităţile administraţiei publice locale şi prefecţi, pe de o parte, şi Guvern, inclusiv organele administraţiei publice centrale, pe de altă parte; f) realizează sinteza problemelor economice şi sociale din unităţile administrativ-teritoriale, pe care o prezintă Guvernului; g) promovarea propunerilor privind armonizarea legislaţiei române cu cea comunitara, în domeniul administraţiei publice locale.  +  Articolul 3În realizarea politicii Guvernului în domeniul administraţiei publice locale, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. coordonează elaborarea studiilor şi programelor pentru realizarea reformei în administraţia publică locală, în colaborare cu Consiliul pentru Reforma;2. elaborează proiecte de acte normative în domeniul administraţiei publice locale şi susţine, din însărcinarea Guvernului, proiectele de legi şi ordonanţe în faţa comisiilor parlamentare şi a altor autorităţi publice;3. analizează şi avizează proiectele de acte normative în domeniul administraţiei publice locale, iniţiate de ministere şi de alte organe centrale ale administraţiei publice;4. propune, analizează şi promovează proiectele de acte normative în domeniul administraţiei publice locale, iniţiate de prefecturi, consilii judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti;5. sprijină şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale în procesul de aplicare a legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, care privesc problemele administraţiei publice locale;6. stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, măsuri corespunzătoare cu privire la soluţionarea de către serviciile publice descentralizate a problemelor de interes local;7. analizează, sintetizeaza şi prezintă Guvernului, pe baza rapoartelor întocmite de către prefecţi, evoluţia stării generale economice, sociale, culturale şi administrative a judeţelor şi a municipiului Bucureşti, precum şi cea a realizării programului de guvernare;8. îndrumă şi controlează îndeplinirea atribuţiilor specifice autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul protecţiei civile;9. îndrumă şi controlează exercitarea, de către prefecţi, a atribuţiilor care le revin cu privire la conducerea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţe şi în municipiul Bucureşti;10. iniţiază proiecte de hotărâri ale Guvernului privind acordarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale;11. îndrumă metodologic activitatea de reorganizare a regiilor autonome de interes local şi de constituire a societăţilor comerciale, potrivit prevederilor legale, precum şi activitatea serviciilor publice locale;12. realizează, în numele Guvernului, controlul ierarhic asupra prefecţilor cu privire la exercitarea de către aceştia a atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi a sarcinilor încredinţate de către Guvern, asigurând respectarea dispoziţiilor legale;13. îndrumă şi supraveghează modul de aducere la îndeplinire de către prefecţi a atribuţiilor referitoare la controlul legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, ale preşedinţilor şi delegatiilor permanente ale consiliilor judeţene;14. propune Guvernului măsuri de modificare, suspendare şi, după caz, de anulare a actelor administrative emise de prefecţi, dacă acestea încalcă prevederile legale sau sunt inoportune;15. întocmeşte sinteze şi propuneri de măsuri cu privire la cele constatate în urma controalelor efectuate la prefecturi, primării şi consilii judeţene, pe care le prezintă Guvernului spre informare sau spre aprobare;16. elaborează precizări în vederea aplicării unitare a dispoziţiilor legale de către prefecţi şi de către primari, în calitate de reprezentanţi ai statului;17. asigura pregătirea şi elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind numirea şi eliberarea din funcţie a prefecţilor şi subprefecţilor;18. numeşte, aplica sancţiunile disciplinare şi eliberează din funcţie pe secretarii generali ai prefecturilor, potrivit legii;19. aproba organizarea oficiilor prefecturale;20. îndrumă şi sprijină activitatea prefecturilor privind organizarea şi funcţionarea comitetelor directoare teritoriale;21. analizează şi propune Guvernului măsuri de mediere a divergentelor dintre serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţe şi în municipiul Bucureşti - pe de o parte - şi autorităţile administraţiei publice locale - pe de altă parte;22. elaborează propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, sub aspect tehnic şi financiar, le prezintă Guvernului spre aprobare şi asigura îndeplinirea lor;23. sprijină, îndrumă şi controlează activitatea de stare civilă, de autoritate tutelara şi de ocrotire a minorilor şi a persoanelor cu handicap, exercitate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi a celorlalte atribuţii delegate de stat acestora, potrivit legii; pentru asigurarea îndeplinirii acestor atribuţii, colaborează cu Ministerul de Interne, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Departamentul pentru Protecţia Copilului şi cu Comitetul Roman pentru Adoptii, după caz;24. urmăreşte organizarea concursului şi deleagă un reprezentant ca membru în comisia de concurs sau de examinare constituită în vederea ocupării postului de secretar al consiliului judeţean sau de secretar general al Primăriei Municipiului Bucureşti, potrivit legii; numeşte, aplica sancţiunile disciplinare şi eliberează din funcţie pe secretarul consiliului judeţean şi pe secretarul general al Primăriei Municipiului Bucureşti;25. exercita controlul asupra modului de aducere la îndeplinire a atribuţiilor ce revin secretarului consiliului judeţean şi secretarului general al Primăriei Municipiului Bucureşti şi dispune măsuri în consecinţa;26. elaborează propuneri privind organizarea administrativ-teritorială a României în colaborare cu ministerele şi cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale interesate;27. analizează şi prezintă Guvernului propunerile de atribuire şi de schimbare a denumirilor de localităţi şi judeţe; organizează şi actualizează evidenta acestor denumiri, în condiţiile legii;28. analizează documentaţia referitoare la trecerea în categorii superioare a unor unităţi administrativ-teritoriale şi constata îndeplinirea criteriilor legale;29. coordonează activitatea de elaborare a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pe baza propunerilor autorităţilor administraţiei publice locale, întocmind în acest scop proiecte de acte normative pe care le supune spre aprobare Guvernului;30. colaborează cu organisme guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale de profil, din ţara şi din străinătate, în vederea realizării reformei în domeniul administraţiei publice locale;31. colaborează cu Ministerul de Interne şi cu Comisia Naţionala de Informatica pentru asigurarea unei evidente corecte a populaţiei;32. colaborează cu Comisia Naţionala de Informatica pentru informatizarea administraţiei publice locale;33. asigura, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu organizaţiile neguvernamentale de profil, organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare şi perfecţionare profesională a personalului din administraţia publică locală în cadrul instituţiilor specializate; coordonează activitatea centrelor teritoriale de organizare a programelor de pregătire;34. promovează, în colaborare cu Departamentul pentru Integrare Europeană, armonizarea legislaţiei româneşti cu cea comunitara în domeniul administraţiei publice locale, precum şi adaptarea în acest scop a programelor de pregătire şi perfecţionare a funcţionarilor publici, pe baza experienţei existente în ţările Uniunii Europene;35. iniţiază sau avizează acţiuni şi proiecte de acte normative în domeniul politicii de dezvoltare regionala a României;36. coordonează şi organizează executarea prevederilor Acordului de asociere a României la Uniunea Europeană şi ale Strategiei naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană în domeniul administraţiei publice locale;37. sprijină Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Apărării Naţionale în executarea acordurilor dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, precum şi pentru integrarea României în NATO;38. sprijină şi urmăreşte relaţiile şi acordurile de cooperare transfrontaliera, interegionala, de înfrăţire, asociere şi cooperare cu alte unităţi sau asociaţii administrativ-teritoriale din străinătate, încheiate de autorităţile administraţiei publice locale din România; în acest scop, colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale interesate;39. sprijină autorităţile administraţiei publice locale în realizarea programelor finanţate de organismele internaţionale în domeniul politicilor de dezvoltare regionala şi al serviciilor publice locale;40. participa la activităţile organizate de către organizaţii şi instituţii internaţionale, care au ca obiect reforma administraţiei publice locale;41. propune Ministerului Finanţelor criterii de repartizare, pe comune, oraşe, municipii şi judeţe, a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat;42. întocmeşte propuneri către Ministerul Finanţelor, care să fie avute în vedere la stabilirea metodologiei de elaborare şi de execuţie a bugetelor locale;43. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. (2) Statul de funcţii, numărul şi structura posturilor, pe direcţii, din cadrul structurii organizatorice a departamentului se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală. (3) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 80. (4) Încadrarea personalului şi încetarea raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală .  +  Articolul 5Departamentul pentru Administraţie Publică Locală este condus de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat.  +  Articolul 6 (1) Atribuţiile secretarului de stat care asigura conducerea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală se stabilesc prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală. (2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, secretarul de stat emite dispoziţii. (3) Atribuţiile subsecretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală. (4) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor din cadrul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a departamentului. (5) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, secretarul de stat va elabora regulamentul de organizare şi funcţionare a departamentului, care va fi aprobat de ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală. (6) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din Departamentul pentru Administraţie Publică Locală se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi se semnează de către salariat şi şeful ierarhic.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 748/1991 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Administraţia Publică Locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 25 iunie 1992, se abroga, iar Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 26 august 1994, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului şi aDepartamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus OprisMinistru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu  +  Anexa 1     STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DEPARTAMENTULUI      PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ                                               Numărul maxim de posturi: 80                                                  (exclusiv demnitarii)                                    ==========                                   | SECRETAR |                                   | DE |                                   | STAT |                                    ==========                                        |                                        |                                  -------------                                 | SUBSECRETAR |                                 | DE |                                 | STAT |                                  -------------                                        |                                        |        ________________________________|_______________________________       | | | | | |        | | | | | |        | | | | | |        | | | | | |   -------- -------------- -------- | ---------------- ---------------- |DIRECŢIA| | DIRECŢIA | | | | |DIRECŢIA AVIZARE| |DIRECŢIA RELAŢII| |PREFEC- | | AUTORITĂŢI | | | | |JURIDICĂ, STUDII| |INTERNAŢIONALE | |TURI | |PUBLICE LOCALE| |DIRECŢIA| | |ŞI PREGĂTIREA | |ŞI IMPLEMENTARE | | | |ŞI DEZVOLTARE | |CONTROL | | |PERSONALULUI DIN| | PROGRAME | | | | REGIONALA | | | | |ADMINISTRAŢIA | | |  -------- -------------- -------- | |PUBLICA LOCALĂ | ----------------                                        | ----------------                                         |                                         |                                         |                                --------------------                              | SERVICIUL TEHNIC |                               ---------------------------