HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deșeurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activității de depozitare a deșeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea și urmărirea postînchidere a depozitelor noi, cât și pentru exploatarea, închiderea și urmărirea postînchidere a depozitelor existente, în condiții de protecție a mediului și a sănătății populației.(2) Reglementarea acestei activități are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafață, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, precum și a oricărui risc pentru sănătatea populației, pe întreaga durată de exploatare a depozitului, cât și după expirarea acesteia.(3) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, se consideră realizate pentru depozitele de deșeuri, dacă sunt realizate cerințele prezentei hotărâri.(4) Semnificația termenilor specifici utilizați este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărui depozit, definit conform anexei nr. 1 lit. b).  +  Articolul 3(1) Prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor activități:a) împrăștierea pe sol, în scopul ameliorării calității sau fertilizării, a nămolurilor de la stațiile de epurare orășenești, a nămolurilor de dragare sau a altor tipuri de nămoluri similare;b) folosirea unor deșeuri inerte la lucrări de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru construcții în depozite de deșeuri;c) depunerea nămolurilor de dragare, nepericuloase, în lungul apelor din care au fost extrase sau în albia râurilor;d) depozitarea solului necontaminat sau a deșeurilor inerte rezultate în urma activităților de prospectare și extracție, tratării și stocării resurselor minerale, cât și cele din exploatarea carierelor.(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 și 2.1 din anexa nr. 2 depunerea de deșeuri nepericuloase, altele decât deșeurile inerte, rezultate de la prospecțiuni și extracție, tratare și stocare a resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor și care sunt depozitate într-o manieră ce previne poluarea mediului și riscurile pentru sănătatea populației.(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3), art. 11, art. 13 alin. (5), art. 15 alin. (1) și (2), art. 19 și 20, ale pct. 1.3, 2.1 și 2.2 din anexa nr. 2, ale anexei nr. 3, cu excepția pct. 3.1, nivelul 3, și ale pct. 2.2, 2.3 și 2.4 din anexa nr. 4 depozitele pentru deșeuri nepericuloase sau inerte în așezări izolate și numai dacă depozitul este destinat eliminării deșeurilor generate în acea localitate izolată; această excepție se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.(4) Lista localităților izolate prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului autorității centrale de protecție a mediului până la data de 31 decembrie 2005.(5) Fără a prejudicia prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, se exceptează stocarea subterană, astfel cum este definită în anexa nr. 1 lit. v), de la aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1), (2) și (3) și a prevederilor pct. 1.1.2, 2.1 și 2.2 din anexa nr. 2 și ale pct. 2.1-2.4 din anexa nr. 4.(6) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri spațiile de depozitare existente din zona rurală și numai dacă acestea sunt destinate eliminării deșeurilor generate în localitățile pe care le deservesc.(7) Spațiile de depozitare din zona rurală se reabilitează până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei și reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere conform "Îndrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme de deșeuri nepericuloase", care face parte integrantă din procedura de încetare a activității de depozitare, care se aprobă prin ordin al ministrului autorității centrale pentru protecția mediului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Depozitele se clasifică în funcție de natura deșeurilor depozitate, astfel:a) depozite pentru deșeuri periculoase;b) depozite pentru deșeuri nepericuloase;c) depozite pentru deșeuri inerte.  +  Articolul 5Deșeurile care nu se acceptă la depozitare într-un depozit sunt:a) deșeuri lichide;b) deșeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăți ce sunt definite în anexa nr. I E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;c) deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definită în anexa nr. I E și având categoria prevăzută la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcții într-un depozit;e) orice alt tip de deșeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3.  +  Articolul 6(1) Autoritatea centrală pentru protecția mediului elaborează împreună cu autoritățile administrației publice locale și cu autoritățile regionale de protecția mediului Strategia națională privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, care face parte integrantă din Strategia națională de gestionare a deșeurilor.(2) Strategia națională privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile cuprinde măsuri referitoare la colectarea selectivă, reciclarea, compostarea, producerea de biogaz și/sau recuperarea materialelor și energiei, astfel încât să conducă la realizarea următoarelor obiective:a) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 5 ani de la data de 16 iulie 2001;b) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 8 ani de la data de 16 iulie 2001;c) reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001.(3) Termenele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și c) pentru atingerea obiectivelor de reducere a cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate se pot prelungi cu maximum 4 ani, dacă această prelungire este autorizată de autoritatea centrală pentru protecția mediului.  +  Articolul 7(1) În depozitele de deșeuri periculoase este permisă numai depozitarea deșeurilor periculoase ce îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3.(2) În depozitele de deșeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deșeuri:a) deșeuri municipale;b) deșeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitul pentru deșeuri nepericuloase stabilite potrivit anexei nr. 3; (la 22-12-2010, Lit. b) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. ) c) deșeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalentă cu a celor prevăzute la lit. b) și care satisfac criteriile relevante de acceptare stabilite potrivit anexei nr. 3; aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor biodegradabile nepericuloase. (la 22-12-2010, Lit. c) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. ) (3) În depozitele de deșeuri inerte este permisă numai depozitarea deșeurilor inerte.(4) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.(5) Depozitarea deșeurilor, conform prevederilor alin. (1) și (2) este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta hotărâre.(6) Criteriile care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit și lista națională de deșeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 95/2005 și se revizuiesc în funcție de modificarea condițiilor tehnico-economice.  +  Articolul 8(1) Cerințele și măsurile operaționale și tehnice pentru depozitarea deșeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului și sănătății umane, generate de depozitarea deșeurilor, pe toată durata de exploatare a unui depozit, sunt cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004. Normativul tehnic se revizuiește în funcție de modificarea prevederilor legislative naționale și europene și a condițiilor tehnico-economice.(2) Prevederile normativului tehnic se aplică depozitelor de deșeuri inerte, nepericuloase și periculoase pentru toate etapele de proiectare, construcție, exploatare, închidere și monitorizare postînchidere a unui depozit de deșeuri.  +  Articolul 9(1) Autoritățile administrației publice locale trebuie să țină seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum și de planurile regionale de gestionare a deșeurilor, pentru realizarea depozitelor zonale de deșeuri municipale.(2) Depozitele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie depozite de deșeuri zonale care deservesc cel puțin 150.000 de locuitori, având la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.(3) Consiliile locale și/sau județene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor.(4) În situația în care depozitele deservesc două sau mai multe județe, programul de funcționare și costurile operațiilor de depozitare se stabilesc de comun acord cu toate autoritățile administrației publice locale implicate.  +  Articolul 10(1) Costurile aferente activității de depozitare se suportă de către generatorii și deținătorii de deșeuri.(2) Autoritățile administrației publice locale iau măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea și exploatarea unui depozit de deșeuri municipale, cât și costurile estimate pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului să fie acoperite de prețul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit.(3) Autoritățile administrației publice locale iau măsurile necesare pentru ca operatorii de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare și transport să depună aceste deșeuri la depozitele la care a fost arondată localitatea în care aceștia își desfășoară activitatea conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune. Localitățile care sunt arondate la depozit sunt indicate în acordul/autorizația de mediu, după caz.(4) Tarifele pentru activitatea de depozitare a deșeurilor trebuie să includă cheltuielile aferente tuturor operațiilor precizate de autoritatea centrală pentru protecția mediului.(5) Operatorii economici generatori de deșeuri industriale care operează propriile depozite evidențiază separat în registrele contabile costurile prevăzute pentru organizarea, exploatarea și închiderea depozitului de deșeuri.(6) Operatorii depozitelor de deșeuri industriale care oferă servicii de depozitare pentru terți vor lua măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea și exploatarea depozitului, cât și costurile estimate pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului să fie acoperite de prețul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit.  +  Articolul 11(1) Solicitantul unei autorizații de mediu pentru un depozit de deșeuri trebuie să facă dovada existenței unei garanții financiare, conform legislației în vigoare, înainte de începerea operațiilor de eliminare, pentru a asigura că sunt îndeplinite obligațiile privind siguranța depozitului pentru respectarea cerințelor de protecție a mediului și a sănătății populației, care decurg din autorizație. Această garanție va fi menținută pe toată perioada de operare, închidere și urmărire postînchidere a depozitului.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică depozitelor de deșeuri inerte.  +  Articolul 12(1) Operatorul depozitului este obligat să își constituie un fond pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere.(2) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis la o bancă comercială, cu excepția cazului în care operatorul depozitului are calitatea de instituție publică și fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie și contabilitate publică în a cărei rază acesta își are sediul fiscal. Dobânda obținută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.(3) Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului și se realizează prin eșalonarea anuală a acestei sume, astfel:a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în funcțiune a depozitului unde se realizează depozitarea deșeurilor pentru terța persoană;b) cota-parte anuală din suma stabilită prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizează eliminarea propriilor deșeuri.(4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul se stabilește inițial prin proiect și se recalculează la cel mult 3 ani în vederea asigurării sumei stabilite la alin. (3).(5) Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operațiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.(6) Consumul fondului se face pe baza situațiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părți a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situațiilor de lucrări justificative.(7) Fondul prevăzut la alin. (1) nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.(8) Controlul alimentării și utilizării fondului se realizează de către autoritățile competente ale administrației publice locale pentru finanțe publice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.(9) Autoritățile administrației publice locale asigură transparența informației privind costul depozitării deșeurilor și al implicațiilor realizării depozitului de deșeuri.  +  Capitolul II Cerințe specifice în cadrul procedurii de emitere a acordului și autorizației de mediu pentru depozitele de deșeuri  +  Articolul 13(1) Reglementarea activității privind depozitarea deșeurilor se face cu respectarea prevederilor legislației de mediu în vigoare, prin emiterea acordului și autorizației integrate de mediu, dacă depozitele cad sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, și prin emiterea acordului și/sau autorizației de mediu pentru depozitele care nu se supun prevederilor legale menționate.(2) Documentația care se înaintează autorității competente pentru protecția mediului, în vederea obținerii acordului de mediu, conține, pe lângă cerințele prevăzute în legislația națională în vigoare, și următoarele elemente specifice depozitelor de deșeuri: (la 22-12-2010, Partea introd. a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme. ) a) identitatea solicitantului și a operatorului, atunci când sunt entități diferite;b) dovada că proiectul depozitului este în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor și cu planurile regionale de gestionare a deșeurilor;c) descrierea tipului și a cantității totale de deșeuri care urmează să fie depozitate;d) capacitatea de depozitare propusă pe amplasament;e) descrierea amplasamentului, conform pct. 1.1.2 din anexa nr. 2, inclusiv gestiunea apelor, caracteristicile sale hidrogeologice și geologice; aceste informații se vor asigura prin studii de specialitate întocmite conform prevederilor legale în vigoare;f) avizul de gospodărire a apelor emis de autoritatea competentă;g) metodele propuse de prevenire și reducere a poluării;h) planul de funcționare propus;i) planul de închidere propus și procedurile de urmărire postînchidere;j) planul de intervenție;k) în cazul în care este necesară evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, titularul proiectului este obligat să completeze documentația de solicitare cu informațiile prevăzute la art. 11-13 din același act normativ. (la 22-12-2010, Lit. k) a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. ) (3) Pentru emiterea acordului de mediu pentru un depozit trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții: (la 22-12-2010, Partea introd. a alin. (3) al art. 13 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme. ) a) proiectul de depozit să fie în conformitate cu cerințele prezentei hotărâri și ale prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;b) gestionarea depozitului să se încredințeze unei persoane fizice care este competentă tehnic pentru conducerea lui și să se asigure instruirea profesională și tehnică a operatorilor și personalului depozitului;c) depozitul să se exploateze astfel încât să se poată lua măsurile necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele lor.(4) Înainte de începerea operațiilor de depozitare a deșeurilor, autoritatea competentă pentru protecția mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării tuturor cerințelor impuse prin acordul de mediu. Aceasta nu va reduce în nici un fel responsabilitatea operatorului în condițiile autorizației. (la 22-12-2010, Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme. ) (5) Autorizația/autorizația integrată de mediu pentru un depozit de deșeuri trebuie să conțină, în afara cerințelor generale prevăzute în legislația de autorizare, și următoarele cerințe specifice:a) clasa depozitului;b) lista cu tipurile de deșeuri, conform art. 7 alin. (6), și cantitatea totală de deșeuri care este autorizată să fie depozitată în depozit;c) cerințele pentru pregătirea depozitului, operațiile de depozitare, procedurile de monitorizare și control, inclusiv planuri de intervenție în caz de accidente, precum și planul și operațiile de închidere și operațiile de urmărire postînchidere, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;d) obligația operatorului depozitului de a raporta anual autorității competente pentru protecția mediului tipurile și cantitățile de deșeuri eliminate și rezultatele programului de monitorizare potrivit cerințelor prevăzute la art. 17-25 și în anexa nr. 4; (la 22-12-2010, Lit. d) a alin. (5) al art. 13 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. ) e) autorizația emisă de autoritatea administrației publice centrale competentă pentru reglementarea serviciilor de salubrizare, care să ateste că operatorul depozitului deține licența pentru desfășurarea activității de administrare a depozitului;f) autorizația de gospodărire a apelor emisă de autoritatea competentă;g) dovada constituirii garanției financiare prevăzute la art. 11 alin. (1).  +  Articolul 14Datele privind autorizațiile de mediu emise pentru depozitele de deșeuri sunt transmise, la cerere, Institutului Național de Statistică.  +  Capitolul III Proceduri de acceptare a deșeurilor în depozitul de deșeuri  +  Articolul 15(1) Operatorii depozitelor de deșeuri sunt obligați să respecte, la primirea deșeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepție:a) verificarea documentației privind cantitățile și caracteristicile deșeurilor, originea și natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deșeurile industriale, iar pentru deșeurile municipale, când există suspiciuni, precum și date privind identitatea producătorului sau a deținătorului deșeurilor;b) inspecția vizuală a deșeurilor la intrare și la punctul de depozitare și, după caz, verificarea conformității cu descrierea prezentată în documentația înaintată de deținător, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 3;c) păstrarea, cel puțin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 3, precum și înregistrarea rezultatelor determinărilor;d) păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantitățile, caracteristicile deșeurilor depozitate, originea și natura, data livrării, identitatea producătorului, a deținătorului sau, după caz, a colectorului - în cazul deșeurilor municipale, iar în cazul deșeurilor periculoase, a localizării precise a acestora în depozit. Pentru depozitele de deșeuri zonale, datele se introduc și pe suport electronic tip bază de date.(2) În mod obligatoriu, operatorul depozitului eliberează celui care predă deșeurile o confirmare scrisă a recepției fiecărei cantități livrate acceptate la depozit, conform anexei nr. 3 la Procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului nr. 2/211/118/2004.(3) Pentru depozitele care au fost exceptate de la prevederile prezentei hotărâri în temeiul art. 3 alin. (3), autoritățile competente pentru protecția mediului iau măsurile necesare pentru a asigura:a) inspecția vizuală regulată a deșeurilor în punctul de depozitare, pentru a se asigura că doar deșeurile nepericuloase din localitatea izolată sunt acceptate la depozit; șib) ținerea unui registru al cantităților de deșeuri care sunt depozitate la depozit.  +  Articolul 16(1) La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protecția mediului, operatorul depozitului este obligat să demonstreze cu documente că deșeurile au fost acceptate în conformitate cu condițiile din autorizație și că îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3 pentru clasa de depozit respectivă.(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, atunci când deșeurile nu sunt acceptate în depozitul de deșeuri, operatorul are obligația de a informa imediat autoritățile competente pentru protecția mediului cu privire la refuzul de a accepta deșeurile. (la 22-12-2010, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )  +  Capitolul IV Proceduri de control și urmărire în faza de exploatare a depozitului de deșeuri  +  Articolul 17(1) Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deșeuri și să suporte costurile acestuia. Procedurile de control și monitorizare în faza de exploatare a unui depozit de deșeuri cuprind:a) automonitorizarea tehnologică;b) automonitorizarea calității factorilor de mediu.(2) Operatorii depozitelor existente prevăzute în anexa nr. 5 instituie sistemul de monitorizare conform programului de conformare din autorizația de mediu emisă în vederea sistării sau conformării depozitelor de deșeuri.  +  Articolul 18(1) Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării și funcționării următoarelor amenajări și dotări posibile din depozite:a) starea drumului de acces și a drumurilor din incintă;b) starea impermeabilizării depozitului;c) funcționarea sistemelor de drenaj;d) comportarea taluzurilor și a digurilor;e) urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;f) funcționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate;g) funcționarea instalațiilor de captare și ardere a gazelor de depozit;h) funcționarea instalațiilor de evacuare a apelor pluviale;i) starea altor utilaje și instalații existente în cadrul depozitului, cum ar fi cele de compostare, sortare materiale reciclabile, spălare/dezinfecție auto, incinerare.(2) Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii și explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj și tasări inegale ale deșeurilor în corpul depozitului.  +  Articolul 19(1) Automonitorizarea calității factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizează conform prevederilor din anexa nr. 4 și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.(2) Determinările prevăzute în anexa nr. 4 și în Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor se efectuează de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale în vigoare, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.  +  Articolul 20Operatorul depozitului este obligat să raporteze autorității competente pentru protecția mediului după cum urmează:a) semestrial, datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizația/autorizația integrată de mediu, precum și stadiul îndeplinirii măsurilor din programul pentru conformare, dacă este cazul;b) în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.  +  Articolul 21Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește măsurile de remediere care se impun din analiza informărilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.  +  Capitolul V Proceduri de închidere a depozitelor de deșeuri și urmărirea postînchidere a acestora  +  Articolul 22(1) Depozitul sau o secțiune a depozitului se închide în următoarele situații:a) când sunt îndeplinite condițiile cuprinse în autorizația/autorizația integrată de mediu referitoare la perioada de funcționare;b) la cererea operatorului depozitului și după analiza și aprobarea acesteia de către autoritatea competentă pentru protecția mediului;c) prin decizie motivată a autorității competente pentru protecția mediului.(2) Închiderea depozitelor se realizează conform prevederilor prezentei hotărâri și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.  +  Articolul 23Etapele de aprobare a închiderii depozitului sau a unei părți din depozit sunt următoarele:a) autoritatea competentă pentru protecția mediului evaluează toate rapoartele înaintate de operator conform art. 20 și efectuează o inspecție finală a amplasamentului;b) autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește operațiunile de închidere a depozitului; această decizie nu afectează responsabilitatea operatorului depozitului prevăzută în autorizația de mediu;c) autoritatea competentă pentru protecția mediului comunică operatorului depozitului decizia de închidere.  +  Articolul 24(1) Pentru depozitele de deșeuri municipale și industriale nepericuloase existente, care sistează depozitarea până la data de 31 decembrie 2006, conform calendarului de sistare a activității din tabelele 5.1 și 5.6 din anexa nr. 5, autoritatea competentă pentru protecția mediului poate stabili, în funcție de rezultatele evaluărilor de mediu, aplicarea unor cerințe simplificate de închidere prevăzute în Îndrumarul de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri nepericuloase.(2) Suprafețele care au fost ocupate de depozite de deșeuri se înregistrează în registrul de cadastru și se marchează vizibil pe documentele cadastrale.  +  Articolul 25(1) Operatorul depozitului este responsabil de întreținerea, supravegherea, monitorizarea și controlul postînchidere al depozitului, conform autorizației/autorizației integrate de mediu.(2) Perioada de urmărire postînchidere este stabilită de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Această perioadă este de minimum 30 de ani și poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare postînchidere se constată că depozitul nu este încă stabil și prezintă un risc potențial pentru factorii de mediu.(3) Monitorizarea postînchidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 4, iar rezultatele determinărilor efectuate sunt păstrate de operator într-un registru pe toată perioada de monitorizare.(4) Operatorul depozitului este obligat să anunțe în mod operativ autorității competente pentru protecția mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control, și să respecte decizia autorității teritoriale pentru protecția mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada postînchidere.  +  Capitolul VI Depozite existente  +  Articolul 26(1) Depozitele de deșeuri municipale conforme existente sau care se conformează prevederilor prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2006 continuă să funcționeze până la epuizarea capacității proiectate.(2) Depozitele existente de deșeuri industriale nepericuloase care se conformează până la data de 16 iulie 2009 continuă să funcționeze până la epuizarea capacității proiectate.(3) Depozitele existente neconforme prevăzute în anexa nr. 5 sistează activitatea conform calendarului de sistare a activității prevăzut în anexă și aplică prevederile legale de operare și monitorizare în vederea închiderii sau aplică prevederile legale în vederea închiderii ș i urmăririi postînchidere.  +  Articolul 27(1) Operatorii depozitelor prevăzute la art. 26 alin. (3) au obligația ca până la data de 31 decembrie 2005 să îndeplinească următoarele cerințe:a) întocmesc bilanțul de mediu nivel I și II și, dacă este cazul, evaluarea de risc, conform prevederilor legale în vigoare;b) prezintă autorității competente pentru protecția mediului o evaluare a costurilor realizării obligațiilor de mediu stabilite și sursele de finanțare în vederea închiderii.(2) Pe baza rezultatelor evaluărilor de mediu și a calendarului de sistare a activității prevăzut în anexa nr. 5, se emite autorizație de mediu cu program de conformare în vederea închiderii depozitelor sau aviz de mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activității, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 28(1) Operatorii depozitelor existente care primesc autorizație de mediu au obligația să își constituie fondul pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului, conform prevederilor art. 12, aplicabile depozitelor existente, pe perioada rămasă până la sistarea activității.(2) Pentru depozitele de deșeuri municipale aflate în proprietatea autorităților administrației publice locale sau care au fost concesionate de către acestea, în situația în care constituirea fondului pentru închidere și urmărire postînchidere conduce la costuri excesive din punct de vedere social, autoritățile administrației publice locale identifică sursele de finanțare pentru completarea fondului.  +  Articolul 29Pentru depozitele care sunt în exploatare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și care trebuie să se închidă conform calendarului de închidere cuprins în anexa nr. 5, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide ca acestea să își înceteze activitatea în conformitate cu procedurile de închidere prevăzute în cap. V.  +  Articolul 30Autoritățile administrației publice locale vor iniția acțiuni pentru deschiderea unui depozit zonal în situația în care depozitul în operare atinge circa 75% din capacitatea proiectată.  +  Articolul 31(1) Depozitele de deșeuri industriale periculoase existente în evidența autorității competente pentru protecția mediului, conforme din punct de vedere constructiv, se supun următoarelor prevederi:a) se clasifică conform prevederilor art. 4, respectă procedura de primire a deșeurilor în depozit, conform prevederilor art. 15 și ale anexei nr. 3, până la data de 31 decembrie 2005;b) nu primesc la depozitare deșeurile de natura celor prevăzute la art. 5 începând de la data de 1 ianuarie 2007;c) acceptă la depozitare doar deșeuri periculoase tratate conform prevederilor art. 7 și 8, începând cu data de 1 ianuarie 2007.(2) Depozitele de deșeuri industriale periculoase care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, cuprinse în tabelele nr. 5.5 și 5.9 din anexa nr. 5, sistează activitatea până la data de 31 decembrie 2006, în conformitate cu procedurile de închidere prevăzute în cap. V.  +  Capitolul VII Contravenții  +  Articolul 32Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2), ale art. 20 lit. a) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) de către titularul activității, art. 12 alin. (1), (3), (4), (5) și (6) de către operatorii depozitelor și operatorii economici, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);c) nerespectarea prevederilor referitoare la respectarea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 50.000.000 lei (5.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);e) nerespectarea prevederilor art. 16 de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 50.000.000 lei (5.000 RON) la 150.000.000 lei (15.000 RON);f) neîndeplinirea prevederilor art. 10 alin. (5) și (6) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);g) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 80.000.000 lei (8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);h) nerespectarea prevederilor art. 5 de către operatorii depozitelor și ale art. 7 alin. (1)-(5) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 80.000.000 lei (8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (2) și ale art. 28 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) și (2), ale prevederilor pct. 1.1.2.1.1 din anexa nr. 2 de către autoritățile administrației publice locale, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);k) nerespectarea prevederilor pct. 1.2, 1.3 și 2 din anexa nr. 2 de către proiectanții și constructorii de depozite și autoritățile administrației publice locale dacă acceptă proiecte de depozite de deșeuri care nu respectă prevederile prezentei hotărâri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);l) nerespectarea prevederilor art. 19, ale art. 20 lit. b), ale art. 25 alin. (4) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);m) nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (2) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON).  +  Articolul 33Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 32 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităților competente centrale sau locale, conform atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.  +  Articolul 34Prevederile art. 33 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 35Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 36(1) Raportarea către Comisia Europeană pentru implementarea Directivei nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor se realizează începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului transmite Comisiei Europene, la intervale de 3 ani, raportul privind stadiul implementării dispozițiilor prezentei hotărâri. (la 19-03-2007, Alin. (2) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. ) (3) Raportul prevăzut la alin. (2) va fi elaborat pe baza chestionarului sau a oricărui alt format comunicat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu. Acest raport se va transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de raportare de 3 ani. (la 19-03-2007, Alin. (3) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. ) (4) Autoritatea competentă pentru protecția mediului aduce la cunoștința publicului raportul prevăzut la alin. (2), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, concomitent cu transmiterea acestuia către Comisia Europeană. (la 19-03-2007, Alin. (4) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. ) (5) Informațiile comunicate potrivit prevederilor alin. (3) trebuie să includă date reprezentative care demonstrează respectarea prevederilor prezentei hotărâri. (la 19-03-2007, Alin. (5) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. )  +  Articolul 37Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 38(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 martie 2002.(2) Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 182 din 16 iulie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul integrării europene,
  Ene Dinga
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 21 aprilie 2005.Nr. 349.  +  Anexa nr. 1SEMNIFICAȚIAunor termeni în înțelesul prezentei hotărâria) autoritate competentă - autoritatea teritorială (regională sau locală) căreia îi revin atribuții și responsabilități ce decurg din prezenta hotărâre;b) depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;– spații interne de depozitare a deșeurilor, adică depozite în care un producător de deșeuri execută propria eliminare a deșeurilor la locul de producere;– o suprafață permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deșeurilor, dar exclusiv:– instalații unde deșeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte;– stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an;c) depozit existent - depozit care a început să funcționeze înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;d) deșeu - definit în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;e) deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul;f) deșeuri inerte - deșeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacționează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile și nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătății omului. Levigabilitatea totală și conținutul de poluanți al deșeurilor, precum și ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative și, în special, să nu pericliteze calitatea apei de suprafață și/sau subterane;g) deșeuri lichide - orice deșeuri în formă lichidă, inclusiv apele uzate, dar exclusiv nămolurile;h) deșeuri municipale - deșeuri menajere și alte deșeuri, care, prin natură sau compoziție, sunt similare cu deșeurile menajere;i) deșeuri nepericuloase - deșeuri care nu sunt incluse în categoria deșeurilor periculoase conform lit. j);j) deșeuri periculoase - deșeuri definite în anexele nr. 1C, 1D și 1E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;k) deținător - definit în anexa nr. 1A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;l) eluat - soluția obținută printr-un test de levigare a deșeurilor efectuat în laborator;m) garanție financiară/securitate financiară - dovada pe care trebuie s-o prezinte proprietarul depozitului la solicitarea autorizației de mediu, care să ateste că are resursele financiare necesare pentru remedierea unor deficiențe de construcție sau apărute în timpul operării ori în vederea despăgubirilor în caz de accidente determinate de activitatea depozitului;n) gaz de depozit - amestecul de compuși în stare gazoasă generat de deșeurile depozitate;o) levigat - orice lichid care a percolat deșeurile depozitate și este eliminat sau menținut în depozit;p) localitate izolată - o așezare cu un număr de maximum 500 de locuitori și cu maximum 5 locuitori/kmp, aflată la o distanță de cel puțin 50 km față de cea mai apropiată aglomerare urbană cu minimum 250 de locuitori/kmp sau având drumuri cu acces dificil până la cele mai apropiate aglomerări urbane, determinat de condiții meteorologice aspre pe o perioadă semnificativă din cursul unui an;q) operatorul depozitului - orice persoană juridică, învestită cu atribuții și responsabilități pentru administrarea unui depozit conform legislației naționale; această persoană juridică poate fi alta la faza de pregătire față de cea de la urmărirea postînchidere;r) program pentru conformare - definit în Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;s) prag de alertă - nivelul peste care există un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurtă durată și față de care trebuie să se ia măsuri imediate conform legislației în vigoare;t) solicitant - orice persoană care solicită un acord sau o autorizație de mediu pentru depozitarea deșeurilor, conform prezentei hotărâri;u) spațiu de depozitare în zona rurală - una sau mai multe zone existente pentru depozitarea deșeurilor menajere generate la nivelul unei localități rurale;v) stocare subterană - mod de stocare permanentă a deșeurilor într-o cavitate geologică adâncă, cum sunt minele de sare sau de potasiu;x) tratare - definită în anexa nr. 1A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.  +  Anexa nr. 2CERINȚE GENERALEpentru toate clasele de depozite de deșeuri1. Cerințe generale la amplasarea și proiectarea unui depozit1.1. Cerințe generale pentru amplasarea unui depozit1.1.1. Amplasarea unui depozit de deșeuri se face ținându-se seama de planurile de urbanism general și de planurile de urbanism zonal.1.1.2. Alegerea unui amplasament se face conform următoarei scheme:1.1.2.1. Faza preliminară1.1.2.1.1. Se interzice amplasarea depozitelor de deșeuri în următoarele zone:a) zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru apă; excepțiile sunt posibile doar pentru depozite de tip c, dacă din verificările în fiecare caz rezultă că amplasamentul este corespunzător;b) zone inundabile sau zone supuse viiturilor;c) zone ce se constituie în arii naturale protejate și zone de protecție a elementelor patrimoniului natural și cultural;d) zone de protecție a surselor de apă potabilă sau zone izolate temporar, prevăzute în acest scop de autoritățile competente, zone cu izvoare de apă minerală sau termală cu scop terapeutic;e) în excavații din care nu este posibilă evacuarea levigatului prin cădere liberă în conductele de evacuare plasate în afara zonei de depozitare;f) zone portuare, zone libere.1.1.2.1.2. Verificarea amplasamentului unui depozit ține seama de:a) condițiile geologice, hidrogeologice, pedologice și geotehnice de pe amplasamentul depozitului și în zonele imediat învecinate;b) poziționarea față de zonele locuite existente sau planificate; distanța de protecție față de corpul depozitului trebuie să fie de cel puțin 1.000 m pentru depozitele de deșeuri nepericuloase și periculoase; construcțiile individuale vor fi luate în considerare separat;c) poziționarea în zone seismice sau în zone active tectonic;d) poziționarea în zone în care pot apărea alunecări de teren și căderi de pământ în mod natural, respectiv în care există posibilitatea apariției acestor fenomene în urma exploatărilor miniere în subteran sau la suprafață.1.1.2.1.3. Amploarea investigațiilor geologice, pedologice și hidrogeologice depinde de condițiile specifice fiecărui amplasament și de clasa de depozit ce intenționează să se realizeze. În fiecare caz se va avea grijă să existe posibilitatea unei investigații a terenului de fundare până la o adâncime destul de mare.1.1.2.1.4. Terenul de fundare trebuie să aibă stabilitatea necesară pentru a prelua sarcinile rezultate din corpul depozitului, astfel încât să nu apară deteriorări ale sistemului de impermeabilizare la bază și să nu fie periclitată stabilitatea corpului depozitului.1.1.3. Analiza amplasamentelor acceptate:a) se definește clasa de depozit care se intenționează a se realiza;b) se identifică și se inventariază amplasamentele acceptate;c) se analizează amplasamentele, în funcție de clasa de depozit și de tipurile de deșeuri ce vor fi acceptate la depozitare, pe baza unei comparații pluricriteriale;d) amplasamentul considerat, în urma analizei pluricriteriale, ca fiind cel mai favorabil realizării obiectivului propus trebuie evaluat din punct de vedere ecologic în conformitate cu prevederile legale în vigoare prin întocmirea studiului de evaluare a impactului, după care solicitantul va parcurge etapele legale pentru obținerea acordului de mediu; (la 22-12-2010, Lit. d) a pct. 1.1.3. al anexei 2 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme. ) e) autoritatea competentă analizează Raportul la studiul de evaluare a impactului și a soluției de proiectare și stabilește, după consultarea publicului, oportunitatea alegerii amplasamentului în funcție de care se ia decizia realizării obiectivului.1.1.4. Distanțele minime de amplasare față de anumite repere se stabilesc pentru fiecare caz pe baza concentrațiilor de poluanți în atmosferă, estimate în cadrul unor studii de evaluare a impactului asupra mediului și sănătății.1.1.5. Criteriile pentru analiza amplasamentelor sunt:● Criterii geologice, pedologice și hidrogeologice:a) caracteristicile și dispunerea în adâncime a straturilor geologice;b) folosințele actuale ale terenurilor și clasa de fertilitate, evaluarea lor economică, financiară și socială pentru populația din zonă;c) structura (caracteristici fizico-chimice și bacteriologice), adâncimea și direcția de curgere a apei subterane;d) distanța față de cursurile de apă, față de albiile minore și majore ale acestora, față de apele stătătoare, față de apele cu regim special și față de sursele de alimentare cu apă;e) starea de inundabilitate a zonei;f) aportul de apă de pe versanți la precipitații.● Criterii climatice:a) direcția dominantă a vânturilor în raport cu așezările umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanți în atmosferă;b) regimul precipitațiilor.● Criterii economice:a) capacitatea depozitului și durata de exploatare;b) distanța pe care se efectuează transportul deșeurilor de la sursa de producere/colectare la locul de depozitare;c) necesitatea unor amenajări secundare pentru depozit (drumuri de acces, utilități).● Criterii suplimentare:a) vizibilitatea amplasamentului;b) accesul la amplasament;c) topografia terenului.1.1.6. Depozitul poate fi autorizat numai în cazul în care caracteristicile amplasamentului din punct de vedere al condițiilor menționate anterior sau al măsurilor de remediere care trebuie luate respectă legislația de mediu în vigoare.1.2. Cerințe generale la proiectarea și realizarea unui depozit1.2.1. Proiectul depozitului trebuie să respecte următoarele:a) dimensiunile depozitului trebuie să fie corelate cu volumul total de deșeuri ce urmează a fi acceptat la depozitare din zona sau zonele deservite, pe baza prognozelor de dezvoltare municipală ori zonală;b) perioada de exploatare să fie de minimum 20 de ani.1.2.2. Proiectul unui depozit trebuie să prezinte:a) natura și proveniența deșeurilor care urmează să fie depozitate;b) cantitățile de deșeuri care vor fi eliminate final prin depozitare;c) tehnologiile de tratare a deșeurilor înainte de depozitare și/sau în incinta depozitului;d) modul de realizare a bazei depozitului, adică:– modul de impermeabilizare a cuvei depozitului (baza și taluzurile interioare ale digurilor de protecție);– modul de protecție a sistemului de impermeabilizare;– sistemul de drenare, colectare, epurare și evacuare a levigatului, apelor pluviale și a apelor exfiltrate;e) sistemul de colectare, înmagazinare și valorificare a gazelor de depozit, unde este cazul, sau sistemul de ardere controlată a gazelor de depozit;f) organizarea tehnică a depozitului, utilitățile;g) instrucțiunile de exploatare a depozitului;h) procedura de închidere a depozitului;i) sistemul de control și de supraveghere a depozitului;j) măsurile de siguranță în timpul exploatării, cum ar fi prevenirea incendiilor, prevenirea și combaterea exploziilor și planul de intervenție în caz de accidente sau avarii într-un depozit;k) măsuri pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare: deratizare, dezinsecție;l) măsuri de protecție a muncii.Soluția tehnologică care va fi adoptată este opțiunea proiectantului, în limita prevederilor prezentei hotărâri și a cerințelor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, adoptat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004, acesta asumându-și răspunderea că depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu și pentru sănătatea populației.1.2.3. După atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizată acoperirea finală cu continuarea acțiunii de captare a gazelor de depozit și a drenării apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.1.3. Cerințe generale pentru impermeabilizarea depozitelor1.3.1. În vederea protecției solului și a apei subterane și de suprafață, baza, taluzurile interioare ale digurilor de protecție și acoperișul depozitelor trebuie impermeabilizate. Soluțiile de impermeabilizare se stabilesc de către proiectant astfel încât depozitul să răspundă cerințelor prezentei hotărâri, inclusiv ale anexelor.1.3.2. Un depozit trebuie să fie amplasat și proiectat astfel încât să satisfacă condițiile necesare pentru a preveni poluarea solului, apei subterane și/sau de suprafață și a asigura colectarea eficientă a levigatului în conformitate cu secțiunea 2.1 "Controlul apei și gestiunea levigatului"; aceasta se realizează prin combinarea barierei geologice naturale cu o impermeabilizare a bazei depozitului în timpul fazei de exploatare/active și prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare superioară în cursul fazei pasive/postînchidere.1.3.3. Bariera geologică este creată de condițiile geologice și hidrogeologice de sub și din vecinătatea unui depozit și trebuie să confere o capacitate suficientă de atenuare și prevenire a unui potențial risc ecologic pentru sol și apa subterană.Bariera geologică a bazei și taluzurilor depozitului va consta într-un strat mineral care satisface cerințele de permeabilitate și grosime cu un efect combinat din punct de vedere al protecției solului, apei freatice și de suprafață cel puțin echivalent cu cel rezultat din următoarele condiții:– depozit pentru deșeuri periculoase: K ≤ 1,0 x 10^-9 m/s; grosime ≥ 5 m;– depozit pentru deșeuri nepericuloase: K ≤ 1,0 x 10^-9 m/s; grosime ≥ 1 m;– depozit pentru deșeuri inerte: K ≤ 1,0 x 10^-7 m/s; grosime ≥ 1 m.1.3.4. Metoda folosită pentru determinarea coeficientului de permeabilitate pentru depozite, pe suprafața analizată și pentru tot amplasamentul, trebuie să fie metodă standardizată sau recunoscută internațional.1.3.5. Acolo unde bariera geologică nu satisface în mod natural condițiile menționate anterior, ea poate fi completată în mod artificial și întărită prin alte mijloace care să realizeze o protecție echivalentă.O barieră geologică construită nu trebuie să fie mai subțire de 0,5 m (tabelul nr. 2.1).1.3.6. În afara barierei geologice descrise anterior depozitul trebuie să fie prevăzut cu o impermeabilizare artificială care îndeplinește cerințele de rezistență fizico-chimică și de stabilitate în timp, corespunzătoare condițiilor de etanșare cerute, și cu un sistem etanș de colectare a levigatului pentru a se asigura că acumularea de levigat la baza depozitului se menține la un nivel minim.Tabelul nr. 2.1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Categoria depozitului Deșeuri nepericuloase Deșeuri periculoase──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Impermeabilizareartificială necesară necesarăStrat drenant ≥ 0,5 m necesar necesar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.3.7. Dacă autoritatea centrală sau regională pentru protecția mediului, după evaluarea potențialelor pericole față de mediu, consideră că este necesară prevenirea formării de levigat, se poate prescrie o impermeabilizare a suprafeței superioare. Recomandările pentru etanșarea suprafeței sunt:Tabelul nr. 2.2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Categoria depozitului Deșeuri nepericuloase Deșeuri periculoase──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Strat filtrant de gaze necesar nu este necesarImpermeabilizare artificială nu este necesar necesarImpermeabilizare naturală necesară necesarăStrat drenant > 0,5 m necesar necesarAcoperire superioară cu pământ > 1 m(din care pământ vegetal ≥ 0,15 m) necesară necesară──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.3.8. Autoritatea centrală sau regională pentru protecția mediului stabilește condiții generale ori specifice pentru depozitele de deșeuri inerte și pentru caracteristicile mijloacelor tehnice menționate anterior.1.3.9. Autoritatea centrală pentru protecția mediului stabilește condițiile generale sau specifice pentru depozitele de deșeuri subterane și pentru caracteristicile mijloacelor tehnice menționate anterior.2. Cerințe generale de control și protecția factorilor de mediu2.1. Controlul apei și gestiunea levigatului2.1.1. În corelație cu caracteristicile depozitului și cu condițiile meteorologice vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru:a) controlul cantității de apă din precipitațiile care pătrund în corpul depozitului;b) prevenirea pătrunderii apei de suprafață și/sau subterane în deșeurile depozitate;c) colectarea apei contaminate și a levigatului;d) epurarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit la standardul corespunzător cerut pentru evacuarea lor din depozit.2.1.2. Prevederile de mai sus nu se aplică la depozitele de deșeuri inerte; decizia este luată de autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă evaluarea, ținându-se seama de amplasarea depozitului și a deșeurilor care trebuie acceptate, arată că depozitul nu reprezintă un pericol potențial pentru mediu.2.1.3. Levigatul colectat la baza depozitului prin intermediul sistemului de drenaj se evacuează conform următoarelor variante:a) la o stație de epurare proprie și apoi într-un receptor natural;b) la o stație de preepurare proprie și apoi într-o stație de epurare orășenească.2.1.4. Șanțurile de gardă trebuie prevăzute pe tot conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafețele învecinate depozitului.2.1.5. Dacă autoritatea competentă, pe baza unui studiu de impact și/sau bilanț de mediu, decide, în conformitate cu secțiunea 2.1 "Controlul apei și gestiunea levigatului", că nu este necesară colectarea și tratarea levigatului sau a stabilit că depozitul nu prezintă pericol potențial pentru sol, apa freatică sau de suprafață, condițiile prevăzute la pct. 1.3.3-1.3.7 nu se aplică.2.2. Controlul gazului2.2.1. Sistemul de colectare și evacuare a gazelor de fermentare constă din conducte, puțuri, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalații de prelucrare/ valorificare.2.2.2. Gazul de depozit se colectează în toate depozitele care acceptă deșeuri biodegradabile. Dacă gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars.2.2.3. Colectarea, tratarea și folosirea gazului de depozit conform pct. 2.2.2 se efectuează astfel încât să nu producă pagube sau distrugerea mediului și să reducă riscurile pentru sănătatea populației.2.2.4. Controlul acumulării și migrării gazului de depozit, precum și cantitatea și compoziția gazului se realizează conform prevederilor din anexa nr. 4, pct. 2.2.4 și tabelul nr. 4.2.2.3. Asigurarea stabilității2.3.1. Repartizarea deșeurilor în depozit trebuie făcută astfel încât să se asigure stabilitatea masei de deșeuri și a structurilor asociate (sistemele de impermeabilizare, sistemele de colectare și evacuare a apelor exfiltrate și a gazelor etc.), în special pentru evitarea alunecărilor.2.3.2. Dacă există impermeabilizare artificială, trebuie apreciat dacă substratul geologic - ținându-se seama de morfologia depozitului - este suficient de stabil pentru a preveni deteriorarea impermeabilizării.2.4. Sisteme de siguranță și pază2.4.1. Depozitele se împrejmuiesc și se instituie paza lor pentru reducerea posibilităților de pătrundere ilegală pe amplasament a oamenilor și animalelor.2.4.2. Porțile se închid în afara orelor de lucru.2.4.3. Sistemul de control și de acces la fiecare depozit trebuie să conțină un program de măsuri pentru a detecta și a descuraja aruncarea ilegală de deșeuri în depozit.2.5. Combaterea altor inconveniente și riscuri2.5.1. La amenajarea depozitelor trebuie luate măsuri pentru diminuarea și a altor noxe și riscuri, precum:a) emisia de mirosuri și praf;b) particule materiale antrenate de vânt;c) zgomot și trafic;d) păsări, paraziți și insecte;e) formarea de aerosoli;f) incendii, explozii, alunecări.2.5.2. Depozitul trebuie echipat astfel încât noxele provenite de pe amplasament să nu fie dispersate pe drumurile publice și în zonele învecinate.2.6. Încadrarea în peisajAmenajările pentru reducerea impactului vizual determinat de amplasarea unui depozit de deșeuri se realizează în funcție de folosințele terenurilor adiacente, prin:a) realizarea unei perdele vegetale de protecție cu o lățime ce se va stabili în proiect și, dacă este cazul, plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de arbori și arbuști repede crescători;b) amplasarea în frontul vizual a construcțiilor social-administrative;c) amplasarea unor panouri metalice pentru diverse reclame;d) înierbarea cu plante ierboase (graminee) și plantarea unor specii rezistente la poluanți pe suprafețele acoperite ale depozitului care au ajuns la cota finală, pentru refacerea structurii solului și a biocenozei, în paralel cu eliminarea poluanților și introducerea treptată a acestor terenuri în peisajul natural al zonei.Prin executarea lucrărilor tehnice de închidere a depozitului trebuie să i se confere terenului încadrarea în peisajul zonal.  +  Anexa nr. 3ASPECTE GENERALEabordate la aplicarea criteriilor șiprocedurilor de acceptare a deșeurilor în depozit1. Principii generale1.1. Criteriile pentru acceptarea deșeurilor la o anumită clasă de depozite trebuie să țină cont în special de:a) protecția factorilor de mediu, în special apa subterană și de suprafață;b) sistemele de impermeabilizare a depozitelor, sistemele de colectare și tratare a levigatului, sistemele de colectare și evacuare a gazului de depozit;c) asigurarea desfășurării normale a proceselor de stabilizare a deșeurilor în depozit;d) protecția sănătății umane.1.2. Acceptarea deșeurilor la o anumită clasă de depozite se bazează pe:a) liste de deșeuri acceptate, definite după natură și origine;b) caracteristicile deșeurilor determinate prin metode de analiză standardizate, excepție făcând deșeurile menajere.2. Criterii de acceptare2.1. Autoritatea centrală pentru protecția mediului, conform prevederilor art. 7 alin. (6) din prezenta hotărâre, stabilește listele naționale de deșeuri acceptate (sau refuzate) pentru fiecare clasă de depozite și definește criteriile ce trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a fi incluse în liste.2.2. Lista națională de deșeuri acceptate pe fiecare clasă de depozite și criteriile de acceptare servesc la întocmirea listei specifice fiecărui depozit sau a listei cu deșeuri acceptate ce vor fi specificate în autorizația de mediu a depozitului.2.3. Criteriile de acceptare a deșeurilor într-o clasă de depozite, bazate pe caracteristicile deșeurilor, se vor referi la:a) compoziția fizico-chimică;b) conținutul de materie organică;c) biodegradabilitatea compușilor organici din deșeuri;d) concentrația compușilor potențial periculoși/toxici în relație cu criteriile enunțate anterior;e) levigabilitatea prognozată sau testată a compușilor potențial periculoși/toxici în relație cu criteriile enunțate mai sus;f) proprietățile ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.2.4. Criteriile de acceptare la depozitare a deșeurilor inerte, bazate pe caracteristicile deșeurilor, vor fi corelate cu nivelul scăzut al dotărilor și amenajărilor pentru protecția factorilor de mediu a depozitelor de deșeuri inerte.3. Proceduri generale pentru testarea și acceptarea deșeurilor3.1. Procedurile generale pentru caracterizarea și testarea deșeurilor în vederea acceptării la depozitare se stabilesc pe trei niveluri ierarhice:Nivelul 1: Caracterizare generală, realizată cu metode de analiză standardizate pentru determinarea compoziției fizico-chimice a deșeurilor și pentru testarea comportării la levigare și/sau a variației caracteristicilor deșeurilor pe termen scurt și lung.Nivelul 2: Testarea încadrării corecte a deșeurilor într-un depozit, care se realizează prin verificări periodice efectuate prin analize simple, standardizate și metode de caracterizare a comportării, pentru a determina dacă un deșeu își menține încadrarea în condițiile din autorizație și/sau criteriile specifice de referință. Testele se vor concentra pe variabile cheie (indicatori variabili) și pe comportarea identificată prin caracterizarea generală.Nivelul 3: Verificarea la fața locului, printr-un control rapid, pentru a confirma că deșeul depozitat este același cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 și că este cel descris în documentele de însoțire. Ea poate consta într-o inspecție vizuală a încărcăturii de deșeuri, înainte și după descărcarea la depozit.3.2. Pentru a figura pe o listă de referință, un deșeu este caracterizat la nivelul 1 și trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare, care vor fi stabilite pentru fiecare tip de depozit.3.3. Pentru a rămâne pe o listă specifică a depozitului, un deșeu se testează la nivelul 2 la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, și trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare pentru fiecare tip de depozit.3.4. Toate încărcăturile de deșeuri ce intră într-un depozit se supun nivelului 3 de verificare. Nivelurile 1 și 2 se realizează în măsura în care este posibil.3.5. În situația în care testarea nu se poate realiza, nu sunt accesibile procedurile de testare sau există alte prevederi legislative ce prevalează, anumite deșeuri pot fi exceptate permanent sau temporar de la testarea la nivelul 1.3.6. Informațiile furnizate de determinările efectuate pot fi completate cu informații de la producătorii deșeurilor, laboratoarele de cercetare și din literatura de specialitate.  +  Anexa nr. 4PROCEDURI DE CONTROL ȘI URMĂRIRE A DEPOZITELOR DE DEȘEURI1. Prevederi generale1.1. Procedurile de control și urmărire se aplică:a) amplasamentelor viitoarelor depozite de deșeuri, pentru obținerea unor date de referință pe factori de mediu, anterior construcției și exploatării acestora;b) depozitelor în exploatare;c) depozitelor după închidere.1.2. Prin activitatea de urmărire și control se garantează că:a) depozitul este realizat conform proiectului și sistemele de protecție a mediului funcționează integral;b) depozitul existent, ce funcționează în baza unui program pentru conformare, îndeplinește măsurile de remediere la termenele prevăzute;c) depozitul îndeplinește condițiile din autorizație;d) deșeurile acceptate la depozitare sunt cele ce îndeplinesc criteriile pentru categoria respectivă de depozit.1.3. Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea și analiza probelor sunt cele standardizate la nivel național sau european ori sunt metodologii cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.1.4. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.2. Sistemul de control și urmărire a calității factorilor de mediuSistemul de control și urmărire cuprinde:2.1. Datele meteorologice2.1.1. Datele meteorologice servesc la realizarea balanței apei din depozit și implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit.2.1.2. Datele necesare întocmirii balanței apei se colectează de la cea mai apropiată stație meteorologică sau prin monitorizarea depozitului. Frecvența urmăririi atât în faza de exploatare, cât și în cea de urmărire postînchidere este prezentată în tabelul nr. 4.1.Tabelul nr. 4.1
  "Nr.crt.   Date meteorologice  În faza de func- ționare În faza de urmărire postînchidere  
  1. Cantitatea de precipitații   Zilnic  Zilnic, dar și ca valori lunare medii
  2. Temperatura minimă, maximă, la ora 15,00   Zilnic  Medie lunară
  3. Direcția și viteza dominantă a vântului   Zilnic  Nu este necesar.
  4. Evaporare (lisimetru) *1)   Zilnic  Zilnic, dar și ca valori lunare medii
  5. Umiditatea atmosferică, la ora 15,00   Zilnic  Medie lunară
  --------*1) Sau prin alte metode adecvate. (la 22-12-2010, Tabelul 4.1 de la pct. 2.1.2. al anexei 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )
  2.2. Controlul apei de suprafață, al levigatului și al gazului de depozit2.2.1. Controlul calității apei de suprafață, a levigatului, a gazului de depozit și frecvența de prelevare și analizare se realizează conform tabelului nr. 4.2. (la 22-12-2010, Pct. 2.2.1. al anexei 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. ) 2.2.2. Măsurarea volumului levigatului, prelevarea și analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.2.2.3. Urmărirea calității apei de suprafață, aflată în vecinătatea unui depozit, se efectuează în cel puțin două puncte, unul amonte și unul aval de depozit.2.2.4. Urmărirea cantității și calității gazului de depozit se efectuează pe secțiuni reprezentative ale depozitului.2.2.5. Frecvența prelevării probelor se adaptează morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.)2.2.6. Pentru levigat și pentru apă se va preleva pentru supraveghere o probă reprezentativă pentru compoziția medie. (la 22-12-2010, Pct. 2.2.6. al anexei 4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. ) Tabelul nr. 4.2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Parametrii urmăriți În faza În faza de urmărire crt. de funcționare postînchidere*3)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Volum levigat lunar*1),*3) la 6 luni 2. Compoziție levigat*2) trimestrial*3) la 6 luni 3. Volumul și compoziția apei     de suprafață*7) trimestrial*3) la 6 luni 4. Posibile emisii de gaz și presiune lunar*3),*5) la 6 luni*6)     atmosferică*4) CH(4), CO(2), H(2)S,     H(2) etc.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------    *1) Frecvența prelevării poate fi adaptată pe baza morfologiei depozitului(rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie specificată în autorizație.    *2) Parametrii și indicatorii analizați variază în funcție de compozițiadeșeurilor depozitate; ele trebuie să fie stabilite în autorizație și săreflecte caracteristicile deșeurilor.    *3) Dacă în punctele de prelevare volumul și compoziția apei de suprafațăsunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale mai mari de timp.    *4) Măsurătorile sunt legate în special de conținutul de materie organicădin deșeuri.    *5) CH(4), CO(2), O(2) - regulat, alte gaze după necesitate, în funcție decompoziția deșeurilor depozitate, în scopul de a reflecta caracteristicilelevigatului.    *6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.    *7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului, autoritateacompetentă poate decide că aceste măsurători nu sunt necesare.2.3. Protecția apei subterane2.3.1. Urmărirea calității apei subterane oferă informații privind contaminarea acesteia datorată depozitării deșeurilor.2.3.2. Controlul calității apei subterane se realizează prin foraje de control în cel puțin trei puncte, un punct amplasat amonte și două aval față de depozit, pe direcția de curgere.2.3.3. Numărul punctelor de urmărire se poate mări pe baza unor prospecțiuni hidrogeologice și a necesității depistării urgente a infiltrațiilor accidentale de levigat în apă.2.3.4. Înaintea intrării în exploatare a depozitelor noi, se prelevează probe din cel puțin trei puncte pentru a stabili valori de referință pentru prelevările ulterioare.2.3.5. Indicatorii care se analizează în probele prelevate se aleg pe baza calității apei freatice din zonă și a compoziției prognozate a levigatului (tabelul nr. 4.3).Alegerea corectă a indicatorilor de analizat și datele privind mobilitatea apei subterane în zonă asigură identificarea rapidă a schimbării calității apei.Tabelul nr. 4.3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Parametrii urmăriți În faza În faza de urmărirecrt. de funcționare postînchidere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Nivelul apei subterane la fiecare șase luni*1) la fiecare șase                                                           luni*1)2. Compoziția apei subterane frecvența în funcție frecvența în funcție                                de viteza de de viteza de                                curgere*2),*3) curgere*2),*3)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------    *1) Dacă nivelul apei freatice variază, se mărește frecvența prelevăriiprobelor.    *2) Frecvența se stabilește pe baza cunoștințelor și a evaluării vitezeifluxului de apă subterană.    *3) Când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se constatăatingerea unui prag de alertă, se repetă prelevarea și se reiau determinărileefectuate. Dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul deintervenție specificat în autorizație.2.3.6. Pragurile de alertă se determină ținându-se cont de formațiunile hidrogeologice specifice zonei în care este amplasat depozitul și de calitatea apei. Nivelul de control al poluării se bazează pe compoziția medie determinată din variațiile locale ale calității apei subterane pentru fiecare foraj de control. Dacă există date și este posibil, pragul de alertă se specifică în autorizație.2.4. Topografia depozituluiUrmărirea topografiei depozitului se realizează conform datelor înscrise în tabelul nr. 4.4.Tabelul nr. 4.4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Parametrii urmăriți În faza În faza de urmărirecrt. de funcționare postînchidere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Structura și compoziția depozitului*1) anual 2. Comportarea la tasare anual citire anuală     și urmărirea nivelului depozitului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------    *1) Date pentru planul de situație al depozitului: suprafața ocupată dedeșeuri, volumul și compoziția deșeurilor, metode de depozitare, timpul șidurata depozitării, calculul capacității remanente de depozitare.
   +  Anexa nr. 5CALENDARULde sistare/încetare a activității sauconformare pentru depozitele de deșeuri existenteTabel 5.1 Depozite neconforme clasa "b" din zona urbană care sistează depozitarea conform anilor înscriși în tabel
    Județ   Nume depozit/ Localizare An sistare depozitare
  GORJ Tg.Jiu 2004
  HUNEDOARA Brad 2004
  DOLJ Mofleni - Craiova 2005
  IALOMIȚA Slobozia 2005
  IALOMIȚA Urziceni 2005
  NEAMȚ P. Neamț - vechi 2005
  BISTRIȚA-NĂSĂUD Bistrița 1985 (URBANA) 2006
  CONSTANȚA Negru Vodă 2006
  CONSTANȚA Eforie Sud 2006
  CONSTANȚA Albești 2006
  CONSTANȚA Medgidia 2006
  HUNEDOARA Hunedoara 2006
  IALOMIȚA Țăndărei 2006
  VÂLCEA Rm. Vâlcea 2006
  VASLUI Huși 2006
  VASLUI Vaslui 2006
  VASLUI Bârlad 2006
  ARGEȘ Pitești 2007
  BRAȘOV Brașov 2007
  GIURGIU Giurgiu 2007
  GORJ Rovinari 2007
  IALOMIȚA Fetești 2007
  MUREȘ Luduș 2007
  OLT Slatina 2007
  SIBIU Copșa Mică 2007
  SIBIU Ocna Sibiului 2007
  SIBIU Dumbrăveni 2007
  SIBIU Săliște 2007
  SIBIU Remetea Sibiu 2007
  TELEORMAN Zimnicea 1 2007
  TELEORMAN Roșiorii de Vede 2007
  TELEORMAN Alexandria 2007
  TELEORMAN Videle 2007
  TELEORMAN Turnu Măgurele 2007
  TULCEA Vărărie 2007
  ARGEȘ Câmpulung 2008
  BIHOR Oradea 2008
  BISTRIȚA-NĂSĂUD Năsăud 2008
  BOTOȘANI Dorohoi 2008
  BRAȘOV Zărnești 2008
  BRAȘOV Râșnov 2008
  BRAȘOV Făgăraș 2008
  BRAȘOV Săcele 2008
  DÂMBOVIȚA Pucioasa 2008
  DÂMBOVIȚA Găești 2008
  DÂMBOVIȚA Fieni 2008
  DÂMBOVIȚA Moreni 2008
  DÂMBOVIȚA Titu 2008
  DÂMBOVIȚA Aninoasa 2008
  DOLJ Bailești 1 2008
  HARGHITA Odorhei 2008
  HUNEDOARA Petrila 2008
  HUNEDOARA Hațeg 2008
  MUREȘ Sovata 2008
  MUREȘ Târnăveni 2008
  MUREȘ Iernut 2008
  SUCEAVA Siret 2008
  SUCEAVA Buliceni - Vatra Dornei 2008
  SUCEAVA Suceava 2008
  TIMIȘ Jimbolia 2008
  TIMIȘ Parța-Șag- Timișoara 2008
  ALBA Baia de Arieș 2009
  ALBA Abrud 2009
  ALBA Zlatna 2009
  ALBA Câmpeni 2009
  ALBA Teiuș 2009
  ALBA Sebeș 2009
  ALBA Blaj 2009
  ALBA Cugir 2009
  BACĂU Dărmănești 2009
  BACĂU Târgu Ocna 2009
  BACĂU Buhuși 2009
  BACĂU Moinești 2009
  BACĂU Filipești / Onești 2009
  BACĂU Comănești 2009
  BACĂU Nicolae Bălcescu / Bacău 2009
  BIHOR Beiuș 2009
  BIHOR Aleșd 2009
  BISTRIȚA-NĂSĂUD Bistrița 1992 (CODRISOR) 2009
  BRĂILA Ianca 2009
  BRAȘOV Predeal 2009
  BRAȘOV Victoria 2009
  BRAȘOV Codlea 2009
  BUZĂU Nehoiu 2009
  CĂLĂRAȘI Budești 2009
  CARAȘ-SEVERIN Băile Herculane 2009
  CARAȘ-SEVERIN Caransebeș 2009
  CARAȘ-SEVERIN Reșița 2009
  COVASNA Întorsura Buzăului 2009
  COVASNA Covasna 2009
  COVASNA Baraolt 2009
  GALAȚI Umbrărești - Tg. Bujor 2009
  GALAȚI Bazanu 2009
  GORJ Motru 2009
  GORJ Țicleni 2009
  GORJ Turceni 2009
  GORJ Novaci 2009
  GORJ Tg-Cărbunești 2009
  GORJ Bumbești Jiu 2009
  HARGHITA Vlăhița 2009
  HARGHITA Tușnad 2009
  HARGHITA Bălan 2009
  HARGHITA Borsec 2009
  HUNEDOARA Homorod - Geoagiu 2009
  HUNEDOARA Călan 2009
  HUNEDOARA Uricani 2009
  HUNEDOARA Lupeni 2009
  IAȘI Pașcani - Valea Seacă 2009
  IAȘI Iași - Tomești 2009
  IAȘI Hârlău 2009
  ILFOV Buftea 2009
  MARAMUREȘ V. Tisei - Cavnic 2009
  MEHEDINȚI Vînju Mare 2009
  MEHEDINȚI Drobeta Turnu Severin 2009
  MEHEDINȚI Baia de Aramă 2009
  MEHEDINȚI Orșova 2009
  MUREȘ Reghin 2009
  MUREȘ Tg. Mureș 2009
  NEAMȚ Bicaz 2009
  OLT Scornicești 2009
  OLT Dragănești Olt 2009
  PRAHOVA Mizil 2009
  PRAHOVA Urlați 2009
  SĂLAJ Șimleu Silvaniei 2009
  SATU MARE Negrești Oaș 2009
  SATU MARE Carei 2009
  SUCEAVA Rădăuți 2009
  TIMIȘ Deta 2009
  TULCEA Babadag 2009
  TULCEA Isaccea 2009
  VÂLCEA Brezoi 2009
  VÂLCEA Călimănești 2009
  VÂLCEA Govora 2009
  VÂLCEA Bălcești 2009
  VÂLCEA Băbeni 2009
  VÂLCEA Drăgășani 2009
  VASLUI Negrești 2009
  VRANCEA Odobești 2009
  VRANCEA Golești - Focșani 2009
  Tabel 5.2 Depozite neconforme clasa "b" din zona urbană care sistează/ încetează depozitarea în perioada 16 iulie 2009 - 16 iulie 2017
  Județ   Nume depozit / Localizare   An sistare depozitare
  ARGEȘ Curtea de Argeș 2010
  ARGEȘ Costești 2010
  ARGEȘ Topoloveni 2010
  BIHOR Săcueni 2010
  BIHOR Stei 2010
  BIHOR Marghita 2010
  CĂLĂRAȘI Răzvani 2010
  CĂLĂRAȘI Fundulea 2010
  CLUJ Cetan - Dej 2010
  CLUJ Pata Rât - Cluj 2010
  CONSTANȚA Hârșova 2010
  DOLJ Calafat 2010
  HUNEDOARA Simeria 2010
  MARAMUREȘ Seini 2010
  MEHEDINȚI Strehaia 2010
  SATU MARE Tășnad 2010
  SATU MARE Satu Mare 2010
  SIBIU Tălmaciu 2010
  SIBIU Agnita 2010
  SIBIU Cisnădie 2010
  SIBIU Avrig 2010
  SIBIU Somard-Mediaș 2010
  SUCEAVA Antilești - Fălticeni 2010
  TIMIȘ Buziaș 2010
  TIMIȘ Sânnicolau Mare 2010
  TIMIȘ Lugoj 2010
  CARAȘ-SEVERIN Bocșa 2011
  CARAȘ-SEVERIN Oțelu Roșu 2011
  CARAȘ-SEVERIN Anina 2011
  SUCEAVA Hurghiș-Câmpulung Moldovenesc 2011
  SUCEAVA Gura Humorului 2011
  ARAD Curtici 2012
  ARAD Nădlac 2012
  BISTRIȚA-NĂSĂUD Sângeorz Băi 2012
  BOTOȘANI Botoșani 2012
  CĂLĂRAȘI Oltenița 2012
  CĂLĂRAȘI Călărași 2012
  CARAȘ-SEVERIN Moldova Nouă 2012
  CARAȘ-SEVERIN Oravița 2012
  CLUJ Gherla 2012
  CLUJ Câmpia Turzii 2012
  CLUJ Cetatea Veche-Bolie, Huedin 2012
  CLUJ Turda 2012
  CONSTANȚA Cernavodă 2012
  CONSTANȚA Techirghiol 2012
  HARGHITA Toplița 2012
  HARGHITA Miercurea Ciuc 2012
  HARGHITA Gheorgheni 2012
  IAȘI Tg.Frumos - Adâncată 2012
  MARAMUREȘ Rohia - Tg Lăpuș 2012
  NEAMȚ Tg.Neamț 2012
  NEAMȚ Roman 2012
  ALBA Aiud 2013
  ALBA Ocna Mureș 2013
  MARAMUREȘ Arinieș - Borșa 2013
  ARAD Sebiș 2014
  BOTOȘANI Darabani 2014
  GALAȚI Tirighina - Galați 2014
  MARAMUREȘ Vișeu de Sus 2014
  ALBA Alba lulia 2015
  CONSTANȚA Basarabi 2015
  DOLJ Segarcea 2015
  HUNEDOARA Orăștie 2015
  HUNEDOARA Deva 2015
  TIMIȘ Făget 2015
  TULCEA Agighiol - Tulcea 2015
  ARAD Pâncota 2016
  ARAD Ineu 2016
  ARAD Chișineu-Criș 2016
  BISTRIȚA NĂSĂUD Beclean 2016
  BOTOȘANI Săveni 2016
  HUNEDOARA Aninoasa 2016
  HUNEDOARA Vulcan 2016
  SĂLAJ Cehu Silvaniei 2016
  TULCEA Macin 2016
  ARAD Lipova 2017
  ARGEȘ Mioveni 2017
  BIHOR Valea lui Mihai 2017
  BIHOR Salonta 2017
  BRĂILA Făurei 2017
  BRAȘOV Rupea 2017
  BUZĂU Rm.Sărat 2017
  COVASNA Tg. Secuiesc 2017
  COVASNA Sf. Gheorghe 2017
  DOLJ Filiași 2017
  GALAȚI Rateș - Tecuci 2017
  GIURGIU Mihăilești 2017
  GIURGIU Bolintin 2017
  MARAMUREȘ Teplița-Sighetu Marmației 2017
  MARAMUREȘ Satu Nou de Jos - Baia Mare 2017
  OLT Corabia 2017
  OLT Balș 2017
  OLT Caracal 2017
  PRAHOVA Vălenii de Munte 2017
  SĂLAJ Zalău 2017
  SĂLAJ Jibou 2017
  TULCEA Sulina 2017
  VÂLCEA Horezu 2017
  VRANCEA Haret-Mărășesti 2017
  VRANCEA Panciu 2017
  VRANCEA Adjud 2017
  Tabel 5.3 Depozite de deșeuri care se conformează cerințelor prezentei hotărâri până la 31 decembrie 2006
  Județ   Depozit / Localizare   Necesar pentru conformare
  BRĂILA Brăila - *
  BUCUREȘTI Chiajna Sistem colectare gaz
  CONSTANTA  Constanta - Ovidiu  Instalație tratare levigat
  ILFOV   Glina   Sistem colectare gaz,instalație tratare levigat
  ILFOV Vidra Sistem colectare gaz
  MUREȘ Sighișoara - *
  NEAMȚ   Piatra Neamț   Sistem colectare gaz,instalație tratare levigat
  PRAHOVA  Ploiești - Boldești  Instalație tratare levigat
  PRAHOVA Campina-Bănești - *
  PRAHOVA  Baicoi  Instalație tratare levigat
  SIBIU Sibiu - Cristian - *
  ------    * - nu necesita investiții majore pentru conformare, ci numai îmbunătățirea activităților de operare și monitorizare
  Tabel 5.4 Depozite de deșeuri industriale nepericuloase care se vor conforma până la 16 iulie 2009
  Județ Nume agent economic Clasă depozit
  BIHOR SC FIBROCIM SA DINP
  CONSTANȚA SC ETERMED SA DINP
  GORJ SC ARTEGO SA DINP
  IAȘI SC FORTUS SA IAȘI DINP
  Tabel 5.5 Depozite de deșeuri industriale periculoase care sistează/ încetează depozitarea până la 31 decembrie 2006
  Județ Nume agent economic Suprafață (ha)
   ARGEȘ SNP PETROM SA BUCUREȘTI SUCUR- SALA ARPECHIM PITEȘTI   0,02
   ARGEȘ SNP PETROM SA BUCUREȘTI SUCUR- SALA ARPECHIM PITEȘTI   0,8
  BACĂU SC SOFERT SA 16,02
  BACĂU SC RAFINĂRIA DĂRMĂNEȘTI SA 0,32
  BACĂU SC RAFINĂRIA DĂRMĂNEȘTI SA 0,5
  BACĂU SC RAFO SA 0,7
  BIHOR SC PETROLSUB SA 0,22
  BIHOR SC PETROLSUB SA 0,22
  BIHOR SC SINTEZA SA 1,5
  BIHOR SC PETROLSUB SA 1,04
  BIHOR SC PETROLSUB SA 1,04
  BIHOR SC PETROL DERNA SA 0,27
  BIHOR SC PETROL DERNA SA 0,27
  BIHOR SC SINTEZA SA 15,5
  BIHOR SC CEMTRADE SA ORADEA 34,1
  BIHOR SC CEMTRADE SA ORADEA 72
  BISTRIȚA-NĂSĂUD SC ARIO SA 2,4
   BUZĂU SC RAFINĂRIA "VENUS OILREG" SA RM. SĂRAT   6,2
   BUZĂU SC DUCTIL STEEL SA BUZĂU, SC CORD SA BUZĂU   0,8
  BUZĂU SC FERMIT SA RM.SĂRAT 2
  CLUJ SC Terapia 0,392
   CONSTANȚA SC ROMPETROL RAFINARE - PETROMIDIA CONSTANȚA SA   2,47
  CONSTANTA  SC VIE VIN MURFATLAR (Fermele Murfatlar)   0,01
  COVASNA SUCURSALA PECO-COVASNA 0,02
  GALAȚI ISPAT SIDEX 0,8
  ILFOV SC NEFERAL SA 1,6
  MARAMUREȘ SC ROMPLUMB SA 1,2
  MUREȘ SC AZOMUREȘ SA 30
  MUREȘ SC BICAPA SA 7,5
  NEAMȚ SC PETROTUB SA ROMAN 3,3
  NEAMȚ SC MOLDETERNIT SRL BICAZ 0,2
  PRAHOVA SC RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA 2,6
  PRAHOVA SC RAFINĂRIA VEGA PLOIEȘTI SA 0,11
  PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 0,16
  PRAHOVA SNP PETROM PETROBRAZI SA 0,3
  PRAHOVA SNP PETROM PETROBRAZI SA 0,6
  PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 0,93
  PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 2,2
  PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 4,444
  PRAHOVA SC RAFINĂRIA VEGA PLOIEȘTI SA 10
  PRAHOVA SC RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA 3,3
  PRAHOVA SC RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA 6
  SIBIU SC D.P.C. S.A. SIBIU 0,071
  SIBIU SC PRESTSAL SA MEDIAȘ 0,05
  SIBIU SC SOMETRA SA COPȘA MICĂ 19,6
  TELEORMAN SC TURNU SA 52,2
  VÂLCEA SC OLTCHIM SA 5,6
  Tabel 5.6 Depozite de deșeuri industriale nepericuloase și inerte care sistează/încetează depozitarea până la termenul limită 31 decembrie 2006
    Județ   Nume agent economic Suprafață (ha)
  ARGEȘ SC ALPROM SA 0,18
  BACĂU SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI 0,032
  BACĂU SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI 1,3
  BACĂU SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI 5,44
  BIHOR SC HELIOS SA 2,7
  BIHOR SC TERMOELECTRICA SA PL ORADEA 45
  BRAȘOV VIROMET 0,64
  BRAȘOV ECOPAPER 0,5
  BRAȘOV C.E.T. BRAȘOV SA 21
  BRAȘOV C.E.T. BRAȘOV SA 31,5
  BRAȘOV NITRAMONIA SA 2
  CARAȘ-SEVERIN SC C.S. REȘIȚA SA 4
  CARAȘ-SEVERIN SC GAVAZZI STEEL SA 6,2
  CĂLĂRAȘI SC TUROL SA 2
  CONSTANȚA  SC VIE VIN MURFATLAR (MurfatlarRomânia)   0,04
  CONSTANȚA SC VINVICO SA 0,1
  CONSTANȚA SC ARGUS SA 0,3
  CONSTANȚA CN APM SA CTA 3,5
  COVASNA SC AMYLUM ROMÂNIA SA 3,96
  CLUJ  SC INDUSTRIA SÂRMEI Câmpia Turzii   3,6
  DAMBOVIȚA S.C. ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L. 10,2
  DAMBOVIȚA S.C. OȚELINOX SA. 0,243
  HUNEDOARA SC ELECTROCENTRALE DEVA SA 55
  MUREȘ RA. AQUASERV 4,5
  MUREȘ SC ZAHĂRUL SA 11
  NEAMȚ S.C. DANUBIANA-ROMAN SA 5,14
  PRAHOVA SC RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA 0,5
  SATU MARE SC ELECTROLUX ROMÂNIA SA 0,038
  SUCEAVA SC AMBRO SA 7,62
  SUCEAVA SC AMBRO SA 2,78
  SUCEAVA SC REGNAFOR SA 0,85
  TELEORMAN SC TURNU SA 4
  TELEORMAN SC TURNU SA 62
  VASLUI S.C. RULMENȚI SA. BÂRLAD 1,3
  VRANCEA VRANCART SA. ADJUD 5,5
  VRANCEA VRANCART SA. ADJUD 12
  Tabel 5.7 Depozite de deșeuri industriale nepericuloase care sistează/ încetează depozitarea între 1 ianuarie 2007 și 16 iulie 2009
  Județ Nume agent economic Suprafață (ha)
  ALBA SC SATURN SA ALBA-IULIA 4,5
  ALBA SC STRATUSMOB SA BLAJ 1,5
  ALBA SC APULUM SA ALBA-IULIA 2,3
  BACĂU SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI 4
  BACĂU SC RAFO SA 0,625
  BACĂU SC CAROM SA ONEȘTI 10,4
  BACĂU SC CAROM SA ONEȘTI 0,7
  BIHOR SC HOLCIM SA 2,5
  BISTRIȚA-NĂSĂUD SC PROMET SA GRUP PROFILMET 1,2
  BRĂILA SC CELHART DONARIS SA BRĂILA 15,25
  BRAȘOV ENERGO TECH SRL 9,38
  BRAȘOV COLOROM SA CODLEA 0,09
  BUZĂU SC HOEGANAES EUROPE SA BUZĂU 0,3
  CARAȘ-SEVERIN SC CS. REȘIȚA SA 28,5
  CARAȘ-SEVERIN SC GAVAZZI STEEL SA 5,5
  CARAȘ-SEVERIN SC CS. REȘIȚA SA 16
  CLUJ SC INDUSTRIA SÂRMEI 3,4
  CLUJ SC SOMEȘ DEJ 15
  CONSTANȚA SC LAFARGE ROMCIM SA 40
  CONSTANȚA  SC LEGMAS SA - inchis și reabilitat în 2004   0,01
  DOLJ SC.CELULE ELECTRICE SA 0,032
   DOLJ SUC.PETROM CRAIOVA COMBINAT DOLJCHIM   2
   DOLJ SUC.PETROM CRAIOVA COMBINAT DOLJCHIM   3,75
  GALAȚI ELNAV 0,55
  GALAȚI ISPAT SIDEX 110,869
  GORJ SC UATAA MOTRU 10,02
  GORJ SC MACOFIL SA 0,5
  HARGHITA SC COLEMN SA 1
  HUNEDOARA SC FOREVER SRL CĂLAN 49,7
  HUNEDOARA SC SIDERMET SA CĂLAN 0,5
  MUREȘ SC CARBID FOX SA 3,5
   MUREȘ SC ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SASUC. MUREȘ   0,5
  MUREȘ  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA   1
  MUREȘ SC GECSAT SA 2
  OLT ALPROM 1,06
  OLT SMR 5
  OLT ELECTROCARBON 6,8
  SĂLAJ SC IAIFO SA 3,25
  SUCEAVA SC DORNAFOR SA 0,5
  TELEORMAN SC TURNU SA 1,2
  TULCEA SC FERAL SA 4,73
  VASLUI S.C. TERMICA S.A. VASLUI 7
  Tabel 5.8 Depozite de deșeuri industriale nepericuloase care sistează depozitarea deșeurilor lichide la termenele înscrise în tabel
    Județ   Agent economic Localizare depozit Termen sistare depozitare
  ARAD  SC CET Arad  Arad Furnicari - 31.12.2013  
  BACĂU CET Bacău Bacău 31.12.2012
   BIHOR SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA  Șantăul Mic   31.12.2013
   BIHOR SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA  Șantăul Mic   31.12.2013
   BIHOR SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA  Șantăul Mic   31.12.2013
   DÂMBOVIȚA SC TERMOELECTRICA SA - SE Doicești  Doicești   31.12.2008
    DOLJ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova  Valea Mănăstirii    31.12.2009
  DOLJ   COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Ișalnița Ișalnița II    31.12.2009   
    DOLJ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Ișalnița   Ișalnița I    31.12.2009
   GIURGIU SC Uzina Termoelectrică Giurgiu SA  Giurgiu   31.12.2011
    GORJ SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA  Cicani- Beterega    31.12.2008
   GORJ SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI Valea Ceplea   31.12.2012
   GORJ SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI Valea Ceplea   31.12.2012
   HUNEDOARA SC ELECTROCENTRALE DEVA SA  Bejan   31.12.2010
   HUNEDOARA SC ELECTROCENTRALE DEVA SA - SE Paroșeni  Căprișoara   31.12.2009
  IAȘI CET II Iași Holboca 31.12.2013
    MEHEDINȚI RAAN Dr.Tr.Severin- Sucursala ROMAG - TERMO  Dr.Tr. Severin    31.12.2008  
   SĂLAJ  SC Uzina Electrică Zalău Hereclean - Panic   31.12.2013
  SUCEAVA SC TERMICA SA Suceava Suceava 31.12.2009
  VÂLCEA SC CET Govora SA Govora 31.12.2012
   ALBA SC BEGA UPSOM Ocna Mureș  Ocna Mureș   31.12.2007
  TULCEA SC ALUM Tulcea Tulcea 31.12.2010
   VÂLCEA SC UZINELE SODICE Govora  Govora   31.12.2012
  Tabel 5.9 Depozite pentru deșeuri periculoase din industria extractiva a petrolului care sistează depozitarea până la 31 decembrie 2006
  Județ   Sucursala PETROM Nume depozit   Conform   Suprafață (ha)
  BRĂILA BRĂILA Oprișenesti   0,52
  BRĂILA BRĂILA Oprișenesti x 0,7
  BRĂILA BRĂILA Independența x 0,38
  DOLJ CRAIOVA Ghercești x 0,3
  DOLJ CRAIOVA Vârteju   0,1
  BACĂU MOINEȘTI Moinești x 0,25
  BACĂU MOINEȘTI Albotești x 0,9
  BACĂU MOINEȘTI Găzărie   0,635
  BACĂU MOINEȘTI Ghelința   0,0625
   ARGEȘ  PITEȘTI Poiana Lacului   x   0,8
  ARGEȘ PITEȘTI Icoana   0,02
  ARGEȘ PITEȘTI Icoana x 1,12
  ARGEȘ PITEȘTI Otești x 0,51
  PRAHOVA PLOIEȘTI Grăjdana x 0,99
  PRAHOVA PLOIEȘTI Grindu x 0,9
  PRAHOVA PLOIEȘTI Băicoi x 0,65
  PRAHOVA PLOIEȘTI Boldești x 0,25
  PRAHOVA PLOIEȘTI Cărbunești 1   0,015
  PRAHOVA PLOIEȘTI Cărbunești 2   0,012
  PRAHOVA PLOIEȘTI Central 1   0,075
  PRAHOVA PLOIEȘTI Central 2   0,039
  PRAHOVA PLOIEȘTI Triter   0,076
  PRAHOVA PLOIEȘTI Parc 710   0,07
  PRAHOVA PLOIEȘTI Urlați   0,02
  BIHOR SUPLAC Abrămuț   2
  BIHOR SUPLAC Celula 1   0,96
  BIHOR SUPLAC Celula 2   1,05
   BIHOR  SUPLAC Celula Parc 30     0,78
   DAMBOVIȚA  TÂRGOVIȘTE Parc Central Teiș     0,1
  DAMBOVIȚA  TÂRGOVIȘTE  Pompe X Ochiuri     0,2
  DAMBOVIȚA TÂRGOVIȘTE Sud 3   0,15
  DAMBOVIȚA  TÂRGOVIȘTE  Cezeanu Epurare     0,06
  DAMBOVIȚA  TÂRGOVIȘTE  Tratare Bucșani     0,1
  DAMBOVIȚA  TÂRGOVIȘTE  Pascov 64 IRDP   x   0,2
  DAMBOVIȚA TÂRGOVIȘTE Cobia   0,18
  DAMBOVIȚA  TÂRGOVIȘTE  Decantor Saru     0,14
  GORJ TÂRGU JIU Parcul Mare   0,27
  TIMIȘ TIMIȘOARA Turnu Nord x 1,6
  TELEORMAN VIDELE Parc 1 Videle x 0,2967
  TELEORMAN VIDELE Batal Șlam   0,125
  TELEORMAN VIDELE Anghelești   0,1
  TELEORMAN VIDELE Potlogi   0,036
  TELEORMAN VIDELE Poieni x 1,2
  Tabel 5.10 Depozite pentru deșeuri lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) care sistează depozitarea
  Județ Deținător Localizare Data sistării
  HUNEDOARA MINVEST Deva Valea Devei 31.12.2006
  HUNEDOARA MINVEST Deva Valea Mealu 31.12.2006
  HUNEDOARA MINVEST Deva Ribița Curteni 31.12.2006
  HARGHITA MINVEST Deva 4-Fagul Cetății 31.12.2005
  ALBA MINVEST Deva Valea Saliștei 31.12.2004
  ALBA MINVEST Deva Valea Sărtașului 31.12.2005
  CLUJ MINVEST Deva Făgetul Ierii 31.12.2006
   MARAMUREȘ REMIN Baia Mare  Novat 31.12.2004  
   MARAMUREȘ REMIN Baia Mare  Bozânta 31.12.2006  
   MARAMUREȘ REMIN Baia Mare  Bloaja 31.12.2004  
   MARAMUREȘ REMIN Baia Mare  Plopiș-Răchițele 31.12.2006  
   MARAMUREȘ REMIN Baia Mare  Tăutii de Sus 31.12.2003  
   BISTRIȚA NĂSĂUD REMIN Baia Mare  Valea Glodului 31.12.2004  
   CARAS SEVERIN MOLDOMIN Moldova Nouă  Tăușani 31.12.2006  
  Tabel 5.11 Depozite pentru deșeuri lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) care sistează depozitarea deșeurilor lichide conform termenelor din tabel
  Județ Agent economic Nume depozit Data sistării
  BIHOR BAIȚA Stei Fânațe 31.12,2009
  MARAMUREȘ TRANSGOLD Baia Mare Aurul - Recea 31.12.2010
  SUCEAVA  MINBUCOVINA Vatra Dornei Ostra - Valea Straja 31.12.2010  
  Tabel 5.12 Depozite pentru deșeuri lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) care se conformează conform termenelor din tabel
  Județ Agent economic Nume depozit Data conformării
  ALBA CUPRUMIN Abrud Valea Șesei 31.12.2011
  ALBA CUPRUMIN Abrud Valea Stefancei 31.12.2011