HOTĂRÂRE nr. 1.142 din 27 noiembrie 2012privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 6 decembrie 2012    Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016, denumită în continuare Strategia naţională, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţia prefectului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia naţională.  +  Articolul 4Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia naţională se asigură de către fiecare instituţie/autoritate publică cu atribuţii în domeniu, în raport cu termenele de realizare, priorităţile şi resursele disponibile în bugetele proprii.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministrul delegat pentru administraţie,Constantin Cătălin Chiper,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Dan Petre,secretar de statMinistrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul sănătăţii,Raed ArafatViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 noiembrie 2012.Nr. 1.142.  +  Anexa 1STRATEGIE 27/11/2012  +  Anexa 2PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE 2012-2014pentru implementarea Strategiei naţionale împotrivatraficului de persoane pentru perioada 2012-2016*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Obiectiv general 1: Dinamizarea activităţilor de prevenire şi a participării societăţii civile la derularea acestora │├────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┤│ Obiective │ Activităţi │ Indicatori │ Termen │Responsabili ││ specifice │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│1.1. Creşterea │Organizarea şi desfăşurarea unor │Număr de activităţi de informare │Anual - │ANITP ││gradului de infor- │evenimente cu ocazia Zilei europene │desfăşurate │octombrie │ ││mare şi conştienti- │de luptă împotriva traficului de │Număr de beneficiari/participanţi │ │ONG ││zare a populaţiei în│persoane - 18 octombrie │Număr de materiale informative │ │ ││ansamblu şi a grupu-│ │diseminate │ │ ││rilor de risc pri- │ │ │ │ ││vind implicaţiile │ │ │ │ ││traficului de │ │ │ │ ││persoane │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Realizarea şi implementarea de │Număr de campanii de prevenire │Anual │ANITP ││ │campanii de prevenire adresate │implementate adresate grupurilor │ │ ││ │grupurilor de risc identificate │de risc │ │MMFPS (DPPH),││ │ │Număr de broşuri/flyere diseminate│ │MECTS ││ │ │Număr de beneficiari │ │ONG │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Dezvoltarea de campanii de prevenire│Campanii de reducere a cererii │Anual │ANITP ││ │care au în vedere descurajarea │adresate utilizatorilor de │ │ ││ │cererii ce vizează toate tipurile de│servicii │ │ ││ │exploatare │ │ │ONG │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Informarea categoriilor profesionale│Număr de acţiuni de informare │Anual │ANITP ││ │din rândul furnizorilor de servicii │Număr de beneficiari │ │ ││ │care pot veni în contact cu │ │ │ ││ │victimele traficului (notari │ │ │ONG ││ │publici, transportatori de persoane,│ │ │ ││ │personal hotelier etc.) │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Formarea cadrelor didactice în │Număr de sesiuni de formare │Anual │MECTS ││ │vederea derulării de activităţi de │Număr de cadre didactice │ │ ││ │informare a părinţilor şi copiilor │participante │ │ ││ │cu privire la riscurile traficului │ │ │ONG ││ │de persoane │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Organizarea unor sesiuni de formare/│Număr de sesiuni de formare │Anual │ANITP ││ │informare a jurnaliştilor cu privire│Număr de jurnalişti participanţi │ │ ││ │la particularităţile traficului de │ │ │ ││ │persoane/traficului de minori şi la │ │ │ONG ││ │modul de intervievare a victimelor │ │ │ ││ │şi familiilor de către media │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Stimularea participării mass-mediei │Număr de articole publicate în │Permanent │ANITP ││ │la susţinerea şi promovarea │presă │ │ ││ │mesajelor de informare a publicului │Număr de emisiuni tv/radio │ │ ││ │cu privire la traficul de │difuzate │ │ ││ │persoane/traficul de minori │Număr de spoturi video/radio │ │ONG ││ │ │difuzate │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│1.2. Reducerea │Organizarea de cursuri de formare │Număr de persoane cuprinse în │Anual │MMFPS (ANOFM)││factorilor de risc │profesională şi aplicarea de măsuri │programele de formare profesională│ │ ││ce conduc la │de stimulare a ocupării persoanelor │organizate │ │ ││victimizare │din grupurile sociale vulnerabile │Număr de persoane ocupate ca │ │ ││ │ │urmare a implementării măsurilor │ │ONG ││ │ │cuprinse în programul de ocupare │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Identificarea la nivelul fiecărei │Număr de copii aflaţi în situaţie │Permanent │Consilii ││ │comunităţi locale a copiilor cu risc│de risc identificaţi │ │locale/ ││ │de traficare şi acordarea formelor │Număr de copii beneficiari ai │ │Serviciul ││ │de sprijin prevăzute de lege │măsurilor de sprijin │ │public de ││ │ │ │ │asistenţă ││ │ │ │ │socială ││ │ │ │ │DGASPC │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Dezvoltarea unor activităţi de │Număr de activităţi destinate │Permanent │MMFPS ││ │reducere a abandonului şcolar în │reducerii abandonului şcolar │ │ ││ │rândul copiilor şi tinerilor │desfăşurate │ │ ││ │ │Număr de copii şi tineri │ │MECTS ││ │ │beneficiari ai activităţilor de │ │ ││ │ │reducere a abandonului şcolar │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│1.3. Monitorizarea │Efectuarea de controale periodice în│Număr de controale efectuate │Semestrial│MMFPS (IM) ││activităţii │vederea prevenirii sau identificării│Număr de angajatori verificaţi │ │ ││operatorilor econo- │situaţiilor de trafic de persoane în│ │ │ ││mici din domeniile │scopul exploatării prin muncă │ │ │ ││profesionale cu │ │ │ │ ││fluctuaţie mare a │ │ │ │ ││forţei de muncă │ │ │ │ ││(construcţii, │ │ │ │ ││agricultură, │ │ │ │ ││exploatarea lemnu- │ │ │ │ ││lui, turism etc.) │ │ │ │ │└────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ PROTECŢIA, ASISTENŢA ŞI REINTEGRAREA SOCIALĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Obiectiv general 2: Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în ││vederea reintegrării sociale │├────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┤│ Obiective │ Activităţi │ Indicatori │ Termen │Responsabili ││ specifice │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│2.1. Reconfigurarea │Analiză şi diagnoză a serviciilor │Raport privind rezultatele anali- │Decembrie │ANITP ││sistemului de ser- │specializate de asistenţă a │zei serviciilor de asistenţă a │2013 │MMFPS (DPC) ││vicii de protecţie │victimelor traficului de persoane │victimelor │ │MJ ││şi asistenţă a │ │ │ │ ││victimelor │ │ │ │ ││traficului de │ │ │ │ ││persoane │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Elaborarea şi promovarea propuneri- │Propunere de reorganizare a │Decembrie │ANITP ││ │lor de reorganizare şi funcţionare a│serviciilor specializate pentru │2013 │MMFPS (DPC) ││ │serviciilor specializate de │victimele traficului de persoane │ │MJ ││ │asistenţă a victimelor traficului de│elaborată şi promovată │ │ ││ │persoane │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Elaborarea şi promovarea propuneri- │Propunere de reorganizare a │Decembrie │ANITP ││ │lor de reorganizare şi funcţionare a│serviciilor specializate pentru │2013 │MMFPS (DPC) ││ │serviciilor specializate de │victimele traficului de persoane │ │MJ ││ │asistenţă a victimelor traficului de│elaborată şi promovată │ │ ││ │persoane │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Modificarea şi completarea cadrului │Acte normative modificate şi │Decembrie │ANITP ││ │normativ de reglementare a modului │completate │2014 │MMFPS (DPC) ││ │de organizare şi funcţionare a │ │ │MJ ││ │serviciilor specializate de │ │ │ ││ │asistenţă a victimelor traficului de│ │ │ ││ │persoane │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Dezvoltarea şi implementarea │Număr de programe de interes │Anual │ANITP ││ │programelor de interes naţional │naţional dezvoltate │ │ ││ │pentru asigurarea asistenţei │Număr de victime asistate prin │ │ ││ │victimelor traficului de persoane │programele de interes naţional │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│2.2. Armonizarea │Evaluarea cadrului legal în domeniul│Raport privind rezultatele │Decembrie │MJ ││prevederilor │asistenţei victimelor traficului de │evaluării cadrului legal în │2012 │ANITP ││legislaţiei │persoane │domeniul asistenţei victimelor │ │MMFPS (DPC) ││naţionale din │ │traficului de persoane │ │ONG ││domeniul asistenţei │ │ │ │ ││victimelor traficu- │ │ │ │ ││lui de persoane cu │ │ │ │ ││cele ale Uniunii │ │ │ │ ││Europene │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Transpunerea în legislaţia naţională│Acte normative modificate şi │6 aprilie │MAI ││ │a prevederilor Directivei 2011/36/UE│completate │2013 │MJ ││ │a Parlamentului European şi a │ │ │MMFPS ││ │Consiliului din 5 aprilie 2011 │ │ │ ││ │privind prevenirea şi combaterea │ │ │ ││ │traficului de persoane şi proteja- │ │ │ ││ │rea victimelor acestuia, precum şi │ │ │ ││ │de înlocuire a Deciziei-cadru │ │ │ ││ │2002/629/JAI a Consiliului │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Elaborarea unei culegeri de acte │Culegere de acte normative │Iunie 2014│MJ ││ │normative în vigoare în domeniul │elaborată şi diseminată │ │ANITP ││ │asistenţei victimelor │ │ │MMFPS │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│2.3. Întărirea │Modificarea şi completarea cadrului │Aviz ANITP introdus în cadrul │Martie │ANITP ││capacităţii ANITP de│normativ în vederea introducerii │procedurii de acreditare a │2013 │MMFPS ││monitorizare şi │avizului acordat de ANITP în cadrul │furnizorilor de servicii sociale │ │ ││evaluare la nivel │procedurii de acreditare a │pentru victimele traficului de │ │ ││naţional a furni- │furnizorilor de servicii sociale │persoane │ │ ││zorilor de servicii │pentru victimele traficului de │ │ │ ││de protecţie şi │persoane │ │ │ ││asistenţă pentru │ │ │ │ ││victimele traficului│ │ │ │ ││de persoane │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Elaborarea şi promovarea metodolo- │Metodologie de avizare a │Martie │ANITP ││ │giei de avizare de către ANITP a │furnizorilor de servicii sociale │2013 │MMFPS ││ │furnizorilor de servicii sociale │pentru victimele traficului de │ │ ││ │care solicită acreditare pentru │persoane elaborată │ │ ││ │acordarea de servicii sociale │ │ │ ││ │victimelor traficului de persoane │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Desemnarea instituţiilor/persoanelor│Persoane desemnate pentru │Decembrie │ANITP ││ │responsabile la nivel local/ │monitorizarea şi evaluarea │2012 │Consilii ││ │regional/naţional de monitorizarea │serviciilor acordate victimelor │ │judeţene/ ││ │serviciilor oferite victimelor │traficului de persoane │ │DGASPC ││ │traficului de persoane │ │ │ONG │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Întocmirea rapoartelor standardizate│Rapoarte de evaluare elaborate şi │Semestrial│ANITP ││ │de evaluare şi diseminarea acestora │diseminate │ │MMFPS ││ │către coordonatorul naţional în │ │ │Consilii ││ │domeniul traficului de persoane │ │ │judeţene/ ││ │ │ │ │DGASPC ││ │ │ │ │ONG │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Elaborarea metodologiei de │Metodologie de monitorizare şi │Iunie 2013│ANITP ││ │monitorizare şi evaluare de către │evaluare a furnizorilor de │ │MMFPS ││ │ANITP a activităţilor furnizorilor │servicii pentru victimele │ │DPC ││ │de servicii şi a calităţii │traficului de persoane elaborată │ │ ││ │serviciilor acordate victimelor │ │ │ ││ │traficului de persoane │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│2.4. Îmbunătăţirea │Îmbunătăţirea şi dezvoltarea de │Standarde elaborate privind │Decembrie │ANITP ││capacităţii de │indicatori pentru identificarea │procedurile de identificare şi │2013 │IGPR ││identificare │victimelor traficului şi standardi- │referire a victimelor traficului │ │DIICOT ││timpurie a │zarea procedurilor aferente, precum │de persoane │ │IGI ││victimelor şi de │şi a celor de referire a victimelor │ │ │DPC ││referire către │ │ │ │ONG ││furnizorii de │ │ │ │ ││servicii acordate │ │ │ │ ││în regim special │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Standardizarea evaluărilor de risc │Standarde elaborate privind │Decembrie │ANITP ││ │privind victimele traficului de │realizarea evaluărilor de risc │2013 │IGPR ││ │persoane identificate │ │ │DIICOT ││ │ │ │ │ONG │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Standardizarea procedurilor de │Standarde elaborate privind │Decembrie │ANITP ││ │repatriere asistată a victimelor │organizarea şi desfăşurarea │2013 │MAI ││ │traficului de persoane │repatrierii asistate a victimelor │ │MAE ││ │ │traficului de persoane │ │DPC ││ │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Modificarea Mecanismului naţional de│Act normativ privind modificarea │Iunie 2014│ANITP ││ │identificare şi referire a │şi completarea Mecanismului │ │MAI, MJ, MS, ││ │victimelor traficului de persoane în│naţional de identificare şi │ │MMFPS, ││ │acord cu standardele elaborate în │referire a victimelor traficului │ │DIICOT, ││ │acest context │de persoane aprobat │ │MECTS, MAE ││ │ │ │ │ONG │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Instruirea lucrătorilor din │Număr de sesiuni de instruire │Permanent │ANITP ││ │principalele instituţii responsabile│organizate │ │MAI, MJ, MS, ││ │de implementarea Mecanismului │Număr de lucrători instruiţi │ │MMFPS (DPC, ││ │naţional de identificare şi referire│ │ │IM, DPPH), ││ │a victimelor traficului de persoane │ │ │DIICOT, ││ │ │ │ │MECTS, MAE │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│2.5. Asigurarea │Reglementarea modului şi │Metodologie privind acordarea │Decembrie │ANITP ││protecţiei şi │responsabilităţii de acordare a │perioadei de reflecţie elaborată │2013 │IGPR, DIICOT ││asistenţei │perioadei de reflecţie │ │ │ ││victimelor adulte ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ale traficului de │Aplicarea etapelor managementului de│Număr de planuri de intervenţie │Permanent │ANITP ││persoane în vederea │caz pentru victimele adulte ale │elaborate │ │MS ││reintegrării sociale│traficului de persoane, în │Număr de evaluări iniţiale privind│ │MECTS ││ │conformitate cu standardele │situaţia victimelor traficului de │ │Consilii ││ │naţionale specifice pentru │persoane realizate │ │judeţene/ ││ │serviciile specializate de asistenţă│Număr de victime care au │ │DGASPC ││ │şi protecţie a victimelor traficului│beneficiat de adăpost │ │ANOFM ││ │de persoane (evaluarea iniţială şi │Număr de victime care au primit │ │ONG ││ │evaluarea detaliată, elaborarea │asistenţă medicală │ │ ││ │planurilor de intervenţie │Număr de victime reintegrate │ │ ││ │specializată, acordarea serviciilor │şcolar │ │ ││ │de asistenţă, evaluarea intervenţiei│Număr de victime care au │ │ ││ │şi monitorizarea postintervenţie, │participat la serviciile de │ │ ││ │închiderea cazului) │stimulare a ocupării │ │ ││ │ │Număr de victime care au primit │ │ ││ │ │loc de muncă │ │ ││ │ │Număr de rapoarte de │ │ ││ │ │monitorizare elaborate │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│2.6. Asigurarea │Aplicarea etapelor managementului de│Număr de copii identificaţi ca │Permanent │DGASPC ││protecţiei şi │caz pentru copiii victime ale │victime/posibile victime, preluaţi│ │ANITP ││asistenţei copiilor │traficului de minori, în │în evidenţa DGASPC │ │IPJ ││victime ale │conformitate cu legislaţia în │Număr de copii beneficiari ai │ │IŞJ ││traficului de minori│vigoare │planului individualizat de │ │DSP ││în vederea │ │protecţie (PIP - pentru copiii cu │ │ONG ││reintegrării sociale│ │măsură de protecţie) │ │ ││ │ │Număr de copii beneficiari ai │ │ ││ │ │planului de reabilitare şi/sau de │ │ ││ │ │reintegrare socială (PR/PRS - │ │ ││ │ │pentru copiii rămaşi în familie) │ │ ││ │ │Număr de copii cazuri închise - │ │ ││ │ │copii cu PIP │ │ ││ │ │Număr de copii cazuri închise - │ │ ││ │ │copii cu PR/PRS │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Evaluarea aplicării managementului │Rapoarte de evaluare │Anual │MMFPS (DPC) ││ │de caz pentru copiii victime ale │ │ │ ││ │traficului de minori │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│2.7. Asigurarea │Elaborarea şi adoptarea de proceduri│Adoptarea procedurilor │Decembrie │ANITP ││sustenabilităţii │operaţionale între instituţiile │operaţionale privind coordonarea │2012 │IGPR, IGPF, ││programului de │implicate în coordonarea │activităţilor de participare a │ │DIICOT, IGJR ││coordonare a │activităţilor de participare a │victimelor traficului de persoane │ │ ││activităţilor de │victimelor traficului de persoane în│în procesul penal │ │ ││participare a │procesul penal │ │ │ ││victimelor │ │ │ │ ││traficului de │ │ │ │ ││persoane în procesul│ │ │ │ ││penal │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Revizuirea protocoalelor existente │Număr de protocoale revizuite │Decembrie │ANITP ││ │ │ │2015 │IGPR, IGPF, ││ │ │ │ │DIICOT, IGJR │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│2.8. Eficientizarea │Identificarea factorilor care │Raport de analiză a factorilor │Decembrie │ANITP ││măsurilor de │limitează/întârzie accesul │care limitează accesul victimelor │2013 │MJ ││sprijinire a │victimelor traficului de persoane la│traficului de persoane la │ │ ││accesului victimelor│formele de compensaţie financiară │compensaţia financiară │ │ ││traficului de │ │ │ │ ││persoane la formele │ │ │ │ ││de compensaţie │ │ │ │ ││financiară │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Elaborarea unui ghid privind │Ghid elaborat şi diseminat │Aprilie │ANITP ││ │drepturile victimelor traficului de │ │2014 │MJ ││ │persoane şi modalităţile de accesare│ │ │ ││ │a acestora │ │ │ │└────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Obiectiv general 3: Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane, ││cu precădere a cazurilor de trafic de minori, precum şi urmărirea profitului infracţional de către organele de ││urmărire penală │├────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┤│ Obiective │ Activităţi │ Indicatori │ Termen │Responsabili ││ specifice │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│3.1. Dezvoltarea │Crearea mecanismelor şi instrumen- │Mecanisme şi instrumente │2013 │IGPR ││capacităţii de │telor utilizate de Poliţia Română │dezvoltate │ │ ││analiză strategică │pentru colectarea şi procesarea │ │ │ ││privind traficul de │datelor din cazuistica pe linia │ │ │ ││persoane la nivelul │traficului de persoane │ │ │ ││Poliţiei Române │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Identificarea nevoilor de pregătire │Teme de pregătire în domeniul │Anual │IGPR ││ │în domeniul analizei strategice │analizei strategice elaborate │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Formarea personalului în realizarea │Număr de sesiuni de formare în │Permanent │IGPR ││ │de analize strategice │realizarea de analize strategice │ │ ││ │ │Număr de lucrători instruiţi │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Crearea unei echipe de consiliere │Echipă de consiliere tactică │Aprilie │ANITP ││ │tactică cu privire la modul de │constituită │2013 │IGPR ││ │evaluare şi investigare a cazurilor │Număr de întâlniri de lucru │ │DIICOT ││ │de trafic │organizate │ │ ││ │ │Număr de cazuri analizate │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│3.2. Dezvoltarea │Identificarea neajunsurilor privind │Probleme identificate privind │Iunie 2013│DIICOT ││capacităţii DIICOT │cadrul instituţional şi procedurile │cadrul instituţional şi procedu- │ │ ││de coordonare a │de investigare a cazurilor de trafic│rile de investigare a cazurilor │ │ ││activităţii de │ │de trafic │ │ ││investigare şi │ │ │ │ ││urmărire penală a │ │ │ │ ││infracţiunilor de │ │ │ │ ││trafic │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Promovarea şi implementarea soluţi- │Soluţii promovate pentru elimina- │Iunie 2014│DIICOT ││ │ilor pentru eliminarea dificultăţi- │rea dificultăţilor în investigarea│ │ ││ │lor în investigarea şi urmărirea │şi urmărirea penală a infracţi- │ │ ││ │penală a infracţiunilor de trafic │unilor de trafic de persoane │ │ ││ │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│3.3. Armonizarea │Evaluarea cadrului legal în domeniul│Raport privind rezultatele evaluă-│Decembrie │MAI ││prevederilor legis- │investigării şi urmăririi penale a │rii cadrului legal în domeniul │2012 │MJ ││laţiei naţionale din│traficului de persoane │investigării şi urmăririi penale │ │IGPR ││domeniul combaterii │ │a traficului de persoane │ │DIICOT ││traficului de │ │ │ │ ││persoane cu cele │ │ │ │ ││ale Uniunii │ │ │ │ ││Europene │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Transpunerea în legislaţia naţională│Număr de acte normative modificate│6 aprilie │MAI ││ │a prevederilor Directivei 2011/36/UE│ │2013 │MJ ││ │a Parlamentului European şi a Con- │ │ │DIICOT ││ │siliului din 5 aprilie 2011 privind │ │ │ ││ │prevenirea şi combaterea traficului │ │ │ ││ │de persoane şi protejarea victimelor│ │ │ ││ │acestuia, precum şi de înlocuire a │ │ │ ││ │Deciziei-cadru 2002/629/JAI a │ │ │ ││ │Consiliului │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Elaborarea unei culegeri de acte │Culegere de acte normative │Iunie 2014│ANITP ││ │normative în vigoare în domeniul │elaborată │ │MAI ││ │investigării şi urmăririi penale a │ │ │MJ ││ │traficului de persoane │ │ │IGPR ││ │ │ │ │DIICOT │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│3.4. Intensificarea │Continuarea utilizării schimbului de│Număr de informări diseminate prin│Permanent │DIICOT ││utilizării instru- │date cu toate instituţiile de apli- │canalele de cooperare poliţieneas │ │IGPR ││mentelor de coopera-│care a legii (Europol, Interpol, │că avute la dispoziţie │ │ ││re judiciară inter- │Eurojust, SELEC etc.) │Număr de cereri de asistenţă │ │ ││naţională în │ │internaţională primite din partea │ │ ││cazurile de trafic │ │partenerilor externi │ │ ││de persoane │ │Număr de task force-uri comune cu │ │ ││ │ │echipe de investigatori externi, │ │ ││ │ │echipe mixte de investigare │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Utilizarea analizelor specifice │Număr de analize specifice reali- │Permanent │DIICOT ││ │realizate de Europol şi alte organi-│zate de Europol şi alte organiza- │ │IGPR ││ │zaţii internaţionale sau regionale, │ţii internaţionale sau regionale │ │ ││ │pe baza datelor privind rezultatele │valorificate în investigaţii │ │ ││ │investigaţiilor financiare asupra │ │ │ ││ │traficanţilor, în vederea executării│ │ │ ││ │confiscărilor bunurilor/sumelor de │ │ │ ││ │bani generate de activităţile │ │ │ ││ │infracţionale │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Cooperarea cu Europol şi Eurojust │Număr de investigaţii comune │Permanent │IGPR ││ │pentru identificarea operaţiunilor │desfăşurate │ │MP ││ │şi investigaţiilor comune ce pot fi │ │ │ ││ │iniţiate împotriva grupărilor de │ │ │ ││ │crimă organizată implicate în │ │ │ ││ │traficul de persoane │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Cooperarea cu organe judiciare din │Număr de ordine de indisponibili- │Permanent │DIICOT ││ │alte state membre ale Uniunii Euro- │zare/ordine de confiscare trans- │ │CSM ││ │pene pentru sechestrarea/confiscarea│mise/primite către/de către │ │ ││ │bunurilor traficanţilor │organele judiciare române/din alte│ │ ││ │ │state membre ale Uniunii Europene │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Utilizarea canalului de cooperare la│Număr de cereri de informaţii │Permanent │IGPR ││ │nivel european pentru identificarea │transmise/soluţionate │ │DIICOT ││ │bunurilor traficanţilor, prin │ │ │MJ ││ │reţeaua oficiilor de recuperare a │ │ │ ││ │creanţelor │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│3.5. Îmbunătăţirea │Identificarea şi dezvoltarea de │Instrumente dezvoltate pentru │Decembrie │IGPR/DCCO ││cooperării dintre │instrumente destinate monitorizării │monitorizarea mediului de comuni- │2013 │ ││unităţile de comba- │mediului de comunicare online şi │care online │ │ ││tere a criminalită- │detectării cazurilor de pornografie │Număr de cazuri de pornografie │ │ ││ţii informatice şi │infantilă prin sisteme informatice │infantilă prin sisteme informatice│ │ ││cele de combatere a │şi recrutare în vederea producerii │şi de recrutare în vederea produ- │ │ ││traficului de per- │de pornografie infantilă prin │cerii de pornografie infantilă │ │ ││soane pentru moni- │sisteme informatice │prin sisteme informatice │ │ ││torizarea situaţi- │ │identificate │ │ ││ilor de utilizare │ │ │ │ ││a internetului │ │ │ │ ││pentru pornografie │ │ │ │ ││infantilă prin sis- │ │ │ │ ││teme informatice şi │ │ │ │ ││recrutare în vederea│ │ │ │ ││producerii de porno-│ │ │ │ ││grafie infantilă │ │ │ │ ││prin sisteme │ │ │ │ ││informatice │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│3.6. Asigurarea │Identificarea şi dezvoltarea de bune│Ghid de bune practici pentru rea- │Decembrie │ANITP ││continuităţii şi │practici pentru realizarea intervi- │lizarea interviurilor de investi- │2013 │IGPR ││sustenabilităţii │urilor de investigaţii cu victimele │gaţii cu victimele traficului de │ │DIICOT ││programelor de for- │traficului de persoane de către │persoane │ │ONG ││mare în domeniul │personalul din instituţiile de │ │ │ ││combaterii a specia-│aplicare a legii şi magistratură │ │ │ ││liştilor din struc- │care prin natura atribuţiilor rela- │ │ │ ││turile de aplicare │ţionează cu victimele traficului │ │ │ ││a legii │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Pregătirea poliţiştilor din diverse │Număr de sesiuni de pregătire a │Permanent │ANITP ││ │structuri cu privire la indicatorii │poliţiştilor cu privire la │ │IGPR ││ │de trafic ce pot fi detectaţi în │indicatorii de trafic │ │ ││ │cadrul activităţilor curente │Număr de poliţişti instruiţi │ │ ││ │specifice acestora │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│3.7. Urmărirea bunu-│Identificarea bunurilor deţinute de │Număr de cauze în care au fost │Permanent │DIICOT ││rilor şi a profitu- │infractori şi grupările criminale │identificate bunuri provenite din │ │MAI ││rilor obţinute din │organizate │infracţiunea de trafic de persoane│ │ ││comiterea infrac- │ │ │ │ ││ţiunii de trafic de │ │ │ │ ││persoane │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Dispunerea măsurilor asigurătorii în│Număr de sechestre dispuse în cau-│Permanent │DIICOT ││ │cauzele de trafic de persoane │zele de trafic de persoane │ │MAI ││ │ │Valoare bunuri sechestrate │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Dispunerea măsurii confiscării spe- │Număr de confiscări dispuse │Permanent │DIICOT ││ │ciale şi a confiscării extinse în │Valoare bunuri confiscate │ │MJ ││ │cauzele de trafic de persoane │ │ │CSM │└────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA TRAFICULUI DE PERSOANE ŞI A IMPLEMENTĂRII POLITICILOR │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Obiectiv general 4: Creşterea capacităţii de colectare şi analiză a datelor privind traficul de persoane │├────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┤│ Obiective │ Activităţi │ Indicatori │ Termen │ Responsabili││ specifice │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│4.1. Agregarea date-│Actualizarea permanentă a indicato- │Număr de indicatori modificaţi, │Permanent │ANITP ││lor colectate de │rilor potrivit evoluţiei fenomenului│adăugaţi, eliminaţi │ │MJ, IGPR, ││instituţiile cu │ │ │ │DIICOT, DPC ││responsabilităţi în │ │ │ │ ││domeniu │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Adoptarea unui mecanism de schimb de│Mecanism privind schimbul de date │Decembrie │ANITP ││ │date │elaborat şi dezvoltat │2012 │MJ, IGPR, ││ │ │ │ │DIICOT, DPC │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│4.2. Îmbunătăţirea │Elaborarea unor rapoarte periodice │Rapoarte elaborate │Semestrial│ANITP ││calităţii rapoarte- │privind dinamica fenomenului la │ │ │IGPR, DIICOT,││lor de evaluare │nivel naţional │ │ │MMFPS (DPC, ││ │ │ │ │IM, ANOFM), ││ │ │ │ │MJ (Direcţia ││ │ │ │ │de probaţiune││ │ │ │ │MJ, MECTS ││ │ │ │ │ONG │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Realizarea de analize/studii/cerce- │Analize/Studii/Cercetări realizate│Semestrial│ANITP ││ │tări privind tendinţele traficului │ │ │ ││ │de persoane │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Diseminarea rezultatelor către │Număr de materiale diseminate │Semestrial│ANITP ││ │specialiştii din domeniile de │Număr de instituţii către care au │ │ ││ │intervenţie │fost diseminate materialele │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│4.3. Crearea │Organizarea unor grupuri de lucru/ │Grupuri de lucru/consultări │Decembrie │ANITP, IGPR, ││Instituţiei │consultări pe tema atribuţiilor şi │organizate │2013 │DIICOT, MJ, ││Raportorului │poziţionării instituţionale a │ │ │MECTS, MMFPS,││Naţional │raportorului naţional │ │ │MAE, MS ││ │ │ │ │ONG │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Elaborarea şi promovarea proiectului│Proiect de act normativ elaborat │Iunie 2014│ANITP, IGPR, ││ │de act normativ privind organizarea │şi promovat │ │DIICOT, MJ, ││ │şi funcţionarea Instituţiei │ │ │MECTS, MMFPS,││ │Raportorului Naţional │ │ │MAE, MS ││ │ │ │ │ │└────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Obiectiv general 5: Optimizarea şi extinderea procesului de cooperare interinstituţională şi internaţională pentru ││ susţinerea implementării SNITP │├────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┤│ Obiective │ Activităţi │ Indicatori │ Termen │ Responsabili││ specifice │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│5.1. Consolidarea │Organizarea întâlnirilor periodice │Număr de întâlniri GIL organizate │Trimes- │ANITP ││cooperării dintre │ale GIL pentru coordonarea şi evalu-│ │trial │DCCO ││instituţiile rele- │area activităţii de prevenire şi │ │ │ ││vante cu responsa- │combatere a traficului de persoane │ │ │ ││bilităţi în preven- │ │ │ │ ││irea şi combaterea │ │ │ │ ││traficului de per- │ │ │ │ ││soane şi în oferirea│ │ │ │ ││de asistenţă şi │ │ │ │ ││protecţie victimelor│ │ │ │ ││traficului de │ │ │ │ ││persoane │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Organizarea întâlnirilor periodice │Număr de întâlniri desfăşurate │Semestrial│MMFPS - DPC ││ │ale Comitetul naţional director │Număr de documente │ │ ││ │pentru prevenirea şi combaterea │ │ │ ││ │exploatării copiilor prin muncă │ │ │ ││ │(CND) │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Reorganizarea echipelor interinsti- │Echipe antitrafic judeţene │Decembrie │Instituţia ││ │tuţionale antitrafic judeţene │reorganizate │2012 │prefectului ││ │ │Număr de parteneriate încheiate │ │ANITP │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Organizarea de întâlniri ale echi- │Număr de întâlniri desfăşurate │Permanent │Instituţia ││ │pelor interinstituţionale antitrafic│Număr de documente dezbătute │ │prefectului ││ │judeţene │Număr recomandări emise │ │ANITP │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Organizarea de întâlniri ale echi- │Număr de întâlniri desfăşurate │Permanent │DGASPC ││ │pelor interinstituţionale locale │Număr de rapoarte aprobate de │ │MMFPS - DPC ││ │(judeţene/de sector) pentru preve- │DGASPC şi transmise la MMFPS - DPC│ │ ││ │nirea şi combaterea exploatării │ │ │ ││ │copiilor prin muncă (EIL) │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│5.2. Dezvoltarea │Promovarea şi dezvoltarea cooperă- │Număr de întâlniri cu reprezen- │Permanent │ANITP ││canalelor de comuni-│rii cu statele membre şi structurile│tanţi ai instituţiilor cu atribu- │ │IGPR, MMFPS, ││care şi cooperare │specializate ale Uniunii Europene │ţii în domeniu din statele membre │ │DIICOT ││funcţională şi │în efortul european de luptă │ale Uniunii Europene, non-UE │ │MJ ││interinstituţională │împotriva traficului de persoane │ │ │ ││cu statele Uniunii │ │ │ │ ││Europene, non-UE, │ │ │ │ ││precum şi cu orga- │ │ │ │ ││nizaţiile interna- │ │ │ │ ││ţionale în contextul│ │ │ │ ││global de luptă │ │ │ │ ││împotriva traficului│ │ │ │ ││de persoane │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Crearea şi dezvoltarea unei reţele │Reţea de parteneri la nivel │Permanent │ANITP ││ │de parteneri stabili la nivel inter-│internaţional │ │IGPR ││ │naţional, în scopul cooperării, │Număr de vizite de lucru cu │ │MMFPS ││ │asistenţei şi coordonării în dome- │participare internaţională │ │DIICOT ││ │niul combaterii traficului de │ │ │MJ ││ │persoane │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Participare la activităţile de │Număr de participări la activităţi│Permanent │ANITP ││ │profil ale instituţiilor europene, │europene/internaţionale │ │IGPR ││ │organizaţiilor internaţionale etc. │Număr de participanţi. │ │MMFPS ││ │ │ │ │DIICOT ││ │ │ │ │MJ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│5.3. Eficientizarea │Identificarea nevoilor instituţiilor│Listă cu problemele identificate │Anual │ANITP, IGPR ││şi susţinerea acti- │şi organizaţiilor neguvernamentale │în vederea promovării unor propu- │ │MMFPS ││vităţilor de luptă │cu responsabilităţi în domeniu, ce │neri de proiecte cu finanţare │ │DIICOT ││împotriva traficului│necesită fonduri externe nerambur- │externă nerambursabilă │ │MJ ││de persoane la nivel│sabile, în vederea îndeplinirii │ │ │ ││naţional şi trans- │obiectivelor specifice ale │ │ │ ││naţional, prin │strategiei │ │ │ ││atragerea de fonduri│ │ │ │ ││externe nerambursa- │ │ │ │ ││bile şi o utilizare │ │ │ │ ││eficientă a resur- │ │ │ │ ││selor interne │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Elaborarea şi fundamentarea │Număr de propuneri de proiecte │Anual │ANITP, IGPR ││ │propunerilor de proiecte │elaborate │ │MMFPS ││ │ │Număr de proiecte aprobate şi │ │DIICOT ││ │ │implementate │ │MJ ││ │ │ │ │ONG │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Constituirea de parteneriate naţio- │Număr de parteneriate încheiate │Anual │ANITP, IGPR ││ │nale, europene sau internaţionale, │pentru implementarea de proiecte │ │MMFPS ││ │în vederea implementării proiectelor│cu finanţare externă │ │DIICOT ││ │cu finanţare externă nerambursabilă │nerambursabilă │ │MJ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│5.4. Intensificarea │Dezvoltarea parteneriatului │Număr de parteneriate încheiate │Anual │ANITP ││şi diversificarea │public-privat │Număr de activităţi desfăşurate │ │ ││cooperării cu │ │ │ │ ││organizaţiile │ │ │ │ ││neguvernamentale │ │ │ │ ││care desfăşoară │ │ │ │ ││activităţi de │ │ │ │ ││prevenire a │ │ │ │ ││traficului de │ │ │ │ ││persoane şi de │ │ │ │ ││asistenţă a │ │ │ │ ││victimelor │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│5.5. Dezvoltarea de │Includerea pe agenda discuţiilor │Număr de reuniuni bilaterale în │2014 │MAE ││parteneriate strate-│bilaterale cu statele din regiune a │care s-a abordat problematica │ │MAI ││gice cu statele din │iniţiativei de dezvoltare de │parteneriatelor strategice în │ │ ││regiune, membre ale │parteneriate strategice │domeniu │ │ ││Uniunii Europene şi │ │ │ │ ││terţe, în vederea │ │ │ │ ││promovării şi │ │ │ │ ││asumării de către │ │ │ │ ││România a statutu- │ │ │ │ ││lui de lider │ │ │ │ ││regional în │ │ │ │ ││domeniul preve- │ │ │ │ ││nirii şi combate- │ │ │ │ ││rii traficului de │ │ │ │ ││persoane │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│ │Încheierea de acorduri/protocoale de│Număr de acorduri/protocoale │2014 │MAE ││ │colaborare între instituţiile cu │încheiate │ │MAI ││ │atribuţii în domeniu │ │ │ │└────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Lista abrevierilor utilizate în text*Font 7*┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ANITP │Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ANOFM │Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ CSM │Consiliul Superior al Magistraturii │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ DCCO │Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ DGASPC │Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ DPC │Direcţia protecţia copilului │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ DPPH │Direcţia protecţia persoanelor cu handicap │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ DIICOT │Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ DSP │Direcţia de sănătate publică │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ EUROPOL │Oficiul European de Poliţie │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ EUROJUST │Organ al Uniunii Europene instituit în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de ││ │criminalitate │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ GIL │Grup interministerial de lucru │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IGI │Inspectoratul General pentru Imigrări │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IGJR │Inspectoratul General al Jandarmeriei Române │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IGPF │Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IGPR │Inspectoratul General al Poliţiei Române │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IM │Inspecţia Muncii │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ INTERPOL │Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IPJ │Inspectoratul de poliţie judeţean │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IŞJ │Inspectoratul şcolar judeţean │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ MAE │Ministerul Afacerilor Externe │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ MAI │Ministerul Administraţiei şi Internelor │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ MECTS │Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ MJ │Ministerul Justiţiei │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ MMFPS │Ministerul Muncii, Familieişi Protecţiei Sociale │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ MP │Ministerul Public │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ MS │Ministerul Sănătăţii │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ONG │Organizaţie neguvernamentală │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ SELEC │Centrul de Aplicare a Legii în Sud-Estul Europei │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ SNITP │Strategia naţională împotriva traficului de persoane │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ UE │Uniunea Europeană │└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------