ORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 6 decembrie 2012    În baza prevederilor art. 245 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe, precum şi instituţiile de învăţământ superior acreditate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuBucureşti, 13 noiembrie 2012.Nr. 6.194.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde organizare şi funcţionare a programelorde conversie profesională a cadrelor didacticedin învăţământul preuniversitar  +  Articolul 1 (1) Programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, denumite în continuare programe de conversie profesională, intră în atribuţiile instituţiilor de învăţământ superior. (2) Programele de conversie profesională au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale. (3) Potrivit legii, obţinerea de către cadrele didactice, prin studiile corespunzătoare, a unei noi specializări didactice, diferită de specializarea/specializările obţinută/e prin formarea iniţială, se consideră formare continuă.  +  Articolul 2Programele de conversie profesională se pot organiza cu finanţare din fonduri europene, în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse.  +  Articolul 3 (1) Pot organiza programe de conversie profesională toate instituţiile de învăţământ superior acreditate instituţional. (2) Programele de conversie profesională se pot înfiinţa şi derula numai de către universităţile care au programe de studii universitare de licenţă acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior respective. (3) Programele de conversie profesională se pot organiza numai în limbile şi la formele de învăţământ în care sunt şcolarizate programele de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează. (4) Programele de conversie profesională pentru specializarea "Educaţie tehnologică" pot fi organizate de instituţiile de învăţământ superior care au programe de studii universitare de licenţă acreditate în domeniul fundamental "Ştiinţe inginereşti".  +  Articolul 4Programele de conversie profesională se desfăşoară pe baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat de senatul universitar al instituţiei organizatoare, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Planurile de învăţământ pentru programele de conversie profesională se elaborează de către departamente/facultăţi pe baza procedurilor proprii. Circuitul intern de finalizare a planurilor de învăţământ se încheie cu aprobarea lor de către senatele universitare şi cu informarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Planurile de învăţământ sunt aprobate de senatele universitare cu respectarea cerinţelor impuse programelor pentru învăţământul preuniversitar şi a standardelor profesionale pentru profesia didactică. (3) Planurile de învăţământ vor fi prezentate senatului universitar împreună cu programul de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează. (4) La solicitarea instituţiilor de învăţământ superior care organizează programe de conversie profesională, inspectoratele şcolare asigură condiţiile pentru realizarea practicii pedagogice prevăzute în planurile de învăţământ, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.  +  Articolul 6 (1) Durata unui program de conversie profesională este de minimum 3 semestre, corespunzătoare acumulării unui număr minim de 90 de credite de studii transferabile dacă, prin programul de conversie se obţin competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă. (2) Programele de conversie profesională prin care se obţin competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu fundamental decât domeniului fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă au o durată minimă de 4 semestre, corespunzătoare dobândirii a 120 de credite de studii transferabile. (3) Acordarea creditelor de studii transferabile se face după metodologia urmată şi la studiile universitare de licenţă pe care se fundamentează programul de conversie profesională.  +  Articolul 7La programele de conversie profesională se pot înscrie cadrele didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă.  +  Articolul 8Programele de conversie profesională se finalizează cu examen de absolvire care se susţine numai la instituţia de învăţământ superior care a asigurat şcolarizarea.  +  Articolul 9 (1) Absolvenţilor programului de conversie profesională care au promovat inclusiv examenul de absolvire li se eliberează, de către instituţia de învăţământ superior organizatoare, Diploma de conversie profesională, însoţită de suplimentul la diplomă. (2) Diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a ocupa posturididactice/catedre în învăţământul preuniversitar în concordanţă cu noua specializare. (3) Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă se încadrează numai în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică. (4) Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de master se pot încadra la orice nivel al învăţământului preuniversitar. (5) Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute deja de către cadrele didactice sunt recunoscute pentru orice specializare dobândită prin finalizarea unui program de conversie profesională.  +  Articolul 10Diploma de conversie profesională şi suplimentul la diplomă se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se gestionează conform Regulamentului privind regimul actelor de studii pentru învăţământul universitar.  +  Articolul 11 (1) Activitatea în cadrul programelor de conversie profesională se normează separat şi nu intră sub incidenţa art. 288 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic îl poate desfăşura în programele de conversie profesională se stabileşte de către senatul universitar.--------