ORDIN nr. 2.178 din 29 noiembrie 2012privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 744/2011 pentru stabilirea condiţiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la diferenţierea tarifelor de aeroport
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 6 decembrie 2012    Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 lit. v) şi art. 113 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 744/2011 pentru stabilirea condiţiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la diferenţierea tarifelor de aeroport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 7 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Tarifele de aeroport împreună cu condiţiile asociate se publică prin grija administratorului aeroportului în Publicaţia de informare aeronautică AIP - România şi se aplică la 6 luni de la publicare. Prin excepţie, în situaţia revizuirii tarifelor în descreştere, noile tarife se vor aplica de la data efectivă a amendamentului corespunzător al Publicaţiei de informare aeronautică AIP - România."2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură, prin aplicarea măsurilor administrative prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010, cu modificările ulterioare, respectarea de către administraţiile aeroporturilor a prevederilor prezentului ordin."3. În anexă, la punctul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) Tariful se percepe pentru fiecare oră sau fracţiune de oră de staţionare a aeronavei pe aeroport, cu excepţia primelor 3 ore după aterizare. Fracţiunea de oră se stabileşte la 15 minute."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,%0DRăducu Valentin Preda,secretar de statBucureşti, 29 noiembrie 2012.Nr. 2.178.--------