ORDIN nr. 1.098 din 13 noiembrie 2012pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 5 decembrie 2012    În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 27 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 39 din Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2012.  +  Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Bogdan Marius ChiriţoiuBucureşti, 13 noiembrie 2012.Nr. 1.098.  +  Anexa REGULAMENTprivind procedura de identificare şi sancţionare a faptelorde concurenţă neloialăÎn temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.  +  Capitolul I Consideraţii generale şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. ş) din Legea concurenţei, punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei neloiale, este încredinţată Consiliului Concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă naţională în domeniul concurenţei, cu excepţia faptelor care, potrivit legii, constituie infracţiuni.  +  Articolul 2Regulamentul stabileşte procedura referitoare la etapele şi modalităţile de identificare şi sancţionare de către Consiliul Concurenţei a faptelor de concurenţă neloială prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale în urma sesizărilor sau din oficiu, fiind aplicabil faptelor de concurenţă neloială săvârşite de persoane fizice sau juridice, române ori străine, pe teritoriul României.  +  Articolul 3În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) sesizare - petiţie/reclamaţie formulată în scris de către o persoană fizică sau juridică interesată, având ca obiect posibile fapte de concurenţă neloială; b) operator economic - entitatea angajată într-o activitate cu caracter de continuitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţă dată, independent de statutul său juridic şi de modul de finanţare; c) cercetare aprofundată - procedură declanşată de către autoritatea de concurenţă prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, din oficiu sau ca urmare a sesizării formulate în scris de către o persoană fizică ori juridică interesată, constând în examinarea posibilelor fapte de concurenţă neloială care prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru o analiză; d) faptă de concurenţă neloială - orice fapt sau act prin care se obţin avantaje economice prin mijloace nelegitime efectuat de către un operator economic şi care are efectul actual sau potenţial al afectării cel puţin a unui concurent şi/sau al concurenţei pe anumite pieţe sau sectoare economice; e) uzanţe comerciale cinstite - ansamblu de practici sau reguli recunoscute care se aplică în relaţiile de afaceri dintre comercianţi în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale uneia dintre acestea; f) dosarul cauzei - dosarul cu toate documentele ce au fost obţinute, produse şi/sau colectate de către autoritatea de concurenţă în cursul instrumentării unei sesizări sau al desfăşurării unei cercetări din oficiu, care susţin şi motivează soluţia adoptată, în condiţiile legii; g) personalul împuternicit - inspectorii de concurenţă care fac parte din echipa care realizează cercetarea aprofundată privind posibile fapte de concurenţă neloială, desemnaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, dintre care unul va fi numit coordonator; h) notă de concluzii - document procedural elaborat ca urmare a finalizării cercetării aprofundate cu privire la o posibilă faptă de concurenţă neloială, care cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidenţierea probelor, concluziile, precum şi propunerile personalului împuternicit.  +  Capitolul II Procedura de analiză din oficiu sau la sesizare  +  Articolul 4 (1) În scopul intervenţiei Consiliului Concurenţei, o sesizare înaintată în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. ş) din Legea concurenţei poate avea ca obiect doar contravenţiile prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale. (2) Consiliul Concurenţei va aduce la cunoştinţa organelor de urmărire penală cazurile prevăzute la art. 5 din Legea concurenţei neloiale doar atunci când, analizând o faptă ce ar putea constitui contravenţie potrivit prevederilor art. 4 din Legea concurenţei neloiale, constată că aceasta excedează sfera sa de competenţă, fiind o posibilă faptă de natură penală.  +  Articolul 5 (1) Sesizările referitoare la existenţa unei posibile fapte de concurenţă neloială adresate autorităţii de concurenţă sunt repartizate şi analizate în termen de 30 de zile de la înregistrare, în cadrul direcţiei de resort, urmând a se decide, după caz: a) respingerea sesizării adresate autorităţii de concurenţă, în cazul în care se dovedeşte că faptele semnalate nu intră sub incidenţa Legii concurenţei neloiale, urmând ca autorul să fie înştiinţat în legătură cu acest fapt; b) declanşarea unei cercetări aprofundate, dacă datele şi informaţiile existente la dosarul cauzei se încadrează în obiectul de analiză privind posibile fapte de concurenţă neloială dintre cele prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale. Cercetarea aprofundată este dispusă prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, în baza unei note privind propunerea de declanşare, avizată de către membrul Plenului Consiliului Concurenţei desemnat să coordoneze activitatea în domeniul concurenţei neloiale. Autorul sesizării va fi informat cu privire la acest aspect. (2) Termenul de soluţionare a sesizărilor formulate în baza Legii concurenţei neloiale este de 90 de zile de la data la care autoritatea de concurenţă este în posesia tuturor datelor şi informaţiilor relevante, comunicând aceasta autorului sesizării, cu respectarea termenului de prescripţie prevăzut de lege.  +  Articolul 6 (1) Consiliul Concurenţei poate realiza, din oficiu, cercetări aprofundate în vederea identificării şi sancţionării faptelor de concurenţă neloială, potrivit prevederilor art. 4 alin. 3 din Legea concurenţei neloiale, atunci când apreciază că există suficient temei de fapt şi de drept care să justifice intervenţia sa. (2) Cercetarea aprofundată din oficiu se dispune prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, în baza unei note privind propunerea de declanşare elaborată de direcţia de resort, avizată de către membrul Plenului Consiliului Concurenţei desemnat să coordoneze activitatea în domeniul concurenţei neloiale.  +  Articolul 7 (1) În cadrul cercetării aprofundate, pentru identificarea şi sancţionarea faptelor de concurenţă neloială, inspectorii de concurenţă pot solicita informaţii şi pot lua declaraţii potrivit prevederilor art. 35 şi 35 1 din Legea concurenţei. (2) Inspectorii de concurenţă pot efectua şi inspecţii în temeiul ordinului de inspecţie emis de către preşedintele Consiliului Concurenţei, în baza unei note fundamentate cu privire la oportunitatea efectuării sale. Inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie, în conformitate cu prevederile Legii concurenţei. Inspecţiile inopinate vor fi efectuate doar în situaţiile în care este necesară obţinerea unor date şi informaţii care nu sunt disponibile în mod public şi care pot fi relevante pentru clarificarea situaţiei care face obiectul cercetării aprofundate. (3) Cercetarea aprofundată poate conduce la concluzia că sunt întrunite elementele constitutive ale unei contravenţii prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale sau că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii.  +  Articolul 8 (1) Rezultatul cercetării aprofundate a faptelor semnalate în temeiul prevederilor Legii concurenţei neloiale va fi consemnat într-o notă de concluzii, aprobată de către superiorul ierarhic al personalului împuternicit şi de către membrul Plenului Consiliului Concurenţei desemnat să coordoneze activitatea în domeniul concurenţei neloiale. (2) Nota de concluzii va cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidenţierea probelor, concluziile, precum şi propunerile personalului împuternicit care a realizat cercetarea aprofundată, din perspectiva existenţei faptelor de concurenţă neloială. (3) Autorul sesizării trebuie să furnizeze elemente de probă privind posibila faptă de concurenţă neloială şi să justifice prejudiciul suferit. (4) Atunci când prin nota de concluzii se constată că faptele analizate nu prezintă elementele constitutive ale unei contravenţii prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale, se emite un răspuns motivat în acest sens în cazul în care cercetarea este declanşată în urma unei sesizări, iar când aceasta este realizată din oficiu se emite un ordin de închidere. (5) Respingerea sesizării se poate face, în orice fază, şi ca urmare a constatării că faptele reclamate au un grad de pericol social redus şi nu este afectat un interes de ordin general.Interesul de ordin general este evaluat atât din perspectiva gravităţii faptelor care fac obiectul sesizării, cât şi din perspectiva daunelor produse şi a afectării pieţei.  +  Capitolul III Aplicarea sancţiunilor  +  Articolul 9 (1) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale se fac de către inspectorii de concurenţă din cadrul personalului împuternicit desemnaţi să întocmească procesul-verbal de constatare şi sancţionare de către superiorul ierarhic prin nota de concluzii. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. 1 din Legea concurenţei neloiale li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13, 28 şi 29. (3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei poate fi contestat la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare.  +  Articolul 10 (1) Informaţiile, datele şi documentele ce constituie dosarul cauzei cu privire la posibile fapte de concurenţă neloială nu vor fi comunicate sau făcute publice de către Consiliul Concurenţei până la finalizarea cercetării aprofundate. (2) Informaţiile colectate în cadrul procedurii de cercetare aprofundată pot fi folosite doar pentru scopul aplicării legislaţiei în domeniul concurenţei. Consiliul Concurenţei va putea sesiza şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, în condiţiile în care sunt descoperite aspecte care ţin de competenţa acestora.  +  Articolul 11Prezentul regulament este pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.________