HOTĂRÂRE nr. 1.152 din 27 noiembrie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 52 se introduce un nou punct, punctul 52^1, cu următorul cuprins:"52^1. în calitate de unitate de achiziţii publice centralizată încheie acorduri-cadru, în numele şi pentru unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru achiziţia centralizată la nivel naţional de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto."2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comisiile de specialitate şi Comitetul naţional de vaccinologie."3. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi este de 290, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Raed ArafatMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 noiembrie 2012.Nr. 1.152.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)--------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII*Font 7*                                                                       Numărul maxim de posturi = 290,                                                                      exclusiv demnitarii şi posturile                                                                      aferente cabinetului ministrului                                             ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────────┐                                             │ ├──────────────────→│Colegiul Ministerului Sănătăţii│                                             │ MINISTRU │ └───────────────────────────────┘                                             │ ├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐    ┌───────────────────────────────┐ └──────┬───────┘ |    │ Cabinet ministru │←────┐ │ |    └───────────────────────────────┘ │ │ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────┴──────────────┐    ┌───────────────────────────────┐ │ │ ┌─────→│ Direcţia buget, finanţarea │ │Casa Naţională de Asigurări│    │ Compartiment documente │ │ │ │ │ investiţiilor şi relaţia │ │ de Sănătate │    │ clasificate │←────┤ │ │ │ cu CNAS │ │ Preşedinte CNAS │    └───────────────────────────────┘ │ │ │ └────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘    ┌───────────────────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────────────────┐    │ Serviciul presă şi relaţii │←────┤ │ ├─────→│ Direcţia contabilitate şi │    │ publice │ │ │ │ │ patrimoniu │    └───────────────────────────────┘ │ │ │ └────────────────────────────┘    ┌───────────────────────────────┐ ├─────────┼────────┤ ┌────────────────────────────┐    │ Compartimentul de integritate │←────┤ │ ├─────→│Direcţia audit public intern│    └───────────────────────────────┘ │ │ │ └────────────────────────────┘    ┌───────────────────────────────┐ │ │ │    │ Compartimentul de afaceri │ │ │ │ ┌────────────────────────────┐    │ europene şi relaţii │←────┘ │ └─────→│ Corpul de control*1) │    │ internaţionale │ │ └────────────────────────────┘    └───────────────────────────────┘ │                                                    │                                                    ↓       ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┐       ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────┐ │ Secretar de stat │ │ Secretar de stat │ │Secretariat general│ │ Secretar de stat │ │Subsecretar de│ │Departamentul asistenţă│ │ Departamentul de │ │ Secretar general │ │ Departamentul pentru │ │ stat │ │ medicală şi politici │ │ sănătate publică │ └───┬─────────────┬─┘ │relaţia cu Parlamentul │ └─┬────────────┘ │ publice │ │şi relaţii externe│ │←────────────┤ └─┬─────────────────────┘ │ └──┬────────────────────┘ └──┬───────────────┘ │ ↓ │ │    │ │ ┌────────┐ │ ┌────────────────┐ │ │ ┌────────┐    │ ┌────────┐ │ │Cabinet │ │ │Secretar general│ │ ┌────────┐ │ │Centrul │    │ │Cabinet │ ├───→│secretar│ │ │ adjunct │ ├────→│Cabinet │ ├───→│operativ│    ├───→│secretar│ │ │de stat │ │ └────────────────┘ │ │secretar│ │ │ pentru │    │ │de stat │ │ └────────┘ │ │ │de stat │ │ │situaţii│    │ └────────┘ │ │ ┌─────────────────┐ │ └────────┘ │ │ de │    │ │ ┌───────────────────┐ │ │Serviciul avizare│ │ ┌─────────────┐ │ │ urgenţă│    │ ┌───────────────────┐ │ │ Direcţia sănătate │ │ │interministerială│ │ │ Unitatea de │ │ └────────┘    │ │ Direcţia de │ └───→│publică şi control │ ├────→│ şi pregătire │ └────→│implementare │ │    ├───→│asistenţă medicală │ │în sănătate publică│ │ │şedinţe de Guvern│ │şi coordonare│ │ ┌────────────┐    │ │şi politici publici│ └───────────────────┘ │ └─────────────────┘ │ programe*2) │ │ │Compartiment│    │ └───────────────────┘ │ └─────────────┘ ├──→│medicină de │    │ │ │ │ urgenţă │    │ ┌─────────────────────┐ │ │ └────────────┘    │ │Direcţia farmaceutică│ │ │    ├───→│ şi dispozitive │ │ │ ┌────────────┐    │ │ medicale │ │ │ │Compartiment│    │ └─────────────────────┘ ┌──────────────┬───┴────────────┬───────────────┐ ├──→│ colaborare │    │ ↓ ↓ ↓ ↓ │ │ cu NATO │    │ ┌───────────────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────────────┐ ┌───────────┐ │ └────────────┘    │ │Serviciul programe │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │Direcţia generală│ │ Direcţia │ │ ┌──────────────┐    ├───→│ de sănătate │ │Organizare şi│ │juridică şi│ │resurse umane şi │ │ achiziţii │ │ │ Compartiment │    │ └───────────────────┘ │ Politici │ │contencios │ │ certificare │ │ publice │ │ │ protecţie │    │ ┌────────────────────┐ │ Salariale │ └───────────┘ └─────────────────┘ └───────────┘ └──→│infrastructuri│    │ │Unitatea de evaluare│ └─────────────┘ │ critice │    │ │ a tehnologiilor │ └──────────────┘    └───→│ medicale*3) │         └────────────────────┘--------    *1) funcţionează la nivel de direcţie.    *2) funcţionează la nivel de serviciu.    *3) funcţionează la nivel de birou.-----