ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 noiembrie 2012pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012    Având în vedere necesitatea:- implementării măsurilor iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile destinate României şi utilizarea eficientă a acestora;- adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene atât de către beneficiari, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor şi în special a fraudelor;- finalizării cât mai urgente a procedurilor de aplicare a corecţiilor financiare propuse de Comisia Europeană, prin aplicarea procedurii de decertificare, în vederea reluării până la sfârşitul anului 2012 a procesului de transmitere a declaraţiilor de cheltuieli către aceasta;- introducerii, în cadrul naţional de reglementare, a unor prevederi care să asigure posibilitatea aplicării unor proceduri specifice de deducere procentuală definitivă sau temporară a unor sume care reprezintă corecţii financiare şi asupra declaraţiilor curente de cheltuieli transmise Comisiei Europene;- introducerii, în cadrul naţional de reglementare, a unor prevederi privind constituirea unor obligaţii privind raportările financiare din partea autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;- deblocării transmiterii declaraţiilor de cheltuieli la Comisia Europeană, în vederea evitării riscului dezangajării automate a fondurilor la sfârşitul anului 2012, precum şi pentru asigurarea rambursărilor de fonduri de la Comisia Europeană înainte de sfârşitul anului 2012;- evitării suspendării de către Comisia Europeană, în baza art. 92 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare, cu consecinţe puternic negative asupra bugetului naţional,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera o^1), cu următorul cuprins:"o^1) aplicare de deduceri procentuale definitive sau temporare din declaraţiile de cheltuieli - reducerea sumelor declarate către Uniunea Europeană/donatorul public internaţional, aferente unor proiecte finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit, cu sume care reprezintă o cotă procentuală stabilită ca urmare a constatării într-un raport de audit elaborat de Autoritatea de Audit sau de Comisia Europeană/Curtea Europeană de Conturi a unor nereguli de sistem."2. La articolul 2 alineatul (1), litera y) se modifică şi va avea următorul cuprins:"y) decertificarea - reducerea, din următoarea declaraţie de cheltuieli transmisă Comisiei Europene/donatorului public internaţional, a sumelor care reprezintă valoarea unor cheltuieli finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit, care au fost deja certificate către Comisia Europeană/donatorul public internaţional, al căror caracter neeligibil a fost determinat ulterior certificării lor, indiferent dacă pentru aceste sume s-au emis sau nu titluri de creanţă. Decertificarea este o operaţiune cu caracter definitiv sau temporar."3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene de a lua măsuri privind suspendarea plăţilor/rambursărilor către beneficiari în baza prevederilor cuprinse în contractele/ deciziile/ordinele/acordurile de finanţare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă şi suspendarea aplicării prevederilor contractelor/ deciziilor/ordinelor/acordurilor de finanţare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora."4. La articolul 53, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Constatărilor cu implicaţii financiare, care pot fi individualizate la nivel de proiect finanţat din fonduri europene, din rapoartele de control/audit extern întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional li se aplică prevederile art. 21 alin. (4). (2) Poziţia părţii române în ceea ce priveşte acceptarea sau neacceptarea integrală ori parţială a constatărilor formulate în condiţiile alin. (1) se stabileşte de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în baza actului de constatare sau a rezultatelor preliminare ale investigaţiilor, cu informarea autorităţii de certificare, a Autorităţii de Audit şi a Ministerului Afacerilor Europene."5. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - În situaţia în care, ca urmare a procedurii de audiere sau de conciliere, poziţia autorităţilor române rămâne divergentă în raport cu cea a reprezentanţilor Uniunii Europene/donatorului public internaţional, a căror decizie finală este aplicarea de corecţii financiare Românei, Guvernul României poate decide, la iniţiativa autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, cu avizul autorităţilor de certificare şi cu aprobarea ministrului finanţelor publice: a) iniţierea procedurii de contestare la instanţele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeană/donatorul public internaţional a deciziei finale a reprezentanţilor Uniunii Europene/donatorului privind corecţia financiară aplicată României; sau b) neiniţierea procedurii de contestare la instanţele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeană/donatorul public internaţional şi, în acest caz, acceptarea constatării, cu implicaţii financiare stabilite de reprezentanţii Uniunii Europene/ donatorului public internaţional, prin aplicarea decertificării definitive şi/sau a deducerilor definitive, în condiţiile prevăzute la art. 57^1 alin. (5)."6. Articolul 57^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57^1. - (1) La solicitarea scrisă a Uniunii Europene/donatorului public internaţional, autorităţile române pot aplica decertificarea definitivă pentru sume care reprezintă creanţe bugetare constituite în aplicarea prevederilor ordonanţei, înainte de recuperarea lor efectivă de la debitor. (2) În cazul în care, ca urmare a unor rapoarte de control/audit extern în care sunt formulate constatări cu caracter de sistem, reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional propun aplicarea unor corecţii financiare procentuale, aplicabile la nivel de program operaţional/axă prioritară/domeniu major de intervenţie/tip de fond/măsură/ beneficiar/organism intermediar, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene implicate au obligaţia analizării implicaţiilor financiare ale acestor propuneri. (3) În funcţie de această analiză şi, după caz, pentru evitarea situaţiilor în care reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional ar putea decide aplicarea întreruperii, presuspendării sau suspendării plăţilor pentru programul respectiv, autorităţile române pot lua următoarele măsuri, cu caracter definitiv sau temporar: a) decertificarea; şi/sau b) aplicarea de deduceri procentuale din declaraţiile de cheltuieli. (4) Autorităţile române pot decide luarea măsurilor prevăzute la alin. (3) şi în cazul depăşirii pragului de materialitate a erorilor înregistrate în sistem, reflectate în raportul anual de control al Autorităţii de Audit. (5) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se aprobă, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului care coordonează autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi a Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul Ministerului Afacerilor Europene, următoarele: a) metodologia de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi/sau deducerea definitivă; b) valoarea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă; c) valoarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat definitiv şi a deducerilor procentuale definitive. (6) La iniţiativa Uniunii Europene, a donatorului public internaţional sau a autorităţilor române se poate efectua regularizarea financiară a măsurilor cu caracter temporar întreprinse în aplicarea prevederilor alin. (3)."7. Articolul 57^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57^2. - (1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit poate decertifica temporar, în baza informaţiilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, sumele pentru care au fost formulate sesizări în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1), în cazul în care se dispune punerea în mişcare a acţiunii penale. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 57^1 alin. (5), în cazul în care instanţele de judecată pronunţă o hotărâre definitivă privind existenţa unei infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene/donatorului public internaţional, autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit are obligaţia decertificării definitive a sumelor care fac obiectul respectivei hotărâri."8. După articolul 59 se introduce un nou capitol, capitolul VII^1 "Raportări financiare", alcătuit din articolele 59^1-59^6, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VII^1Raportări financiareArt. 59^1. - Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale şi din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare sunt obligate să transmită autorităţii de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, informaţii corecte şi complete cu privire la datele înregistrate în contabilitatea proprie referitoare la gestiunea financiară a fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, potrivit situaţiilor de raportare stabilite în norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.Art. 59^2. - Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finanţate din fonduri aferente politicii agricole comune şi politicii comune de pescuit transmit situaţiile de raportare prevăzute la art. 59^1, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Art. 59^3. - Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aferente programelor finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială europeană» al politicii de coeziune, altele decât programele prevăzute la art. 59^1, întocmesc şi transmit situaţiile de raportare prevăzute la art. 59^1, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.Art. 59^4. - Prin situaţiile de raportare se transmit şi datele lunare referitoare la disponibilul din conturile deschise la bănci comerciale şi la Trezoreria Statului ale autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, justificate pe baza extraselor de cont.Art. 59^5. - Autoritatea de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice/Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului căreia i s-au transmis situaţiile de raportare prevăzute la art. 59^1 şi 59^3 confirmă autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene corectitudinea informaţiilor cu privire la datele cuprinse în aceste situaţii în raport cu datele înregistrate în contabilitatea proprie şi centralizează datele primite, pe care le înaintează Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 20 a lunii curente pentru luna precedentă. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale confirmă corectitudinea informaţiilor cu privire la datele din situaţiile de raportare prevăzute la art. 59^2 în raport cu datele înregistrate în contabilitatea proprie şi centralizează datele primite, pe care le înaintează Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 20 a lunii curente pentru luna precedentă.Art. 59^6. - Normele metodologice prevăzute la art. 59^1 cuprind modul de elaborare şi de prezentare a informaţiilor şi situaţiilor de raportare prevăzute la art. 59^1-59^5."9. La articolul 60 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) netransmiterea, în termenele prevăzute la art. 59^1 -59^5, de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi de către autorităţile de certificare a informaţiilor şi situaţiilor financiare prevăzute la art. 59^1-59^5."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel Constantinp. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Marcel Ioan Boloş,secretar de statp. Ministrul afacerilor europene,Răzvan Cotovelea,secretar de statBucureşti, 27 noiembrie 2012.Nr. 75.-------