ORDIN nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012    Luând în considerare Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr 1/3.369 din 9 noiembrie 2012,având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazul în care titularul activităţilor prevăzute în anexa nr. 1 deţine o autorizaţie de mediu valabilă, poate desfăşura activitatea la diverşi beneficiari."2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) ATPM este agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»".3. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul a două sau mai multe judeţe, ACPM este ANPM."4. La articolul 6, alineatul (5) se abrogă.5. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.6. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Emiterea autorizaţiei de mediu poate face obiectul delegării de competenţă, de la ANPM către ACPM, prin decizie a preşedintelui ANPM, care poate stabili şi procedura de punere în aplicare."7. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Până la data desfiinţării agenţiilor regionale, competenţa de continuare sau, după caz, de finalizare a procedurilor de reglementare aflate în derulare revine agenţiilor regionale pentru protecţia mediului."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 9 noiembrie 2012.Nr. 3.839.------