LEGE nr. 204 din 9 noiembrie 2012privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, partea introductivă a alineatului (2), alineatul (3) și litera j) a alineatului (4) ale articolului 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În înțelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la:......................................................(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor comunitare de utilități publice definite la alin. (2), înființate, organizate și furnizate/prestate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, în condițiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, dacă prin legi speciale nu s-a stabilit altfel..........................................................j) pot fi furnizate/prestate de către operatorii titulari de licență care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;2. La articolul I punctul 3, literele a), e) și g) ale articolului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice - asociația de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/prestate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii;...........................................................e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, concesionarea sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;...........................................................g) operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care are competența și capacitatea, recunoscute prin licența emisă de autoritatea națională de reglementare competentă din România, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilități publice și care asigură nemijlocit gestiunea serviciului/activității, precum și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia/acesteia;3. La articolul I punctul 4, litera g^1) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:g^1) operator regional - operatorul societate comercială cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. Operatorul regional asigură furnizarea/prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației. Operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenți subordonați autorităților administrației publice locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 2, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:r) activitate din sfera serviciilor de utilități publice, denumită în continuare activitate - componentă funcțională distinctă a lanțului tehnologic specific unui serviciu de utilități publice.5. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.6. La articolul I punctul 7, literele a) - d) ale alineatului (5) al articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) compartimente funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene;b) servicii publice de interes local sau, după caz, județean, fără personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;c) servicii publice de interes local sau, după caz, județean, cu personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;d) societăți comerciale cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale respective;7. La articolul I, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 9^1 și 9^2, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.9^2. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritățile administrației publice locale au competențe partajate cu autoritățile administrației publice centrale și cu autoritățile de reglementare competente în ceea ce privește reglementarea, monitorizarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice.8. La articolul I punctul 10, litera d) a alineatului (2) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora;9. La articolul I punctul 11, litera d^1) a alineatului (2) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:d^1) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Administrației și Internelor împreună cu autoritățile de reglementare competente, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;10. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:11^1. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Raporturile juridice dintre autoritățile administrației publice locale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natură administrativă, supuse normelor juridice de drept public. Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații față de utilizatorii serviciilor de utilități publice:11. La articolul I punctul 13, alineatele (3), (4) și literele a) - c) ale alineatului (6) ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se constituie și dobândesc personalitate juridică potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice nu pot fuziona, nu se pot diviza și nu pot constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale. Prin derogare dela prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organele asociației sunt adunarea generală, consiliul director și comisia de cenzori. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredințat...............................................................a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, pe care o și deservesc, aparțin domeniului public al acesteia;b) bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al județului, dacă toate unitățile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în același județ și județul este membru al asociației;c) pentru bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale, apartenența acestora se stabilește de către adunarea generală a asociației și este prevăzută în contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste unități administrativ-teritoriale sunt situate în județe diferite sau dacă județul nu este membru.12. La articolul I punctul 13, după alineatul (6) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Modalitatea de aplicare a criteriilor prevăzute la alin. (6) se stabilește prin statutul asociațiilor și prin contractul de delegare a gestiunii respective.13. La articolul I punctul 13, alineatul (8) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Modul de organizare și de funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se stabilește prin actul constitutiv și statutul asociației, pe baza actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru.14. La articolul I punctul 13, după alineatul (8) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Hotărârile adunărilor generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ.15. La articolul I punctul 14, partea introductivă a articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Exercitarea funcției de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare și planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilități publice este încredințată Ministerului Administrației și Internelor, în calitate de autoritate a administrației publice centrale de specialitate, având următoarele atribuții:16. La articolul I punctul 15, litera d^1) a articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:d^1) monitorizează, centralizează și evaluează realizarea indicatorilor de performanță ai serviciilor comunitare de utilități publice, conform metodologiei prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d^1);17. La articolul I, după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 15^1 și 15^2, cu următorul cuprins:15^1. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) A.N.R.S.C., A.N.R.E. și A.R.R. au calitatea de autorități de reglementare în sensul prezentei legi, coroborată cu prevederile legilor speciale corespunzătoare fiecărui serviciu de utilități publice în parte.15^2. La articolul 13 alineatul (2), litera d) a se abrogă.18. La articolul I punctul 17, alineatul (4) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sunt supuse licențierii, reglementării și controlului A.N.R.E.19. La articolul I punctul 18, alineatele (1) și (4) ale articolului 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) A.N.R.S.C. este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, care funcționează pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului...................................................................(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, A.N.R.S.C. colaborează cu Ministerul Administrației și Internelor, cu Ministerul Mediului și Pădurilor, cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Consiliul Concurenței, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu ministerele, cu primăriile și consiliile județene, cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice cu atribuții în domeniul serviciilor de utilități publice ori în legătură cu acestea, cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, cu asociațiile utilizatorilor, cu operatorii economici specializați care prestează servicii de sector, cu asociațiile profesionale din domeniu și cu asociațiile patronale și sindicale reprezentative din domeniu.20. La articolul I punctul 19, alineatul (1) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanțare internațională. Tarifele percepute pentru acordarea licențelor, cele pentru eliberarea autorizațiilor, contribuțiile operatorilor de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare și orice alte sume încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul de stat.21. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) A.N.R.S.C. este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți și revocați de primul-ministru la propunerea ministrului administrației și internelor.22. La articolul I, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu următorul cuprins:20^1. La articolul 16, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Ordinele și deciziile președintelui A.N.R.S.C. pot fi atacate, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Curtea de Apel București.23. La articolul I, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23^1, cu următorul cuprins:23^1. La articolul 20 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:i^1) supraveghează și monitorizează desfășurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;24. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:24^1. La articolul 21, litera d) a alineatului (2) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) normele privind condițiile de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;.............................................................(3) A.N.R.S.C. elaborează Regulamentul privind acordarea licențelor, aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, în conformitate cu prevederile legilor speciale, și îl supune spre aprobare Guvernului.»25. La articolul I punctul 27, alineatul (1) al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:a) hotărâri privind darea în administrare, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale - în cazul gestiunii directe;b) hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate, respectiv aprobate, după caz, de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori de adunările generale ale asociațiilor, după caz, în cazul gestiunii delegate.26. La articolul I punctul 28, partea introductivă și litera b) ale alineatului (1) și alineatul (2) ale articolului 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Sistemele de utilități publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi:..............................................................b) concesionate operatorilor/operatorilor regionali în condițiile legii, în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate.(2) În cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor de utilități publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 30, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.27. La articolul I punctul 29, literele a) - c) ale alineatului (2) al articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) compartimente funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene;b) servicii publice de interes local sau județean, specializate, fără personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;c) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.28. La articolul I punctul 29, după alineatul (2) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), serviciile de utilități publice pot fi furnizate/prestate și de regii autonome de interes local sau județean numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene ori din împrumuturi rambursabile, până la finalizarea acestora.29. La articolul I punctul 30, alineatele (1), (3), (6), (7), (9), (10), (11) și (12) ale articolului 30 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică concesionarea către operatori a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme...............................................................(3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, de adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și se semnează de primari, de președinții consiliilor județene sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora...............................................................(6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:a) contract de concesiune;b) contract de parteneriat public-privat.............................................................(9) Delegatarul are obligația de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitație publică deschisă. Procedura de licitație se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunțului de participare la licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte și cel puțin 3 ofertanți îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care, în urma publicării anunțului, nu au fost depuse cel puțin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puțin 3 ofertanți, delegatarul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, în termen de maximum 60 de zile de la data anulării procedurii.(10) Procedura de negociere directă se aplică numai dacă, după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor alin. (9), nu a fost posibilă desemnarea unui câștigător. La procedura de negociere directă au dreptul să participe numai ofertanții care au depus oferte la procedurile de licitație organizate și derulate conform prevederilor alin. (9).(11) Procedura de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat urmează regimul juridic prevăzut de Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificările și completările ulterioare.(12) Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice definite la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) se stabilește în baza procedurii-cadru privind organizarea, desfășurarea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, elaborată de A.N.R.S.C. și aprobată prin hotărâre a Guvernului. În cazul serviciului de transport public local prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face în baza normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind serviciile de transport public local.30. La articolul I punctul 30, după alineatul (14) al articolului 30 se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:(15) Cesiunea sau novația contractului de delegare a gestiunii este posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înființării unei filiale a operatorului, cu respectarea condițiilor contractuale inițiale și cu aprobarea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.31. La articolul I punctul 31, alineatul (1) al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) se fac în baza unei documentații de atribuire întocmite de delegatar în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfășurarea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice. Documentația de atribuire se elaborează în conformitate cu legislația specifică fiecărui tip de contract.32. La articolul I punctul 32, litera b) a alineatului (1) al articolului 31^1 se modifică și va avea următorul cuprins:b) operatorilor cu statut de societăți comerciale și cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale înființați prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean subordonate autorităților administrației publice locale, care au avut în administrare și în exploatare bunuri, activități ori servicii de utilități publice.33. La articolul I punctul 33, alineatele (3) și (4) ale articolului 32 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Aceasta poate fi prelungită, în aceleași condiții contractuale, ori de câte ori autoritatea administrației publice locale solicită operatorului, pentru buna executare a serviciului, realizarea unor investiții ce nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și taxelor. Prelungirea se poate face cu condiția ca durata maximă a contractului să nu depășească 49 de ani.(4) Prelungirea va fi aprobată, în condițiile alin. (3), de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, în condițiile legii, printr-un act adițional încheiat între operatori și unitățile administrativ-teritoriale, respectiv între operatorii regionali și asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit.34. La articolul I punctul 34, alineatul (4) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Furnizorii/Prestatorii serviciilor de utilități publice existenți la data intrării în vigoare a prezentei legi își pot continua activitatea potrivit prevederilor:a) hotărârilor de dare în administrare adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, dacă își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii directe;b) contractelor de concesiune/delegare a gestiunii valabil încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, până la expirarea acestora, dacă își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate.35. La articolul I, punctul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:35. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Operatorii subordonați autorităților administrației publice locale, având statut de societăți comerciale cu capital al unităților administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali pot fi privatizați, în condițiile legii, cu condiția să nu beneficieze de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă sau să nu gestioneze programe de investiții publice de interes local ori intercomunitar destinate înființării, modernizării sau dezvoltării sistemelor de utilități publice, finanțate din fonduri publice nerambursabile, inclusiv din fonduri europene.(2) Hotărârea privind privatizarea operatorilor/operatorilor regionali și alegerea metodei de privatizare aparțin autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, care au și calitatea de acționari/asociați ai operatorului regional.(3) Privatizarea se organizează și se derulează în conformitate cu procedurile legale în vigoare. Concomitent cu privatizarea operatorilor din subordine, delegatarul poate proceda și la renegocierea contractului de delegare a gestiunii, pe baza căruia noul operator va furniza/presta serviciul.(4) Privatizarea operatorilor/operatorilor regionali se va realiza prin aport de capital privat, conform procedurilor concurențiale prevăzute de legislația privind privatizarea.(5) În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, operatorii regionali pot fi privatizați numai cu acordul tuturor membrilor asociației care au și calitatea de acționar/asociat al operatorului regional.(6) Operatorii subordonați autorităților administrației publice locale, având statut de societăți comerciale cu capital al unităților administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, nu pot fi privatizați, nu pot atribui managementul unor entități private și nu se pot asocia pe toată durata contractului de delegare a gestiunii.36. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu următorul cuprins:37^1. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Acordarea licențelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice intră în sfera de competență a autorităților de reglementare competente, după cum urmează:a) A.N.R.S.C. - pentru serviciile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c), e), f) și g);b) A.N.R.E. - pentru activitatea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. d);c) A.R.R. - pentru serviciul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h).37. La articolul I punctul 42, alineatul (8) al articolului 43 se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele și taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează și se încasează separat de către operatori/operatorii regionali.38. La articolul I punctul 44, alineatul (2^1) al articolului 44 se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare internaționale pentru realizarea unor programe de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice au obligația constituirii, alimentării și utilizării unui fond de rezervă. Acest fond este destinat întreținerii, înlocuirii și dezvoltării sistemelor de utilități publice sau a unor părți din componența acestora, precum și asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanțării acestor proiecte de investiții. Fondul de rezervă, denumit în continuare Fondul IID, se constituie și se utilizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările și completările ulterioare.39. La articolul I punctul 45, alineatul (4) al articolului 44 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice, ce implică fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritățile administrației publice locale ori, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetele locale, respectiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, după caz, și se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, ale adunărilor generale ale asociațiilor respective.40. La articolul I punctul 46, după litera a) a alineatului (1) al articolului 47 se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru încheierea acțiunii de contorizare individuală la nivel de apartament;41. La articolul I punctul 46, litera c) a alineatului (4) al articolului 47 se modifică și va avea următorul cuprins:c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de către operatorii fără licență eliberată potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licență a cărei valabilitate a expirat;42. La articolul I punctul 46, după litera c) a alineatului (4) al articolului 47 se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice fără hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, sau fără contract de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate;43. La articolul I punctul 46, litera e) a alineatului (4) al articolului 47 se modifică și va avea următorul cuprins:e) delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice fără respectarea prevederilor prezentei legi, a legislației specifice fiecărui serviciu sau a procedurii de delegare;44. La articolul I punctul 46, după litera g) a alineatului (4) al articolului 47 se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) nerespectarea de către unitățile administrativ-teritoriale a prevederilor art. 50 alin. (4) referitoare la reorganizarea serviciilor de utilități publice în conformitate cu modalitățile de gestiune prevăzute la art. 23, respectiv la reorganizarea regiilor autonome furnizoare/prestatoare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5), art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (4).45. La articolul I punctul 46, alineatul (6) al articolului 47 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Prevederile alin. (3) lit. a), b) și c) și ale alin. (4) lit. a), b) și c) se aplică corespunzător și operatorilor economici care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor.46. La articolul I punctul 47, alineatul (1) al articolului 48 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 47 și aplicarea sancțiunilor se fac, conform competențelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanți împuterniciți ai ministrului administrației și internelor, ai ministrului transporturilor și infrastructurii, ai președinților A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naționale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului și Pădurilor, ai președinților consiliilor județene, ai primarilor sau, după caz, ai președinților asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitățile administrativ-teritoriale membre.47. La articolul I punctul 48, alineatul (1) al articolului 49 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49(1) Furnizorii/Prestatorii care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu dețin licență, dar care furnizează/prestează servicii de utilități publice fie în gestiune directă, fie în gestiune delegată, au obligația de a solicita și de a obține eliberarea acesteia, în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dacă prin legea specială nu se prevede altfel. În caz contrar, aceștia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar contractele își încetează valabilitatea.48. La articolul I punctul 49, alineatul (1^2) al articolului 49 se modifică și va avea următorul cuprins:(1^2) În cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, obținerea licenței este condiție suspensivă pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. Furnizorul/Prestatorul are obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 3 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiunii. În caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8).49. La articolul I, după punctul 52 se introduce un nou punct, punctul 53, cu următorul cuprins:53. La articolul 51, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) Litigiile dintre unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și asociație se soluționează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Cererea se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competență teritorială se află sediul asociației.50. La articolul II, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, prevăzută la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, criteriile de selecție-cadru prevăzute la art. 31 alin. (5), precum și contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice se elaborează de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice constituie un model și se adaptează potrivit nevoilor și situațiilor specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale.51. La articolul IV, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. În tot cuprinsul legii, sintagma «asociație de dezvoltare comunitară» se înlocuiește cu sintagma «asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.52. La articolul IV punctul 2, alineatul (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor sau, după caz, al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.53. La articolul IV punctul 3, alineatul (2^1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea activităților reglementate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale.54. La articolul IV punctul 5, partea introductivă a literei c) a articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:c) serviciul de canalizare - totalitatea activităților necesare pentru:55. La articolul IV punctul 6, litera j^1) a articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:j^1) repartizarea costurilor - totalitatea acțiunilor desfășurate, conform reglementărilor legale în vigoare, de către o persoană fizică sau persoană juridică în scopul repartizării pe proprietăți/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apă în imobilele condominiale dotate cu instalații interioare de utilizare comune;56. La articolul IV punctul 7, litera v^1) a articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:v^1) asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare - asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, astfel cum este definită de Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, constituită în scopul înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea și/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.57. La articolul IV, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă și de canalizare realizate prin investiții noi de către o unitate administrativ-teritorială pe raza unei alte unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale pe care o deservesc.58. La articolul IV punctul 8, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Desfășurarea activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și aprobate prin ordin al președintelui acesteia. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale.59. La articolul IV punctul 10, alineatul (3) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Indicatorii de performanță ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate întocmit de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în funcție de necesitățile utilizatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și de eficiența acestora, cu respectarea indicatorilor de performanță minimali prevăzuți în regulamentul-cadru, respectiv în caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, studiul de specialitate se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale.60. La articolul IV punctul 11, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competență exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce privește:61. La articolul IV, după punctul 11 se introduc patru noi puncte, punctele 11^1-11^4, cu următorul cuprins:11^1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Consiliile locale, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, după caz, își stabilesc propriile strategii de dezvoltare și funcționare pe termen scurt, mediu și lung a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, ținând seama de planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativ-teritoriale, precum și de angajamentele internaționale în domeniul protecției mediului.11^2. La articolul 12 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) elaborarea și aprobarea metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului.11^3. La articolul 16 alineatul (2), literele b) - d) se abrogă.11^4. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pe baza metodologiei prevăzute la alin. (2) lit. e), A.N.R.S.C. aprobă prețurile și tarifele pentru operatorii economici și instituțiile publice care prestează un serviciu de alimentare cu apă și de canalizare de natura celui public și care nu se află în subordinea autorităților administrației publice locale respective și nu exploatează un sistem public de alimentare cu apă și de canalizare.62. La articolul IV punctul 12, alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, precum și administrarea, exploatarea și asigurarea funcționării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia constituie competențe exclusive ale autorităților administrației publice locale, care le exercită în condițiile legii. Aceste competențe pot fi exercitate și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora în condițiile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.63. La articolul IV punctul 13, alineatul (1^1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Modul de organizare și funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se stabilește prin actul constitutiv și statutul asociației, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.64. La articolul IV punctul 16, alineatele (1) și (4) ale articolului 20 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate competențele și responsabilitățile proprii privind asigurarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare...............................................................(4) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și se semnează de autoritățile executive ale acestora sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora și în condițiile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.65. La articolul IV punctul 17, alineatul (2) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Organizarea procedurilor și derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se fac în baza unei documentații de atribuire aprobate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. Documentația de atribuire cuprinde în mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice acestuia și se întocmește în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice și pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al serviciului și a criteriilor de selecție-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.66. La articolul IV punctul 18, articolul 21^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct în următoarele situații:a) operatorilor regionali înființați de unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, astfel cum aceștia sunt definiți la art. 2 lit. g^1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) operatorilor cu statut de societăți comerciale și cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale înființați după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean subordonate autorităților administrației publice locale, care au avut în administrare și exploatare bunuri, activități ori servicii de alimentare cu apă și de canalizare.(2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare seface cu respectarea următoarelor condiții cumulative:a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.(3) În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioară a acestora se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) În situația contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv autoritățile administrației publice locale vor evalua, în baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanțele operatorului regional, respectiv operatorului, precum și modul de respectare a indicatorilor de performanță.(5) În cazul în care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de performanță în furnizarea/prestarea serviciilor se procedează la:a) schimbarea managementului operatorului, în cazul operatorilor de drept public sau al operatorilor de drept privat cu capital al unităților administrativ-teritoriale, în condițiile contractului de mandat;b) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, în cazul operatorilor de drept privat cu capital privat sau mixt.67. La articolul IV punctul 19, alineatele (3) și (4) ale articolului 22 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aplicabile în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aprobă de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, conform mandatului încredințat acestora de unitățile administrativ-teritoriale membre, în baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru și a criteriilor de selecție-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv în baza procedurii-cadru, elaborate și aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) În procesul de atribuire și executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare vor urmări obținerea celui mai bun raport cost-calitate realizat în condiții similare, precum și satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivităților locale.68. La articolul IV punctul 20, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (2) ale articolului 23 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Delegarea gestiunii serviciului nu anulează prerogativele autorităților administrației publice locale sau, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și nu exclude responsabilitățile și dreptul acestora, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea și de a controla:................................................................(2) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre și în baza mandatului încredințat de unitățile administrativ-teritoriale membre, pot delega atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cât și pregătirea, finanțarea și realizarea proiectelor de investiții publice pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente serviciului.69. La articolul IV punctul 21, alineatul (2) al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Investițiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare sunt bunuri de retur și se vor recupera din amortizare în conformitate cu prevederile legale pentru partea finanțată din fonduri proprii și, respectiv, prin redevența stabilită potrivit contractului de delegare pentru partea finanțată din fonduri publice.70. La articolul IV, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:22^1. La articolul 30, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) - (1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Operatorii pot solicita încheierea de convenții individuale în baza metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului, elaborate și aprobate de autoritatea administrației publice locale.(1^2) Convențiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiții cumulative:a) în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale;b) la nivelul întregului imobil/asociației;c) cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului.(1^3) Convențiile individuale vor cuprinde și clauze referitoare la modalitatea de determinare și plată, în condominiu, a cantităților de ape uzate și meteorice, după caz.71. La articolul IV punctul 24, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredințat, prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. și cu condiția respectării următoarelor cerințe:72. La articolul IV, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:24^1. La articolul 34, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) - (8), cu următorul cuprins:(6) Prețurile/Tarifele operatorilor economici care produc și/sau transportă apă într-un sistem de alimentare și o livrează în alt sistem de alimentare se vor determina în baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activități, cu defalcarea prețurilor/tarifelor de producere și transport.(7) Dispozițiile alin. (6) se aplică și operatorilor ale căror prețuri/tarife se determină în baza unor reguli sau formule stabilite prin hotărâre a Guvernului, care livrează apă în afara ariei de operare către alți operatori. După stabilirea prețurilor/tarifelor, ajustările ulterioare se vor efectua conform regulilor sau formulelor prevăzute în hotărâri ale Guvernului.(8) Prețurile prevăzute la alin. (6) se aprobă de autoritatea publică locală sau asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, după caz, și se avizează de autoritatea de reglementare competentă, iar cele prevăzute la alin. (7) se aprobă de autoritatea de reglementare competentă.»73. La articolul IV punctul 25, alineatul (2) al articolului 35 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor se poate face și pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între autoritățile administrației publice locale sau, după caz, între asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și operator și avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare pentru eliberarea avizului de specialitate.74. La articolul IV punctul 26, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 37 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, au dreptul să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanță aprobați, respectiv pentru nerespectarea altor angajamente asumate, prin:75. La articolul IV punctul 27, literele b) și c) ale alineatului (3) al articolului 38 se modifică și vor avea următorul cuprins:b) atribuirea de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;c) darea în administrare de către autoritățile administrației publice locale a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/ prestator fără licență, respectiv atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licență, cu excepția contractelor atribuite potrivit art. 21^1.76. La articolul IV punctul 28, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (2) ale articolului 41 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu avizul autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și în condițiile mandatului încredințat, au obligația de a iniția și aproba în prealabil:.............................................................(2) În cazul reorganizării sau lichidării judiciare a operatorilor care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii încheiate în condițiile prezentei legi, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre și în condițiile mandatului încredințat, vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, în scopul desemnării unui nou operator.  +  Articolul II(1) Prevederile referitoare la abrogarea lit. d) a alin. (2) al art. 13, precum și prevederile alin. (4) al art. 13 și ale lit. b) a alin. (1) al art. 38 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică la data intrării în vigoare a modificărilor și completărilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termică.(2) Regulamentele-cadru și caietele de sarcini-cadru specifice fiecărui serviciu de utilități publice, prevăzute la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice, prevăzute la art. 24 alin. (2) din aceeași lege, în vigoare la data publicării prezentei legi, se actualizează în conformitate cu prevederile acesteia de către autoritățile de reglementare competente, după caz, și se aprobă prin ordin al conducătorului acestora, în termen de un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 9 noiembrie 2012.Nr. 204.-------