ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2012    Având în vedere necesitatea de a reduce pierderile nejustificate şi de a echilibra raportul dintre veniturile alocate sistemului de sănătate şi cheltuielile efective făcute pentru achiziţia de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, prin obţinerea unor produse de calitate la preţuri cât mai mici,luând în considerare:- necesitatea transformării într-un timp scurt a Ministerului Sănătăţii într-un integrator al derulării procedurilor de achiziţie de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto necesare unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă pentru desfăşurarea activităţii medicale pentru anul 2013;- faptul că sistemul de achiziţii centralizate este folosit de mai multe state din Europa care au obţinut reduceri de preţuri consistente, de aproximativ 10-30%.În cazul în care nu se va recurge la organizarea achiziţiilor publice printr-un sistem centralizat care să asigure folosirea eficientă şi cu maximă responsabilitate a resurselor financiare alocate, consecinţele negative asupra pacienţilor vor deveni evidente prin scăderea calităţii serviciilor medicale şi insatisfacţia declarată a acestora faţă de sistemul medical.Având în vedere că acestea reprezintă elemente ce vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se desemnează Ministerul Sănătăţii ca fiind unitate de achiziţii publice centralizată.  +  Articolul 2 (1) Unitatea de achiziţii publice centralizată prevăzută la art. 1 încheie acorduri-cadru în numele şi pentru unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. (2) În baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziţii publice centralizată, unităţile sanitare publice încheie şi derulează contracte subsecvente, cu avizul Ministerului Sănătăţii. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică achiziţiilor a căror sursă de finanţare este asigurată din fonduri alocate de autorităţile administraţiei publice locale, donaţii, sponsorizări şi fonduri din proiecte cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă. (4) La solicitarea ministerelor sau a instituţiilor publice cu reţea sanitară proprie pot fi incluse în acest sistem centralizat şi unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea acestora.  +  Articolul 3 (1) Unitatea de achiziţii publice centralizată încheie acorduri-cadru pentru achiziţia centralizată la nivel naţional de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto. (2) Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate se aprobă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Atribuirea acordurilor-cadru de către unitatea de achiziţii publice centralizată nu necesită dovedirea existenţei sumelor necesare efectuării plăţilor.  +  Articolul 4 (1) Unitatea de achiziţii publice centralizată efectuează achiziţii la nivel naţional începând cu a 10-a zi de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Până la finalizarea implementării la nivel naţional a sistemului centralizat de achiziţii de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, Ministerul Sănătăţii poate aproba, în semestrul I al anului 2013, prin excepţie, desfăşurarea de achiziţii de către unităţile sanitare publice.  +  Articolul 5 (1) Pentru implementarea unui sistem centralizat la nivel naţional de achiziţionare de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii emite norme metodologice. (2) Normele metodologice menţionate la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Raed ArafatMinistruladministraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 20 noiembrie 2012.Nr. 71.----------