NORME din 28 mai 2007 (*actualizate*)de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti(actualizate până la data de 4 iulie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 iulie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDIN nr. 1.128 din 1 iulie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme reglementează selecţionarea managerului general, persoană fizică, care conduce un serviciu de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti din reţeaua Ministerului Sănătăţii. (2) Concursul de selecţie a managerului general al serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti se organizează la nivel central, în municipiul Bucureşti, de către o comisie centrală de concurs numită prin ordin al ministrului sănătăţii.---------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 2 (1) Concursul de selecţie cuprinde: a) studierea dosarului de candidat - etapă eliminatorie; b) concursul propriu-zis. (2) în cadrul concursului propriu-zis candidaţii susţin următoarele probe de evaluare: a) test-grilă de verificare a cunoştinţelor - eliminatoriu; b) susţinerea proiectului de management; c) interviu de selecţie. (3) Concursul de selecţie se finalizează, pentru fiecare post scos la concurs, cu ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor finale obţinute în urma concursului şi cu nominalizarea candidatului admis pe postul pentru care a concurat. (4) Pentru a fi declaraţi "Admis" candidaţii trebuie să obţină media finală cel puţin 8,00, iar la fiecare probă de evaluare minimum nota 7,00.  +  Articolul 3 (1) Numirea în postul de manager general al serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti se face prin act administrativ al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. (2) Managerul general încadrat în condiţiile alin. (1) încheie contract de management cu direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit în condiţiile legii sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin ordin al ministrului sănătăţii.---------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 4 (1) în vederea organizării şi desfăşurării concursului, Ministerul Sănătăţii Publice publică în ziarul "Viaţa Medicală" anunţul de concurs cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului de selecţie. (2) Anunţul de concurs cuprinde: a) posturile scoase la concurs; b) locul şi perioada de desfăşurare a concursului de selecţie; c) criteriile de selecţie; d) locul şi perioada de înscriere; e) conţinutul dosarului de înscriere; f) cuantumul sumei de participare la concurs. (3) Bibliografia pentru concurs şi temele-cadru pentru proiectul de management sunt stabilite de Comisia consultativă de specialitate medicină de urgenţă şi dezastre din Ministerul Sănătăţii, respectiv de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la solicitarea Ministerului Sănătăţii. După ce sunt avizate de ministrul sănătăţii, temele-cadru şi bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului, pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro.---------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011. (4) Cuantumul sumei de participare la concurs se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii publice.  +  Capitolul II Organizarea concursului de selecţie  +  Articolul 5 (1) Comisia centrală de concurs are următoarea componenţă: a) preşedinte:- un cadru didactic (profesor, conferenţiar sau şef de lucrări) din disciplina medicină de urgenţă/urgenţe medicale din cadrul universităţilor de medicină şi farmacie, desemnat prin tragere la sorţi dintre reprezentanţii din cadrul celor două subcomisii; b) două subcomisii având în componenţă:- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;- un cadru didactic (profesor, conferenţiar sau şef de lucrări) din disciplina medicină de urgenţă/urgenţe medicale din cadrul universităţilor de medicină şi farmacie;- un cadru didactic cu funcţie de predare la specialitatea management/sănătate publică şi management sanitar sau medic primar în specialitatea sănătate publică şi management sanitar cu titlul de doctor în ştiinţe medicale;- un cadru didactic cu funcţie de predare la specialitatea psihologie din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Bucureşti.Fiecare subcomisie va avea ca responsabil, care va coordona activitatea, pe cadrul didactic (profesor, conferenţiar sau şef de lucrări) din disciplina medicină de urgenţă/urgenţe medicale din cadrul universităţilor de medicină şi farmacie; c) secretariat: 2-4 persoane din cadrul Ministerului Sănătăţii sau al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti; d) un observator desemnat de Federaţia Naţională Sindicală «Ambulanţa» din România. (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor şi de arbitraj are următoarea componenţă: a) preşedinte:- un secretar de stat sau subsecretar de stat din Ministerul Sănătăţii; b) membri:- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii - Direcţia juridică şi contencios;- un cadru didactic (profesor, conferenţiar sau şef de lucrări) din disciplina medicină de urgenţă/urgenţe medicale din cadrul universităţilor de medicină şi farmacie;- un cadru didactic cu funcţie de predare la specialitatea management/sănătate publică şi management sanitar sau medic primar în specialitatea sănătate publică şi management sanitar cu titlul de doctor în ştiinţe medicale; c) secretariat: 1-2 persoane din cadrul Ministerului Sănătăţii; d) un observator desemnat de Federaţia Naţională Sindicală «Ambulanţa» din România. (3) După constituire, până la finalizarea concursului de selecţie şi soluţionarea contestaţiilor, comisia centrală de concurs îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, dotate cu mijloace birotice şi de securitate a informaţiilor, asigurate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.---------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 6Nu pot face parte din comisia centrală de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.  +  Articolul 7 (1) Preşedintele comisiei centrale de concurs poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie şi candidaţi în vederea evaluării şi ierarhizării acestora. (2) Preşedintele comisiei centrale de concurs stabileşte: a) componenţa nominală a comisiei centrale de concurs şi o supune aprobării ministrului sănătăţii; b) atribuţiile membrilor comisiei centrale de concurs şi ale responsabililor de subcomisii, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia; c) componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj, pe care o supune aprobării ministrului sănătăţii; d) atribuţiile membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia.---------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 8Atribuţiile comisiei centrale de concurs sunt: a) elaborarea de variante de întrebări pentru testul de verificare a cunoştinţelor; b) preluarea şi studierea dosarelor de înscriere ale candidaţilor; c) luarea în evidenţă a candidaţilor al căror dosar a fost declarat «Admis»; d) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării concursului; e) organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare; f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea concursului; g) înaintarea contestaţiilor depuse la secretariatul comisiei centrale de concurs la comisia de soluţionare a contestaţiilor.---------------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 9 (1) Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj sunt: a) pregătirea comisiei; b) înregistrarea contestaţiilor primite de la comisia centrală de concurs; c) repartizarea sarcinilor ce revin fiecărui membru al comisiei; d) comunicarea deciziei de soluţionare a contestaţiilor. (2) Comisia soluţionează contestaţiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă şi la rezultatul final al concursului. Lucrările care sunt evaluate de cele două subcomisii cu o diferenţă mai mare de 1,5 puncte sunt reevaluate de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj. Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.---------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Capitolul III Înscrierea candidaţilor  +  Articolul 10La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii: a) au domiciliul stabil în România; b) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină, economic sau ştiinţe juridice; c) sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în management sanitar, organizat de o instituţie acreditată, din ţară sau din străinătate; d) au cel puţin 4 ani vechime în posturi cu studii universitare de lungă durată; e) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; f) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); g) nu au vârsta de pensionare, conform legii; h) au achitat suma de participare la concurs.  +  Articolul 11Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea de înscriere; b) copia actului de identitate; c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente; d) copia legalizată a certificatului de absolvire a cursului de perfecţionare în management sanitar; e) curriculum vitae; f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar; g) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii; h) cazierul judiciar; i) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; j) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu securitatea înainte de anul 1989; k) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa; l) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz; m) proiectul de management realizat de candidat; n) chitanţa de plată a sumei de participare la concurs.  +  Articolul 12 (1) Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei centrale de concurs, până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor, care nu poate fi mai târziu de 5 zile înainte de începerea concursului. (2) Comisia centrală de concurs, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii "Admis" sau "Respins". (3) Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul secretariatului comisiei centrale de concurs. (4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile se rezolvă de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.---------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011. (5) Concursul de selecţie este continuat numai de candidaţii al căror dosar a fost declarat "Admis". (6) Candidaţilor al căror dosar a fost declarat "Respins" li se returnează 75% din suma de participare la concurs, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat "Respins".  +  Capitolul IV Desfăşurarea concursului propriu-zis  +  Articolul 13 (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor se elaborează de comisia centrală de concurs. (2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a două ore. (3) Testul-grilă conţine 80 de întrebări din bibliografia stabilită pentru concurs. (4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d). Întrebările au un singur răspuns corect dintre cele 4 variante şi fiecare răspuns corect se notează cu 0,125 puncte.---------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 14 (1) Comisia centrală de concurs se întruneşte pentru elaborarea testului-grilă cu cel mult 12 ore înaintea susţinerii probei, în spaţii special destinate, care să asigure secretizarea activităţii şi condiţii optime de lucru. (2) La stabilirea testului-grilă se folosesc şi variantele de întrebări elaborate de membrii comisiei centrale de concurs. (3) Testul-grilă elaborat se multiplică, în prezenţa preşedintelui comisiei centrale sau a responsabililor de subcomisii de concurs, într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc în plicuri, câte unul pentru fiecare sală de concurs, şi se sigilează. Fiecare plic va conţine un număr dublu de teste faţă de numărul candidaţilor din sala respectivă. (4) Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot să părăsească spaţiile în care s-au desfăşurat aceste activităţi până la începerea probei.---------------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 15Exigenţe cu privire la elaborarea întrebărilor: a) conţinutul să fie clar exprimat, să fie exclusă orice ambiguitate sau capcană; b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs; c) gradul de complexitate a întrebărilor să fie de nivel mediu; d) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei de concurs; e) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.  +  Articolul 16 (1) Concursul se va desfăşura în spaţiile puse la dispoziţie de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Pentru fiecare sală de concurs în care se desfăşoară proba de test-grilă, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la solicitarea preşedintelui comisiei centrale de concurs, stabileşte, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei, responsabilul de sală.---------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011. (2) Responsabilul de sală are următoarele atribuţii: a) verifică sala de concurs, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului-grilă; b) afişează la intrare tabelul nominal cu candidaţii, în ordine alfabetică, repartizaţi să susţină proba de evaluare în sala respectivă; c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal; d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă; e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă; f) precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe testul-grilă, a datelor de identificare ale acestora şi ia măsuri de secretizare a testelor-grilă, până la începerea probei. Pe fiecare test-grilă se aplică, de către preşedintele comisiei centrale de concurs, până la finalizarea probei, ştampila specială de concurs sau cea stabilită de preşedintele comisiei centrale de concurs; g) verifică existenţa unor semne distinctive pe teste, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare "ANULAT", cu semnătura proprie, şi asigură un nou test-grilă candidatului în cauză, cu respectarea transparenţei acestei activităţi şi a prevederilor lit. f). La fel se procedează şi în cazul în care unii candidaţi doresc să-şi transcrie testul-grilă, fără să depăşească timpul afectat probei; h) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, testele-grilă; i) predă secretariatului comisiei centrale de concurs, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, testele-grilă ale candidaţilor.  +  Articolul 17 (1) Supraveghetorii se numesc de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la solicitarea preşedintelui comisiei centrale de concurs, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 3 pentru o sală.---------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011. (2) Supraveghetorii se subordonează şefului de sală şi îndeplinesc sarcinile stabilite de acesta.  +  Articolul 18Pe timpul desfăşurării probei, responsabilii de săli şi supraveghetorii nu rezolvă întrebări, nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu excepţia preşedintelui comisiei centrale de concurs.  +  Articolul 19 (1) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puţin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la şefii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate. (2) Candidaţii care nu se află în sălile de susţinere a probei de evaluare în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la concurs. (3) în sălile de concurs este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.  +  Articolul 20 (1) La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei. (2) Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de concurs decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de concurs numai însoţiţi de 2 supraveghetori, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi. (3) Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.  +  Articolul 21 (1) După expirarea timpului, lucrările candidaţilor se preiau de secretariatul comisiei centrale de concurs, sub semnătură, şi se repartizează pentru a fi evaluate de membrii celor două subcomisii de concurs. (2) Fiecare test-grilă este evaluat independent de către cele două subcomisii şi se apreciază separat, conform grilei de corectare aprobate de preşedintele comisiei centrale de concurs. Cele două subcomisii îşi desfăşoară activitatea în spaţii diferite, fără să poată comunică. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. (3) În situaţia în care există diferenţe mai mari de 1,5 puncte între punctajele acordate de cele două subcomisii, preşedintele comisiei centrale de concurs repartizează lucrarea comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj, care o reverifică şi stabileşte punctajul definitiv.---------------Art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 22 (1) Rezultatul testului-grilă se comunică prin afişare la sediul comisiei centrale de concurs, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei, dar nu mai târziu de 48 de ore. (2) Sunt declaraţi "Respins" candidaţii care au obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor o notă mai mică de 7,00 sau un număr de puncte echivalent cu aceasta, fiind scoşi din concurs şi nemaiputându-se prezenta la susţinerea probelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c). (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.---------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 23 (1) Proiectul de management urmăreşte modul cum candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei date, utilizând aparatul ştiinţific şi conceptual specific. (2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează serviciul de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti pentru care candidează. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) La cererea candidaţilor, direcţiile de sănătate publică pun la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal la data solicitării, aferente serviciului de ambulanţă la care sunt înscrişi candidaţii.---------------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 24 (1) Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul de management şi îl depun odată cu înscrierea la concurs. (2) Proiectul de management trebuie să fie realizat individual de către candidat şi să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini, fără a lua în calcul numărul de pagini al eventualelor anexe, tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14. (3) Proiectul de management se depune la dosar în 3 exemplare identice, astfel:- fiecare exemplar semnat de candidat se introduce într-un plic A4 de culoare albă, care nu va mai purta niciun alt înscris;- cele 3 plicuri de culoare albă, fără niciun înscris pe ele, care conţin câte un exemplar al proiectului de management, se vor introduce într-un plic A4 de culoare maro, pe care se va înscrie numele candidatului. (4) Proiectele sunt evaluate, până la data susţinerii orale de către candidat, de către fiecare subcomisie de concurs. (5) Fiecare lucrare este notată independent de fiecare subcomisie. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare subcomisie. (6) Grila de punctare a proiectelor de management este elaborată de comisia centrală de concurs şi publicată înaintea perioadei de evaluare a proiectelor. (7) În cazul în care există diferenţe mai mari de două puncte între notele acordate de cele două subcomisii, proiectul de management este reevaluat de comisia de contestaţii şi arbitraj, care reverifică şi stabileşte nota finală.---------------Art. 24 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 25 (1) Susţinerea proiectului se face în plenul comisiei centrale de concurs, pe durata a maximum 15 minute, plus 5 minute acordate pentru răspunsurile la întrebările adresate de membrii comisiei de concurs. (2) Nota acordată iniţial poate fi mărită sau micşorată în funcţie de modul de susţinere a lucrării şi a răspunsurilor date membrilor comisiei centrale de concurs. (3) în urma susţinerii orale a proiectului de management, membrii comisiei centrale de concurs stabilesc nota definitivă pentru această probă de evaluare.  +  Articolul 26 (1) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei centrale de concurs să constate, analizând şi rezultatele obţinute la probele de evaluare susţinute anterior, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post. (2) Fiecare membru al subcomisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte «Fişa interviului de selecţie» (conform anexei). (3) Nota, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al subcomisiei de concurs în fişă. (4) Nota finală a probei interviului de selecţie este media notelor, cu două zecimale, acordate de fiecare subcomisie. (5) Interviul de selecţie este înregistrat, iar înregistrările se păstrează până la finalizarea concursului, anunţarea câştigătorilor şi, în cazul în care se depun contestaţii, până la soluţionarea acestora. (6) În cazul în care există diferenţe mai mari de două puncte între notele acordate de cele două subcomisii, candidatul este reevaluat de comisia de contestaţii şi arbitraj, care stabileşte nota finală.---------------Art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 27 (1) Interviul de selecţie se desfăşoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei centrale de concurs. (2) în cadrul interviului de selecţie se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări: a) întrebări deschise: cu scopul de a atrage mai multe informaţii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteţi să spuneţi despre ..................?); b) întrebări închise: cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situaţii (de exemplu: Aţi condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?); c) întrebări ipotetice: cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situaţii sau evenimente ipotetice: (de exemplu: în cazul în care sunteţi angajat, cum aţi proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?); d) întrebări de probă: cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneaţi că ......). (3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 28 (1) Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la testul-grilă, proiectul de management şi interviul de selecţie. (2) în baza mediilor finale ale candidaţilor se întocmesc, pentru fiecare post scos la concurs, în ordine descrescătoare, listele finale ale concursului de selecţie. (3) La medii egale, departajarea candidaţilor se face după media obţinută la testul-grilă, iar la menţinerea egalităţii, după nota obţinută la interviul de selecţie.  +  Articolul 29 (1) Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar, în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului. (2) Mediile finale obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la postul pentru care aceştia au candidat. (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora la secretariatul comisiei centrale de concurs. Modul de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul comisiei centrale de concurs.  +  Articolul 30 (1) În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului şi rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei centrale de concurs propune ministrului sănătăţii validarea concursului. (2) În urma validării concursului, preşedintele comisiei centrale de concurs înaintează directorilor executivi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea emiterii actelor administrative de încadrare, persoanele care au fost declarate «Admis» pentru ocuparea postului de manager general al serviciului de ambulanţă judeţean şi al municipiului Bucureşti. (3) Lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează în arhiva Ministerului Sănătăţii şi au regimul documentelor de personal şi învăţământ.---------------Art. 30 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.128 din 1 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011.  +  Articolul 31Anexa face parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa la norme    ROMÂNIA    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE    Comisia centrală de concurs                         FIŞA INTERVIULUI DE SELECŢIE Candidat ..................................................................... Postul solicitat ............................................................. Data interviului ............................................................. Intervievator ................................................................ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  - Excelente (10-9,50)                                  - Foarte bune (9,49-9,00) 1. Aptitudini de comunicare - Acceptabile (8,99-7,00)                                  - Minime (6,99-5,00)                                  - Insuficiente (4,99-1,00) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  - Excelente, capabil să îşi asume postul fără                                    o pregătire prealabilă (10-9,50)                                  - Foarte bune, este necesară puţină pregătire                                    (9,49-9,00) 2. Aptitudini şi cunoştinţe - Bune, are cunoştinţe elementare, dar este    manageriale capabil să înveţe (8,99-7,00)                                  - Necesită multă pregătire (6,99-5,00)                                  - Nu are aptitudini manageriale (4,99-1,00) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  - Fixează obiective foarte ambiţioase                                    (10-9,50)                                  - Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00) 3. Ambiţii profesionale - Obiective de nivel mediu (8,99-7,00)                                  - Obiective limitate, nu este foarte ambiţios                                    (6,99-5,00)                                  - Se bazează pe alţii prea des, obiective                                    minime (4,99-1,00) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  - Motivare excelentă, dorinţă puternică de a                                    munci (10-9,50)                                  - Foarte interesat de post; pune multe                                    întrebări (9,49-9,00) 4. Motivare - Dorinţă de a munci (8,99-7,00)                                  - Puţin interesat de post (6,99-5,00)                                  - Nu este interesat de post, impasibil                                    (4,99-1,00) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  - Excelent pentru acest post (10-9,50)                                  - Foarte bun pentru acest post (9,49-9,00) 5. Potrivire de post - Satisfăcător pentru acest post (8,99-7,00)                                  - Incert pentru acest post (6,99-5,00)                                  - Nesatisfăcător pentru acest post                                    (4,99-1,00) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  - Are o excelentă abilitate de a se controla                                    (10-9,50)                                  - Siguranţă de sine, încredere în capacitatea                                    sa de a rezolva (9,49-9,00) 6. Autocontrol problemele - Autocontrol mediu (8,99-7,00)                                  - Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00)                                  - Greoi, pare preocupat, îngrijorat                                    (4,99-1,00) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  - Excelentă (10-9,50)                                  - Foarte bună (9,49-9,00) 7. Impresie generală - Bună (8,99-7,00)                                  - Satisfăcătoare (6,99-5,00)                                  - Nesatisfăcătoare (4,99-1,00) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Solicitantul este un candidat*):    - foarte potrivit (10-9,50)    - potrivit (9,49-9,00)    - destul de potrivit (8,99-7,00)    - posibil, dar pentru un alt post (6,99-5,00)    - nepotrivit (4,99-1,00)                Evaluator,          ..................... ..................               (semnătura) (data)_____________*) Se trece nota finală a interviului de selecţie calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi.-----