LEGE nr. 79 din 9 aprilie 1998pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 aprilie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 52 din 28 august 1997 privind regimul juridic al francizei, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În înțelesul prezentei ordonanțe, notiunile de mai jos se definesc astfel:a) Franciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.b) Francizorul este un comerciant care:– este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate; drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puțin egala cu durata contractului de franciza;– conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;– asigura beneficiarului o pregătire inițială pentru exploatarea marcii înregistrate;– utilizează personal și mijloace financiare pentru promovarea marcii sale, cercetării și inovatiei, asigurând dezvoltarea și viabilitatea produsului.c) Beneficiarul este un comerciant, persoana fizica sau juridică, selecționat de francizor, care adera la principiul omogenitatii rețelei de franciza, asa cum este ea definită de către francizori.d) Know-how este ansamblul formulelor, definitiilor tehnice, documentelor, desenelor și modelelor, rețelelor, procedeelor și al altor elemente analoage, care servesc la fabricarea și comercializarea unui produs.e) Rețeaua de franciza cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor și mai mulți beneficiari, în scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu.2. Articolul 2 se abroga.3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:CAPITOLUL IINorme privind relațiile dintre părți. Relațiile precontractuale, contractuale, postcontractuale4. Titlul "Secțiunea I - Relațiile precontractuale; relațiile postcontractuale" se elimina.5. Articolul 3 alineatul 3 - partea introductivă - se modifica și va avea următorul cuprins:Francizorul se obliga sa furnizeze beneficiarului informații despre:6. Titlul "Secțiunea a II-a - Contractul de franciza" se elimina.7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Contractul de franciza trebuie să cuprindă următoarele clauze:– obiectul contractului;– drepturile și obligațiile părților;– condițiile financiare;– durata contractului;– condițiile de modificare, prelungire și reziliere.8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Francizorul va notifica în scris beneficiarului orice încălcare a obligațiilor contractuale și îi va acorda un termen rezonabil de remediere.9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9La încetarea relațiilor contractuale, relațiile postcontractuale se vor baza pe regulile unei concurente loiale.Francizorul poate să impună obligații ferme fostului beneficiar, asigurând astfel protejarea caracterului confidențial al afacerii și, în special, neutilizarea know-how de către o rețea concurenta.10. Titlul "Secțiunea a III-a - Contractul de exclusivitate" se elimina.11. Titlul "Secțiunea a IV-a - Raporturile dintre părți în rețeaua de franciza" se elimina.12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12În temeiul relațiilor contractuale cu beneficiarii săi, francizorul va întemeia o rețea de franciza, care trebuie exploatată astfel încât să permită păstrarea identității și renumelui rețelei pentru care francizorul este garant.13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Rețeaua de franciza este formată din francizor și beneficiari. Prin organizare și dezvoltare, rețeaua de franciza trebuie să contribuie la ameliorarea producției și/sau distribuției de produse și/sau de servicii.14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Publicitatea pentru selecționarea beneficiarilor trebuie să fie lipsită de ambiguitate și sa nu conțină informații eronate.15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Documentele publicitare care prezintă rezultatele financiare previzionate ale unui beneficiar vor trebui să fie obiective și verificabile.16. Articolul 16 se abroga.17. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Francizorul selectioneaza beneficiarul care face dovada competentelor solicitate, respectiv: calități manageriale și capacitate financiară pentru exploatarea afacerii.Francizorul, în calitate de initiator și garant al rețelei de franciza, trebuie să vegheze la păstrarea identității și a reputației rețelei de franciza.18. Titlul "CAPITOLUL IV - Sancțiuni și contravenții" se elimina.19. Articolul 18 se abroga.20. Titlul "CAPITOLUL V - Dispoziții finale" se elimina.21. Articolele 19 și 20 se abroga.  +  Articolul 2Ordonanța Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o numerotare corespunzătoare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR
  VASILE LUPU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  CRISTIAN DUMITRESCU
  --------