LEGE nr. 220 din 19 noiembrie 2012privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 21 noiembrie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 24 din 23 august 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2012, cu următoarea completare:– La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) Personalul Agenției pentru care au fost definite sarcini clare și specifice privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul Programului beneficiază de drepturile salariale prevăzute în cap. 16 - Operațiuni de asistență tehnică din PNDR 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene C (2008) nr. 3.831 din 16 iulie 2008, în condițiile în care sumele aferente acordării acestor drepturi salariale sunt rambursabile din FEADR.(2) Cuantumul drepturilor salariale menționate la alin. (1) și criteriile de acordare pentru fiecare angajat din cadrul Agenției se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.»Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 19 noiembrie 2012.Nr. 220.