ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012  Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de înțelegere cu Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană din anul 2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficiențele constatate la unele societăți de stat prin măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora și la eliminarea pierderilor și eficientizarea pe termen lung a activității, actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative și administrative care să conducă la creșterea eficienței operatorilor economici.Având în atenție faptul că reducerea arieratelor reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenție către Fondul Monetar Internațional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită,întrucât neadoptarea în regim de urgență a acestui act normativ ar avea drept consecință perpetuarea actualelor disfuncționalități în activitatea Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București și Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., afectând capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat și la relansarea economiei,având în vedere faptul că neadoptarea actului normativ atrage încălcarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor cu instituțiile financiare internaționale, cu consecințe grave din perspectiva echilibrului bugetar,ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență ar conduce la ineficientizarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, aprobată prin Legea nr. 38/2012, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2012, ar putea pune în pericol funcționarea Sistemului energetic național - obiectiv național de interes strategic, pentru susținerea căruia este necesară asigurarea producerii energiei electrice în termocentrale numai în condiții de rentabilitate a producției de huilă, și ar atrage nerespectarea acordurilor încheiate de România cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană,în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pentru asigurarea stabilității economiei și a echilibrului bugetar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 8 iunie 2012, aprobată prin Legea nr. 194/2012, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se va realiza cu condiția renunțării de către furnizorii de energie electrică la toate penalitățile de întârziere, înregistrate în contabilitatea acestora la data de 31 martie 2012, precum și a celor calculate de către aceștia, până la data plății obligațiilor restante înregistrate la aceeași dată.2. Termenele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (7) se prorogă până la 20 decembrie 2012 inclusiv.  +  Articolul IIAlineatul (2) al articolului III din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1), Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizația de antrepozit fiscal, luând în considerare și consecințele bugetare produse.  +  Articolul IIIAntrepozitarii autorizați prevăzuți la art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011, cu modificările ulterioare, pot duce la îndeplinire condițiile prevăzute la art. 206^22 alin. (3) lit. h) și i), art. 206^23 alin. (1) lit. h), precum și la art. 206^54 alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVLa articolul 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:(8) Se interzice autorităților și instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, să achiziționeze autoturisme, așa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc și al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale pot achiziționa autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc și al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.(10) Prevederile alin. (8) se aplică și societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiilor autonome.  +  Articolul V(1) Societățile comerciale constituite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2012, preiau, potrivit legii, personalul necesar desfășurării activității proprii de la societatea comercială care a stins obligațiile fiscale prin procedura de dare în plată, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării societății, cu acordul adunării generale a acționarilor.(2) Personalul preluat potrivit alin. (1) își păstrează drepturile și obligațiile ce decurg din contractele individuale de muncă și din contractul colectiv de muncă aplicabil la societatea comercială care a stins obligațiile fiscale prin procedura de dare în plată, existente la data preluării, până la expirarea acestuia.(3) Prin derogare de la prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatele medicale, necesare la angajarea în muncă a personalului preluat de către noile societăți comerciale potrivit alin. (1), existente la societatea comercială care a stins obligații fiscale prin procedura de dare în plată, își mențin valabilitatea până la expirarea termenelor prevăzute de lege.(4) În situația în care la societățile comerciale nou-înființate potrivit alin. (1) nu se modifică activitatea desfășurată, condițiile de muncă și locurile de muncă existente la fostul angajator, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, nu este obligatorie efectuarea instruirii la preluarea acestora.  +  Articolul VI(1) Ministerul Finanțelor Publice acordă orașului Sângeorz-Băi un împrumut în sumă de 13.000.000 lei, cu scadența la data de 17 decembrie 2012, din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru plata lucrărilor la obiectivul cu finanțare de la Uniunea Europeană "Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivității Regiunii Nord-Vest (Turda-Sângeorz-Băi)".(3) Suma acordată potrivit alin. (1) și neutilizată până la data de 26 noiembrie 2012 se restituie în maximum o zi lucrătoare de la această dată de către orașul Sângeorz-Băi în contul prevăzut la alin. (10).(4) Suma prevăzută la alin. (1) are afectațiune specială în condițiile prevederilor art. 452 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură civilă și se utilizează numai potrivit prevederilor prezentului articol.(5) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice încheie o convenție cu orașul Sângeorz-Băi, în care vor fi precizate drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de derulare a împrumutului.(6) După semnarea convenției, Ministerul Finanțelor Publice virează suma prevăzută la alin. (1) în contul deschis pe numele orașului Sângeorz-Băi, menționat în convenție.(7) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Națională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale, și se rambursează integral la termenul prevăzut la alin. (1).(8) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (7) la soldul împrumutului și se plătește lunar, începând cu luna acordării împrumutului.(9) Pentru neplata la termen a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.(10) Orașul Sângeorz-Băi restituie împrumutul și dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile și ratele de capital.(11) În cazul în care orașul Sângeorz-Băi nu achită la termen obligațiile prevăzute la alin. (1), (8) și (9), la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bistrița-Năsăud sistează alimentarea bugetului local al orașului Sângeorz-Băi cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Sistarea operează până la restituirea integrală a obligațiilor.(12) Până la restituirea integrală a obligațiilor prevăzute la alin. (1), (8) și (9), cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local al orașului Sângeorz-Băi, care au fost sistate în condițiile alin. (11), vor fi alocate bugetului local beneficiar numai pentru achitarea acestor obligații, la solicitarea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul VIILa articolul 153 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, pentru pacienții incluși în programul național de transplant;  +  Articolul VIIIArticolul 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98(1) Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociația Națională a Surzilor din România, Liga Națională a Organizațiilor cu Personal Handicapat din Cooperația Meșteșugărească și Consiliul Național al Dizabilității din România pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, potrivit bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate anual.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, iar sumele rămase neutilizate la data încheierii exercițiului financiar se restituie la bugetul de stat.  +  Articolul IX(1) Sumele disponibile rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. se virează Ministerului Finanțelor Publice ca vărsăminte din privatizare, în contul curent general al Trezoreriei Statului.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) reprezintă:a) diferența rămasă din lichiditatea netă disponibilă, după deducerea: (i) necesarului de capital social în numerar la constituirea noii societăți; și a (îi) rezervei de restructurare estimate de părți, conform contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni;b) suma din rezerva de restructurare, rămasă în contul dedicat, după încheierea procesului de restructurare și certificarea costurilor totale ale restructurării și aprobarea acestora de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.(3) Suma prevăzută la alin. (2) lit. a) se virează în termen de 5 zile de la semnarea actului adițional la contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de vânzător, și "Ford Motor Company", în calitate de cumpărător, iar suma prevăzută la alin. (2) lit. b) se virează după certificarea costurilor totale ale restructurării și aprobarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, conform prevederilor contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni, în termen de 30 de zile de la data preluării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de acțiuni la noua societate. Termenii "lichiditatea netă disponibilă", "rezerva de restructurare", "procesul de restructurare" și "noua societate" vor avea înțelesul stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul sănătății,
  Raed Arafat
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Georgeta Bratu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Dușa
  Ministrul delegat pentru administrație,
  Radu Stroe
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului,
  Lucian Marius Obreja
  Autoritatea Națională pentru Reglementarea
  și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
  Lucian Dan Vlădescu
  București, 14 noiembrie 2012.Nr. 68.-----