ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012    Având în vedere necesitatea recuperării într-un timp cât mai scurt a creanţelor datorate şi neachitate la termen, rezultate din contracte de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, a administrării unitare prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a redevenţelor datorate şi diminuării presiunii asupra deficitului bugetului general consolidat,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Agenţia Domeniilor Statului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, are următoarele atribuţii."2. La articolul 4 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) concesionarea, arendarea sau închirierea bunurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului."3. Articolul 5^1 va avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, administrarea acestora până la privatizare şi concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestora, se coordonează de către Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, denumit în continuare Comitet, organism fără personalitate juridică, constituit în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului. (2) Din Comitet fac parte 5 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 4 ai Agenţiei Domeniilor Statului şi câte un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. Atribuţiile şi componenţa nominală a membrilor Comitetului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea instituţiilor reprezentate. (3) Membrii Comitetului suntremuneraţi din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Agenţiei Domeniilor Statului, întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul maxim al indemnizaţiei lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, fără a putea depăşi 20% din nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de secretar de stat."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi ai altor contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, au obligaţia de a declara şi de a plăti trimestrial sumele reprezentând redevenţe rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă. (2) Beneficiarii contractelor au obligaţia să depună la organul fiscal competent o declaraţie care cuprinde toate sumele datorate, potrivit alin. (1), ale căror termene de plată sunt scadente în trimestrul de referinţă. În declaraţie nu se cuprind amenzile, penalităţile sau alte sume stabilite ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) se declară şi se plătesc trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează, şi constituie venit la bugetul de stat. (4) Sumele prevăzute la alin. (1) se achită de beneficiarii contractelor în conturi distincte de disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului pe numele Agenţiei Domeniilor Statului, în cadrul contului sintetic 50.32 «Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat», codificate cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor contractelor. (5) Sumele colectate de Agenţia Domeniilor Statului în conturile prevăzute la alin. (4) se transferă în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, în funcţie de natura acestora, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite distinct pentru fiecare beneficiar de contract. (6) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care Agenţia Domeniilor Statului transferă în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat sumele colectate, la rubrica «Data debitării» se va înscrie «data plăţii» din extrasul conturilor prevăzute la alin. (4) în care au fost încasate sumele respective. (7) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat, se efectuează într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului. Beneficiarii pot utiliza sumele din contul de disponibil numai după achitarea redevenţei restante."  +  Articolul IIAlineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2005, aprobată prin Legea nr. 368/2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi Agenţiei Domeniilor Statului în calitate de instituţie implicată în procesul de privatizare, cu excepţia redevenţelor rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului."  +  Articolul III (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, redevenţele din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate de Agenţia Domeniilor Statului şi neplătite către Agenţia Domeniilor Statului, inclusiv sumele restante aferente acestor redevenţe, se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4)-(6) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este competentă să administreze redevenţele rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.  +  Articolul IV (1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, plătitori de redevenţă, sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (4), la organul fiscal competent, o declaraţie-inventar privind redevenţele restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la data depunerii acesteia, avizată de Agenţia Domeniilor Statului. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) constituie titlu de creanţă, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi devine titlu executoriu în cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată în termen de 15 zile de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1). (3) Termenele de prescripţie prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru creanţele prevăzute la alin. (1), ce fac obiectul declaraţiei-inventar, rămân aplicabile. (4) Modelul şi conţinutul formularului "declaraţiei-inventar" se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. III şi ale prezentului articol se încheie un protocol între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind schimbul de informaţii, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Pentru creanţele ce fac obiectul declaraţiei-inventar se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua imediat următoare împlinirii termenului prevăzut la alin. (1). De la această dată încep să curgă termenele în funcţie de care se stabileşte nivelul penalităţii de întârziere. (7) Obligaţiile incluse în titlurile executorii emise de Agenţia Domeniilor Statului şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt supuse declaraţiei-inventar prevăzute la alin. (1). (8) Punerea în executare a titlurilor executorii prevăzute la alin. (7) se supune legii în vigoare la data la care au fost emise titlurile executorii respective.  +  Articolul V (1) Executările silite pentru creanţe reprezentând redevenţe rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se continuă de Agenţia Domeniilor Statului şi se supun legii în vigoare la data la care au fost începute. (2) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care au ca obiect plata redevenţelor prevăzute la alin. (1), statul este reprezentat în continuare de Agenţia Domeniilor Statului, fiindu-le aplicabile dispoziţiile legale în vigoare la data introducerii cererii de chemare în judecată.  +  Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 655/2011 pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministrul delegat pentru administraţie,Constantin Cătălin Chiper,secretar de statMinistrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 30 octombrie 2012.Nr. 64.---------