LEGE nr. 72 din 7 aprilie 1998privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranța a fondului construit existent
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 8 aprilie 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 67 din 28 august 1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranța a fondului construit existent, emisă în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Reducerea riscului seismic al construcțiilor constituie o acțiune complexa, de interes național, în contextul atenuarii efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure, și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente, care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradari sau avariei în urma unor acțiuni seismice.2. La articolul I punctul 5, alineatul (1)-(4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activității în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului prin:a) organizarea elaborării, avizarea și aprobarea reglementărilor tehnice în domeniul protecției antiseismice;b) avizarea din punct de vedere tehnic a soluțiilor de intervenție pentru construcțiile de importanța vitala pentru societate, a căror funcționalitate, în timpul cutremurului și imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral.În acest scop, în cadrul Consiliului tehnic superior al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului se organizează Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, formată din personalități în domeniu.(2) Comisiile județene, respectiv a municipiului București, de apărare împotriva dezastrelor vor acționa, în aria lor de autoritate, pentru:a) elaborarea programelor și monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor;b) educarea antiseismica a populației.(3) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, și consiliile municipiilor, orașelor și comunelor vor acționa, în aria lor de autoritate, pentru:a) stabilirea și aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datorită condițiilor locale de amplasament impuse prin documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;b) identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor publice și a agenților economici, și monitorizarea acțiunilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnica, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție;c) fundamentarea, verificarea și avizarea documentațiilor privind acțiunile de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.Comisiile municipiilor, orașelor și comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporară a persoanelor și a familiilor, pe perioada executării interventiilor care nu se pot efectua în clădiri ocupate.Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, pentru construcțiile cu destinația de locuinta, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociaților de proprietari, precum și persoanelor juridice, care au în administrare aceste construcții, obligațiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul ca își asuma riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale.(4) Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin inspecțiile județene și a municipiului București în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, subordonate acesteia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzând prioritățile, pe categorii de construcții, privind expertizarea tehnica, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente3. La articolul I punctul 6, litera a) a articolului 5 va avea următorul cuprins:a) pentru construcțiile cu destinația de locuinta, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale și a agenților economici - societăți comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome -, în limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;4. La articolul I punctul 8, litera a) a articolului 6 va avea următorul cuprins:a) pentru construcțiile cu destinația de locuinta, proprietatea privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea agenților economici - societăți comerciale cu capital majoritar de stat și regii autonome -, după caz, din:– sursele proprii ale proprietarilor sau ale agenților economici care le administrează;– despăgubiri acordate de societățile de asigurare;– credite bancare cu o durată de rambursare de până la 20 de ani și cu o dobânda de 5% pe an, pentru consolidarea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, inclusiv desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor și finisajelor aferente; în acest scop, Banca Naționala a României se autorizeaza și va deschide o linie de creditare, conform prevederilor legale, la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. și la alte bănci comerciale acreditate, precum și la Casa de Economii și Consemnațiuni; diferența dintre dobânda de creditare, care include dobânda de referința (taxa oficială a scontului) a Băncii Naționale a României, plus marja dobânzii de 5% pe an a Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. și a altor bănci comerciale agreate, precum și a Casei de Economii și Consemnațiuni și dobânda plătită de beneficiarii de credite se va suporta din transferuri de la bugetul de stat; modul de derulare a finanțării se stabilește prin convenție încheiată între Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Departamentul pentru Administrație Publică Locală, Banca Naționala a României, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. și alte bănci comerciale agreate și Casa de Economii și Consemnațiuni, cu avizul Ministerului Finanțelor; până la rambursarea integrală a creditului se instituie ipoteca asupra locuinței; în cazul vânzării locuinței, din prețul convenit se asigura rambursarea integrală a creditului, inclusiv a dobânzilor aferente, conform evidentelor bancare de la data vânzării locuinței; radierea ipotecii se face numai cu dovada achitării integrale a creditului bancar acordat și a dobânzilor aferente;– bugetele locale, pentru locuintele aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale;5. La articolul I punctul 9, articolul 6^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^2(1) Proprietarii, persoane fizice, care, la data aprobării deciziei de intervenție, realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie, beneficiază de alocații pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile din proprietate cu destinația de locuinta, încadrate în raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, în limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.(2) Pentru proprietarii, persoane fizice, care nu se încadrează în prevederile alin. (1), consiliile locale pot finanta din bugetele locale cheltuieli privind executarea lucrărilor de intervenție, în funcție de situația materială a proprietarilor și de starea tehnica și valoarea de patrimoniu a construcțiilor din proprietatea acestora.(3) Finanțarea din bugetele locale, în condițiile alin. (2), se face în completarea transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuinta, încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic.6. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 11 se abroga.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranța a fondului construit existent, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al Romanie, Partea I, dându-se articolelor și alineatelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  -----------